Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

69 - sukcesywna dostawa leków różnych i leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Sukcesywna dostawa leków różnych i leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 123992 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa leków różnych i leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa leków różnych i leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. -oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP -oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych), - kartę charakterystyki produktu dla zakresu nr 1 potwierdzającą stabilność fizyczną i chemiczną po nakłuciu fiolki 72 godz. po rozcieńczeniu minimum 4h,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 99
2 - termin ważności dostarczonego produktu leczniczego - 1

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178A Budynek Administracji II piętro Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178 A Budynek Administracji II piętro Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakres: 1 L.p. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1 Docetaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,08g/fiolka szt. 350 * stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki 72 godz., po rozcieńczeniu minimum 4h udokumentowana w karcie charakterystyki produktu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres: 1 L.p. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1 Docetaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,08g/fiolka szt. 350 * stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki 72 godz., po rozcieńczeniu minimum 4h udokumentowana w karcie charakterystyki produktu.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostarczonego produktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: L.p. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1 Everolimus tabl.10mg x 30 op. 20.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1 Everolimus tabl.10mg x 30 op. 20.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostarczonego produktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: L.p. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1 Lidocaine hydrochloride 2% Chlorhexidine didydrochloride 0,05%, sterylny żel w aplikatorze harmonijkowym a 12,5g x 25 szt. Op. 200.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1 Lidocaine hydrochloride 2% Chlorhexidine didydrochloride 0,05%, sterylny żel w aplikatorze harmonijkowym a 12,5g x 25 szt. Op. 200.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostarczonego produktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: L.p. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1. Szczepionka dla dorosłych przeciw grypie sezonowej 2015/2016 Szt. 280.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1. Szczepionka dla dorosłych przeciw grypie sezonowej 2015/2016 Szt. 280.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostarczonego produktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: L.p. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1. Rivaroksaban tabl. powl. 15mg x 100 Op. 50 2. Rivaroksaban tabl. powl. 20mg x 100 Op. 50.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1. Rivaroksaban tabl. powl. 15mg x 100 Op. 50 2. Rivaroksaban tabl. powl. 20mg x 100 Op. 50.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostraczonego produktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Lp. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1. Levemir roztw. do wstrz. 300 j.m./3ml x 5 wkładów Op. 10 2. NovoRapid roztw. do wstrz. 300 j.m./3ml x 5 wkładów Op. 50 3. NovoMix 30 roztw. do wstrz. 300 j.m./3ml x 5 wkładów Op. 20 4. NovoMix 50 roztw. do wstrz. 300 j.m./3ml x 5 wkładów Op. 20.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Nazwa J.M. Ilość/7 miesięcy 1. Levemir roztw. do wstrz. 300 j.m./3ml x 5 wkładów Op. 10 2. NovoRapid roztw. do wstrz. 300 j.m./3ml x 5 wkładów Op. 50 3. NovoMix 30 roztw. do wstrz. 300 j.m./3ml x 5 wkładów Op. 20 4. NovoMix 50 roztw. do wstrz. 300 j.m./3ml x 5 wkładów Op. 20.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostraczonego produktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 7. Ceftriakson 1 g proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i infuzji Fiol. 8000.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 7. Ceftriakson 1 g proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i infuzji Fiol. 8000.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostraczonego produktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: 8. Colistin 1mln. proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i infuzji Fiol. 1000.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 8. Colistin 1mln. proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań i infuzji Fiol. 1000.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostraczonego prduktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: 9. Fodaparinux 2,5mg/0,5ml amp.strz. x 10 Op. 10.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 9. Fodaparinux 2,5mg/0,5ml amp.strz. x 10 Op. 10.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostarczonego produktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: 10. Rifaximin tabl. powl. x 28 Op. 40.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 10. Rifaximin tabl. powl. x 28 Op. 40.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.01.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostarczonego leku - 1CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: 11. Thiogamma Turbo Set 0,6g/50ml Szt. 400.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 11. Thiogamma Turbo Set 0,6g/50ml Szt. 400.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostarczonego produktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: 12. Voriconazol tabl. pow. 0,2g x 20 Op. 6.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 12. Voriconazol tabl. pow. 0,2g x 20 Op. 6.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostarczonego produktu leczniczego - 1CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: 1. Saccharomyces boulardi 2,5 mld CFUj x 15 kaps. dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia Op. 900.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Saccharomyces boulardi 2,5 mld CFUj x 15 kaps. dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia Op. 900.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 99
2. termin ważności dostraczonego produktu leczniczego - 1


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-05-26 (0150526083559-20150224134613-21-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-05-26 (0150526083603-zalacznik 1b.xls)
Zał±cznik - 2015-06-25 (0150625132457-ranking.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-06-01
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasz
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 29.05.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/69/AH/2274/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków różnych i cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – pr. 69/2015.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.05.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Ze względu na czasowy brak informacji w charakterystyce produktu czy w Zakresie 1 Zamawiaj±cy dopuszcza preparat Docetaxel Accord z udokumentowanymi badaniami stabilno¶ci roztworu po otwarciu fiolki powyżej 7 dni oraz po rozpuszczeniu powyżej 7 dni co zapewni Zamawiaj±cemu bez-pieczn± i ekonomiczn± pracę z lekiem ?

OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-06-01

Pytanie:dodano: 2015-06-01
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasz
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 29.05.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/69/AH/2274/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków różnych i cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – pr. 69/2015.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.05.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytania do zakres 13 pozycja 1 :

1. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiaj±cy w postępowaniu przetargowym dopuszcza możliwo¶ć zakupu preparatu Multilac® ? W zał±czeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
Najlepszy produkt na rynku , konkurencyjny cenowo.
1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym poł±czeniem probiotyku z prebioty-kiem.
2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywcz± – oligofruktozę:
 Lactobacillus helveticus
 Lactoccocus lactis
 Bifidobacterium longum
 Bifidobacterium breve
 Lactobacillus rhamnosus
 Streptococcus termophilus
 Bifidobacterium bifidum
 Lactobacillus casei
 Lactobacillus plantarum
3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.
4. Posiada unikaln± technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporno¶ć bakterii na niskie pH so-ku żoł±dkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
6. Może być stosowany u pacjentów z alergi± ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwni-ków.
7. Nie wymaga przechowywania w lodówce.
8. Multilac® jest suplementem diety. Jego wła¶ciwo¶ci zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Proponowany preparat nie zawiera składnika zawartego w specyfikacji. Dodatkowo proponowany preparat nie jest zarejestrowany jako dietetyczny ¶rodek spe-cjalnego przeznaczenia. Tym samym proponowany preparat nie jest równoważny.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-06-01

Pytanie:dodano: 2015-06-05
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasz
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05.06.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/69/AH/………………………/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków różnych i cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – pr. 69/2015.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.06.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 3, poz. 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci równoważny sterylny żel w ampułkostrzykawce ze skal± o pojemno¶ci 12 ml x 25 szt.

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca uwzględni gęsto¶ć preparatu
i przeliczy odpowiednio ilo¶ć preparatu jaka będzie równoważna do ilo¶ci g x ilo¶ć sztuk zawartych
w opisie przedmiotu zamówienia.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-06-05

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-25
Zamawiaj±cy

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/69/AN/ 2631 /15 Tarnów,2015-06-24


Dot.: Przetarg nieograniczony - sukcesywna dostawa leków różnych i leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” - Nr sprawy 69/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin ważno¶ci dostarczonego leku
02 Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Zakres 2 – 239 220,00 zł
Zakres 6 – 12 972,30 zł
Zakres 10 – 3 309,55 zł 7 m-cy
03 StorkPharm Sp. z o.o. ul. Partyzantów 8/10 m 20, 42-200 Częstochowa Zakres 5 – 10 800,00 zł 12 m-cy
04 Konsorcjum: Aspen Pharma Ireland Limited One George´s Quay Plaza Dublin 2, Irlandia i Nettle Pharma Services Sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50 -502 Wrocław zakres 9 – 3 240,00 zł
7 m-cy
05 Intra Sp. z o.o. ul. Odrow±ża 11, 03-310 Warszawa Zakres 8 – 12 960,00 zł 8 m-cy
07 Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i PGF S.A.
91-342 Łódż ul. Zb±szyńska 3
Zakres 4 – 6 495,55 zł
Zakres 11 – 7 525,01 zł
Zakres 13 – 7 776,00 zł
7 m-cy
08 Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9 Zakres 1 – 20 638,80 zł
Zakres 12 – 12 242,08 zł 7 m-cy
09 Asclepios S.A. 50-502 Wrocław ul. Hubska 44 Zakres 3 – 16 751,34 zł 7 m-cy

Oferty w/w Wykonawców zostały uznana za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiaj± najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w zwi±zku z powyższym uzyskały największ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W zał±czeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, poniżej informacja o złożonych ofertach Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następuj±ce oferty złożone przez:

01 - MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
02 - Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
03 - StorkPharm Sp. z o.o. ul. Partyzantów 8/10 m 20, 42-200 Częstochowa
04 - Konsorcjum: Aspen Pharma Ireland Limited One George´s Quay Plaza Dublin 2, Irlandia i Nettle Pharma Services Sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50 -502 Wrocław; adres do korespondencji: Aspen Pharma Ireland Limited Poleczki Business Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
05 - Intra Sp. z o.o. ul. Odrow±ża 11, 03-310 Warszawa
06 - Hurtownia Farmaceutyczna EUROMED Sp. z o.o. w Rzeszowie 35-210 Rzeszów ul. Baczyńskiego 6
07 - Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i PGF S.A. 91-342 Łódż ul. Zb±szyńska 3
08 - Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9
09 - Asclepios S.A. 50-502 Wrocław ul. Hubska 44


Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

a 09 - Asclepios S.A. 50-502 Wrocław ul. Hubska 44 w zakresie 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – proponowany produkt leczniczy nie spełnia wymogu 72 godz. Stabilno¶ci fizycznej i chemicznej po nakłuciu.
b 02 - Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice w zakresie:
 nr 8 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zawiera błędy w obliczeniu ceny – pomnożona ilo¶ć sztuk przez cenę opakowania (1 op. = 20 fiolek).
 nr 11 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zawiera błędy w obliczeniu ceny – pomnożona ilo¶ć sztuk przez cenę opakowania.


Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca

Zamawiaj±cy informuje, iż zakres nr 7 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 - postępowanie obarczone jest niemożliw± do usunięcia wada uniemożliwiaj±ca zawarcie niepodlegajacej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
– w postępowaniu złożono 6 ofert, w tym trzy oferty uzyskały tak± sam± maksymaln± ilo¶ć punktów tj. 39,640.

Z uwagi na to, iż jedynym kryterium oceny nie było kryterium ceny w postępowaniu nie mogła znaleĽć zastosowania instytucja składania ofert dodatkowych opisana w art. 91 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Doszło zatem do sytuacji, kiedy w postępowaniu w zakresie zadania nr 7 nie można wyłonić jednej oferty najkorzystniejszej. Sytuację tak± należy traktować jako wadę postępowania (w zakresie zadania nr 7) uniemożliwiaj±c± zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkuj±c± obowi±zkiem unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zamawiaj±cy zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 30.06.2015r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia, je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.Podpisał
Stanisław Łata
z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-02
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywn± dostawę leków różnych i leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w dniu 01 lipca 2015 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:

- Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice -Zakres 2, 6, 10

- StorkPharm Sp. z o.o. ul. Partyzantów 8/10 m 20, 42-200 Częstochowa Zakres 5

- Konsorcjum: Aspen Pharma Ireland Limited One George´s Quay Plaza Dublin 2, Irlandia i Nettle Pharma Services Sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50 -502 Wrocław- zakres 9

- Intra Sp. z o.o. ul. Odrow±ża 11, 03-310 Warszawa - Zakres 8

- Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i PGF S.A.
91-342 Łódż ul. Zb±szyńska 3
Zakres 4, 11, 13

- Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9 - Zakres 1, 12

- Asclepios S.A. 50-502 Wrocław ul. Hubska 44 -
Zakres 3