Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

78 - sukcesywna dostawa ksylenu, parafiny, kaset histopatologicznych, mikrokuwet, pojemników na preparaty chirurgiczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa ksylenu, parafiny, kaset histopatologicznych, mikrokuwet, pojemnikówna preparaty chirurgiczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 90171 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa ksylenu, parafiny, kaset histopatologicznych, mikrokuwet, pojemnikówna preparaty chirurgiczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres nr 1 Parafina Zakres nr 2 Ksylen Zakres nr 3 Kasetki histopatologiczne Zakres nr 4 Mikrokuwety Zakres nr 5 Pojemniki na preparaty chirurgiczne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 09.21.17.00-8, 38.00.00.00-5, 73.43.00.00-5, 33.69.63.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

6) Karta charakterystyki - dotyczy zakresu 1 i 2 7) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ - dot. Zakresu nr 3 i 5


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 94
2 - termin dostawy - 6

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: parafina.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: parafina histopatologiczna.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.17.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. termin dostawy - 6CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ksylen.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ksylen cz.d.a.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. termin dostawy - 6CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kasetki histopatologiczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kasetki histopatologiczne.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. termin dostawy - 6CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: mikrokuwety.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowe mikrokuwety.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.43.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. termin dostawy - 6CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pojemniki na preparaty histopatologiczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pojemniki na preparaty histopatologiczne.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. termin dostawy - 6


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-06-19 (0150619085006-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-06-19 (0150619085032-zal.1a.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-06-24

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/78/ 2617/2015 Tarnów, dnia 23.06.2015r


Dotyczy: sukcesywnej dostawy ksylenu, parafiny, kaset histopatologicznych, mikrokuwet, pojemników na preparaty chirurgiczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.”(znak: 78/2015)

W odpowiedzi na pytanie z dnia 23.06.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1
ZAKRES Nr 2 –Ksylen – Prosimy o podanie maksymalnej dopuszczalnej wielko¶ci opakowania.
Ad1.Maksymalna wielko¶ć opakowania 5L.

Pytanie nr 2
§ 4 – Odpowiedzialno¶ć
1.W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 1% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

Zwracamy się z pro¶b± o zmianę warunków umowy na: „W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,1% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% warto¶ci zamówienia”.

Ad2. Zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa
OdpowiedĽ:dodano: 2015-06-24

Pytanie:dodano: 2015-06-25
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/78/2625 /2015 Tarnów, dnia 25.06.2015r

Dotyczy: sukcesywnej dostawy ksylenu, parafiny, kaset histopatologicznych, mikrokuwet, pojemników na preparaty chirurgiczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.”(znak: 78/2015)

W odpowiedzi na pytanie z dnia 23.06.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1
Dotyczy pakietu 5 poz.1.
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci pojemniki o pojemno¶ci 3000ml, pozostałe wymagania jak w SIWZ.
Ad. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS. Lecznictwa
OdpowiedĽ:dodano: 2015-06-25

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-14
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 10.07.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/78/MJ/2896/15

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: sukcesywnej dostawy ksylenu, parafiny, kaset histopatologicznych, mikrokuwet, pojemników na preparaty chirurgiczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie (PN nr sprawy 78/2015).

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto
ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska nr 11, 32-005 Niepołomice Zakres nr 1 – 34 197,12
Zakres nr 2 – 15 350,40
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ANGA Gabriela Anioła ul. Kosowska 13, 60-464 Poznań Zakres nr 3 – 12 171,60
MAR FOUR Marian Siekierski 90-348 ŁódĽ, ul. Kilińskiego 185 Zakres nr 5 – 6 084,72
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

2. Ocena ofert:

zakres I PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 94% 6% 100% CENA termin dostawy
6 Elektromed 10,00 10,00 34 197,12 6
37,60 2,40 40,00
zakres 2 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 94% 6% 100% CENA termin dostawy
3 Element 8,74 10,00 17 564,40 6
32,86 2,40 35,26
6 Elektromed 10,00 10,00 15 350,40 6
37,60 2,40 40,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 94% 6% 100% CENA termin dostawy
4 Anga 10,00 10,00 12 171,60 6
37,60 2,40 40,00
zakres 5 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 94% 6% 100% CENA termin dostawy
5 Mar Four 10,00 10,00 6 084,72 6
37,60 2,40 40,00
6 Elektromed 9,83 10,00 6 188,40 6
36,97 2,40 39,373. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 MAGA-HERBA Sp. J. Marek Stępniak 05-120 Legionowo, ul. Targowa 66
02 AQUA-MED ZPAM KOLASA Sp. J., ul. Targowa 55, 90-323 ŁódĽ
03 ELEMENT Urszula Bryja 35-021 Rzeszów, ul. Prof. L. Chmaja 4
04 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ANGA Gabriela Anioła ul. Kosowska 13, 60-464 Poznań
05 MAR FOUR Marian Siekierski 90-348 ŁódĽ, ul. Kilińskiego 185
06 ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska nr 11, 32-005 Niepołomice

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:


02 AQUA-MED ZPAM KOLASA Sp. J., ul. Targowa 55, 90-323 ŁódĽ - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 2 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zawiera błędy w obliczeniu ceny:

Powodem odrzucenia jest błędnie zastosowana stawki podatku VAT 8% zamiast 23%, na dostawę ksylenu (cz.d.a.), co nie jest oczywist± omyłk± pisarsk± ani rachunkow± tylko błędem w obliczeniu ceny. Błędne zastosowanie stawki VAT jest to bł±d Wykonawcy, który wskazuje że cena oferty obliczona jest niezgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami prawa tj. przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

01 MAGA-HERBA Sp. J. Marek Stępniak 05-120 Legionowo, ul. Targowa 66 – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 2 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Zamawiaj±cy pismem z dnia 06.07.2015 r., wyst±pił do Wykonawcy o udzielenie wyja¶nień dotycz±cych tre¶ci oferty.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyja¶nień. Zaoferowany w zał±czniku nr 1A specyfikacji asortymentowo ilo¶ciowo cenowej ksylen (ksylen cz.d.a.) do analizy nie został potwierdzony w karcie charakterystyki co do jego czysto¶ci.

4. Nie został wykluczony żaden wykonawca
5. Nie została odrzucona żadna oferta
6. Ponad to informujemy, że w zakresie nr 4 unieważnia się postępowanie zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1
Uzasadnienie:
Zamawiaj±cy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu”.


W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.
Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Umowa z dnia .07.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.Otrzymuj±:
1 x Adresat
1 x a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-21
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywn± dostawę ksylenu, parafiny, kaset histopatologicznych , mikrokuwet, pojemników na preparaty chirurgiczne w dniu 21 lipca 2015 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
- ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska nr 11, 32-005 Niepołomice - zakres 1, 2

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ANGA Gabriela Anioła ul. Kosowska 13, 60-464 Poznań - zakres 3

- MAR FOUR Marian Siekierski 90-348 ŁódĽ, ul. Kilińskiego 185 zakres 5