Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

80 - sukcesywna dostawa : stymulatoró, defibrylatorów, introduktorów, elektrod, prowadników, papierów, akcesorii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

26/06/2015 S121 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.
II.
III.
IV.
VI.


Polska-Tarnów: Stymulatory

2015/S 121-220447Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315302
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315302
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315302
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl


I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznegoI.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

ZdrowieI.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)

Opis


II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papiery, akcesoria dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kod NUTSII.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoII.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej


II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papiery, akcesoria dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nieII.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częściII.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.II.2.2)

Informacje o opcjach

Opcje: nieII.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: 1

1)

Krótki opis

Stymulator SSIR z elektrodą.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli:
L.p. Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
1 Cena oferty 90 90,00 %
2 Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 2 Nazwa: Stymulator DDDR z elektrodami

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
Cena oferty 90 90,00 %
Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 3 Nazwa: Stymulator resynchronizujący (CRT-P) z kompletem elektrod

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
Cena oferty 90 90,00 %
Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 4 Nazwa: Defibrylator jednojamowy ICD VR z elektrodami

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
Cena oferty 90 90,00 %
Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 5 Nazwa: Defibrylator jednojamowe z możliwością detekcji arytmii przedsionkowych ICD VR DX

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
Cena oferty 90 90,00 %
Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 6 Nazwa: Defibrylator dwujamowe ICD DR z elektrodami

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli
L.p. Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
1 Cena oferty 90 90,00 %
2 Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 7 Nazwa: Defibrylator jednojamowy ICD VR o podwyższonej energii wyładowania z elektrodami

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
1 Cena oferty 90 90,00 %
2 Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 8 Nazwa: Defibrylator dwujamowy ICD DR o podwyższonej energii wyładowania z elektrodami

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
Cena oferty 90 90,00 %
Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 9 Nazwa: Kardiowenter/defibrylator resynchronizujące CRT-D z kompletem elektrod

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
Cena oferty 90 90,00 %
Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 10 Nazwa: Kardiowenter/defibrylator resynchronizujące o podwyższonej energii wyładowania CRT-D z kompletem elektrod

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
Cena oferty 90 90,00 %
Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 11 Nazwa: Kardiowenter/defibrylator resynchronizujące CRT-D z elektrodami lewokomorowymi czterobigunowymi

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
Cena oferty 90 90,00 %
Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 12 Nazwa: Introduktory do wprowadzenia elektrod typu peel away

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli
L.p. Kryterium Waga kryterium % Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta po uwzględnieniu wagi kryterium
1. Cena (R1) 95 % 95 punktów
2. Ważność sterylizacji na dostarczone urządzenie/sprzęt (R2) 5 % 5 punktów.


Część nr: 13 Nazwa: Elektrody bipolarne do czasowej stymulacji przezżylnej

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli
L.p. Kryterium Waga kryterium % Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta po uwzględnieniu wagi kryterium
1. Cena (R1) 95 % 95 punktów
2. Ważność sterylizacji na dostarczone urządzenie/sprzęt (R2) 5 % 5 punktów.


Część nr: 14 Nazwa: Prowadniki wieńcowe

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
Cena oferty 90 90,00 %
Jakość techniczna oferowanego sprzętu 10 10,00 %.


Część nr: 15 Nazwa: Papier termiczny do programatorów St. Jude Medical Merlin

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
L.p. Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
1 Cena oferty 100 100,00 %.


Część nr: 16 Nazwa: Papier do programatora Biotronik ICS 3000

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
L.p. Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
1 Cena oferty 100 100,00 %.


Część nr: 17 Nazwa: Papier do programatora Medtronic 2090

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
Kryterium Max. ilość punktów Waga kryterium %
Cena oferty 100 100,00 %.


Część nr: 18 Nazwa: Akcesoria do implantacji stymulatorów

1)

Krótki opis


2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33158210, 33182100, 33141000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
L.p. Kryterium Waga kryterium % Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta po uwzględnieniu wagi kryterium
1. Cena (R1) 95 % 95 punktów
2. Ważność sterylizacji na dostarczone urządzenie/sprzęt (R2) 5 % 5 punktów.Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki dotyczące zamówienia


III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 29 320 PLN lub na poszczególne zakresy
Zakres Nr Wadium
1. 3570 PLN 11. 2725 PLN
2. 7452 PLN 12. 322O PLN
3. 1200 PLN 13. 64 PLN
4. 3438 PLN 14. 140 PLN
5. 1240 PLN 15. 50 PLN
6. 2288 PLN 16. 18 PLN
7. 1524 PLN 17. 15 PLN
8. 1067 PLN 18. 200 PLN
9. 2670 PLN
10. 1337 PLN.III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Kontrakt NFZ.III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złożyć wspólne oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3-9 i 11
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujące wspólnie winny ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.III.1.4)

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nieIII.2)

Warunki udziału


III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4.a SIWZ – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę).
12) szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ potwierdzające wymagane parametry. (nie dotyczy zakresu nr 15,16, 17).
13) oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.6.2010 .r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.)-zał. Nr 7. (Nie dotyczy Zakresu nr 15,16,17).
15) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4.a SIWZ – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto:
Zakres Nr Kwota
1.. 300 000 PLN
2.. 700 000 PLN
3.. 100 000 PLN
4.. 300 000 PLN
5.. 100 000 PLN
6.. 200 000 PLN
7.. 100 000 PLN
8.. 100 000 PLN
9.. 200 000 PLN
10.. 100 000 PLN
11.. 200 000 PLN
12.. 30 000 PLN
13.. 6000 PLN
14.. 14000 PLN
15.. 5000 PLN
16.. 2000 PLN
17.. 2000 PLN
18.. 20 000 PLN
W przypadku składania ofert na więcej niż jeden zakres n/w dokument pkt. 3 ppkt.10 musi potwierdzić wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równa sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej dla poszczególnych zakresów, stanowiących przedmiot oferty.III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu


III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Rodzaj procedury


IV.1.1)

Rodzaj procedury

OtwartaIV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia


IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowymIV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)

Informacje administracyjne


IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

80/2015IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.8.2015 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 zł. – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.8.2015 - 10:00IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 10.8.2015 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej


VI.3)

Informacje dodatkowe


VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


VI.4.2)

Składanie odwołań


VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22.6.2015

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-06-26 (0150626115303-siwz ue spr.80.doc)
Zał±cznik - 2015-06-26 (0150626115307-cenowa zal. nr 1 spr.80.xls)
Zał±cznik - 2015-06-26 (0150626115310-formularz 0gol. zal. nr. 2 spr.80.doc)
Zał±cznik - 2015-06-26 (0150626115314-oswiadcz nr 7 spr.80.doc)
Zał±cznik - 2015-06-26 (0150626115318-oswiadczenia 4,5, spr.80.doc)
Zał±cznik - 2015-06-26 (0150626115322-umowa zal. 3.-umowa uzy. zal. nr 6 spr.80.doc)
Zał±cznik - 2015-06-26 (0150626115325-zal. 1a spr.80.doc)
Zał±cznik - 2015-07-06 (0150706080736-cenowa zal. nr 1 spr.80- modyfikacja.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-07-06
Tarnów, 2015-07-03


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Sukcesywna dostawa stymulatorów, defibrylatorów, introduktorów, elektrod, prowadników, papieru, akcesorii, Zakres 1 do 18 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 80/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie nr 10, zapisy Rozdziału V, XII, XIII, XX SIWZ tj zmienia terminy składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne.


1. W zał±czniku nr 1 – formularz cenowy w zakresie nr 10 było:

kardiowenter/defibrylator resynchronizujacy o podwyższonej energii wyładowania crt-d
z kompletem elektrod - Ilo¶ć roczna Zest/szt. 5

a winno być:

kardiowenter/defibrylator resynchronizujacy o podwyższonej energii wyładowania crt-d z kompletem elektrod - Ilo¶ć roczna Zest/szt. 15

2. W rozdziale V pkt. 2.4 a było:

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj±cej wykonanie zamówienia. W tym zakresie wykonawca zobligowany jest:

W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędno¶ciowo – kredytowej ¶rodki finansowe lub posiadać zdolno¶ć kredytow± w wysoko¶ci nie mniejszej niż warto¶ć brutto :
ZAKRES Nr Kwota
1.. 300 000,00 pln
2.. 700 000,00 pln
3.. 100 000,00 pln
4.. 300 000,00 pln
5.. 100 000,00 pln
6.. 200 000,00 pln
7.. 100 000,00 pln
8.. 100 000,00 pln
9.. 200 000,00 pln
10.. 100 000,00 pln
11.. 200 000,00 pln
12.. 30 000,00 pln
13.. 6000,00 pln
14.. 14000,00 pln
15.. 5000,00 pln
16.. 2000,00 pln
17.. 2000,00 pln
18.. 20 000,00 pln

A winno być:

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj±cej wykonanie zamówienia. W tym zakresie wykonawca zobligowany jest:

W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędno¶ciowo – kredytowej ¶rodki finansowe lub posiadać zdolno¶ć kredytow± w wysoko¶ci nie mniejszej niż warto¶ć brutto :
ZAKRES Nr Kwota
1.. 300 000,00 pln
2.. 700 000,00 pln
3.. 100 000,00 pln
4.. 300 000,00 pln
5.. 100 000,00 pln
6.. 200 000,00 pln
7.. 100 000,00 pln
8.. 100 000,00 pln
9.. 200 000,00 pln
10.. 400 000,00 pln
11.. 200 000,00 pln
12.. 30 000,00 pln
13.. 6000,00 pln
14.. 14000,00 pln
15.. 5000,00 pln
16.. 2000,00 pln
17.. 2000,00 pln
18.. 20 000,00 pln3. W rozdziale XX było:


1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 29 320,00 zł lub na poszczególne zakresy

ZAKRES Nr Wadium ZAKRES Nr Wadium
1. 3570,OO PLN 11.. 2725,OO PLN
2. 7452,OO PLN 12.. 322,OO PLN
3. 1200,OOPLN 13.. 64,OO PLN
4. 3438,OO PLN 14.. 140,OO PLN
5. 1240,OO PLN 15.. 50,OO PLN
6. 2288,OO PLN 16.. 18,OO PLN
7. 1524,OO PLN 17.. 15,OO PLN
8. 1067,OO PLN 18.. 200,OO PLN
9. 2670,OO PLN
10. 1337,00 PLN

w terminie do 10. 08. 2015r.

a winno być:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 31 996,00 zł lub na poszczególne zakresy

ZAKRES Nr Wadium ZAKRES Nr Wadium
1. 3570,OO PLN 11.. 2725,OO PLN
2. 7452,OO PLN 12.. 322,OO PLN
3. 1200,OOPLN 13.. 64,OO PLN
4. 3438,OO PLN 14.. 140,OO PLN
5. 1240,OO PLN 15.. 50,OO PLN
6. 2288,OO PLN 16.. 18,OO PLN
7. 1524,OO PLN 17.. 15,OO PLN
8. 1067,OO PLN 18.. 200,OO PLN
9. 2670,OO PLN
10. 4013,OO PLN

w terminie do 11. 08. 2015r.4. Termin składania ofert : 11.08.2015 r godz. 10:00, otwarcie 11.08.2015 r godz. 11:00
5. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 60 dni tj. do 09.10.2015 r
6. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż „pieni±dz” – do 09.10.2015 r


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem i zał±cznikiem .Stanisław Łata......

(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynno¶ci)OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-06

Sprostowanie:dodano: 2015-07-08
08/07/2015 S129 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta


Polska-Tarnów: Stymulatory

2015/S 129-236748Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl


(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.6.2015, 2015/S 121-220447)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33158210, 33182100, 33141000

Stymulatory

Defibrylatory

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 29 320 PLN lub na poszczególne zakresy

Zakres Nr Wadium

1. 3570 PLN 11. 2725 PLN

2. 7452 PLN 12. 322O PLN

3. 1200 PLN 13. 64 PLN

4. 3438 PLN 14. 140 PLN

5. 1240 PLN 15. 50 PLN

6. 2288 PLN 16. 18 PLN

7. 1524 PLN 17. 15 PLN

8. 1067 PLN 18. 200 PLN

9. 2670 PLN

10. 1337 PLN.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotycz±cych uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.8.2015 – 10:00

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 30 PLN

Warunki i sposób płatno¶ci: Na wniosek wykonawcy, zamawiaj±cy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.

III.2.2) Zdolno¶ć ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalno¶ci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędno¶ciowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzaj±cy, że Wykonawca posiada ¶rodki na rachunku lub zdolno¶ć kredytow± potwierdzaj±c± spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4.a SIWZ – wystawion± nie wcze¶niej niż 3 miesi±ce przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania warto¶ci posiadanych ¶rodków na rachunku lub zdolno¶ci kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiaj±cy przeliczy wykazane kwoty Wg ¶redniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędno¶ciowo – kredytowej ¶rodki finansowe lub posiadać zdolno¶ć kredytow± w wysoko¶ci nie mniejszej niż warto¶ć brutto:

Zakres Nr Kwota

1.. 300 000 PLN

2.. 700 000 PLN

3.. 100 000 PLN

4.. 300 000 PLN

5.. 100 000 PLN

6.. 200 000 PLN

7.. 100 000 PLN

8.. 100 000 PLN

9.. 200 000 PLN

10.. 100 000 PLN

11.. 200 000 PLN

12.. 30 000 PLN

13.. 6000 PLN

14.. 14000 PLN

15.. 5000 PLN

16.. 2000 PLN

17.. 2000 PLN

18.. 20 000 PLN

W przypadku składania ofert na więcej niż jeden zakres n/w dokument pkt. 3 ppkt. 10 musi potwierdzić wysoko¶ć ¶rodków finansowych lub zdolno¶ć kredytow± Wykonawcy równa sumie wysoko¶ci wymaganych ¶rodków finansowych lub zdolno¶ci kredytowej dla poszczególnych zakresów, stanowi±cych przedmiot oferty.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

10.8.2015 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.8.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.8.2015 (11:00)
Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 31 996 PLN lub na poszczególne zakresy

Zakres Nr Wadium

1. 3570 PLN 11. 2725 PLN

2. 7452 PLN 12. 322O PLN

3. 1200 PLN 13. 64 PLN

4. 3438 PLN 14. 140 PLN

5. 1240 PLN 15. 50 PLN

6. 2288 PLN 16. 18 PLN

7. 1524 PLN 17. 15 PLN

8. 1067 PLN 18. 200 PLN

9. 2670 PLN

10. 4013 PLN.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotycz±cych uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.8.2015 – 10:00

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 30 PLN

Warunki i sposób płatno¶ci: Na wniosek wykonawcy, zamawiaj±cy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.

III.2.2) Zdolno¶ć ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalno¶ci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędno¶ciowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzaj±cy, że Wykonawca posiada ¶rodki na rachunku lub zdolno¶ć kredytow± potwierdzaj±c± spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4.a SIWZ – wystawion± nie wcze¶niej niż 3 miesi±ce przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania warto¶ci posiadanych ¶rodków na rachunku lub zdolno¶ci kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiaj±cy przeliczy wykazane kwoty Wg ¶redniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędno¶ciowo – kredytowej ¶rodki finansowe lub posiadać zdolno¶ć kredytow± w wysoko¶ci nie mniejszej niż warto¶ć brutto:

Zakres Nr Kwota

1.. 300 000 PLN

2.. 700 000 PLN

3.. 100 000 PLN

4.. 300 000 PLN

5.. 100 000 PLN

6.. 200 000 PLN

7.. 100 000 PLN

8.. 100 000 PLN

9.. 200 000 PLN

10.. 400 000 PLN

11.. 200 000 PLN

12.. 30 000 PLN

13.. 6000 PLN

14.. 14000 PLN

15.. 5000 PLN

16.. 2000 PLN

17.. 2000 PLN

18.. 20 000 PLN

W przypadku składania ofert na więcej niż jeden zakres n/w dokument pkt. 3 ppkt. 10 musi potwierdzić wysoko¶ć ¶rodków finansowych lub zdolno¶ć kredytow± Wykonawcy równa sumie wysoko¶ci wymaganych ¶rodków finansowych lub zdolno¶ci kredytowej dla poszczególnych zakresów, stanowi±cych przedmiot oferty.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

11.8.2015 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.8.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.8.2015 (11:00)
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-08

Pytanie:dodano: 2015-07-20
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.07.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/80/AH/ 2999 /2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa : stymulatorów, defibrylatorów, introduktorów, elektrod, prowadników, papieru, akcesorii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. – spr. 80/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.07.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1 - dotyczy pakietu 12:

Ze względu na możliwo¶ć zaoferowania produktu najwyższej jako¶ci od europejskiego producenta, zawracamy się z pro¶b± o dopuszczenie koszulek rozrywalnych SPEŁNIAJˇCYCH WSZYSTKIE WYMOGI TECHNICZNE SIWZ z prowadnikiem J oraz prostym (zgodnie z SIWZ) o ¶rednicy 0.038” (wymagane 0.035”). Tak nieznaczna różnica (0,003”) nie wpłynie w żaden sposób na warto¶ć użytkow± produktu.

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzitalaOtrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-20

Pytanie:dodano: 2015-07-20
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.07.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/80/AH/ 2993 /2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa : stymulatorów, defibrylatorów, introduktorów, elektrod, prowadników, papieru, akcesorii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. – spr. 80/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.07.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1 dot. zakres nr 2 pozycja nr 2.6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów DDDR z możliwo¶ci± wykonania nieinwa-zyjnego badania elektrofizjologicznego tylko w kanale przedsionkowym (brak w kanale komorowym)?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2 dot. zakres nr 9 pozycja nr 2.1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowerterów/defibrylatorów resynchronizuj±cych z dwoma typami stymulacji antyarytmicznej (burst i ramp), ale z możliwo¶ci± programowania scan decre-ment?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-20

Pytanie:dodano: 2015-07-20
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.07.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/80/AH/2999/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa : stymulatorów, defibrylatorów, introduktorów, elektrod, prowadników, papieru, akcesorii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. – spr. 80/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.07.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Czy w zakresie 9 punkcie 1.1, Zamawiaj±cy dopu¶ci zapewnienie przez Wykonawcę jednego z dwóch sztuk programatorów do urz±dzeń?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy w zakresie 9 punkcie 1.5, Zamawiaj±cy dopu¶ci elektrody defibryluj±ce jedno – i dwukoilowe, sterydo-we, o mocowaniu aktywnym lub pasywnym, różnych długo¶ciach i odległo¶ci między elektrodami defibrylu-j±cymi ale bez możliwo¶ci dostarczenia ł±czników DF-1 lub DF-4 ?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


3. Czy w zakresie 9 punkcie 1.9, Zamawiaj±cy dopu¶ci dwubiegunow± elektrodę LV (Acuity Steerable) z do-stępnym w zestawie 1 mandrynem i systemem typu „over-the-wire” oraz pozostałe elektrody jedno-,dwu- i czteropolowe sterydowe bez mandrynów ale posiadaj±ce opatentowany projekt typu „over-the-wire”?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza.

4. Czy w zakresie 9 punkcie 2.4, Zamawiaj±cy dopu¶ci urz±dzenia bez możliwo¶ci korzystania ze zdalnego, systemu monitoringu parametrów urz±dzenia aktywnego w Polsce?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-20

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-10-01
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/97/KK / 3842 /15 Tarnów, 2015-10-01


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa: : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, kable, papier, akcesoria dla Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 80/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..)) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę stymulatorów, defibrylatorów, introduktorów, elektrod, prowadników, kabli, ofertę założon± przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto: Kryteria
01 Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zaj±c i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zakres nr 12 – 27.972,00 PLN
Ważno¶ć sterylizacji: 24 miesi±ce
02 Biotronik Polska Spz.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań Zakres nr 2 – 801.900,00 PLN
Zakres nr 3 – 135.253,80 PLN
Zakres nr 4 – 372.600,00 PLN
Zakres nr 5 – 133.920,00 PLN
Zakres nr 6 – 251.100,00 PLN
Zakres nr 10 – 418.770,00 PLN
Zakres nr 14 – 6.912,00 PLN
Zakres nr 16 – 2.214,00 PLN
Zakres nr 18 – 20.736,00 PLN
Ważno¶ć sterylizacji: 24 miesi±ce
03 St.Jude Medical Spz.o.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa Zakres nr 1 – 335.340,00 PLN
Zakres nr 7 – 145.800,00 PLN
Zakres nr 8 - 113.400,00 PLN
Zakres nr 11 – 302.400,00 PLN.
Zakres nr 15 – 615,00 PLN
04 Balton SP.zo.o. ul. Nowy ¦wiat 7/14, 00-496 Warszawa Zakres nr 13 – 7.128,00 PLN
Ważno¶ć sterylizacji: 24 miesi±ce
Zakres 9, 17 – unieważniony art. 93.1.4) - oferta z najniższ± cen± przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - .tj kwotę: dla Zakresu nr 9 – 288.360,00 PLN (brutto), dla Zakresu nr 17 – 1.845,00 PLN (brutto)

W my¶l art. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wybrano ofertę Wykonawcy, która przedstawia najkorzystniejsz± cenę (dla Zakresów: 15,16) i bilansu ceny i drugiego kryterium tj.: jako¶ci technicznej w Zakresach 1-8; 10-11 i 14 oraz ważno¶ci sterylizacji (dla zakresów: 12, 13,18) będ±cego przedmiotem postępowania.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
2 Biotronik 62,10 10,00
Biotronik 55,89 1,00 56,89
3 St.Jude 90,00 10,00
St.Jude 81,00 1,00 82,00
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
3 St.Jude 61,88 10,00
St.Jude 55,69 1,00 56,69

zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00

zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
3 St.Jude 90,00 10,00
St.Jude 81,00 1,00 82,00
zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
3 St.Jude 90,00 10,00
St.Jude 81,00 1,00 82,00
zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
2 Biotronik 90,00 10,00
Biotronik 81,00 1,00 82,00
zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
3 St.Jude 90,00 0,00
St.Jude 81,00 0,00 81,00
zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
CENA 5%
Ważno¶ć sterylizacji 100%
1 Hagmed 95,00 5,00
Hagmed 90,25 0,25 90,50
2 Biotronik 70,30 5,00
Biotronik 66,79 0,25 67,04
4 Balton 83,69 5,00
Balton 79,51 0,25 79,76
5 Aesculap 87,90 5,00
Aesculap 83,50 0,25 83,75
6 Symico 86,19 5,00
Symico 81,88 0,25 82,13
zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
CENA 5%
Ważno¶ć sterylizacji 100%
1 Hagmed 87,08 5,00
Hagmed 82,73 0,25 82,98
4 Balton 95,00 5,00
Balton 90,25 0,25 90,50
5 Aesculap 49,53 5,00
Aesculap 47,05 0,25 47,30
zakres 14 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90%
CENA 10%
Parametr techniczny 100%
2 Biotronik 90,00 0,00
Biotronik 81,00 0,00 81,00
zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
CENA 5%
Ważno¶ć sterylizacji 100%
2 Biotronik 95,00 5,00
Biotronik 90,25 0,25 90,50
Zakres 15 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100%
CENA 100%
3 St.Jude 100,00
St.Jude 100,00 100,00
Zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100%
CENA 100%
2 Biotronik 100,00
Biotronik 100,00 100,00

2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę
01- Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zaj±c i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
02 - Biotronik Polska Spz.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
03 - St.Jude Medical Spz.o.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
04 - Balton SP.zo.o. ul. Nowy ¦wiat 7/14, 00-496 Warszawa
05 - Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
06 - Agencja Naukowo – Techniczna SYMICO Sp. Z o.o., ul. Powstańców ¦l±skich 54A/2, 53-333 Wrocław
07 - Medtronic Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 11.10.2015r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.¦w.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drog± elektroniczn±, oryginał wysłano poczt±.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-10-16
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa: : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, kable, papier, akcesoria dla Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 80/2015 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 207 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 15.10 2015r. podpisano umowy z Wykonawcami::

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto: Kryteria
01 Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zaj±c i Tomaszewski Sp.J. ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zakres nr 12 – 27.972,00 PLN
Ważno¶ć sterylizacji: 24 miesi±ce
02 Biotronik Polska Spz.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań Zakres nr 2 – 801.900,00 PLN
Zakres nr 3 – 135.253,80 PLN
Zakres nr 4 – 372.600,00 PLN
Zakres nr 5 – 133.920,00 PLN
Zakres nr 6 – 251.100,00 PLN
Zakres nr 10 – 418.770,00 PLN
Zakres nr 14 – 6.912,00 PLN
Zakres nr 16 – 2.214,00 PLN
Zakres nr 18 – 20.736,00 PLN
Ważno¶ć sterylizacji: 24 miesi±ce
03 St.Jude Medical Spz.o.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa Zakres nr 1 – 335.340,00 PLN
Zakres nr 7 – 145.800,00 PLN
Zakres nr 8 - 113.400,00 PLN
Zakres nr 11 – 302.400,00 PLN.
Zakres nr 15 – 615,00 PLN
04 Balton SP.zo.o. ul. Nowy ¦wiat 7/14, 00-496 Warszawa Zakres nr 13 – 7.128,00 PLN
Ważno¶ć sterylizacji: 24 miesi±ce