Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

90 - sukcesywna dostawa osprzętu do laparoskopu kompatybilnego z laparoskopami Aesculap dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Sukcesywna dostawa osprzętu do laparoskopu kompatybilnego z laparoskopami Aesculap dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 163378 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa osprzętu do laparoskopu kompatybilnego z laparoskopami Aesculap dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa osprzętu do laparoskopu kompatybilnego z laparoskopami Aesculap dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający niw wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, - Oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. - Deklaracja zgodności oznaczone znakiem CE

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - termin płatności - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy: a)nastąpi zmiana numeru katalogowego produktu, b)nastąpi zmiana nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c)nastąpi zmiana pod względem przedmiotowym (produkt zamienny), d)nastąpi zmiana pod względem ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e)nastąpi zmiana sposobu konfekcjonowania, f)wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g)wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h)w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i)zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j)potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k)potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-07-02 (0150702122625-90-specyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-07-10
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.07.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/90/AH/ 2876/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa osprzętu do laparoskopu kompatybilnego z laparoskopami Aesculap dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 90/2015.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.07.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Czy Zamawiaj±cy dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 5 poprzez wprowadzenie następuj±-cego zapisu: Za datę dokonania płatno¶ci uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1, 5, 6
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,1% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego opóĽnienie dotyczy, za każdy dzień opóĽnienia, jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamó-wienia.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 10 % warto¶ci niezrealizowanej czę¶ci umowy brutto.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamó-wienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia.
OdpowiedĽ: Nie zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisał
Z-ca Dyr. Ds. Lecznictwa
Stanisław Łata


Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-10

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-10

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-17
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA


Nasz znak:SWLOG-271-73-AH-90/ 2995/2015 Tarnów, dnia 16.07.2015r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa osprzętu do laparoskopu kompatybilnego z laparoskopami Aesculap dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 90/2015.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a ,
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na sukcesywn± dostawę osprzętu do laparoskopu kompatybilnego z laparoskopami Aesculap dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

W postępowaniu wpłynęła oferta Wykonawcy Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l – 363.972,18 zł z termin płatno¶ci – 30 dni.

Zamawiaj±cy zawiadamia, że w w/w postepowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l

Wykonawca w zał±czniku nr 1A Specyfikacji asortymentowo –ilo¶ciowo- cenowej:
- w pozycji 10 przepustnica d.trokarów ¶r.10 i 12,5mm – Zamawiaj±cy wymagał 3 szt. asortymentu. Wykonawca w tej pozycji zaoferował 3 szt. opakowań pakowane po 20 szt. – ł±cznie 60 szt.
- w pozycji 31 ostrze skalpela mikrochirurgicznego,fig.367 Zamawiaj±cy wymagał 100 szt. asortymentu. Wykonawca zaoferował 1 opakowanie zawieraj±ce 10 szt. asortymentu
- w pozycji 52 uszczelki do troakra - paski czerwone – Zamawiaj±cy wymagał 30 szt. asortymentu. Wykonawca zaoferował 2 opakowania po 20 szt. – ł±cznie 40 szt. asortymentu
- w pozycji 53 uszczelki do troakra - paski zielone Zamawiaj±cy wymagał 30 szt. asortymentu. Wykonawca zaoferował 2 opakowania po 20 szt. – ł±cznie 40 szt. asortymentu.

Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci SIWZ.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a