Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

83 - sukcesywna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy.
Numer ogłoszenia: 95881 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres nr 1 Akcesoria do diatermii Zakres nr 2 Kable i sondy argonowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

polskojęzyczne katalogi, ulotki itp. z których jednoznacznie wynika, że zaoferowane akcesoria spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w zakresach do SIWZ - odpowiednio do zakresu złożonej oferty.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 94
2 - Termin dostawy - 6

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: akcesoria do diatermii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: koszyki Dormia, ustniki wielorazowe i jednorazowe.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. termin dostawy - 6

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: kable i sondy argonowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kable, elastyczna sonda.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin dostawy - 6

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-06-29 (0150629141151-siwz.doc)
Zał±cznik - 2015-06-29 (0150629141311-zal nr 1a.xls)
Zał±cznik - 2015-06-29 (0150629141425-zalacznik nr 2.doc)
Zał±cznik - 2015-07-07 (0150707142653-zalacznik nr 2 -modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-07-07 (0150707142815-umowa-modyfikacja.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-07-02
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Nasz znak: SWLOG-271/83/MJ/2724 /2015 Tarnów, dnia 01.07.2015r

Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 83/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.06.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres nr 1
1. Czy Zamawiaj±cy w pozycji 3 Zakresu nr 1 dopu¶ci złożenie oferty na ustnik wielora-zowy bez gumki.
Ad.1 Nie. Gumka umożliwia ustabilizowanie ustnika w jamie ustnej pacjenta.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS. Lecznictwa
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-02

Sprostowanie:dodano: 2015-07-07
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 95881-2015 z dnia 2015-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres nr 1 Akcesoria do diatermii Zakres nr 2 Kable i sondy argonowe
Termin składania ofert: 2015-07-09Numer ogłoszenia: 100439 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 95881 - 2015 data 29.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: tak, liczba czę¶ci: 2..
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: tak, liczba czę¶ci: 4..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: czę¶ć 1.
W ogłoszeniu jest: Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: koszyki Dormia, ustniki wielorazowe i jednorazowe.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: koszyki Dormia,.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: czę¶ć 1.
W ogłoszeniu jest: Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: koszyki Dormia, ustniki wielorazowe i jednorazowe..
W ogłoszeniu powinno być: czę¶ć 1A Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: ustniki wielorazowe.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: czę¶ć 1.
W ogłoszeniu jest: Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: koszyki Dormia, ustniki wielorazowe i jednorazowe..
W ogłoszeniu powinno być: Czę¶ć nr 1B Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: ustniki jednorazowe..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..


OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-07

Pytanie:dodano: 2015-07-07
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Nasz znak: SWLOG-271/83/MJ/2824 /2015 Tarnów, dnia 06.07.2015r

Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 83/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zakres nr 2

Poz. 2. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania elastyczn± sondę argonow± z owalnym wtykiem kompatybiln± z diatermi± EMED ES350 Argon?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a

Nasz znak: SWLOG-271/83/MJ/ /2015 Tarnów, dnia 06.07.2015r

Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 83/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.07.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zakres nr 1
1. Czy Zamawiaj±cy dla zwiększenia konkurencyjno¶ci składanych ofert dopu¶ci złożenie osobnej oferty na pozycję 1 i 2 Zakresu nr 1.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje zakres 1 i wydziela z zakresu 1 pozycję 2 i 3 do osobnego zakresu nr 1A i 1B.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Podpisał: Stanisław Łata DS. Lecznictwa
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a

Nasz znak: SWLOG-271/83/MJ/ 2824 /2015 Tarnów, dnia 06.07.2015r

Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 83/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie 1
Dotyczy Zakresu nr 1.
Prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 do nowego pakietu (np. 1A) i możliwo¶ć zaoferowania w ramach tego pakietu oferty konkurencyjnej na Koszyk Dormia z nitinolu, heksagonalny wielorazowy do zabiegów ECPW o wymiarach 20 x 40 mm i 30 x 50 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje zakres 1 i wydziela z zakresu 1 pozycję 2 i 3 do osobnego zakresu nr 1A i 1B.


Pytanie 2
Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 1
Zwracamy się z pro¶b± o następuj±ce doprecyzowanie istniej±cego zapisu: „Cenę zgodna z formularzem cenowym, stanowi±cym integraln± czę¶ć niniejszej umowy zał±cznik nr 1, nie stanowi zobowi±zania dla Zamawiaj±cego do realizacji umowy do tej warto¶ci, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówień, o ile odstępstwo nie przekroczy 20% warto¶ci umowy.”
OdpowiedĽ: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 5
Czy Zamawiaj±cy może oszacować procent ewentualnego odstępstwa od umowy?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy z należyta staranno¶ci± oszacował warto¶ci roczne.

Pytanie 4
Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 5, Wykonawcy nie przysługuj± wobec Zamawiaj±cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, o ile odstępstwo nie przekroczy 20% warto¶ci umowy.”
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 5
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na następuj±c± zmianę istniej±cego zapisu: „W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowi±zany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie póĽniej niż do 14 dni, licz±c od daty uznania reklamacji za zasadn±.”
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 1
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wysoko¶ci kary umownej z 1% na 0,5% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2
Prosimy o następuj±ce doprecyzowanie istniej±cego zapisu: „Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odst±pienia od umowy, po wcze¶niejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji kontraktu, w następuj±cych przypadkach:
a. w razie niewykonania zamówienia lub trzykrotnej nieterminowej realizacji zamówienia,
b. w razie nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególno¶ci dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważno¶ci lub z terminem krótszym niż umówiony, dostarczenia zbyt małej ilo¶ci produktów, dostarczenia produktów o jako¶ci niezgodnej z umow±.”
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 8
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5 i 6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmniejszenie wysoko¶ci kar umownych odpowiednio z 10% na 5% oraz z 1% na 0,5%.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 9
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelno¶ci wynikaj±cych z umowy bez zgody Zamawiaj±cego, pod rygorem nieważno¶ci, wyrażonej w formie pisemnej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na przedłożenie instrukcji czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu wielorazowego wraz z ofert±?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie wymaga przedłożenia instrukcji czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu wielorazowego wraz z ofert±, ale dopuszcza.

Pytanie 11
Dotyczy Projektu umowy
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:
„W przypadku zwłoki w płatno¶ci (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalno¶ci należno¶ci za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 12
Dotyczy Projektu umowy
Zwracamy się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o dodanie do projektu umowy zapisu następuj±cej tre¶ci: „Strony ustalaj±, że w wyj±tkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umow± przej¶ciowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiaj±cego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umow±. Zmiany powyższe nie powoduj± zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporz±dzenia aneksu do umowy.”

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dodaje ust 8 w § 2 wzoru umowy o następuj±cej tre¶ci:
„W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji czę¶ci lub cało¶ci dostaw produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiaj±cy dopuszcza produkt równoważny odpowiadaj±cy opisowi umieszczonemu w zał±czniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu produktu równoważnego przez Zamawiaj±cego”.
Modyfikacja w zał±czeniu.


Pytanie 13
Zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o udzielenie informacji czy wobec Zamawiaj±cego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiaj±cy nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
OdpowiedĽ: Nie, wobec Zamawiaj±cego nie została wszczęta likwidacja, Zamawiaj±cy nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Podpisał: Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa


Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 83/2015

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 83/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:


W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu nr 1 i wydzielenia pozycji 2 i 3 do osobnych zakresów i wzoru umowy Zamawiaj±cy:
- przedłuża termin składania ofert do 15.07.2015 r. do godz. 10:00
- otwarcie ofert nast±pi 15.07.2015 o godz.11:00
- składaj±cy ofertę Wykonawca pozostaje ni± zwi±zany przez okres 30 dni nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.

Zamawiaj±cy zmodyfikował Rozdział XI ust 1; Rozdział XII, oraz zał±cznik nr 2 i zał±cznik nr 5


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-07

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-23
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-83-3042/15 Tarnów, 2015-07-23

Dotyczy: sukcesywna dostawa sukcesywna dostawa przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.”– sprawa nr 83/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto Termin dostawy
02 Pol-Med. Plus Czarnochowice 67, 32-020 Wieliczka Zakres 1 – 16 200,00
Zakres 1B – 432,00 7 dni
04 SUN-MED. Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 ŁódĽ Zakres 1A – 540,00 5 dni
03 EMED Sp. z o.o., sp. k., ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz – Kolonia Zakres 2 – 3 342,60 5 dni
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Kryterium cena: 94%; Kryterium Termin dostawy: 6%

Zakres 1 Cena Termin dostawy
nazwa Wykonawcy 94% 6% 100%
1 VARIMED 7,51 10,00
VARIMED 28,24 2,40 30,64
2 POL-MED. 10,00 7,15
POL-MED. 37,60 1,72 39,32
4 SUN-MED. 8,96 10,00
SUN-MED. 33,67 2,40 36,07
Zakres 1A Cena Termin dostawy
nazwa Wykonawcy 94% 6% 100%
4 SUN-MED. 10,00 10,00
SUN-MED. 37,60 2,40 40,00
Zakres 1B Cena Termin dostawy
nazwa Wykonawcy 94% 6% 100%
2 POL-MED. 10,00 7,15
POL-MED. 37,60 1,72 39,32
Zakres 2 Cena Termin dostawy
nazwa Wykonawcy 94% 6% 100%
2 POL-MED. 8,29 7,15
POL-MED. 31,16 1,72 32,87
3 EMED 10,00 10,00
EMED 37,60 2,40 40,00


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Varimed Sp. z o.o., ul. Powstańców ¦l±skich 5, 53-332 Wrocław
2) Pol-Med. Plus Czarnochowice 67, 32-020 Wieliczka
3) EMED Sp. z o.o., sp. k., ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz – Kolonia
4) SUN-MED. Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 ŁódĽ

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 29.07.2015 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-08-04
29.07.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. Pol-Med. Plus Czarnochowice 67, 32-020 Wieliczka - Zakres 1 – 16 200,00 Zakres 1B – 432,00
2. SUN-MED. Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 ŁódĽ - Zakres 1A – 540,00
3. EMED Sp. z o.o., sp. k., ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz – Kolonia - Zakres 2 – 3 342,60