Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona g³ówna
Dodaj og³oszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

84-Sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

27/06/2015 S122 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Szwy chirurgiczne

2015/S 122-222536

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Karolina Strzałba
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315302
E-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka szpitalna.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Nici wykonane z polimeru glikolowego i mlekowego powleczone mieszaniną tych kwasów oraz stearynianem wapnia wchłanialne, okres podtrzymywania tkankowego ok. 28-35 dni okres wchłaniania do 70 dni
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ 2lata 1op=12 szt
1 Igła okrągła dł.13mm 1/2 koła 75 cm 6/0 5
2 Igła okrągła dł.13mm 1/2 koła 75 cm 5/0 5
3 Igła okrągła dł.18mm 1/2 koła 75 cm 5/0 10
4 Igła okrągła dł.13mm 3/8 koła 75 cm 4/0 20
5 Igła okrągła dł.18mm 3/8 koła 75 cm 4/0 40
6 Igła okrągła dł.18mm 1/2 koła 75 cm 4/0 30
7 Igła okrągła dł.20mm 1/2 koła 75 cm 4/0 30
8 Igła okrągła dł.20mm 1/2 koła 75 cm 3/0 150
9 Igła okrągła dł.26mm 1/2 koła 75 cm 3/0 200
10 Igła okrągła dł.30mm 1/2 koła 75 cm 3/0 300
11 Igła okrągła dł.26mm 1/2 koła 75 cm 2/0 200
12 Igła okrągła dł.30mm 1/2 koła 75 cm 2/0 200
13 Igła okrągła dł.30mm 1/2 koła 75 cm 0 20
14 Igła okrągła dł.45mm 1/2 koła 90 cm 2 400
15 Igła okrągła dł.45mm 1/2 koła wzmocniona 90 cm 2 200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe – nylonowe
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ 2lata 1op=12 szt
1. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.16mm 3/8 koła 45 cm 6/0 10
2. Igła tnąca 3/8 koła dł.16mm 45 cm 5/0 30
3. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.16mm 3/8 koła 45 cm 5/0 40
4. Igła tnąca 3/8 koła dł.18mm 45 cm 4/0 50
5. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.19mm 3/8 koła 45 cm 4/0 200
6. Igła tnąca 3/8 koła dł.26mm 45 cm 3/0 30
7. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł.25mm 3/8 koła 75 cm 3/0 1000
8. Igła tnąca 3/8 koła dł. 25mm 75 cm 2/0 1000
9. Igła tnąca 3/8 koła dł. 30mm 75 cm 2/0 40
10. Igła kosmetyczna powlekana silikonem zaostrzona półpłaska dł. 26mm 3/8 koła 75 cm 2/0 50
11. Igła tnąca 3/8 koła dł. 25mm 90 cm 0 100
12. Igła tnąca 3/8 koła dł. 35mm 90 cm 1 60
13. Igła tnąca 1/2 koła dł. 49mm 90 cm 1 30
14. Igła tnąca 1/2 koła dł. 35mm 90 cm 2 20
15. Igła tnąca prosta dł. 60mm 90 cm 2/0 50
16. Igła tnąca prosta dł. 60mm 90 cm 3/0 20.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Nici syntetyczne plecione wchłanialne do podtrzymywania brzegów rany 30-35 dni, okres wchłaniania do 70 dni
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ 2lata 1op=12 szt
1. 150 cm 5/0 15
2. 150 cm 4/0 35
3. 150 cm 3/0 700
4. 150 cm 2/0 700
5. 150 cm 0 300
6. 150 cm 1 200
7. 150 cm 2 50.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Nici niewchłanialne jedwab pleciony
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ 2lata 1op=12 szt
1. 180 cm 4/0 5
2. 180 cm 3/0 5
3. 180 cm 2/0 20
4. 180 cm 0 40
5. 180 cm 1 20
6. 180 cm 2 5.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Nici jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne o wydłużonym czasie podtrzymywania brzegów rany podtrzymywanie ok. 2 miesiące wchłanialne 180-210 dni
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ 2lata 1op=12 szt
1. Igła okrągła podwójna 3/8 koła dł. 13mm 45 cm 7/0 6
2. Igła okrągła podwójna 3/8 koła dł. 13mm 45 cm 6/0 6
3. Igła okrągła 1/2 koła dł. 20mm 70 cm 4/0 20
4. Igła okrągła 1/2 koła dł. 20mm 70 cm 3/0 16
5. Igła okrągła z ostrym końcem 1/2 koła dł. 25mm 70 cm 3/0 20
6. Igła okrągła 1/2 koła dł. 25mm 70 cm 3/0 20
7. Igła okrągła z ostrym końcem 1/2 koła dł. 25mm 70 cm 2/0 20
8. Igła okrągła 1/2 koła dł. 25mm 70 cm 2/0 20
9. Igła okrągła z ostrym końcem 1/2 koła dł. 35mm 70 cm 0 25
10. Igła okrągła 1/2 koła dł. 50mm 70 cm 1 15
11. Igła okrągła 1/2 koła dł. 50mm 70 cm 2 20.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione wykonane z kwasu poliglikolowego powleczone sterynianem wapnia i polikaprolaktonem, zachowujące 50 % siły podtrzymywania tkankowego po 5-7 dniach, okres wchłaniania 42 dni.
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ 2lata 1op=12 szt
1. Igła odwrotnie tnąca dł.13mm, 3/8 koła, kosmetyczna o 5 krawędziach tnących 45 cm 5/0 10
2. Igła odwrotnie tnąca dł.15mm, 3/8 koła, kosmetyczna o 5 krawędziach tnących 45 cm 4/0 20
3. Igła odwrotnie tnąca dł.18mm, 3/8 koła 70 cm 4/0 80
4. Igła odwrotnie tnąca dł.18mm, 3/8 koła 70 cm 3/0 80
5. Igła odwrotnie tnąca dł. 25mm, 3/8 koła 70 cm 3/0 10
6. Igła odwrotnie tnąca dł.20mm, 1/2 koła 45 cm 3/0 25
7. Igła odwrotnie tnąca dł. 25mm, 3/8 koła 70 cm 2/0 40
8. Igła okrągła dł. 40mm, 1/2 koła wzmocniona 90 cm 1 20
9. Igła okrągło-tnąca dł. 45mm, 1/2 koła 90 cm 1 30
10. Igła okrągło-tnąca dł. 35mm, 1/2 koła 90 cm 0 20
Opakowanie sterylizacyjne: aluminiowa saszetka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Nici niewchłanialne – jedwab pleciony
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ 2lata 1op=12 szt
1. Igła ostra półpłaska dł.13mm 45 cm 4/0 5
2. Igła ostra półpłaska dł. 26mm 45 cm 4/0 5
3. Igła z okrągłym ostrzem 1/2 koła dł. 16mm 75 cm 3/0 10
4. Igła z okrągłym ostrzem 1/2 koła dł. 20mm 75 cm 3/0 10
5. Igła z okrągłym ostrzem 3/8 koła dł. 13mm 75 cm 3/0 10
6. Igła ostra półpłaska dł. 26mm 45 cm 2/0 15
7. Igła ostra półpłaska dł. 45mm 75 cm 0 20
8. Igła ostra 1/2 koła dł. 50mm 75 cm 0 5
9. Igła okrągła 1/2 koła dł. 35mm 75 cm 1 80
10. Igła okrągła 1/2 koła dł. 40mm 75 cm 2 5.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Nici syntetyczne jednowłókninowe niewchłanialne monofilamentowe, polipropylenowe
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ 2lata 1op=12 szt
1. Igła okrągła półpłaska dł.11mm x2 60 cm 7/0 5
2. Igła okrągła półpłaska dł.13mm x2 60 cm 7/0 5
3. Igła okrągła półpłaska dł.8mm x2 60 cm 6/0 10
4. Igła okrągła półpłaska dł.10mm x2 60 cm 6/0 5
5. Igła okrągła półpłaska dł.13mm x2 75 cm 6/0 3
6. Igła okrągła półpłaska dł.13mm x2 75 cm 5/0 5
7. Igła okrągła półpłaska dł.16mm x2 75 cm 5/0 4
8. Igła okrągła 1/2 koła dł.16mm x2 90 cm 4/0 4
9. Igła okrągła 1/2 koła dł.17mm x2 90 cm 3/0 4
10. Igła okrągła 1/2 koła dł.17mm x2 90 cm 2/0 4
11. Igła okrągła 1/2 koła dł. 45mm 75 cm 1 4
12. Igła prosta tnąca dł. 60mm 75 cm 2/0 2.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Szew odbarczający składający się z:
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./2lata 1op=4 szt
1. Igła ostra 100mm 90 cm 1,3mm 25.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Zbrojona wchłanialna tasma kolagenowa
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Szer. Taśmy Ilość op./2lata 1op=6 szt
1. Igła okrągła tępa 65mm 60 cm 3mm 5.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Specjalny zestaw do szycia w przypadku niewydolności szyjkowej
1)Krótki opis
Lp. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./2lata 1op=6 szt
1. 2 igły okrągłe, 1/2 koła, dł 45mm, nitka poliestrowa pleciona niewchłanialna 50 cm 1mm 2.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Nici syntetyczne plecione wchłanialne do podtrzymywania brzegów rany ok. 30-35 dni okres wchłaniania max. 70 dni z powleczeniem antybakteryjnym
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ 2lata 1op=12 szt
1. Igła okrągła ½ koła 17 mm 70 cm 5/0 5
2. Igła okrągła ½ koła 17mm 70 cm 4/0 5
3. Igła okrągła ½ koła 26 mm 70 cm 3/0 20
4. Igła okrągła ½ koła 22 mm 70 cm 3/0 15
5. Igła okrągła ½ koła 31 mm 70 cm 3/0 15
6. Igła okrągła ½ koła 17mm 70 cm 3/0 5
7. Igła okrągła ½ koła 26 mm 70 cm 2/0 30
8. Igła okrągła ½ koła 22 mm 70 cm 2/0 15
9. Igła okrągła ½ koła 31mm 70 cm 2/0 15
10. Igła okrągła ½ koła 36 mm 70 cm 0 10
11. Igła okrągła ½ koła 40 mm 70 cm 0 10
12. Igła okrągła ½ koła 48 mm 90 cm 0 10
13. Igła okrągła ½ koła 36 mm 70 cm 1 10
14. Igła okrągła ½ koła 36mm 90 cm 1 10
15. Igła okrągła ½ koła 40 mm 70 cm 1 10
16. Igła okrągła ½ koła 45mm 90 cm 2 10.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Nici jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne o wydłużonym czasie podtrzymywania brzegów rany podtrzymywanie ok. 2 miesiące wchłanialne 182-238 dni z powleczeniem antybakteryjnym
1)Krótki opis
L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./2lata 1op=12 szt
1. Igła okrągła podwójna 3/8 koła dł. 13mm 70 cm 6/0 3
2. Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm 70 cm 4/0 10
3. Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm 70 cm 3/0 3
4. Igła z ostrym końcem 1/2 koła dł.26mm 70 cm 3/0 3
5. Igła okrągła 1/2 koła dł.26mm 70 cm 3/0 10
6. Igła z ostrym końcem 1/2 koła dł.26mm 70 cm 2/0 4
7. Igła okrągła 1/2 koła dł.26mm 70 cm 2/0 10
8. Igła okrągła z ostrym końcem 1/2 koła dł.36mm 90 cm 0 5
9. Igła okrągła 1/2 koła dł.48mm wzmocniona 90 cm 1 10.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione wykonane z kwasu poliglikolowego, powleczone sterynianem wapnia i polikaprolaktonem, zachowujące 60-75 % siły podtrzymywania tkankowego po 14 dniach oraz 25-50 % po 21 dniach, okres wchłaniania 56-90 dni.
1)Krótki opis
L.p. Igła dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ 2 lata 1op=12 szt
1 Igła okrągła dł.12mm 1/2 koła 45 cm 6/0 5
2 Igła okrągła dł.12mm 1/2 koła 70 cm 5/0 5
3 Igła okrągła dł.17mm 1/2 koła 70 cm 5/0 10
4 Igła okrągło-tnąca dł.17mm 3/8 koła 70 cm 4/0 20
5 Igła okrągła dł.17mm 1/2 koła 70 cm 4/0 20
6 Igła okrągła dł.22mm 1/2 koła 70 cm 4/0 10
7 Igła okrągła dł.17mm 1/2 koła 70 cm 3/0 50
8 Igła okrągła dł.13mm 1/2 koła mocna 70 cm 3/0 10
9 Igła okrągła dł.22mm 1/2 koła 70 cm 3/0 200
10 Igła okrągła dł.26mm 1/2 koła 70 cm 3/0 280
11 Igła okrągła dł.30mm 1/2 koła 70 cm 3/0 380
12 Igła okrągła dł.26mm 1/2 koła 70 cm 2/0 400
13 Igła okrągła dł.30mm 1/2 koła 70 cm 2/0 400
14 Igła okrągła dł.36mm 1/2 koła 70 cm 2/0 20
15 Igła okrągła tępa dł.30mm 3/8 koła 150 cm 0 10
16 Igła okrągła dł.30mm 1/2 koła 70 cm 0 80
17 Igła odwrotnie tnąca dł.40mm 3/8 koła, mocna, szew bezbarwny 90 cm 0 10
18 Igła okrągła dł.40mm 1/2 koła 90 cm 0 500
19 Igła okrągła dł.48mm 1/2 koła 90 cm 0 400
20 Igła okrągła dł.40mm 1/2 koła 90 cm 1 600
21 Igła okrągła dł.48mm 1/2 koła 90 cm 1 790
22 Igła okrągła dł.48mm 1/2 koła 90 cm 2 270
23 Igła okrągła dł.48mm 1/2 koła mocna 90 cm 2 300
Opakowanie sterylizacyjne: aluminiowa saszetka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Nici okulistyczne – syntetyczne niewchłanialne
1)Krótki opis
Lp. Nazwa Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./2 lata op=12 szt
1. Igła trapezowa podwójna dł.6,19 mm 3/8 koła, przekrój 0,15mm monofilament nylon 20cm 10/0 36
2. Igła trapezowa podwójna dł.6,55 mm 3/8 koła, przekrój 0,2mm plecionka jedwab 45cm 7/0 20
3. Igła ostra podwójna dł.11,04mm 3/8 koła przekrój 0,33mm plecionka jedwab 45cm 6/0 40
4. Igła okrągła dł.13,99mm 3/8 koła przekrój 0,42mm plecionka jedwab 75cm 4/0 10.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Nici okulistyczne – wchłanialne
1)Krótki opis
Lp. Nazwa Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./2 lata 1op=12 szt
1. Igła trapezowa podwójna dł. 6,19mm 3/8 koła, przekrój 0,15mm, plecionka 45 cm 8/0 5
2. Igła ostra pojedyncza dł. 13mm 3/8 koła, przekrój 0,42mm 60 cm 4/0 5.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Siatka przepuklinowa
1)Krótki opis
Lp. Nazwa j.m. Ilość szt./ 2 lata
1. Siatka przepuklinowa 45 – 60mm x 100 – 110mm Szt. 500
2. Siatka przepuklinowa 60 – 70mm x 130 – 140mm Szt. 150
3. Siatka przepuklinowa 90 – 100mm x 150 – 160mm Szt. 100
4. Siatka przepuklinowa 200 x 300 TDM (miękka) Szt. 3
5. Siatka przepuklinowa 220 x 350 TDM (miękka) Szt. 3
6. Siatka przepuklinowa 300 x 300 TDM (miękka) Szt. 3.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Siatka przepuklinowa
1)Krótki opis
Lp. Nazwa j.m. Ilość szt./2 lata
1. Siatka profilowana z wycięciem do przepukliny pachwinowej dla mężczyzn, polipropylenowa, monofilamentowa, dziana, grubość 0,5 mm, masa powierzchniowa 85g/m2 (+; – )10 %, grubość przędzy 0,16 mm. O wymiarach 45 x 100mm Szt. 200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Waciki neurochirurgiczne
1)Krótki opis
Lp. Nazwa j.m. Ilość op./2 lata 1op=200 szt
1. 2,5cm x 2,5cm x 200szt. Op. 15
2. 1,3cm x 7,6cm x 200szt. Op. 60
3. 1,3cm x 1,3cm x 200szt. Op. 60
4. 0,6cm x 0,6cm x 200szt. Op. 4.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Wosk kostny
1)Krótki opis
Lp. Nazwa j.m. Ilość op.2 lata 1op=12 szt
1. Hemostatyk przeznaczony do tamowania krwawień z powierzchni kostnych. Łatwo przylegający do tkanki kostnej, łatwo formowalny, elastyczny, sterylny. Skład: wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu (saszetka a 2,5g) Op. 220.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Gaza
1)Krótki opis
Lp. Gaza wchłanialna hemostatyk przeznaczony do tamowania krwawień miąższowych. Gaza wchłanialna (do 14 dni) do hamowania miąższowych krwawień (do 8 min) wykonana z materiału roślinnnego (100 % utleniona regenerowana celuloza) o strukturze miękkiej gazy, łatwo dopasowująca się do kształtu rany, z możliwością docięcia do odpowiednich rozmiarów, o właściwościach bakteriobójczych i bakteristatycznych. j.m. Ilość szt./2 lata
1. 5cm x 1,25cm szt. 180
2. 5cm x 7,5cm szt. 280.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Siatka opatrunkowa
1)Krótki opis
Lp. Nazwa j.m. Ilość szt./2 lata
1. Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 3,5-4,5cm Szt. 10
2. Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 5-7cm Szt. 20
3. Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 7-10cm Szt. 20
4. Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 10-14cm Szt. 200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Codubix
1)Krótki opis
Lp. Nazwa j.m. Ilość szt./2 lata
1. Codubix R1 130 x 125 Szt. 3
2. Codubix R2 134 x 110 Szt. 4
3. Codubix R4 75 x 75 Szt. 3.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Opatrunek chirurgiczny hemostatyczny wchłanialny /sucha siatka z włókniny kolagenowej pokryta substancją czynną-klejem fibrynowym
1)Krótki opis
Lp. Opatrunek chirurgiczny hemostatyczny wchłanialny /sucha siatka z włókniny kolagenowej pokryta substancją czynną-klejem fibrynowym j.m. Ilość szt./2 lata
1. 2,5cm x 3cm Szt. 280
2. 9,5cm x 4,8cm Szt. 250
3. 4,8cm x 4,8cm Szt. 500
4. 4,8cm x 4,8cm ze zrolowaną matrycą do zabiegów laparoskopowych Szt. 100.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Tisseel LYO 2 ml (zestaw) klej tkankowy.
1)Krótki opis
Lp. Nazwa j.m. Ilość/2 lata
1. Tisseel LYO 2 ml (zestaw) klej tkankowy. Kpl 24.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Opona sztuczna typu
1)Krótki opis
L.p. Opona sztuczna typu j.m. Ilość szt./2 lata
1. Neuro-patch 4 x 5cm 0,45mm Szt. 6
2. Neuro-patch 6 x 8cm 0,45mm Szt. 6
3. Neuro-patch 6 x14cm 0,45mm Szt. 6.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Cement kostny 20g
1)Krótki opis
Lp. j.m. Ilość/2 lata
1. Cement kostny 20g Szt. 8.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Masa plastyczna do rekonstrukcji ubytków kostnych czaszki typu Cranioplastic
1)Krótki opis
L.p J.m. Ilość/2 lata
1. Masa plastyczna do rekonstrukcji ubytków kostnych czaszki typu Cranioplastic Zestaw 5.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 60 736,00 zł. lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium Zakres Wadium
1. 3 734 15. 469
2. 4 678 16. 51
3. 3 078 17. 315
4. 97 18. 270
5. 613 19. 709
6. 1 451 20. 475
7. 272 21. 266
8. 277 22. 193
9. 213 23. 366
10. 138 24. 21 850
11. 22 25. 351
12. 889 26. 477
13. 332 27. 48
14. 18 863 28. 240.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych)
11) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. karta katalogowa, ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Termin płatności. Waga 2


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
84/2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.8.2015 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.8.2015 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.8.2015 - 11:30

Miejscowość:

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42.


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.6.2015

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-06-27 (0150627102013-84-specyfikacja.doc)
Za³±cznik - 2015-06-27 (0150627102026-zalacznik nr 1b-szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.xls)
Za³±cznik - 2015-07-09 (0150709074420-zalacznik nr 4 - modyfikacja.docx)
Za³±cznik - 2015-07-15 (0150715133620-zalacznik nr 4 - modyfikacja 2.docx)
Za³±cznik - 2015-07-15 (0150715133627-zalacznik nr 1a- modyfikacja.docx)
Za³±cznik - 2015-07-21 (0150721135246-zalacznik nr 4 - modyfikacja 3.docx)
Za³±cznik - 2015-07-21 (0150721135254-zalacznik nr 1b modyfikacja.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-07-09
Odpowied¼:dodano: 2015-07-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2846/15 Tarnów, dnia 07.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 30.06.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 17
Pozycja nr 2
1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci moæliwo¶ę z³oæenia oferty na siatki o wymiarach 8cm x 12cm, pozosta³e parametry zgodne z siwz.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci moæliwo¶ę z³oæenia oferty na siatki o wymiarach 8cm x 15cm, pozosta³e parametry zgodne z siwz.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpsia³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2015-07-09
Odpowied¼:dodano: 2015-07-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2846/15 Tarnów, dnia 07.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 03.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zadanie nr 21
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie gazy wch³anianej hemostatycznej przeznaczonej do tamowania krwawienia w³o¶niczkowego, æylnego oraz mniejszych krwawień tźtniczych. Wykonana z materia³u ro¶linnego (100% utleniona celuloza) o strukturze sieciowej miźkkiej gazy, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.
Odpowied¼: Nie.

POZ. 1 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie rozmiaru 5 cm x 1,5 cm zamiast 5cm x 1,25 cm.
Odpowied¼: Tak.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2015-07-09
Odpowied¼:dodano: 2015-07-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2846/15 Tarnów, dnia 07.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

PYTANIA DO PAKIETU NR 2
1. Czy Zamawiaj±cy w trosce o ochronź uczciwej konkurencji wyrazi zgodź na zaoferowanie w poz. 1-16 ig³ź odwrotnie tn±c± przy zachowaniu pozosta³ych parametrów szwu bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy siź z pro¶b± o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.
Podzia³ zadania zwiźkszy konkurencyjno¶ę postźpowania, umoæliwi równieæ z³oæenie ofert wiźkszej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywi¶cie korzystnych cen.
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
2. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiaj±cy zobowi±zuje siź, æe zamówi przedmiot umowy w ilo¶ci odpowiadaj±cej minimum 80% warto¶ci umowy netto”.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie wskazuje jaki bździe rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy. Zamawiaj±cy z naleæyt± staranno¶ci± oszacowa³ ilo¶ę przedmiotu zamówienia, jednocze¶nie wskazuj±c, æe realizacja umowy odbywaę siź bździe poprzez sukcesywnie sk³adane zamówienia, tym samym oferent nie jest zobowi±zany do posiadania pe³nej ilo¶ci towaru okre¶lonego w umowie.

3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na dodanie do paragrafu sformu³owania, iæ „Zamawiaj±cy bździe sk³ada³ zamówienia wed³ug bieæ±cych potrzeb, przy czym warto¶ę zamówienia jednostkowego nie powinna byę mniejsza niæ 150 z³”? Pro¶bź motywujemy to tym, æe dla zamówień poniæej 150z³ koszty transportu na które sk³adaj± siź m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewo¼nika, s± wyæsze niæ warto¶ę maræy uzyskanej ze sprzedaæy towaru o takiej warto¶ci.
Odpowied¼: Zamawiaj±cy modyfikuje za³±cznik nr 4 „Wzór umowy” poprzez dodanie w §1 ust. 6
4. Czy Zamawiaj±cy w trosce o ochronź uczciwej konkurencji wyrazi zgodź na zaoferowanie w poz. 4 ig³ź o d³ugo¶ci 19mm przy zachowaniu pozosta³ych parametrów szwu bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
5. Czy Zamawiaj±cy w trosce o ochronź uczciwej konkurencji wyrazi zgodź na zaoferowanie w poz. 7 i 8 ig³ź o d³ugo¶ci 24mm lub 26mm przy zachowaniu pozosta³ych parametrów szwu bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy siź z pro¶b± o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.
Podzia³ zadania zwiźkszy konkurencyjno¶ę postźpowania, umoæliwi równieæ z³oæenie ofert wiźkszej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywi¶cie korzystnych cen.
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
6. Czy Zamawiaj±cy w trosce o ochronź uczciwej konkurencji wyrazi zgodź na zaoferowanie w poz. 11:
a. ig³ź o d³ugo¶ci 30mm
Odpowied¼: Nie.
b. nię o d³ugo¶ci 75cm
Odpowied¼: Nie.
c. ig³ź o d³ugo¶ci 26mm?
Odpowied¼: Tak.

7. Czy Zamawiaj±cy w trosce o ochronź uczciwej konkurencji wyrazi zgodź na zaoferowanie w poz. 12:
a. ig³ź o d³ugo¶ci 30mm
Odpowied¼: Nie.
b. nię o d³ugo¶ci 75cm ?
Odpowied¼: Nie.
8. Czy Zamawiaj±cy w trosce o ochronź uczciwej konkurencji wyrazi zgodź na zaoferowanie w poz. 13 ig³ź o d³ugo¶ci 50mm i nię o d³ugo¶ci 100cm przy zachowaniu pozosta³ych parametrów szwu bez zmian?
Odpowied¼: Tak.
9. Czy Zamawiaj±cy w trosce o ochronź uczciwej konkurencji wyrazi zgodź na zaoferowanie w poz. 14 ig³ź o d³ugo¶ci 50mm i nię o d³ugo¶ci 100cm przy zachowaniu pozosta³ych parametrów szwu bez zmian?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy wyraæa zgodź na nię o d³ugo¶ci 100cm natomiast nie wyraæa zgody na ig³ź o d³ugo¶ci 50mm
10. Czy Zamawiaj±cy w trosce o ochronź uczciwej konkurencji wyrazi zgodź na zaoferowanie w poz. 16 nię o d³ugo¶ci 75cm przy zachowaniu pozosta³ych parametrów szwu bez zmian?
Odpowied¼: Nie.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2015-07-09
Odpowied¼:dodano: 2015-07-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2846/15 Tarnów, dnia 07.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1) Maj±c na uwadze zasadź jednoznacznego opisania istotnych postanowień umownych, proszź o wyja¶nienie, czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zmianź brzmienia § 1 ust. 4 Umowy na nastźpuj±ce:
„Jeæeli zamówienie, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera innego d³uæszego terminu, … [dalszy ci±g bez zmian]”.
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

2) Maj±c miarkowania i proporcjonalno¶ci kar umownych proszź o wyja¶nienie, czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na:
 dodanie w § 4 ust. 1 wzoru umowy nastźpuj±cego zastrzeæenia: „przy czym ³±czna wysoko¶ę kary nie przekroczy 20 % warto¶ci brutto czź¶ci niezrealizowanego zamówienia”;
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

 dodanie w § 4 ust. 6 wzoru umowy nastźpuj±cego zastrzeæenia: „przy czym ³±czna wysoko¶ę kary nie przekroczy 20 % warto¶ci brutto czź¶ci niezrealizowanego zamówienia”.
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2015-07-14
Odpowied¼:dodano: 2015-07-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2897/15 Tarnów, dnia 13.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 03.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Dotyczy: Zakres nr 17 pozycja 2
Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 siatek przepuklinowych w rozmiarze 80 mm x 130 mm
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

2. Dotyczy: Zakres nr 17 pozycja 5
Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 5 siatek przepuklinowych TDM miźkkich w rozmiarze 250 x 360 mm.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-14
Odpowied¼:dodano: 2015-07-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2897/15 Tarnów, dnia 13.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

ZAKRES: 19
Waciki neurochirurgiczne
Lp. NAZWA j.m. Ilo¶ę op./2 lata 1op=200 szt.
1. 2,5cm x 2,5cm x 200szt. Op. 15
2. 1,3cm x 7,6cm x 200szt. Op. 60
3. 1,3cm x 1,3cm x 200szt. Op. 60
4. 0,6cm x 0,6cm x 200szt. Op. 4

Dotyczy pkt. 4 zakres 19.
Prosimy o dopuszczenie w pkt 4. wysokiej jako¶ci wacików neurochirurgicznych w rozmiarze 0,76 cm x 0,76 cm, pozosta³e bez zmian.
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza. Pozosta³e zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-15
Odpowied¼:dodano: 2015-07-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2970/15 Tarnów, dnia 14.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 02.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dot. Zakresu 1, poz. 3
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 17 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 1, poz. 5
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 17 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 1, poz. 6
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 17 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 2
Czy Zamawiaj±cy wszździe tam gdzie wymaga ig³y tn±cej dopu¶ci równieæ ig³ź odwrotnie tn±c±, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 2, poz. 4
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± odwrotnie tn±c± 19 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 2, poz. 7
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 24 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 2, poz. 8
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± odwrotnie tn±c± 24 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 2, poz. 11
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± odwrotnie tn±c± 26 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 2, poz. 13
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± odwrotnie tn±c± 48 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 5
Czy Zamawiaj±cy wszździe tam gdzie wymaga d³ugo¶ę nici 70 cm dopu¶ci równieæ d³ugo¶ę 75 cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 5, poz. 5
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 26 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 5, poz. 6
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 26 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 5, poz. 7
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 26 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 5, poz. 8
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 26 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 5, poz. 10, 11
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 48 mm oraz d³ugo¶ę nici 90 cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 6
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci nici wch³anialne, syntetyczne, plecione, z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, zachowuj±ce 50% si³y podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach i okresie wch³aniania ok. 42 dni?
Odpowied¼: NIE. Zamawiaj±cy nie dopuszcza. Zamawiaj±cy ¶ci¶le okre¶li³ si³ź podtrzymywania tkankowego w zapisie SIWZ z uwagi na zastosowanie tych nici w chirurgii dzieciźcej i po³oænictwie.

Dot. Zakresu 6, poz. 1, 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± odwrotnie tn±c± kosmetyczna z 3 krawździami tn±cymi, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: NIE. Zamawiaj±cy nie dopuszcza. Ig³a z 5 krawździami jest ig³± bardziej atraumatyczn± co ma istotne znaczenie przy operacjach w zakresie chirurgii dzieciźcej.

Dot. Zakresu 6, poz. 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 16 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 6, poz. 3, 4
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 19 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 6, poz. 5, 7
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 26 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 6, poz. 6
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 18 mm lub 22 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza. Przy tak ma³ym rozmiarze nici róænica 2 mm ma istotne znaczenie przy szyciu delikatnych tkanek cia³a.

Dot. Zakresu 6, poz. 9, 10
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± okr±gl± z tn±cym końcem, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 6
Czy Zamawiaj±cy wszździe tam gdzie wymaga d³ugo¶ę nici 70 cm dopu¶ci równieæ d³ugo¶ę 75 cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 7, poz. 8
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 48 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 7, poz. 9
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 37 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 8, poz. 7
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 17 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 14
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci nici wch³anialne, syntetyczne, plecione, z kwasu poliglikolowego, powlekane stearynianem wapnia i polikaprolaktonem, zachowuj±ce 80% si³y podtrzymywania tkankowego po 14 dniach oraz 50% po 21 dniach i okresie wch³aniania 60-90 dni?
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Dot. Zakresu 14
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci nici wch³anialne, syntetyczne, plecione, z kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekane mieszanin± powyæszych kwasów oraz stearynianem wapnia, zachowuj±ce 75% si³y podtrzymywania tkankowego po 14 dniach oraz 50% po 21 dniach i okresie wch³aniania 60-70 dni?
Odpowied¼: NIE. Zapis pozostaje bez zmian. Szew o takim podtrzymywaniu okre¶lony jest w zakresie 1.

Dot. Zakresu 14
Czy Zamawiaj±cy wszździe tam gdzie wymaga d³ugo¶ę nici 70 cm dopu¶ci równieæ d³ugo¶ę 75 cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 14, poz. 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 13 mm oraz d³ugo¶ę nici 75 cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 14, poz. 4
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± okr±gl± z tn±cym końcem 16 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 14, poz. 8
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± okr±gl± bez katalogowego okre¶lenia ,,mocna”, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza. Ten szew przeznaczony jest m.in. do szycia skóry okolicy pźpka po zabiegach laparoskopowych.

Dot. Zakresu 14, poz. 14
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 37 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 14, poz. 15
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± okr±gl± tźp± ½ ko³a 35 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy nie dopuszcza. Zaoferowany rozmiar ig³y znacznie odbiega od rozmiaru ig³y opisanej przez zamawiaj±cego.

Dot. Zakresu 15, poz. 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 6 mm oraz d³ugo¶ę nici 30 cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 15, poz. 3
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 11 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 15, poz. 4
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szew z ig³± 13 mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dot. Zakresu 17, poz. 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci rozmiar siatki 8x15 cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza. Zamawiaj±cy okre¶li³ tolerancjź rozmiarów w SIWZ

Dot. Zakresu 17, poz. 4-6
Czy Zamawiaj±cy wydzieli w/w pozycje do osobnego zakresu?
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-15
Odpowied¼:dodano: 2015-07-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2970/15 Tarnów, dnia 13.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pyt.1.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 1 dopu¶ci szwy wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane stearynianem wapnia i polikaprolaktonem, ¶redni okres podtrzymywania tkankowego ok. 15-20 dni, okres wch³aniania 60-90 dni?
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy okre¶li³ okres wch³aniania do 70 dni. W pakiecie 14 znajduj± siź nici spe³niaj±ce powyæsze parametry.

Pyt.2.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycja 1 dopu¶ci ig³ź 12 mm i szew 45 cm?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ig³ź w tym rozmiarze, a nie dopuszcza d³ugo¶ci nici. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

Pyt.3.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycja 2 dopu¶ci ig³ź 12 mm i szew 70 cm?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ig³ź w tym rozmiarze a nie dopuszcza d³ugo¶ci nici. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

Pyt.4.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie1 pozycja 3 dopu¶ci ig³ź 17 mm i szew 70 cm?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ig³ź w tym rozmiarze a nie dopuszcza d³ugo¶ci nici. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

Pyt.5.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycja 4 dopu¶ci ig³ź 9 mm i szew 6/0 45 cm?
Odpowied¼: Nie. Zaoferowany szew we wszystkich parametrach znacznie odbiega od szwu opisanego przez zamawiaj±cego.

Pyt.6.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycja 5 dopu¶ci ig³ź 20 mm i szew 3/0 70 cm?
Odpowied¼: Nie. Zaoferowany szew we wszystkich parametrach znacznie odbiega od szwu opisanego przez zamawiaj±cego.

Pyt.7.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycja 6 dopu¶ci ig³ź 17 mm i szew 70 cm?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ig³ź o tej d³ugo¶ci a nie dopuszcza d³ugo¶ci nici. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

Pyt.8.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycja 7 dopu¶ci ig³ź 22 mm i szew 70 cm?
Odpowied¼: Nie. Przy tak ma³ym rozmiarze nici róænica 2 mm ma istotne znaczenie przy szyciu delikatnych tkanek cia³a.
Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

Pyt.9.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycja 8 dopu¶ci ig³ź 22 mm i szew 70 cm?
Odpowied¼: Nie. Przy tak ma³ym rozmiarze nici róænica 2 mm ma istotne znaczenie przy szyciu delikatnych tkanek cia³a. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

Pyt.10.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycje 9-13 dopu¶ci szew 70 cm?
Odpowied¼: Nie. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

Pyt.11.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 pozycje 14 i 15 dopu¶ci ig³ź 48 mm?
Odpowied¼: Ten rozmiar ig³y zosta³ ujźty w zakresie 14 w pozycji 22 i 23.

Pyt.12. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 dopu¶ci szew poliamidowy?
Odpowied¼: TAK. Pozosta³e zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian

Pyt.13.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 1 dopu¶ci ig³ź 15 mm i szew 50 cm?
Odpowied¼: TAK. Pozosta³e zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian

Pyt.14.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 2 dopu¶ci ig³ź 15 mm i szew 50 cm?
Odpowied¼: TAK. Pozosta³e zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian

Pyt.15.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 3 dopu¶ci ig³ź 15 mm i szew 50 cm?
Odpowied¼: TAK. Pozosta³e zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian

Pyt.16.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 4 dopu¶ci szew 50 cm?
Odpowied¼: TAK. Pozosta³e zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian

Pyt.17.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 5 dopu¶ci ig³ź 18 mm i szew 50 cm?
Odpowied¼: TAK. Pozosta³e zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian

Pyt.18.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 6 dopu¶ci ig³ź 25 mm i szew 50 cm?
Odpowied¼: TAK. Pozosta³e zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian

Pyt.19.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 7 dopu¶ci ig³ź 24 mm?
Odpowied¼: TAK. Pod warunkiem utrzymania pozosta³ych zapisów SIWZ

Pyt.20.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 10 dopu¶ci ig³ź 24 mm?
Odpowied¼: TAK. Pod warunkiem utrzymania pozosta³ych zapisów SIWZ

Pyt.21.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 11,12,15 dopu¶ci szew 75 cm?
Odpowied¼: NIE. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

Pyt.22.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 13 dopu¶ci ig³ź 40 mm oraz szew o grubo¶ci 0 i d³ugo¶ci 75 cm?
Odpowied¼: Nie. Zaoferowany szew we wszystkich parametrach znacznie odbiega od szwu opisanego przez zamawiaj±cego.

Pyt.23.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 14 dopu¶ci ig³ź 36 mm oraz szew o grubo¶ci 1 i d³ugo¶ci 75 cm ?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ig³ź, a nie dopuszcza pozosta³ych parametrów poniewaæ znacznie odbiegaj± od szwu opisanego przez zamawiaj±cego.

Pyt.24.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 2 pozycja 16 dopu¶ci szew 50 cm?
Odpowied¼: NIE. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

Pyt.25.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 5 pozycja 1 dopu¶ci ig³ź 12 mm oraz szew 6/0 o d³ugo¶ci 70 cm?
Odpowied¼: TAK. Pod warunkiem utrzymania pozosta³ych zapisów SIWZ

Pyt.26.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 5 pozycja 2 dopu¶ci ig³ź 12 mm oraz szew 5/0 o d³ugo¶ci 90 cm?
Odpowied¼: TAK. Pod warunkiem utrzymania pozosta³ych zapisów SIWZ

Pyt.27.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 5 pozycja 3 dopu¶ci ig³ź 22 mm?
Odpowied¼: Nie. Przy tak ma³ym rozmiarze nici róænica 2 mm ma istotne znaczenie przy szyciu delikatnych tkanek cia³a.

Pyt.28.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 5 pozycja 4 dopu¶ci ig³ź 22 mm?
Odpowied¼: Nie. Przy tak ma³ym rozmiarze nici róænica 2 mm ma istotne znaczenie przy szyciu delikatnych tkanek cia³a.

Pyt.29.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 5 pozycja 5 dopu¶ci ig³ź 17 mm?
Odpowied¼: Nie. Zaoferowany rozmiar ig³y znacznie odbiega od rozmiaru ig³y opisanej przez zamawiaj±cego.

Pyt.30.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 5 pozycja 6,7 i 8 dopu¶ci ig³ź 26 mm?
Odpowied¼: TAK. Pod warunkiem utrzymania pozosta³ych zapisów SIWZ

Pyt.31.Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 5 pozycja 10 i 11 dopu¶ci ig³ź wzmocnion± 48 mm i szew 90 cm?
Odpowied¼: TAK. Pod warunkiem utrzymania pozosta³ych zapisów SIWZ

Pyt.32. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 20 dopu¶ci hemostatyk bez parafiny? Pozosta³e parametry bez zmian.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy wymaga aby w sk³adzie wosku by³y 3 sk³adanki wymienione w SIWZ.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-15
Odpowied¼:dodano: 2015-07-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU
znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2970/15 Tarnów, dnia 14.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zakres 1, poz. 1-3, 5-6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów z ig³± o d³. 17mm?
Odpowied¼: w poz. 1, 2 Zamawiaj±cy nie dopuszcza. Zaoferowany rozmiar ig³y znacznie odbiega od rozmiaru ig³y opisanej przez zamawiaj±cego. W poz. 3, 5-6 Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozosta³ych zapisów SIWZ bez zmian.
Zakres 1, poz. 4, 5
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów z ig³± ½ ko³a?
Odpowied¼: Nie. W poz. 6 opisane s± nici z tak± ig³±.
Zakres 1, poz. 1-2, 4
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów o d³ugo¶ci 70cm?
Odpowied¼: Nie. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.
Zakres 1, poz. 14
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów z ig³± wzmocnion±?
Odpowied¼: Nie. W poz. 15 opisane s± nici z tak± ig³±.
Zakres 1, poz. 14-15
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów z ig³± o d³. 40mm lub 48mm?
Odpowied¼: Nie. D³. ig³y 48mm zosta³ ujźty w zakresie 14 w pozycji 22 i 23. D³. 40mm znacznie odbiega od rozmiaru ig³y opisanej przez zamawiaj±cego.
Zakres 2, poz. 1-16
Czy Zamawiaj±cy mia³ na my¶li / wyrazi zgodź na zaoferowanie igie³ odwrotnie tn±cych?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
Zakres 2, poz. 1, 3, 5, 7, 10
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź za zaoferowanie szwów z ig³± najnowszej generacji typu ENOVA wykonan± ze stali 300 z opisem katalogowym „ig³a kosmetyczna”, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
Zakres 2, poz. 2, 11-16
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów o d³ugo¶ci 75cm?
Odpowied¼: W poz. 2 Tak. W poz. 11-16 NIE. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.
Zakres 2, poz. 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów o grubo¶ci 4/0?
Odpowied¼: NIE. Szwy 4/0 zosta³y ujźty w pozycji 4 i 5
Zakres 2, poz. 4
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów z ig³± o d³. 19mm?
Odpowied¼: TAK. Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozosta³ych zapisów SIWZ bez zmian


Zakres 2, poz. 7, 8
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów z ig³± o d³. 26mm?
Odpowied¼: TAK. Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozosta³ych zapisów SIWZ bez zmian
Zakres 2, poz. 11
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów z ig³± o d³. 24mm?
Odpowied¼: TAK. Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozosta³ych zapisów SIWZ bez zmian
Zakres 2, poz. 12
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów z ig³± o d³. 37mm lub 39mm?
Odpowied¼: TAK. Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozosta³ych zapisów SIWZ bez zmian
Zakres 2, poz. 13
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów z ig³± o d³. 48mm?
Odpowied¼: TAK. Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozosta³ych zapisów SIWZ bez zmian
Zakres 2, poz. 14
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów z ig³± o d³. 37mm?
Odpowied¼: TAK. Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozosta³ych zapisów SIWZ bez zmian
Zakres 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów pakowanych po 10 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo¶ci opakowań?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci wymaganych w SIWZ.
Zakres 3
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymywanie brzegów przez okres 28dni, okres wch³aniania 60 90dni?
Odpowied¼: TAK. Zamawiaj±cy dopuszcza
Zakres 20
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci wosk kostny o sk³adzie: 70% wosk pszczeli i 30% wazelina, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian?
Odpowied¼: NIE. Zamawiaj±cy wymaga aby w sk³adzie wosku by³y 3 sk³adniki wymienione w SIWZ.
Zakres 20
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci wosk kostny o sk³adzie: 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% palmitynian izopropylu, przy zachowaniu pozosta³ych parametrów bez zmian?
Odpowied¼: NIE. Zamawiaj±cy wymaga aby w sk³adzie wosku by³y 3 sk³adniki wymienione w SIWZ.
Zakres 21, poz. 1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie wosku pakowanego po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci opakowań?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci wymaganych w SIWZ.
Zakres 22, poz. 1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie siatki opatrunkowej w rozmiarze 10m x 2,5-4,5cm?
Odpowied¼: Tak.
Zakres 22, poz. 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie siatki opatrunkowej w rozmiarze 10m x 5,0-9,5cm?
Odpowied¼: Tak.
Zakres 22, poz. 3
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie siatki opatrunkowej w rozmiarze 10m x 6,5-13,5cm?
Odpowied¼: Tak.
Zakres 22, poz. 4
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie siatki opatrunkowej w rozmiarze 10m x 8,0-14,0cm?
Odpowied¼: Tak.

Otrzymuj±: Adresat
a/a
Podpisa³a: Dyrektor szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-15
Odpowied¼:dodano: 2015-07-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2970/15 Tarnów, dnia 14.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dotyczy Zakresu nr 18:
1) Czy zamawiaj±cy dopu¶ci:
Siatkź profilowan± z wyciźciem do przepukliny pachwinowej dla mźæczyzn, polipropylenow±, monofilamentow±, o grubo¶ci 0,53 mm, gramaturze 177 g/m², grubo¶ci nici 180 µm, w rozmiarze 4,5 x 10 cm ?

Uzasadnienie.
Państwa zgoda umoæliwi udzia³ w w/w przetargu wiźkszej liczbie oferentów i pozwoli Państwu na wybór rzeczywi¶cie najkorzystniejszej oferty
Za pozytywn± odpowied¼ z góry dziźkujemy.
Odpowied¼: Nie. Zaoferowana siatka przekracza znacznie parametry wymagane przez Zamawiaj±cego co zmienia jej w³a¶ciwo¶ci.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Dyrektor szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-15
Odpowied¼:dodano: 2015-07-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU
znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2970/15 Tarnów, dnia 14.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.1, 3, 5, 7 i 10 równieæ na ig³ź kosmetyczn± najnowszej generacji typu ENOVA wykonan± ze stali 300, o trzech bokach tn±cych, pozosta³e parametry bez zmian?
UZASADNIENIE: UZASADNIENIE: Proponowana przez nas ig³a jest ig³± najnowszej generacji typu ENOVA. Wykonana jest z najlepszej jako¶ci stali 300 oraz pokryta na ca³ej d³ugo¶ci silikonem. Dziźki specjalnej konstrukcji ostrza z wyd³uæonym czubkiem, wk³ucie ig³y jest znacznie ³atwiejsze i nie pozostawia ¶ladów przek³ucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu ig³y zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej.
Odpowied¼: TAK Zamawiaj±cy dopuszcza.

2. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.2 równieæ na ig³ź z opisem katalogowym „ig³a kosmetyczna”, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: TAK Zamawiaj±cy dopuszcza.

3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.2 równieæ na d³ugo¶ę nici 75cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: TAK Zamawiaj±cy dopuszcza.

4. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.4 równieæ na ig³ź o d³ugo¶ci 19mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: TAK Zamawiaj±cy dopuszcza.

5. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.8 równieæ na d³ugo¶ę ig³y
24 lub 26mm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: TAK Zamawiaj±cy dopuszcza.

6. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.11 równieæ na d³ugo¶ę ig³y 24mm z nici± 75cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ig³ź w tym rozmiarze a nie dopuszcza d³ugo¶ci nici. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

7. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.12 równieæ na d³ugo¶ę ig³y
37 lub 39mm z nici± 75cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ig³ź w tym rozmiarze a nie dopuszcza d³ugo¶ci nici. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

8. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.13 równieæ na d³ugo¶ę ig³y
48mm z nici± 75cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ig³ź w tym rozmiarze a nie dopuszcza d³ugo¶ci nici. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

9. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.14 równieæ na d³ugo¶ę ig³y 37mm z nici± 75cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ig³ź w tym rozmiarze a nie dopuszcza d³ugo¶ci nici. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

10. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.15 równieæ na d³ugo¶ę nici 75cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Nie. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

11. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w Zakresie 2 poz.16 równieæ na d³ugo¶ę nici 75cm, pozosta³e parametry bez zmian?
Odpowied¼: Nie. Okre¶lone w SIWZ d³ugo¶ci nici s± minimalnymi rozmiarami ze wzglźdu na zastosowanie szwu do róænego typu operacji.

12. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź w zakresie 2 na nici pakowane po 10 saszetek przy odpowiednim przeliczeniu ich ilo¶ci?
Odpowied¼: TAK Zamawiaj±cy dopuszcza.

Otrzymuj±: Adresat
a/a
Podpisa³a: Dyrektor szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-15
Odpowied¼:dodano: 2015-07-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2970/15 Tarnów, dnia 14.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Paragraf 1 ust. 4
Niniejszym Wykonawca zwraca siź z pro¶b± o wyd³uæenie terminu dostaw na cito 48h
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje zapis umowy w § 1 ust. 4 .

Paragraf 3 ust. 4
Niniejszym Wykonawca zwraca siź z pro¶b± o odst±pienie od wymogu dostarczenia faktury w formie elektronicznej w formacie Data Farm Malicki.
Odpowied¼: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Paragraf 7 ust. 5
Niniejszym Wykonawca zwraca siź z pro¶b± o zmianź zapisu na:
„Powyæsze zmiany nie mog± skutkowaę zwiźkszeniem ceny jednostkowej netto, warto¶ci netto umowy i nie mog± byę niekorzystne dla Zamawiaj±cego.”
Odpowied¼: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat – za³±cznik
a/a

Podpisa³a: Dyrektor szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-15
Odpowied¼:dodano: 2015-07-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2966/15 Tarnów, dnia 14.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Czy w Zakresie nr 15 poz. 1 Zamawiaj±cy dopu¶ci nici 10/0 o d³. 30cm, z 2ig³ami o d³. 6,0mm
i przekroju 0,14mm, pozosta³e wymagania bez zmian ?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
2. Czy w Zakresie nr 15 poz. 2 Zamawiaj±cy dopu¶ci nici 7/0 z 2 ig³ami o d³. 6,5mm, pozosta³e
wymagania bez zmian ?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
3. Czy w Zakresie nr 15 poz. 3 Zamawiaj±cy dopu¶ci nici 6/0 z 2 ig³ami o d³. 11,0mm, odwrotnie tn±cymi
pozosta³e wymagania bez zmian ?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
4. Czy w Zakresie nr 15 poz. 1 Zamawiaj±cy dopu¶ci nici 4/0 z 1 ig³± o d³. 14,0mm i przekroju 0,43mm ?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
5. Prosimy o potwierdzenie zapisków SIWZ: czy z Zakresie nr 15 naleæy wyceniaę 1 op.= 12 szt. , czy teæ sztuki ?
Odpowied¼: Zamawiaj±cy okre¶li³ ilo¶ci w opakowaniach. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje za³±cznik nr 1A.

Otrzymuj±: Adresat +za³±cznik
a/a
Podpisa³a: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-15
Odpowied¼:dodano: 2015-07-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2970/15 Tarnów, dnia 14.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy bźd± uwaæane dni od poniedzia³ku do pi±tku, za wyj±tkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowied¼: Tak.

2. Czy Zamawiaj±cy zgadza siź aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy zosta³o dodane zdanie o nastźpuj±cej (lub podobnej) tre¶ci: „Strony mog± zmienię ceny netto i brutto w przypadku przekraczaj±cej 3% zmiany ¶redniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesiźcznych lub kwartalnych wska¼ników cen i us³ug konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%; jednakæe zmiana w tym zakresie obowi±zuje dopiero po podpisaniu aneksu”?
Dodanie powyæszego zdania nie zagraæa interesom Zamawiaj±cego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiaj±cy zachowa³ moæliwo¶ę podjźcia w przysz³o¶ci decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okoliczno¶ciach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeæeli Zamawiaj±cy nie bździe akceptowa³ zmiany cen, bździe móg³ odmówię podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

3. Zwaæywszy na tre¶ę § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy, jak± minimaln± ilo¶ę (jaki procent ilo¶ci wskazanych w SIWZ) Zamawiaj±cy na pewno zamówi?
Odpowied¼ na powyæsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z pogl±dem Krajowej Izby Odwo³awczej wyraæonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowi±zek dok³adnego okre¶lenia przez zamawiaj±cego ilo¶ci zamawianych produktów; zamawiaj±cy nie jest zwolniony z tego obowi±zku nawet jeæeli nie jest w stanie przewidzieę dok³adnych ilo¶ci zamawianych produktów.
Odpowied¼: Zamawiaj±cy nie wskazuje jaki bździe rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy. Zamawiaj±cy z naleæyt± staranno¶ci± oszacowa³ ilo¶ę przedmiotu zamówienia, jednocze¶nie wskazuj±c, æe realizacja umowy odbywaę siź bździe poprzez sukcesywnie sk³adane zamówienia, tym samym oferent nie jest zobowi±zany do posiadania pe³nej ilo¶ci towaru okre¶lonego w umowie.

4. Czy Zamawiaj±cy zgadza siź aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy s³owa „10% warto¶ci umowy brutto” zosta³y zast±pione s³owami „10% warto¶ci brutto niezrealizowanej czź¶ci umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odst±pienie od umowy by³a naliczana od warto¶ci niezrealizowanej czź¶ci umowy, nie za¶ od warto¶ci ca³ej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odst±pienia od umowy po zrealizowaniu jej znacz±cej czź¶ci kara umowna by³aby niewspó³miernie wysoka w stosunku do warto¶ci niezrealizowanej czź¶ci umowy, a nawet mog³aby przewyæszaę warto¶ę niezrealizowanej czź¶ci umowy. Taka kara by³aby raæ±co wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.


Otrzymuj±: Adresat
a/a
Podpisa³a: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-15
Odpowied¼:dodano: 2015-07-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2970/15 Tarnów, dnia 14.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Na stronie szpitala nie mogź znale¼ę za³±cznika nr1,1A,
Bardzo proszź o przes³anie za³±cznika.
ROZDZIA£ II
Oferta czź¶ciowa i wariantowa.
1. Zamawiaj±cy dopuszcza sk³adanie ofert czź¶ciowych. Pod pojźciem oferty czź¶ciowej rozumie siź pojedyncze zakresy (1-28).
2. Oferta obejmuj±ca przedmiot zamówienia, musi zawieraę wszystkie wymienione pozycje w Specyfikacja asortymentowo – ilo¶ciowo – cenowa (za³±cznik nr 1, 1A), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona jako nie spe³niaj±ca wymagań okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowied¼: Na stronie internetowej szpitala www.lukasz.med.pl w plikach do pobrania w pliku pod nazw± „specyfikacja” znajduj± siź w kolejno¶ci za³±czniki 1 i 1A.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-15
Odpowied¼:dodano: 2015-07-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2971/15 Tarnów, dnia 15.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy Zamawiaj±cy dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 7 poprzez wprowadzenie nastźpuj±cego zapisu: Za datź dokonania p³atno¶ci uznajź siź datź uznania rachunku bankowego Wykonawcy
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przysz³ej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1, 5, 6
a) W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcź zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karź umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto czź¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego opó¼nienie dotyczy, za kaædy dzień zw³oki, jednak nie wiźcej niæ 10% warto¶ci brutto czź¶ci niezrealizowanego zamówienia
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

b) W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy naliczy karź umown± w wysoko¶ci 10 % warto¶ci niezrealizowanej czź¶ci umowy brutto.
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

c) W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcź obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karź umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto czź¶ci niezrealizowanego zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za kaædy dzień zw³oki, jednak nie wiźcej niæ 10% warto¶ci brutto czź¶ci niezrealizowanego zamówienia
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-16
Odpowied¼:dodano: 2015-07-16
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2990/15 Tarnów, dnia 16.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zamawiaj±cy zastrzega sobie moæliwo¶ę zmian ilo¶ciowych przedmiotu umowy, ale nie okre¶li³ ich warunków, m.in. nie wskaza³ w jakich okoliczno¶ciach zmiana mog³aby mieę miejsce, nie wskaza³ w æaden sposób granic zmian ilo¶ciowych odno¶nie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w zwi±zku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak okre¶lenia warunków zmiany umowy bździe przes±dzaę o niewaæno¶ci zapisów z §2 ust.5 i §2 ust.6 umowy. Czy z zwi±zku z tym, Zamawiaj±cy odst±pi od tych zapisów w umowie?
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku moæliwo¶ci dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. bździe to grozi³o raæ±c± start± dla Wykonawcy), Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na sprzedaæ w cenie zbliæonej do rynkowej lub na wy³±czenie tego produktu z umowy bez konieczno¶ci ponoszenia kary przez Wykonawcź (dotyczy zapisu §2 ust.9 i §7 ust.4 pkt f) projektu umowy)?
Odpowied¼: Nie.

3. Do tre¶ci §4 ust.2 pkt a) projektu umowy prosimy o dodanie s³ów, zgodnych z przes³ank± wynikaj±c± z art. 552 k.c.: "... z wy³±czeniem powo³ania siź przez Wykonawcź na okoliczno¶ci, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowi±zuj±cego uprawniaj± Sprzedaj±cego do odmowy dostarczenia towaru Kupuj±cemu."
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

4. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zmianź zapisów umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odst±pienie od umowy w wysoko¶ci 10% warto¶ci brutto NIEZREALIZOWANEJ czź¶ci przedmiotu umowy?
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

5. Do §4 ust.6 projektu umowy. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zmianź zapisu dotycz±cego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez zapis o karze w wysoko¶ci 1% dziennie liczonej od warto¶ci brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegaj±cego reklamacji?
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2015-07-16
Odpowied¼:dodano: 2015-07-16
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2989/15 Tarnów, dnia 16.07.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dotyczy Zakres 17 poz.4-6
Prosimy o wyja¶nienie co oznacza sformu³owanie: siatka TDM?
Odpowied¼: Jest to siatka miźkka.

Dotyczy Zakres 17 poz.5
Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie siatki o wymiarach 260x340mm?
Odpowied¼: Nie.

Dotyczy Zakres 17 poz.2
Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie siatki o wymiarach 75x150mm?
Odpowied¼: Nie.

Dotyczy Zakres 19 poz.2
Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie watek o wymiarach 1,2x7,5cm?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dotyczy Zakres 19 poz.3
Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie watek o wymiarach 1,2x1,2cm?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dotyczy Zakres 19 poz.4
Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie watek o wymiarach 0,5x0,5cm?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dotyczy Zakres 21 poz.1
Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 5,0x1,5cm?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dotyczy Zakres 19 poz.2
Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 5,1x7,6cm?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2015-07-16
Odpowied¼:dodano: 2015-07-16
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-84-2990/15 Tarnów, dnia 16.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy Zamawiaj±cy wymaga w pakiecie 21 pozycja 1-2 gazy hemostatycznej o w³a¶ciwo¶ciach bakteriobójczych na MRSA, MRSE, VRE, PRSP potwierdzonych w badaniach i instrukcji uæytkowania?
Odpowied¼: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

2. Czy Zamawiaj±cy wymaga w pakiecie 21 pozycja 1-2 gazy hemostatycznej, która ma niskie pH w przedziale 2,5-3,0?
Odpowied¼: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

3. Czy Zamawiaj±cy wymaga w pakiecie 21 pozycja 1-2 gazy hemostatycznej, która wch³ania siź w 7-14 dni?
Odpowied¼: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

4. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby zawarto¶ę grupy karboksylowej dla gazy hemostatycznej z pakietu nr 21 pozycja 1-2 wynosi³a minimum 18%?
Uzasadnienie: Wiźksza zawarto¶ę grup karboksylowej zmniejsza szansź powstawania rodników. Wiźksza ilo¶ę rodników w organizmie powoduje powstawanie reaktywnych form tlenu (RFT), które doprowadzaj± do uszkodzenia kodu genetycznego, prowadz± do powstawania nowotworów, zaburzeń czynno¶ciowych uk³adu kr±æenia, mózgu i innych narz±dów, a takæe s± przyczyn± starzenia siź komórek. Utleniaj±c cholesterol (LDL) powoduj± zmiany miaædæycowe w naczyniach krwiono¶nych nawet u osób m³odych. W szczególno¶ci naraæony na dzia³anie RTF czy rodników jest mózg, gdzie nieodwracalna ¶mierę neuronów mózgowych doprowadza do takich chorób jak Alzheimer czy Parkinson.
Odpowied¼: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

5. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w pakiecie nr 21 pozycja 1 – 2 hemostatyk wykonany z utlenionej celulozy o nazwie handlowej Zeocel? Pozosta³e parametry zgodne z siwz.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy w SIWZ opisa³ gazź wykonan± w 100% z utlenionej regenerowanej celulozy.

6. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na nastźpuj±c± modyfikacjź §3 ustźp 4: Wykonawca zobowi±zuje siź dostarczyę Szpitalowi fakturź w dwóch egzemplarzach wraz z dostaw±, a takæe w formie elektronicznej (…) w standardzie „DATAFARM” lub „MALICKI” lub PDF?
Odpowied¼: Nie.

7. Zwracamy siź z pro¶b± do Zamawiaj±cego o wskazanie, jaki bździe rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiaj±cym. Brak wskazania zakresu zamówienia, choęby minimalnego, który zostanie przez Zamawiaj±cego zrealizowany na 100% powoduje, æe opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilo¶ciowym nie jest jednoznaczny i wyczerpuj±cy, a wykonawca nie moæe w prawid³owy sposób oszacowaę ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy moæe okazaę siź, æe Zamawiaj±cy zamówi 5% towaru objźtego umow±, a zrezygnuje z 95%, w zwi±zku z czym zwracamy siź o wyja¶nienie tre¶ci siwz w ww. zakresie. W zwi±zku z powyæszym pytaniem proponujemy równieæ nastźpuj±c± modyfikacjź postanowień umowy: Kupuj±cy zastrzega sobie prawo re-zygnacji z zakupu czź¶ci przedmiotu umowy. Sprzedaj±cemu nie przys³uguj± z tego tytu³u roszczenia odszkodowawcze, pod warunkiem, æe niezrealizowana ilo¶ę przedmiotu umowy nie bździe wiźksza niæ 20 % warto¶ci tejæe umowy?
Odpowied¼: Odpowied¼: Zamawiaj±cy nie wskazuje jaki bździe rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy. Zamawiaj±cy z naleæyt± staranno¶ci± oszacowa³ ilo¶ę przedmiotu zamówienia, jednocze¶nie wskazuj±c, æe realizacja umowy odbywaę siź bździe poprzez sukcesywnie sk³adane zamówienia, tym samym oferent nie jest zobowi±zany do posiadania pe³nej ilo¶ci towaru okre¶lonego w umowie.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Sprostowanie:dodano: 2015-07-21
Odpowied¼:dodano: 2015-07-21
Tarnów, 2015-07-17


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 84/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm). dzia³aj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastźpuj±ce zmiany:

W wyniku dokonanej modyfikacji w Zakresie 15 i dodania Zakresu 15A Zamawiaj±cy zmienia za³±cznik nr 1B, wadium dla w/w Zakresów i poniæsze terminy.
1. Wadium dla Zakresu 15 – 444,00 z³., Zakresu 15A – 25,00 z³. , wadium ogó³em 60 736,00 – wadium dla pozosta³ych zakresów pozostaje bez zmian.
2. Termin sk³adania ofert: 13.07.2015 godz. 10.00, otwarcie 11.30
3. Sk³adaj±cy ofertź pozostaje ni± zwi±zany przez okres 60 dni tj. do 11.10.2015 roku
4. Termin waæno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niæ “pieni±dz” – do 11.10.2015 r.


Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty naleæy pos³uæyę siź zmodyfikowanym opisem i za³±cznikiem .

Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata
(podpis osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzy³ wykonywanie zastrzeæonych
dla niego czynno¶ci)

Pytanie:dodano: 2015-07-21
Odpowied¼:dodano: 2015-07-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-84-3029/15 Tarnów, dnia 17.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 15, poz. 1:
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na dopuszczenie szwu o d³ugo¶ci 30 cm, przy zachowaniu wszystkich pozosta³ych parametrów?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 15, poz. 4:
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na wydzielenie pozycji 4 do oddzielnego zakresu? Jeæeli tak, uprzejmie proszź o wyznaczenie wadium.
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy wydziela pozycjź 4 do osobnego zakresu 15A. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zmienia za³±cznik nr 1B, wadium dla w/w Zakresów oraz terminy sk³adania i otwarcia ofert.

Pytanie 3, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 15, poz. 4:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w pozycji 4 ig³ź okr±g³± podwójn±, d³. 12,32mm 3/8 ko³a przekrój 0,42mm plecionka jedwab, grubo¶ę nitki 4/0 d³ugo¶ę nitki 45 cm?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 4, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 15, poz. 4:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w pozycji 4 ig³ź odwrotnie tn±c± szpatu³ź podwójn±, d³. 13,07mm 3/8 ko³a przekrój 0,43mm plecionka jedwab, grubo¶ę nitki 4/0 d³ugo¶ę nitki 45 cm?
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 5, dot. § 1 ust. 4 projektu Umowy dla Zakresu nr 15:
Zwracam siź z pro¶b± o odst±pienie od dostaw na cito w ci±gu 24 godzin dla Zakresu nr 15. Nici okulistyczne bźd±ce przedmiotem zamówienia w ramach Zakresu 15 stosowane s± w planowanych zabiegach okulistycznych i nie ma uzasadnienia dla dostaw w tak krótkim czasie, dlatego proszź jak we wstźpie.
Odpowied¼: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 6, dot. § 2 ust. 1, 5 oraz 6 projektu Umowy:
Zwracam siź z pro¶b± o doprecyzowanie ww. zapisów/ ustźpów poprzez dookre¶lenie wielko¶ci zamówienia, która przez Zamawiaj±cego nie zostanie zrealizowana do 30% warto¶ci umowy brutto oraz, æe w tym zakresie Wykonawcy nie przys³uguj± wobec Zamawiaj±cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu³u.
Brak wskazania zakresu zamówienia, choęby minimalnego, który zostanie przez Zamawiaj±cego zrealizowany na 100% powoduje, æe opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilo¶ciowym nie jest jednoznaczny i wyczerpuj±cy, a Wykonawca nie moæe w prawid³owy sposób oszacowaę ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy moæe okazaę siź, æe Zamawiaj±cy zamówi 5% towaru objźtego umow±, a zrezygnuje z 95%, w zwi±zku z czym zwracamy siź o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przys³uguj± wobec Zamawiaj±cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu³u, pod warunkiem, æe niezrealizowana ilo¶ę przedmiotu zamówienia nie bździe wiźksza niæ 30 % warto¶ci tejæe umowy. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywaę w szczególno¶ci zakres zamówienia. Innymi s³owy powinien on okre¶laę „ilo¶ę zamówienia”. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia
pod wzglźdem ilo¶ciowym umoæliwi Wykonawcom optymalne skalkulowanie (a Zamawiaj±cemu uzyskanie optymalnej) ceny oferty.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy bździe sk³ada³ zamówienia sukcesywnie w miarź zuæywania wyrobu z depozytu, tym samym nie naraæa dostawcy na konieczno¶ę wcze¶niejszego magazynowania wyrobu w pe³nej ilo¶ci.

Pytanie 7, dot. § 2 ust. 2 projektu Umowy dla Zakresu nr 15:
Zwracam siź z pro¶b± o moæliwo¶ę wyd³uæenia dostaw do godz. 14.00.
Odpowied¼: Tak. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje § 2 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 8, dot. § 3 ust. 3 projektu Umowy:
Zwracam siź o modyfikacjź zapisu w taki sposób, æe rozpatrzenie reklamacji odbździe siź w terminie 14 dni od daty z³oæenia pisemnej reklamacji (zgodnie z kc) oraz odes³ania reklamowanego, wadliwego wyrobu oraz, æe Zamawiaj±cy odsy³a do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy reklamowany przedmiot umowy.
Obecna forma zapisu uniemoæliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jako¶ciowej, z uwagi na to, æe rozpatrzenie moæe odbyę siź wy³±cznie po dokonaniu oglździn reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jako¶ciowej, powinien mieę moæliwo¶ę dokonania oglździn reklamowanego towaru pod wzglźdem wad jako¶ciowych, przed dokonaniem wymiany.
Odpowied¼: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 9, dot. § 3 ust. 4 projektu Umowy:
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na modyfikacje zapisu, zgodnie z propozycj±:
„Wykonawca zobowi±zuje siź dostarczyę Szpitalowi fakturź w dwóch egzemplarzach wraz z dostaw±,
a takæe w miarź moæliwo¶ci, w formie elektronicznej (poczta elektroniczna: aptksiegowosc@lukasz.med.pl) w standardzie "DATAFARM" lub "MALICKI specyfikacjź do faktury zawieraj±c± nastźpuj±ce dane: logo kontrahenta, nazwź odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, NIP odbiorcy, nazwź towaru, ilo¶ę sprzedan±, ilo¶ę sztuk w opakowaniu, cenź netto, % VAT, seriź, datź waæno¶ci, nr zamówienia i data zamówienia.”
Realizacja wymogu jest dla Wykonawcy ze wzglźdów logistycznych trudna do realizacji.
Odpowied¼: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 10, dot. § 4 ust. 1 projektu Umowy:
Zwracam siź z pro¶b± o zmniejszenie wysoko¶ci kary umownej do 0,5% za kaædy dzień zw³oki.
Odpowied¼: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 11, dot. § 4 ust. 6 projektu Umowy:
Zwracam siź z pro¶b± o zmniejszenie wysoko¶ci kary umownej do 0,5% za kaædy dzień zw³oki.
Odpowied¼: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Sprostowanie:dodano: 2015-07-22
Odpowied¼:dodano: 2015-07-22
ZAMAWIAJCY:
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178 A
33-100 Tarnów
NIP: 873-27-13-732
Tarnów, 2015-07-22


Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 84/2015


SPROSTOWANIE
DO ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 84/2015

Zamawiaj±cy w zawiadomieniu o zmianie tre¶ci SIWZ z dnia 17.07.2015 r. prostuje b³±d w pkt. 2
jest:
Termin sk³adania ofert: 13.07.2015 godz. 10.00, otwarcie 11.30
winno byę:
Termin sk³adania ofert: 13.08.2015 godz. 10.00, otwarcie 11.30

Dyrektor Szpitala Anna Czech
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego)

Sprostowanie:dodano: 2015-07-23
Odpowied¼:dodano: 2015-07-23
23/07/2015 S140 Państwa cz³onkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta


Polska-Tarnów: Szwy chirurgiczne

2015/S 140-257909

Szpital Wojewódzki im. ¶w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzźdowego Unii Europejskiej, 27.6.2015, 2015/S 122-222536)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33141121

Szwy chirurgiczne

Zamiast:

Informacje o czź¶ciach zamówienia:

Czź¶ę nr: 15 Nazwa: Nici okulistyczne – syntetyczne niewch³anialne

1) Krótki opis

Lp. Nazwa D³. nitki Gr. nitki Ilo¶ę op./2 lata op=12 szt

1. Ig³a trapezowa podwójna d³.6,19 mm 3/8 ko³a, przekrój 0,15 mm monofilament nylon 20 cm 10/0 36

2. Ig³a trapezowa podwójna d³.6,55 mm 3/8 ko³a, przekrój 0,2 mm plecionka jedwab 45 cm 7/0 20

3. Ig³a ostra podwójna d³.11,04 mm 3/8 ko³a przekrój 0,33 mm plecionka jedwab 45 cm 6/0 40

4. Ig³a okr±g³a d³.13,99 mm 3/8 ko³a przekrój 0,42 mm plecionka jedwab 75 cm 4/0 10.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udzia³u w postźpowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogó³em w wysoko¶ci: 60 736 PLN lub na poszczególne zakresy:

Zakres Wadium Zakres Wadium

1. 3 734 15. 469

2. 4 678 16. 51

3. 3 078 17. 315

4. 97 18. 270

5. 613 19. 709

6. 1 451 20. 475

7. 272 21. 266

8. 277 22. 193

9. 213 23. 366

10. 138 24. 21 850

11. 22 25. 351

12. 889 26. 477

13. 332 27. 48

14. 18 863 28. 240.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin sk³adania wniosków dotycz±cych uzyskania dokumentów lub dostźpu do dokumentów: 6.8.2015 – 10:00

Dokumenty odp³atne: tak

Podaę cenź: 30 PLN

Warunki i sposób p³atno¶ci: Na wniosek wykonawcy, zamawiaj±cy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaæe w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.

IV.3.4) Termin sk³adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postźpowaniu:

6.8.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

6.8.2015 (11:30)
Powinno byę:
Informacje o czź¶ciach zamówienia:

Zakres 15

Nici okulistyczne – syntetyczne niewch³anialne

Lp. Nazwa D³. nitki Gr. nitki Ilo¶ę op./2 lata op=12 szt

1. Ig³a trapezowa podwójna d³. 6,19 mm 3/8 ko³a, przekrój 0,15 mm monofilament nylon 20 cm 10/0 36

2. Ig³a trapezowa podwójna d³.6,55 mm 3/8 ko³a, przekrój 0,2 mm plecionka jedwab 45 cm 7/0 20

3. Ig³a ostra podwójna d³. 11,04 mm 3/8 ko³a przekrój 0,33 mm plecionka jedwab 45 cm 6/0 40

Zakres 15 A

Nici okulistyczne – syntetyczne niewch³anialne

Lp. Nazwa D³. nitki Gr. nitki Ilo¶ę op./2 lata op=12 szt

1. Ig³a okr±g³a d³. 13,99 mm 3/8 ko³a przekrój 0,42 mm plecionka jedwab 75 cm 4/0 10.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udzia³u w postźpowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogó³em w wysoko¶ci: 60 736 PLN lub na poszczególne zakresy:

Zakres Wadium Zakres Wadium

1. 3 734 15A 25

2. 4 678 16. 51

3. 3 078 17. 315

4. 97 18. 270

5. 613 19. 709

6. 1 451 20. 475

7. 272 21. 266

8. 277 22. 193

9. 213 23. 366

10. 138 24. 21 850

11. 22 25. 351

12. 889 26. 477

13. 332 27. 48

14. 18 863 28. 240

15. 444.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin sk³adania wniosków dotycz±cych uzyskania dokumentów lub dostźpu do dokumentów: 13.8.2015 – 10:00

Dokumenty odp³atne: tak

Podaę cenź: 30 PLN

Warunki i sposób p³atno¶ci: Na wniosek wykonawcy, zamawiaj±cy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaæe w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.

IV.3.4) Termin sk³adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postźpowaniu:

13.8.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

13.8.2015 (11:30)

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2015-08-28
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-84-3439/15 Tarnów, 2015-08-28

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie.”– sprawa nr 84/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny z³oæonych w tym postźpowaniu ofert uprzejmie informuje , æe:

1. Dokona³o wyboru niæej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ę zakresu brutto
Termin p³atno¶ci
01 Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Zakres nr 24 – 811 882,44
60 dni
02 SURG-TECH S.C., ul. Lwa 19/39, 61-244 Poznań Zakres 6 – 46 516,52
Zakres 14- 577 533,24
30 dni
04 IVRA Tomasz Kaczmarek, ul. Górno¶l±ska 24/14, 00-484 Warszawa Zakres 19 – 21 632,40 60 dni
06 Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Polaczki 35, 02-822 Warszawa Zakres 27 – 777,60
60 dni
09 IMC Impomed Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa Zakres 21 – 8 791,20
Zakres 28 – 5 940,00 60 dni
10 Przedsiźbiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawe³niana 7, 97-400 Be³chatów Zakres 1 – 107 288,71
Zakres 2 – 121 746,24
Zakres 3 – 81 326,59
Zakres 4 – 3 252,96
Zakres 5 – 18 065,72
Zakres 7 – 9 232,70
Zakres 8 – 8 913,37
Zakres 15 – 15 083,37
Zakres 15A – 514,51
Zakres 16 – 1 732,75 60 dni
11 Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych S.A.,
ul. Æó³kiewskiego nr 20/26, 87-100 Toruń Zakres 18 – 9 720,00
Zakres 23 – 13 716,00
60 dni
13 Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa Zakres 25 – 12 623,04
60 dni
Oferta w/w Wykonawcy zosta³a uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera³a najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
Kryterium oceny: Cena 98%, Termin p³atno¶ci 2%
Zakres 1 Cena Termin p³atno¶ci Zakres 16 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
10 YAVO SP. Z O.O. 10,00 10,00 10 YAVO SP. Z O.O. 10,00 10,00
YAVO SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00 YAVO SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00
Zakres 2 Cena Termin p³atno¶ci Zakres 18 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
10 YAVO SP. Z O.O. 10,00 10,00 11 TZMO SA 10,00 10,00
YAVO SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00 TZMO SA 49,00 1,00 50,00
Zakres 3 Cena Termin p³atno¶ci Zakres 19 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
10 YAVO SP. Z O.O. 10,00 10,00 4 IVRA WARSZAWA 10,00 10,00
YAVO SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00 IVRA WARSZAWA 49,00 1,00 50,00
14 ZARYS SP.Z O.O. SP.K. 9,06 10,00 9 IMC IMPOMED CENTRUM SA 8,01 10,00
ZARYS SP.Z O.O. SP.K. 44,40 1,00 45,40 IMC IMPOMED CENTRUM SA 39,23 1,00 40,23
15 JOHNSON&JOHNSON 4,08 10,00
Zakres 4 Cena Termin p³atno¶ci JOHNSON&JOHNSON 20,01 1,00 21,01
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% Zakres 21 Cena Termin p³atno¶ci
10 YAVO SP. Z O.O. 10,00 10,00 nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
YAVO SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00 8 PROMEDICA SP. Z O.O. 5,55 10,00
Zakres 5 Cena Termin p³atno¶ci PROMEDICA SP. Z O.O. 27,21 1,00 28,21
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% 9 IMC IMPOMED CENTRUM SA 10,00 10,00
10 YAVO SP. Z O.O. 10,00 10,00 IMC IMPOMED CENTRUM SA 49,00 1,00 50,00
YAVO SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00 14 ZARYS SP.Z O.O. SP.K. 9,21 10,00
ZARYS SP.Z O.O. SP.K. 45,13 1,00 46,13
Zakres 6 Cena Termin p³atno¶ci Zakres 23 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 SURG-TECH S.C 10,00 5,00 11 TZMO SA 10,00 10,00
SURG-TECH S.C 49,00 0,50 49,50 TZMO SA 49,00 1,00 50,00
Zakres 7 Cena Termin p³atno¶ci Zakres 24 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
10 YAVO SP. Z O.O. 10,00 10,00 1 FARMACOL SA 10,00 10,00
YAVO SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00 FARMACOL SA 49,00 1,00 50,00
Zakres 8 Cena Termin p³atno¶ci Zakres 25 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
10 YAVO SP. Z O.O. 10,00 10,00 13 BAXTER SP. Z O.O. 10,00 10,00
YAVO SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00 BAXTER SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00
Zakres 14 Cena Termin p³atno¶ci Zakres 27 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 SURG-TECH S.C 10,00 5,00 6 STRYKER SP. Z O.O. 10,00 10,00
SURG-TECH S.C 49,00 0,50 49,50 STRYKER SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00
Zakres 15 Cena Termin p³atno¶ci Zakres 28 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
5 MDT SP. Z O.O. 9,48 5,00 9 IMC IMPOMED CENTRUM SA 10,00 10,00
MDT SP. Z O.O. 46,44 0,50 46,94 IMC IMPOMED CENTRUM SA 49,00 1,00 50,00
10 YAVO SP. Z O.O. 10,00 10,00
YAVO SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00
12 ALCON POLSKA SP. Z O.O. 3,73 10,00
ALCON POLSKA SP. Z O.O. 18,26 1,00 19,26
Zakres 15A Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
5 MDT SP. Z O.O. 5,59 5,00
MDT SP. Z O.O. 27,40 0,50 27,90
10 YAVO SP. Z O.O. 10,00 10,00
YAVO SP. Z O.O. 49,00 1,00 50,00
12 ALCON POLSKA SP. Z O.O. 1,22 10,00
ALCON POLSKA SP. Z O.O. 5,95 1,00 6,95


3. Zamawiaj±cy informuje iæ w niniejszym postźpowaniu z³oæono nastźpuj±ce oferty:
1) Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
2) SURG-TECH S.C., ul. Lwa 19/39, 61-244 Poznań
3) SUN-MED. s. c., ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 £ód¼
4) IVRA Tomasz Kaczmarek, ul. Górno¶l±ska 24/14, 00-484 Warszawa
5) MDT Sp. z o.o., ul. Sko¶na 12A, 30-383 Kraków
6) Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Polaczki 35, 02-822 Warszawa
7) Covimed Sp. z o. o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
8) Promedica Toruń sp. z o.o., sp.k. ul. Grudzi±dzka 159A, 87-100 Toruń
9) IMC Impomed Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
10) Przedsiźbiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawe³niana 7, 97-400 Be³chatów
11) Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych S.A., ul. Æó³kiewskiego nr 20/26, 87-100 Toruń
12) Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
13) Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
14) Zarys International Group sp. z o.o., sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
15) Johnson &Johnson Poland Sp. z o. o., ul. I³æecka 24, 02-135 Warszawa W&A Adam Wasilewski, ul. Powstańców Wlkp. 47/5, 63-800 Gostyń

4. Zamawiaj±cy zawiadamia, æe na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postźpowaniu zosta³ wykluczony nastźpuj±cy Wykonawca:

03- SUN-MED. s. c., ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 £ód¼ z postźpowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyę wykonawcź, który nie wniós³ wadium do up³ywu terminu sk³adania ofert. Wykonawca nie dokona³ wp³aty wadium w kwocie zabezpieczaj±cej warto¶ę oferty. Ofertź Wykonawcy wykluczonego uznaje siź za odrzucon±.

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, æe na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zosta³y odrzucone oferty nastźpuj±cych Wykonawców:

07 - Covimed Sp. z o. o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa w zakresie 21 w postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ę nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Wykonawca w zakresie 21 w poz. 2 zaoferowa³ b³źdn± ilo¶ę proponowanego wyrobu. Zamawiaj±cy wymaga³ w zakresie 21 w poz. 2 ilo¶ę 280 szt. natomiast Wykonawca zaoferowa³ 288 szt., a tym samym tre¶ę oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

10 -Przedsiźbiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawe³niana 7, 97-400 Be³chatów w zakresie 14 - w postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ę nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy wymaga³ w zakresie 14 nici zachowuj±cych 60-75 % si³y podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, natomiast Wykonawca zaoferowa³ nici zachowuj±ce 80 % si³y podtrzymywania tkankowego, a tym samym tre¶ę oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

15 -Johnson &Johnson Poland Sp. z o. o., ul. I³æecka 24, 02-135 Warszawa W&A Adam Wasilewski, ul. Powstańców Wlkp. 47/5, 63-800 Gostyń w zakresie 12 i 13 w postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ę nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy wymaga³ w zakresie 12 i 13 nici pakowanych po 12 szt. w opakowaniu, natomiast Wykonawca zaoferowa³ nici pakowane po 36 szt. w opakowaniu b³źdnie przeliczaj±c ilo¶ę opakowań wymaganych przez Zamawiaj±cego.

Zakres nr 9-13; 17; 26 - uniewaæniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie z³oæono æadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu albo nie wp³yn±³ æaden wniosek o dopuszczenie do udzia³u w postźpowaniu od wykonawcy (...)”

Zakres nr 20 i 22- uniewaæniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 „cena najkorzystniejszej oferty przewyæsza kwotź, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyę na sfinansowanie zamówienia” tj. zakres 20 – 17 107,20 oraz zakres 22 – 6 953,04

W zakresach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 23-25; 27-28 Zamawiaj±cy w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 1a) moæe zawrzeę umowź przed up³ywem terminów w postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy z³oæono tylko jedn± ofertź. Umowa z dnia 09.09.2015 r zostanie przes³ana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszź o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie Dzia³ Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

W zakresach nr 3, 14, 15, 15A, 19, 21, - termin po up³ywie którego moæe zostaę zawarta umowa z Wykonawc± to 07.09.2015 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ę odwo³anie w ci±gu 10 dni od dnia przes³ania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawź jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udzia³ w postźpowaniu
a/a
Podpisa³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2015-09-02
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-84-3503/15 Tarnów, 2015-09-02

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie.”– sprawa nr 84/2015Sprostowanie do zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie 19

W zawiadomieniu o wyborze z dnia 28-08-2015 r. znak sprawy: SWLOG-271-KS-84-3439/15, Zamawiaj±cy b³źdnie poda³ kwotź wybranej oferty nr 04 IVRA Tomasz Kaczmarek, ul. Górno¶l±ska 24/14, 00-484 Warszawa w zakresie 19. Poprawna kwota wynosi 25 520,40 z³ brutto.
Dokonana poprawa nie ma wp³ywu na decyzjź o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Termin po up³ywie którego moæe zostaę zawarta umowa z Wykonawc± to 12.09.2015 r.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ę odwo³anie w ci±gu 10 dni od dnia przes³ania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawź jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udzia³ w postźpowaniu
a/a

podpisa³a: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2015-09-10
W wyniku rozstrzygniźcia postźpowania przetargowego na sukcesywn± dostawź nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie w dniu 09.09.2015 r zosta³y zawarte umowy z Wykonawcami:
01 Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Zakres nr 24
02 SURG-TECH S.C., ul. Lwa 19/39, 61-244 Poznań Zakres 6, 14
06 Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Polaczki 35, 02-822 Warszawa Zakres 27
09 IMC Impomed Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa Zakres 21, 28
10 Przedsiźbiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawe³niana 7, 97-400 Be³chatów Zakres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 15A, 16
11 Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych S.A.,
ul. Æó³kiewskiego nr 20/26, 87-100 Toruń Zakres 18, 23
13 Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa Zakres 25

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2015-09-18
W wyniku rozstrzygniźcia postźpowania przetargowego na dostawź nici chirurgicznych, watek neurochirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunków hemostatycznych, cementu kostnego w dniu 14.09.2015 r zosta³a zawarta umowa z Wykonawc± IVRA Tomasz Kaczmarek ul. Górno¶l±ska 24/14, 00-484 Warszawa - zakres 19