Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

86/2015 zakup i dosatwa generatoró Tc/Mo 10 GBq, izotopów oraz radiofarmaceutyków

Tarnów: zakup i dostawa: generator Tc/Mo 10 GBq, izotopy i radiofarmaceutyki, zestaw do limfoscyntygrafii koloidowej oraz zestaw do scyntygrafii perfuzyjnej płuc dla Zakładu Medycyny Nuklearnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 154238 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa: generator Tc/Mo 10 GBq, izotopy i radiofarmaceutyki, zestaw do limfoscyntygrafii koloidowej oraz zestaw do scyntygrafii perfuzyjnej płuc dla Zakładu Medycyny Nuklearnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa: generator Tc/Mo 10 GBq, izotopy i radiofarmaceutyki( Zakres nr 1), Zestaw do limfoscyntygrafii koloidowej (Zakres nr 2) oraz Zestaw do scyntygrafii perfuzyjnej płuc (Zakres nr 3) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.64.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie dla pozycji zawierających przedmiot zamówienia dla których jest ono ustawowo wymagane.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1) Oświadczam, że oferowane przez nas produkty posiadają wymagane atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami dostyczącymi stosowania materiałów promieniotwórczych i ochrony radiologicznej. Wszystkie preparaty spełniają wymagania prawa farmaceutycznego. Świadectwa i atesty : deklarację zgodności lub świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości, świadectwo dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. a także zobowiązujemy się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 5-cio dniowym terminie od dnia wezwania - ( załącznik nr 5).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 3), 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Termin płatności - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana w tym Zakresie obowiązuje dopiero po podpisaniu aneksu. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i 5 Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: generator Tc/Mo 10 GBq, izotopy i radiofarmaceutyki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: generator Tc/Mo 10 GBq, izotopy i radiofarmaceutyki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.64.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Termin płatności - 5


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ), Zestaw do limfoscyntygrafii koloidowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ), Zestaw do limfoscyntygrafii koloidowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.64.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Termin płatnośc - 5


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zestaw do scyntygrafii perfuzyjnej płuc.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do scyntygrafii perfuzyjnej płuc.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.64.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Termin płatności - 5

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-06-24 (0150624132456-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-06-24 (0150624132501-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2015-06-24 (0150624132505-projekt umowy - zal nr 6.doc)
Załącznik - 2015-06-24 (0150624132509-zal nr 2 - specyfikacja asortymentowo-cenowa.doc)
Załącznik - 2015-06-24 (0150624132513-zalacznik nr 3,4 - oswiadczenia.doc)
Załącznik - 2015-06-24 (0150624132516-zalacznik nr 5.doc)
Załącznik - 2015-06-24 (0150624132549-kodeks etyki.pdf)
Załącznik - 2015-06-29 (0150629134807-projekt umowy - zal nr 6-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-06-29
Tarnów, dnia 29.06.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/86/KK/ 2649 /15

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa: generatorów Tc/Mo 10 GBq, izotopów i radiofarmaceutyków dla Zakładu Medycyny Nuklearnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 86/2015r.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 25.06.2015r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 2 – zestaw do limfoscyntygrafii koloidowej
Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie zestawu Nanoscan (6 fiolek) służącego do:
- Obrazowania szpiku kostnego:
- Obrazowania stanu zapalnego w obszarach poza jamą brzuszną.
- Podawania podskórnego: Obrazowanie układu chłonnego:
Zestaw posiada polską rejestrację, ChPL w załączeniu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu Nanoscan (6 fiolek).
Pytanie nr 2 dot.: Zakres 3 – zestaw do scyntygrafii perfuzyjnej płuc
Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie zestawu Makro-albumon zawierającego 6 fiolek dostępnego w procedurze importu docelowego? ChPL w załączeniu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu Makro-albumon zawierającego 6 fiolek.
Pytanie nr 3 dot.: Wzór umowy:
Ad. par. 1 ust. 5 – prosimy o dodanie zapisu o następującej treści: „Przedmiotem zwrotu nie mogą być inne odpady promieniotwórcze i odpady klasyfikowane jako odpady medyczne”;
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dodaje zapis do ust. 5 par. 1, który otrzymuje brzmienie cyt.:
„5. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą asortymentu, stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy, dostarczy Zamawiającemu dla wszystkich pozycji, które tego wymagają instrukcję zdania zwrotnego źródła promieniowania oraz pojemników ołowianych po odczynnikach izotopowych. Przedmiotem zwrotu nie mogą być inne odpady promieniotwórcze i odpady klasyfikowane jako odpady medyczne. „

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Projekt Umowy- zal nr 6 - modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-06-29

Pytanie:dodano: 2015-07-02
Tarnów, dnia 01.07.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/86/KK/ 2723 /15

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa: generatorów Tc/Mo 10 GBq, izotopów i radiofarmaceutyków dla Zakładu Medycyny Nuklearnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 86/2015r.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 30.06.2015r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot. Zakres nr 2/L.p.1 (zestaw do limfoscyntygrafii koloidowej)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 18 zestawów? Nanocoll pakowany jest po 5 fiolek w opakowaniu. W celu uzyskania przez Zamawiającego liczby fiolek 90 należy zaoferować 18 opakowań po 5 fiolek, co daje również 90 fiolek.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-07-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 86 /KK / 3032 /15 Tarnów, 2015-07-20

Dot. Przetarg nieograniczony – : generatorów Tc/Mo 10 GBq, izotopów i radiofarmaceutyków dla Zakładu Medycyny Nuklearnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 86/2015r.
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę generatorów Tc/Mo, izotopów i radiofarmaceutyków wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ul. A.Sołtana 7, 05-400 Otwock Zakres nr 1 – 261.063,00 PLN
Zakres nr 3 – 1.814,40 PLN
02 Advanced Accelerator Applications Polska SP.zo.o. ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa Zakres nr 2 – 29.646,00 PLN

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% CENA 5%
Termin Płatności 100%
1 Polatom 10,00 5,00
Polatom 28,50 0,75 29,25
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% CENA 5%
Termin Płatności 100%
1 Polatom 9,89 5,00
Polatom 28,19 0,75 28,94
2 Advanced Accelerator
Applications 10,00 10,00
Advanced Accelerator Applications 28,50 1,50 30,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% CENA 5%
Termin Płatności 100%
1 Polatom 10,00 5,00
Polatom 28,50 0,75 29,25

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 – Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ul. A.Sołtana 7, 05-400 Otwock
02 – Advanced Accelerator Applications Polska SP.zo.o. ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 23.07.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-08-04
27.07.2015 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ul. A. Sołtana 7,
05-400 Otwock - Zakres nr 1 – 261.063,00 PLN ; Zakres nr 3 – 1.814,40 PLN
2. Advanced Accelerator Applications Polska SP. z o.o. ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa
Zakres nr 2 – 29.646,00 PLN