Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

79-dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanych przez NFZ
Numer ogłoszenia: 86223 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanych przez NFZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanych przez NFZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-9)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 31.05.2015 roku.)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - termin płatności - 2
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego ponadto: W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, b. zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych leków a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rebif 44.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rebif 44; roztwór do wstrzykiwań 44mcg/0,5ml x 4 wkł. a 1,5ml; EAN 5909990728497.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: leki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cubison płyn a 1 litr Szt. 80 2. Cubitan płyn 200ml (różne smaki) Szt. 120 3. Diasip płyn 200ml (różne smaki) Szt. 60.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Diben płyn.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Diben płyn a 1litr Szt. 200 2 Diben płyn a 500ml Szt. 300.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Levofloxacin inj. 0,5g/100ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Levofloxacin inj. 0,5g/100ml Szt. 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Oxycort.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Oxycort maść 3% 10g Szt. 200 2. Oxycort A maść 3g Szt. 40.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: leki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Bisoprolol tabl. pow. 1,25g Op. 40 2. Calperos kaps. 1 g x 100 szt. Op. 20 3. Cocarboxylasum inj. 0,05g/2ml x 5 amp. Op. 30 4. Emla krem 5g Szt. 30 5. Emla krem 30g Szt. 5 6. Epanutin inj. 0,25/5ml x 5 amp. Op. 10 7. Exacyl tabl. 0,5g x 20 Op. 20 8. Lisinopril tabl. 5mg x 28 Op. 50 9. Mucinox aer. 50ml Szt. 50 10. Nurofen czopki 60mg x 10 Op. 60 11. Pabal inj. 0,1mg/1ml x 5 Op. 4 12. Thiogamma tabl. powl. 0,6g x 30 Op. 20 13. Vit. B6 inj. 0,05g/2ml x 5 amp. Op. 30 14. Vit. K+D kaps. x 30 Op. 20.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Woda do irygacji butelka typu pour bottle 500ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Woda do irygacji butelka typu pour bottle 500ml Szt. 3000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Nicergolin inj. 0,004g x 4 fiol.+rozp.4ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nicergolin inj. 0,004g x 4 fiol.+rozp.4ml Op. 60.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Epoetinum alfa (amp.-strzyk.) - do stosowania dożylnego iv. i podskórnego sc. lub dożylnego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Epoetinum alfa (amp.-strzyk.) - do stosowania dożylnego iv. i podskórnego sc. lub dożylnego L.P. Dawka Ilość szt.(amp.) /12 miesiecy 1. 1000 j 1998 2. 2000 j 1800 3. 3000 j 798 4. 4000 j 498 5. 5000 j 102.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-06-12 (0150612122647-79-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-06-12 (0150612122712-zalacznik nr 1b-wykaz asortymentowo ilosciowy.xls)
Załącznik - 2015-06-17 (0150617145129-modyfikacja-formularz oferty.doc)
Załącznik - 2015-06-30 (0150630105106-wybor oferty wraz z rankingiem.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-06-17
Odpowiedź:dodano: 2015-06-17
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: SWLOG-271/79/AN/2520/15 Tarnów,2015-06-16

Dotyczy: przetarg nieograniczony dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, znak sprawy: 79/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.06.2015 Zamawiający wyjaśnia:

1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku gdy zaoferowane przez Wykonawcę opakowanie jest niepodzielne przez całkowitą ilość danego leku określoną przez Zamawiającego - czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?
Ad. 1 Proszę ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
- zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? – Tak, Zamawiający wyraża zgodę,
- zamiast tabletek powlekanych - tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody,
- zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych) - tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody,
- zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? - Tak, Zamawiający wyraża zgodę,
- zamiast: (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek - twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu - (tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu? - Tak, Zamawiający wyraża zgodę,
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Ad.3 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?
Ad. 4 Tak, Zamawiający wyraża zgodę

5. Czy Zamawiający w zakresie nr 6 poz. 1 miał na myśli 40 opakowań leku pakowanego po 28 czy 56 tabl?
Ad.5 40 opakowań leku pakowanego po 28

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zakresu nr 6 poz. 3 - leku Cocarboxylasum – zakończona produkcja leku – brak odpowiednika?
Ad.6 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
A/a

Pytanie:dodano: 2015-06-17
Odpowiedź:dodano: 2015-06-17
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: SWLOG-271/79/AN/ 2535 /15 Tarnów,2015-06-17

Dotyczy: przetarg nieograniczony dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, znak sprawy: 79/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.06.2015 Zamawiający wyjaśnia:
1. Czy Zamawiający zmieni zapis par. 1.4 z frazy: „Jeśli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się na 24 godziny” na frazę: „Jeśli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera dłuższego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się na 24 godziny”.
Ad. 1 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy Zamawiający w par. 2.3. wskaże Aptekę Szpitalną jako miejsce dostawy? Obecny zapis mówi o ‘miejscu wskazanym’ przez Zamawiającego, co daje możliwość wskazania różnych miejsc dostawy. Konieczność zaś poszukiwania tego właściwego może opóźnić inne dostawy zaplanowane na dany dzień.
Ad. 2 Miejsce wskazane jest w § 2 ust. 2 projektu umowy – Apteka Szpitalna.

3. Czy Zamawiający dopisze w par. 2.4.b. na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?
Ad.3. Zapis pozostaje bez zmian

4. Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia reklamacji wskazany w par. 3.2 z „terminu zgodnego z § 1 ust. 3 i 4” na termin 7 dni? Załatwienie reklamacji wymaga analizy dokumentacji magazynowo-księgowej, zbadania towaru oraz kontaktu z firmą kurierską, co jest niemożliwe do wykonania w ciągu 24 godzin.
Ad. 4. Paragraf 3 ust. 2 i 3 projektu umowy regulują różne kwestie:
§ Ust. 2 braki ilościowe, które Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostawy
§ Ust. 3 reklamacje, które Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji

5. Czy Zamawiający usunie w par. 3.4. konieczność umieszczania na fakturze takich danych jak: „nr zamówienia i data zamówienia”? Program posiadany przez wykonawcę nie pozwala na umieszczenie powyższych informacji na fakturze, co powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest dopisać je odręcznie.
Ad. 5 Nie, zapis pozostaje bez zmian

6. Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określonej w par. 4.1 z 1% do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Ad. 6 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

7. Czy Zamawiający wykreśli par. 4.2.
Ad. 7 Nie, zapis pozostaje bez zmian

8. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 4.6 z 10 % wartości umowy brutto na wartość max. 5 % wartości umowy brutto? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Ad. 8 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

9. Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określonej w par. 4.7 z 1% do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Ad. 9 Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz Oferty poprzez dodanie punktu o treści:
„Oferowany termin płatności wynosi ................. dni od daty wystawienia faktury”.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat + załącznik
A/aZałącznik Nr 1 modyfikacja

FORMULARZ OFERTY - Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa

……………………………………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………
adres Wykonawcy:

tel. (0 – …….) ……………………………….
fax. (0 – …….) ……………………………….

REGON ......................................................
NIP .......................................................
www: http://..........................................................................................................................
email: ….........................@…............................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę ............................. zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą w niżej wymienionych zakresach:

Zakres Nr ......... * (*wpisać, powielić w zależności na ile zakresów Wykonawca składa ofertę)

CENA netto ...................... złotych (słownie:..................................... ........................................................................... zł)
VAT ...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł)
CENA brutto ...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł)
jak wyżej należy wymienić kolejno wszystkie pozycje, na które Wykonawca składa ofertę wg powyższego wzoru

2. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
5. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
6. Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy PZP *

* Wykonawca w przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykreśla powyższe zdanie z załącznika nr 1 –Oferta cenowa jednocześnie składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy PZp

7. Oferowany termin płatności wynosi ................. dni od daty wystawienia faktury.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1). Kalkulacja cen ofertowych dla Zakresu Nr ................... (należy wymienić i załączyć te załączniki, na które Wykonawca składa ofertę)

Miejscowość ................................ data
…………………………………………………..
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

Pouczenie: Formularz oferty stanowi integralną część Specyfikacji, Wykonawca obowiązany jest do jego wypełnienia. Formularz powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim i podpisany przez osobę uprawnioną do przygotowania oferty. Formularz powinien stanowić pierwsza stronę oferty.Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/79/AN/ 2683/15 Tarnów,2015-06-30

Dot.: Przetarg nieograniczony - sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanych przez NFZ. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” - Nr sprawy 79/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin płatności
06 Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp z.o.o ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź przetargi@urtica.pl; Zakres Nr 1 – 97 297,20Zakres Nr 2 – 2 198,34 Zakres Nr 8 – 3 006,72 – 60 dni
07 Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice przetargi@farmacol.com.pl Zakres Nr 4 – 9 184,32Zakres Nr 5 – 4 093,20Zakres Nr 6 – 8 331,24 – 60 dni
08 PPHU „Specjał” Sp. zo.o. Hurtownia Farmaceutyczna ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów biuro@cezal.rzeszow.pl Zakres Nr 3 – 6 073,20Zakres Nr 7 – 8 359,20 – 60 dni

Oferty w/w Wykonawców zostały uznana za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskały największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, poniżej informacja o złożonych ofertach Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty złożone przez:

01- Sanofi-Aventis Spółka zo.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa dzial.przetargow@sanofi.com
02- Intra Spółka zo.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa przetargi@intra.eu
03- Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków agnieszka.galenza@sandoz.com
04- Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa przetargi@cefarm.com.pl
05- Salus International Spółka z.o.o ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, m.pach@salusint.com.pl; p.mochocki@salusint.com.pl
06- Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp z.o.o ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź przetargi@urtica.pl;
07- Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice przetargi@farmacol.com.pl
08- PPHU „Specjał” Sp. zo.o. Hurtownia Farmaceutyczna ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów biuro@cezal.rzeszow.pl


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

a 02 - Intra Spółka zo.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca nie podał wymaganego terminu płatności.
b 03 - Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca nie podał wymaganego terminu płatności.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 04.07.2015r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu + załącznik
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-30
07 lipca 2015 SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE podpisał umowy z:

1. Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp z.o.o ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
2. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
3. PPHU „Specjał” Sp. zo.o. Hurtownia Farmaceutyczna ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów