Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

91 - Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 24 miesięcy od podpisania umowy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 24 miesięcy od podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 172744 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 24 miesięcy od podpisania umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 24 miesięcy od podpisania umowy..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy o maksymalnej wartości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 86.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 14 478,00 zł. lub na poszczególne zakresy zakres Wadium 1. 98 2. 7 3. 63 4. 137 5. 15 6. 34 7. 59 8. 585 9. 244 10. 73 11. 24 12. 244 13. 29 14. 107 15. 98 16. 337 17. 327 18. 98 19. 44 20. 146 21. 976 22. 98 23. 59 24. 146 25. 98 26. 390 27. 146 28. 49 29. 98 30. 195 31. 98 32. 146 33. 98 34. 49 35. 98 36. 195 37. 24 38. 39 39. 146 40. 49 41. 146 42. 254 43. 146 44. 2 927 45. 195 46. 17 47. 98 48. 390 49. 146 50. 195 51. 146 52. 49 53. 146 54. 7 55. 10 56. 195 57. 273 58. 146 59. 205 60. 49 61. 29 62. 51 63. 98 64. 63 65. 10 66. 146 67. 49 68. 146 69. 20 70. 73 71. 73 72. 127 73. 141 74. 49 75. 488 76. 146 77. 439 78. 88 79. 59 80. 15 81. 20 82. 98 83. 229 84. 59 85. 49 86. 10

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobligowany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wykazać że: a) dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi b) posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych c) dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodoweIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Wykonawca przedłoży: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2. oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3. Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. VAT).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a II piętro Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Aparat do hemodializ ostrych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do hemodializ ostrych.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Perymetr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Perymetr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Tomograf komputerowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tomograf komputerowy.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Audiometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Audiometr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Aparat do badań przesiew. Słuchu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do badań przesiew. Słuchu.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Tympanometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tympanometr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Komora laminarna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komora laminarna.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Sztuczna nerka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sztuczna nerka.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wycinarka do osłon.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycinarka do osłon.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Stół operacyjny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stół operacyjny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Osmometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osmometr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Nóż ultradźwiękowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nóż ultradźwiękowy.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Laser.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laser.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Aparat do kriochirurgii (N2O) Aparat Jawalla- unit okulistyczny Elektromagnes okulistyczny Exophthalmometr6330- unit okulistyczny Foropter unit okulistyczny Foropter- unit okulistyczny Frontofokometr Lampa szczelinowa Lampa szczelinowa-unit okulistyczny Oftalmometr unit okulistyczny Polomierz Projektor unit okulistyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do kriochirurgii (N2O) Aparat Jawalla- unit okulistyczny Elektromagnes okulistyczny Exophthalmometr6330- unit okulistyczny Foropter unit okulistyczny Foropter- unit okulistyczny Frontofokometr Lampa szczelinowa Lampa szczelinowa-unit okulistyczny Oftalmometr unit okulistyczny Polomierz Projektor unit okulistyczny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: zbiornik ciekłego tlenu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zbiornik ciekłego tlenu.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Filtr antybakteryjny Filtr antybakteryjny Panel kontrolny pomp próżniowych Pompa próżniowa Pompa próżniowa Pompa próżniowa Przetwornik ciśnieniowy Układ zasilania instalacji próżni medycznej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filtr antybakteryjny Filtr antybakteryjny Panel kontrolny pomp próżniowych Pompa próżniowa Pompa próżniowa Pompa próżniowa Przetwornik ciśnieniowy Układ zasilania instalacji próżni medycznej.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Osuszacz chłodniczy Osuszacz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osuszacz chłodniczy Osuszacz.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Symulator parametrów życiowych pacjenta Tester bezpieczeństwa elektrycznego Tester defibr. i ekg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Symulator parametrów życiowych pacjenta Tester bezpieczeństwa elektrycznego Tester defibr. i ekg.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Monitor płodu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitor płodu.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Radiometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Radiometr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Dozymetr absolutny Dozymetr Zestaw dozymetryczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dozymetr absolutny Dozymetr Zestaw dozymetryczny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Bieżnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżnia.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Wirówka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wirówka.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Wiertarka Wiertarka-kaseta sterylizacyjna wiertarka-kątnica 20 stopni wiertarka-kątnica krótka wiertarka-końcówka zagięta wiertarka-pedał sterujący wiertarka-perforator wiertarka-prostnica krótka wiertarka-reduktor obrotów wiertarka-silnik.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wiertarka Wiertarka-kaseta sterylizacyjna wiertarka-kątnica 20 stopni wiertarka-kątnica krótka wiertarka-końcówka zagięta wiertarka-pedał sterujący wiertarka-perforator wiertarka-prostnica krótka wiertarka-reduktor obrotów wiertarka-silnik.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Duplikator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Duplikator.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Miernik aktywności izotopów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miernik aktywności izotopów.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Aparat do urodynamiki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do urodynamiki.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Lampa operacyjna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa operacyjna.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Laser.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laser.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Komora laminarna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komora laminarna.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Detektor promieniowania gamma.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Detektor promieniowania gamma.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Densytometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Densytometr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Wanna porodowa Wózek do kąpieli.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wanna porodowa Wózek do kąpieli.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Komora laminarna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komora laminarna.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Lampa do fototerapii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa do fototerapii.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Lampa szczelinowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa szczelinowa.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Myjnia endoskopów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia endoskopów.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: Nasofiberoskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nasofiberoskop.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: Sterylizator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylizator.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: System Nadzoru Położniczego (serwer, klient, monitor szt.2, drukarka szt.2) Telemetria AVALON CTS (stacja bazowa z przetwornikami).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System Nadzoru Położniczego (serwer, klient, monitor szt.2, drukarka szt.2) Telemetria AVALON CTS (stacja bazowa z przetwornikami).


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: Kamera laserowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kamera laserowa.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: Sterylizator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylizator.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 45 NAZWA: Sterylizator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylizator.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 46 NAZWA: Litotrypter pneumatyczny Sprężarka do litotryptera.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Litotrypter pneumatyczny Sprężarka do litotryptera.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 47 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 48 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 49 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 50 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 51 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 52 NAZWA: Laryngofiberoskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laryngofiberoskop.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 53 NAZWA: Stół operacyjny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stół operacyjny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 54 NAZWA: Tester trzeźwości.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tester trzeźwości.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 55 NAZWA: Laser fizykoterapeutyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laser fizykoterapeutyczny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 56 NAZWA: Alkometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Alkometr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 57 NAZWA: Aparat rtg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat rtg.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 58 NAZWA: Lampa do fototerapii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa do fototerapii.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 59 NAZWA: Mikroskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mikroskop.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 60 NAZWA: Mikroskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mikroskop.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 61 NAZWA: Mikroskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mikroskop.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 62 NAZWA: Aparat usg Zestaw aparatu usg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat usg Zestaw aparatu usg.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 63 NAZWA: Generator chirurgiczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Generator chirurgiczny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 64 NAZWA: Laser fizykoterapeutyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laser fizykoterapeutyczny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 65 NAZWA: Mikroskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mikroskop.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 66 NAZWA: Respirator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Respirator.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 67 NAZWA: Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 68 NAZWA: Respirator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Respirator.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 69 NAZWA: Lampa do fototerapii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa do fototerapii.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 70 NAZWA: Urządzenie do resuscytacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie do resuscytacji.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 71 NAZWA: Ciepłe gniazdko.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ciepłe gniazdko.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 72 NAZWA: Strzykawka automatyczna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Strzykawka automatyczna.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 73 NAZWA: Aparat histopatologiczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat histopatologiczny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 74 NAZWA: Tonometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tonometr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 75 NAZWA: Ablator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ablator.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 76 NAZWA: Drzwi radialne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drzwi radialne.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 77 NAZWA: Aparat do znieczulania -monitor Aparat do znieczulania -monitor Aparat do znieczulania -monitor Aparat do znieczulania -sensor Aparat do znieczulania Aparat do znieczulania Aparat do znieczulania Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Parownik Parownik Parownik.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do znieczulania -monitor Aparat do znieczulania -monitor Aparat do znieczulania -monitor Aparat do znieczulania -sensor Aparat do znieczulania Aparat do znieczulania Aparat do znieczulania Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Monitor - moduł pomiarowy Parownik Parownik Parownik.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 78 NAZWA: Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 79 NAZWA: Aparat fizykoterapeutyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat fizykoterapeutyczny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 80 NAZWA: Stymulator-kalorymetr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stymulator-kalorymetr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 81 NAZWA: Wiertarka -konsola Wiertarka Wiertarka wiertarka-pedał sterujący.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wiertarka -konsola Wiertarka Wiertarka wiertarka-pedał sterujący.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 82 NAZWA: Aparat do krioterapii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do krioterapii.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 83 NAZWA: Aparat usg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat usg.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 84 NAZWA: Aparat usg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat usg.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 85 NAZWA: Aparat usg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat usg.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 86 NAZWA: Autorefraktokeratometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Autorefraktokeratometr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-07-10 (0150710103919-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-07-10 (0150710103924-umowa.doc)
Zał±cznik - 2015-07-10 (0150710103928-zalacznik nr 1b.xls)
Zał±cznik - 2015-08-07 (0150807121238-zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-07-16
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-16
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.07-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/91/AH/ 2991 /2015


Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łuka-sza SPZOZ w Tarnowie – spr. 91/2015.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.07.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:Pytanie 1 :
Dot zakresu nr 66, 68, 77
Czy zamawiaj±cy może podać kiedy wypadaj± dokładne daty przegl±dów poszczególnego sprzętu w w/w zakresach. Jest to konieczne do okre¶lenia kwot dojazdów.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga wykonania okresowych przegl±dów techniczno – eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu i aparatury medycznej z zachowaniem ci±gło¶ci terminów ważno¶ci przegl±dów.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata
Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-08-07
Zawiadomienie o wyborze ofert znajduje się w pliku do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-08-25
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na: "¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie" w dniu 17.08.2015 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:

1- Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes Med.
Sp. z o.o. 02-239 Warszawa ul. Leonidasa
Zakres 68, 77

3.Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa - Zakres 75

4. Media-Med. Sp. z o.o. 31-481 Kraków ul. Promienistych 7 - Zakres 24

5. Anmediq S.C. ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa
- Zakres 78

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-03
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresach 68 i 77 gdyż Wykonawca Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med Sp. z o.o. ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa, którego oferta została wybrana w w/w zakresach uchylił się od zawarcia umowy.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-03
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel./fax. 014 621-25-81
ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/91/AH/4337/15 Tarnów, 2015-11-02
Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 91/2015.
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 06.08.2015 r pismo znak: SWLOG-271/91/AH/3219/15.


Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, iż otrzymał
pismo z dnia 27.10.2015 r od Wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes- Med Sp. z o.o.,
w którym to Wykonawca poinformował Zamawiaj±cego o odst±pieniu od podpisania umowy nr 383/2015 z dnia 17.08.2015 r w przedmiotowym postępowaniu w zakresach nr 68 i 77.
Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w zwi±zku z powyższym nie dokonał wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej, gdyż w w/w zakresach oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes- Med Sp. z o.o. była jedyn± złożon± ofert±.


Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata

Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
A/a