Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

92 - Dobór, dostawa i uruchomienie klimatyzatorów oraz montaż i uruchomienie 3 szt. klimatyzatorów używanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dobór, dostawa i uruchomienie klimatyzatorów oraz montaż i uruchomienie 3 szt. klimatyzatorów używanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach
Numer ogłoszenia: 174090 - 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobór, dostawa i uruchomienie klimatyzatorów oraz montaż i uruchomienie 3 szt. klimatyzatorów używanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dobór, dostawa i uruchomienie klimatyzatorów oraz montaż i uruchomienie 3 szt. klimatyzatorów używanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 2) , 3) oświadczenie, że oferowane urządzenia i użyte materiały posiadają Deklarację zgodności CE. 4) Karty katalogowe z zaznaczeniem oferowanych urządzeń potwierdzające wymagane parametry. 5) Atest PZH dla oferowanych klimatyzatorów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 94
2 - okresn udzielonej gwarancji - 6

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy. Podstawą dokonania zmiany będzie zmiana określonego modelu urządzenia w związku z koniecznością jego wymiany, w sytuacji gdy takie samo urządzenie nie jest już oferowane na rynku, pod warunkiem że cena urządzenia nie ulegnie zmianie, a jego parametry nie będą gorsze niż określone w opisie przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a II piętro Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-07-13 (0150713081710-siwz.doc)
Zał±cznik - 2015-07-13 (0150713081720-zalacznik 1a.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-08-10
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/92/AH/3285/15 Tarnów, 2015-08-10


Dot: dobór, dostawa i uruchomienie klimatyzatorów oraz montaż i uruchomienie 3 szt. klimatyzatorów używanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach – spr. 92/2015.


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę złożon± przez Wykonawcę:

05. Firma Usługowa BAZ-TECH Iwona Bazuła – Kot ul. Warsztatowa 2, 33-100 Tarnów – 47.773,20 zł brutto
Okres udzielonej gwarancji – 36 m-cy

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów okre¶lonych w SIWZ spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.
Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.


PUNKTY
nazwa Wyknawcy 94% 6% 100% CENA GWARANCJA
1 Klimasoft #DZIEL/0! 0,00
Klimasoft #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!
2 Klimawex #DZIEL/0! 0,00
Klimawex #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!
3 Energy Heat Technology #DZIEL/0! 0,00
Energy Heat Technology #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!
4 Hydraulika J. Fido #DZIEL/0! 0,00
Hydraulika J. Fido #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!
5 Baz-Tech 10,00 10,00 47 773,20 36
Baz-Tech 28,20 1,80 30,00
Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

1.Klimasoft S.C.G. Zapała, G. Mazur ul. Ciepłownicza 21, 31-587 Kraków
2.Klimawex Bujanowski ul. Zielińska 2/1, 31-227 Kraków
3.Energy Heat Technology Investment ul. Niemodlińska 58A, 45-865 Opole
4.Firma Usługowa „Hydraulika” Wod –Kan C.O. i Gaz Jan Fido ul. Zagumnie 64, 33-140 Lisia Góra
5. Firma Usługowa BAZ-TECH Iwona Bazuła – Kot ul. Warsztatowa 2, 33-100 Tarnów


2. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w postępowaniu został wykluczony Wykonawca:

- Firma Usługowa „Hydraulika” Wod –Kan C.O. i Gaz Jan Fido ul. Zagumnie 64, 33-140 Lisia Góra – pismem
z dnia 31.07.2015 r znak SWLOG-271/92/AH/3122/15 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty przetargowej o aktualny odpis z wła¶ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalno¶ci gospodarczej oraz o¶wiadczenia, że oferowane urz±dzenia i użyte materiały posiadaj± Deklaracje zgodno¶ci CE.
W wyznaczonym na uzupełnienie terminie Wykonawca nie odpowiedział i nie uzupełnił oferty przetargowej. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.


3. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:
- Klimasoft S.C.G. Zapała, G. Mazur ul. Ciepłownicza 21, 31-587 Kraków – Wykonawca składaj±c ofertę nie doł±czył wymaganego zał±cznika nr 1A - Specyfikacji asortymentowo –ilo¶ciowo –cenowej. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci SIWZ.

- Klimawex Bujanowski ul. Zielińska 2/1, 31-227 Kraków – Zamawiaj±cy w pozycji nr 1 w zał±czniku nr 1A –Specyfikacji asortymentowo –ilo¶ciowo- cenowej Zamawiaj±cy wymagał zaoferowania klimatyzatorów o mocy 5,2 kW i klasy energetycznej A++. Wykonawca zaoferował w tej pozycji klimatyzator o klasie energetycznej A+ co wynika z zał±czonej karty katalogowej. Wobec powyższego Wykonawca nie potwierdził wymaganego parametru. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci SIWZ.

- Energy Heat Technology Investment ul. Niemodlińska 58A, 45-865 Opole - – pismem z dnia 24.07.2015 r znak SWLOG-271/92/AH/3072/15 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do wyja¶nienia raż±co niskiej ceny.
W wyznaczonym przez Zamawiaj±cego terminie Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 – oferta Wykonawcy zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


Termin po upływie którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 17.08.2015 r. Umowa zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza
w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-08-25
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dobór, dostawę i uruchomienie klimatyzatorów oraz montaż i uruchomienie 3 szt. klimatyzatorów używanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach w dniu 24.08.2015 r została zawarta umowa z Wykonawc±:
Firma Usługowo - Handlowa BAZ -TECH Iwona Bazuła -Kot ul. Warsztatowa 2, 33-100 Tarnów