Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

65-Œwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegajšcych na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529)

Adres strony internetowej, na której Zamawiajšcy udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl


Tarnów: Œwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegajšcych na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowoœci na terenie kraju oraz telegramów
Numer ogłoszenia: 71265 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowišzkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. œw. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiajšcego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŒLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajšcego: Œwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegajšcych na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowoœci na terenie kraju oraz telegramów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia: a) Zakres 1 - na œwiadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów oraz telegramów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowoœci na terenie kraju na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie b) Zakres 2 - Telegramy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częœciowej: tak, liczba częœci: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesišcach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreœlonej działalnoœci lub czynnoœci, jeżeli przepisy prawa nakładajš obowišzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadajš wymaganiom okreœlonym przez zamawiajšcego, zamawiajšcy żšda przedłożenia oœwiadczenie, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych - Urzędu Komunikacji Elektronicznej

III.3.2) Wiedza i doœwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŒWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oœwiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania okreœlonej działalnoœci lub czynnoœci, jeżeli przepisy prawa nakładajš obowišzek ich posiadania, w szczególnoœci koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzajšcy, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoœci - wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczšce przynależnoœci do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĽCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĽ OKREŒLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadajš okreœlonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

Oœwiadczenie, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych - Urzędu Komunikacji Elektronicznej


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treœci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreœlenie warunków zmian

ZAMAWIAJACY przewiduje możliwoœć dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmianie ulegnie stawka podatku VAT, ceny jednostkowe brutto, wartoœć wynagrodzenia brutto, wartoœć podatku VAT wchodzšce w skład cen jednostkowych brutto o których mowa w załšczniku do umowy. b) zmiany ustawy Prawa pocztowego i aktów wykonawczych do ustawy - w takim przypadku będš miały zastosowanie nowe przepisy prawa, w szczególnoœci w zakresie terminów dostarczania przesyłek pocztowych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŒW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro)Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŒW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin zwišzania ofertš: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania œrodków pochodzšcych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajšcych zwrotowi œrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całoœci lub częœci zamówienia: nie

ZAŁĽCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĽCE OFERT CZʌCIOWYCH

CZĘŒĆ Nr: 1 NAZWA: Œwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegajšcych na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowoœci na terenie kraju.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: Œwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegajšcych na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowoœci na terenie kraju.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesišcach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwišzane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Możliwoœć œledzenia za poœrednictwem strony internetowej Wykonawcy rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym - 5

CZĘŒĆ Nr: 2 NAZWA: Telegramy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: Telegramy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesišcach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwišzane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Możliwoœć wysyłania telegramów za poœrednictwem strony internetowej - 5

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-05-18 (0150518142410-specyfikacja 65.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-05-22
Odpowiedź:dodano: 2015-05-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-65-2150/15 Tarnów, dnia 22.05.2015 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz telegramów– sprawa nr 65/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.05.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
Rozdział I – opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał: „przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii” oraz „przesyłki priorytetowe – przesyłki najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym”
Operatorzy pocztowi działający na rynku usług pocztowych w zapisach regulaminów wskazane mają różne terminy doręczania do przesyłek kwalifikowanych jako przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii oraz najszybszej kategorii.
W związku z powyższym, w celu zachowania konkurencyjności składanych ofert, czy Zamawiający może wskazać terminy doręczania tych przesyłek określając np. przesyłka nie będąca przesyłką najszybszej kategorii – termin doręczenia np. 4 dni robocze nie licząc dnia nadania przesyłek, przesyłka najszybszej kategorii – termin doręczenia np. 1 lub 2 dni robocze nie licząc dnia nadania przesyłek.
Odpowiedź: Przesyłka nie będąca przesyłką najszybszej kategorii – termin doręczenia 4 dni robocze natomiast przesyłka najszybszej kategorii – termin doręczenia 1 dzień roboczy.

Pytanie 2
Rozdział IX pkt 3 SIWZ
Zamawiający określił:
Warunki płatności:
1) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do zaoferowania:
a) Formy płatności – przelew na konto wykonawcy
b) Terminu płatności: 30 dni
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zapisu na:
1) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do zaoferowania:
a) Formy płatności – przelew na konto wykonawcy
b) Terminu płatności: 21 dni
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
Załącznik nr 4 – wzór umowy, § 4 pkt 6
Zamawiający określił:
„6. Zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonaną usługę będzie następowała z dołu, przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zapisu na:
„3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni do daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy faktury VAT co najmniej 7 dni przed terminem płatności, na pisemny wniosek Zamawiającego, odsetki będą liczone od 8 dnia od daty dostarczenia faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 4
Załącznik nr 4 – wzór umowy, § 10 pkt 2
Zamawiający określił:
„2. Strony ustalają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy”.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej po przeprowadzeniu trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) Nadawcy przysługuje prawo do wypłaty kar umownych odszkodowania.
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zapisu na:
„2. Strony ustalają, że po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie na warunkach określonych w § 10 pkt. 1. Odszkodowanie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego”.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje be zmian

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłce i na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6
Czy Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie również przesyłek wymagających stosowanie dotyczących doręczania przesyłek w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej i czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby druk potwierdzenia odbioru przesyłek posiadał moc dokumentu urzędowego?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7
Czy z uwagi na charakter przesyłanej korespondencji określonej w art. 10 i art. 7 oraz innych zapisów USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz.U. 1995 Nr 88 poz. 439 Zamawiający będzie wymagał, by Każda jednostka nadawcza Wykonawcy, oraz jednostka wykonawcy w których nastąpi awizowanie przesyłek Wykonawcy, spełniała niżej wymienione warunki:
1) czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
2) oznakowana w sposób widoczny „szyldem” z nazwą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy,
3) gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wybranych przez Zamawiającego Jednostek Wykonawcy w zakresie spełnienia powyższych warunków przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. Informujemy, że został wydany wyrok z dnia 17 lipca 2014 Krajowej Izby Odwoławczej, gdzie Zamawiającym był ZUS, a dotyczył również zagadnienia " Każda jednostka Wykonawcy, o której mowa w pkt. musi spełniać niżej wymienione warunki; (..) gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny lub logo Wykonawcy". KIO w wyroku uznało (również w tym zakresie), że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Należy nadmienić, że Ustawodawca znowelizował treść art. 91 p.z.p ust. 2 nadając mu następujące brzmienie " Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji". Stąd też pytanie o powyższe warunki, w związku z charakterem korespondencji.
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał, by Każda jednostka nadawcza Wykonawcy, oraz jednostka wykonawcy w których nastąpi awizowanie przesyłek Wykonawcy, spełniała w/w warunki

Pytanie 8
Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a operatorem wyznaczonym?
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa pocztowego usługa doręczania przesyłek od nadawcy do adresata ma charakter usługi pocztowej. Natomiast usługa odbierania od Zamawiającego i nadawania w placówkach operatora wyznaczonego korespondencji ma inny, mieszany charakter, w skład tej usługi wchodzi bowiem świadczenie usługi reprezentacji przy zawieraniu umowy, jak również usługa płatnicza (operator uiszcza bowiem zapłatę za przesyłkę w placówce operatora wyznaczonego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o usługach płatniczych) oraz usługa przewozu przesyłek do placówki operatora wyznaczonego. Należy zauważyć, iż nawet jeśli wykonawca wskazuje, iż sam ponosi koszty nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, to ze względu na zastosowaną konstrukcję prawną, w której wykonawca zawiera w imieniu nadawcy umowę o świadczenie usług pocztowych w placówce operatora wyznaczonego, płatność ta dokonywana jest w imieniu nadawcy, a nie wykonawcy, tym samym niewątpliwie elementem takiej usługi jest świadczenie usługi płatniczej. Czy Zamawiający w ramach zamówienia dopuszcza świadczenie usługi reprezentacji i usługi płatniczej w ww. rozumieniu?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9
Załącznik nr 1A – Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa – Zakres I
W Specyfikacji asortymentowo – cenowej Zamawiający określił:
IX Przesyłki listowe w obrocie zagranicznym
Ekonomiczne
1. do 50 g. 15 0
W celu prawidłowej wyceny prosimy o doprecyzowanie, czy chodzi o przesyłki niejestrowane (zwykłe) czy polecone
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż chodzi o przesyłki niejestrowane (zwykłe)

Pytanie 10
Załącznik nr 1A – Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa – Zakres I
W Specyfikacji asortymentowo – cenowej Zamawiający określił:
X Przesyłki pobraniowe
1. do 0,5 kg 150 0
W celu prawidłowej wyceny prosimy o doprecyzowanie, czy chodzi o przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym czy o przesyłki najszybszej kategorii w obrocie krajowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż chodzi o przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym

Pytanie 11
Załącznik nr 1A – Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa – Zakres II
W celu prawidłowej wyceny usługi prosimy o doprecyzowanie ilości modułów znakowych (1 moduł zawiera 160 znaków)
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje ilości modułów znakowych 2 (1 moduł zawiera 160 znaków)

Pytanie 11
Czy w celu uzyskania korzystniejszej wyceny usług Zamawiający dopuszcza nanoszenie na nadawanych przesyłkach listowych ekonomicznych (zwykłych i poleconych) dodatkowych oznaczeń litowych „F” i FM” dla przesyłek adresowanych na obszar miejscowy (obszar województwa małopolskiego) i na obszar zamiejscowy (pozostały obszar kraju)
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Sprostowanie:dodano: 2015-05-25
Odpowiedź:dodano: 2015-05-25
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 71265-2015 z dnia 2015-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
a) Zakres 1 - na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów oraz telegramów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z...
Termin składania ofert: 2015-05-27Numer ogłoszenia: 75337 - 2015; data zamieszczenia: 25.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 71265 - 2015 data 18.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał.I.cz1.
W ogłoszeniu jest: 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym - 5.
W ogłoszeniu powinno być: 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym - 5.

Pytanie:dodano: 2015-05-26
Odpowiedź:dodano: 2015-05-26
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-65-2199/15 Tarnów, dnia 26.05.2015 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz telegramów– sprawa nr 65/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 22.05.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE NR 1:
Zgodnie z obecnie już utrwalonym poglądem orzecznictwa, jednym z warunków zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu na usługi pocztowe jest uszczegółowienie zasad wykonywania tzw. przesyłek terminowych, o których mowa w art. 57 § 5 pkt 2 kpa oraz ew. art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub też innych analogicznych przepisów odnoszących się do skutku zachowania terminu do wniesienia pisma poprzez nadanie przesyłki w sieci operatora wyznaczonego (tzw. przesyłki terminowe). W przypadku rzeczonego rozwiązania wykonawca – alternatywny operator pocztowy - jest podmiotem dokonującym czynności nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, ale czyni to w imieniu i na rzecz zamawiającego. Opisane wyżej rozwiązanie jest jedynym obecnie dostępnym na rynku usług pocztowych rozwiązaniem zapewniającym udział innych operatorów pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wymaga, aby nadawane były przesyłki terminowe. Należy dodać, iż rozwiązanie to kilkukrotnie było oceniane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jak przykładowo zauważała Izba w wyroku z dnia 31 października 2014 roku sygn. KIO 2160/14: Po pierwsze – w odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający w wyjaśnieniach treści siwz. z 22 sierpnia 2014 r. dopuścił możliwość, aby wykonawca zamówienia odbierał przesyłki od Zamawiającego i przekazywał je do nadania w placówce operatora wyznaczonego. Po drugie – InPost skorzystał z tej możliwości i wskazał wprost w ofercie, ze w zakresie dotyczącym przesyłek wymagających zachowania terminu w dacie nadania, doręczanych w przypadkach przewidzianych w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej, zamierza powierzyć wykonywanie zamówienia operatorowi wyznaczonemu. Po trzecie – ponieważ Poczta Polska jako operator wyznaczony ma obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, nie może odmówić przyjęcia takich przesyłek nadawanych fizycznie przez InPost w imieniu i na rzecz Zamawiającego. (…) Poczta Polska podnosiła, że rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego narusza art. 29 ust. 2 pzp, a zatem przepis odnoszący się do opisu przedmiotu zamówienia. Aktualnie zaś, pomimo dopuszczenia przez Zamawiającego doręczania wąskiej kategorii przesyłek przez wykonawcę zamówienia za pośrednictwem operatora wyznaczonego, forsuje taką interpretację siwz., jakby takiego rozwiązania nie dało się zastosować z uwagi na status Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego. Interpretacji takiej nie sposób zaakceptować, gdyż prowadziłoby to do wniosku, ze całe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego jest fikcją, gdyż przedmiotowe zamówienie może zostać udzielone wyłącznie Poczcie Polskiej. Przede wszystkim w oczywisty sposób jest to sprzeczne z intencją Zamawiającego uzewnętrzniona w postaci dokonywanych w toku postępowania zmian i wyjaśnień treści siwz., które konsekwentnie zmierzały do rzeczywistego otwarcia prowadzonego postępowania na konkurencję, a co Poczta Polska bezskutecznie usiłowała zablokować. Do tożsamych wniosków Izba doszła w wyroku w sprawie o sygn. KIO 2601/14: Izba konsekwentnie stoi na stanowisku, iż dopuszczenie nawet w ramach wyjaśnień treści siwz. wykonania części zamówienia dotyczącej przesyłek specjalnych jako tzw. usługi pośrednictwa umożliwia złożenie oferty przewidującej wykonanie zamówienia w taki sposób i nie powoduje jej niezgodności z treścią siwz. Zamawianym / dopuszczonym w ramach przedmiotu zamówienia jest świadczenie polegające na odebraniu przesyłek specjalnych od zamawiającego, ich zaniesienie do placówki Poczty Polskiej i ich nadanie jako przesyłek w imieniu zamawiającego jako przesyłki zamawiającego. (…) Przedmiotem zamówienia przestaje być w tym przypadku jedynie świadczenie usług pocztowych, ale wykonawcy część zamówienia mogą wykonać również w inny, dopuszczony przez zamawiającego, sposób, przy którym osiągnięte zostaną wszystkie cele zamówienia oraz zachowane zostaną zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikające z przepisów ustawy. (…) przedmiotowe odwołanie jest kolejną dokonywaną w ramach środków ochrony prawnej próbą Odwołującego [Poczty Polskiej] zmierzającą do niedopuszczenia do udzielenia zamówienia na usługi pocztowe wykonawcom innym, niż operator wyznaczony.

Zgodnie z jednolitym poglądem wyrażanym zarówno przez Pocztę Polską S.A. jak i orzecznictwo, czynność operatora alternatywnego obejmująca nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego w imieniu i na rzecz zamawiającego nie jest usługą pocztową, a usługą pośrednictwa w nadawaniu przesyłek (przesyłka nie jest nadawana w sieci pocztowej operatora alternatywnego, vide: KIO 2601/14, KIO 2160/14, KIO 1362/13, Sąd Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13). Jak dodaje Izba (KIO 2601/14): w takim przypadku stronami usługi pocztowej w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, są Zamawiający i operator wyznaczony. Przy czym Poczta Polska nie jest żadnym podwykonawcą części przedmiotu zamówienia, który zakontraktują Zamawiający i InPost, a których łączył będzie w tym przypadku inny stosunek umowny dotyczący usług polegających na zanoszeniu przesyłek Zamawiającego na Pocztę, nadawaniu ich i opłacaniu. Jak podkreślała przy tym Izba w tym samym wyroku: Niestety za dopuszczeniem obsługi przesyłek specjalnych w taki sposób nie następowały żadne postanowienia lub modyfikacje SIWZ dostosowujące całość postanowień specyfikacji do tego typu rozszerzenia przedmiotu zamówienia i eliminujące wszelkie wątpliwości, co do jego wariantowego charakteru, sposobu jego wykonywania oraz rozliczania. Jak przy tym słusznie podnoszono w piśmie Prezesa UZP zawierającego informację o ustaleniach w trakcie kontroli postępowania prowadzonego przez Miasto Lublin : uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie tzw. przysyłek terminowych od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego ograniczyło konkurencję w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego. Zatem operator pocztowy który nie miał zawartej umowy o współpracę z operatorem wyznaczonym lub przyrzeczenia zawarcia takiej umowy, w istocie nie mógł złożyć niepodlegającej odrzucenia oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie jest zatem zasadnym w szczególności żądanie zawarcia przez operatora alternatywnego umowy z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 35 Prawa pocztowego. Abstrahując od braku zasadności żądania zawarcia takiej umowy między operatorami pozostającymi w stosunku konkurencji, podkreślenia wymaga, że nawet zawarcie takiej umowy nie wywoła określonych ustawą skutków. Dla wywołania skutków w postaci zachowania terminu czy wniesienia pisma do sądu, przesyłka musi być nadana w placówce operatora wyznaczonego. Tymczasem z art. 35 Prawa pocztowego wynika, że umowa o współpracę pomiędzy operatorami pocztowymi dotyczy dalszego przekazania przesyłki do doręczenia (przesyłka jest nadawana w sieci operatora alternatywnego a następnie przekazywana do sieci operatora wyznaczonego). Nie jest możliwe dwukrotne nadanie tej samej przesyłki, w ramach tej umowy nie powstaje zatem nadanie przesyłki i nie może być spełniony skutek zachowania terminu/wniesienia pisma do sądu.
Reasumując, Poczta Polska S.A. nie jest w takim przypadku podwykonawcą operatora alternatywnego, a sama usługa pośrednictwa nie jest usługą pocztową. Zarazem zamawiający nie może wymagać od wykonawcy posiadania umowy zawartej z operatorem wyznaczonym (art. 35 Prawa pocztowego). Wynagrodzeniem operatora alternatywnego jest w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa jest suma kosztów nadania przesyłki w placówce operatora wyznaczonego oraz własny narzut. Skoro zarazem mamy do czynienia z usługą „niepocztową” której koszt stanowi częściowo wynagrodzenie uiszczane operatorowi wyznaczonemu, kluczowego znaczenia dla w zakresie jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia w takim przypadku nabiera rzetelne określenie ilości takich przesyłek (należy przypomnieć iż są te jedynie przesyłki wymagające urzędowego potwierdzenia terminu nadania, np. apelacja - zwyczajowo jest to nie więcej niż 5% przesyłek nadawanych u zamawiających), a także określenie zasad dokonywania rozliczeń. Przyjęcie, iż operator alternatywny ma obowiązek pośrednictwa w wykonywaniu nieograniczonej lub też znacząco zawyżonej liczby przesyłek terminowych zamyka postępowanie na konkurencyjność (cena operatora alternatywnego musi uwzględniać bowiem cenę cennikową – bez upustu – operatora wyznaczonego oraz własny narzut).
Biorąc pod uwagę powyższe, w każdym przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje nadawanie tzw. przesyłek terminowych obok innych usług pocztowych, koniecznym jest opisanie podstawowych zasad sposobu usługi pośrednika.

W celu zachowania konkurencyjności, poza określeniem szacowanej ilości takich przesyłek (przykładowo: „nie więcej niż 5% całości wolumenu”) koniecznym jest także opisanie zasad uiszczania wynagrodzenia z tego tytułu poprzez alternatywnie:
• zamieszczenie samodzielnej pozycji w formularzu ofertowym lub też
• poprzez określenie, iż wynagrodzenie za przesyłki nadawane za pośrednictwem operatora wyznaczonego (usługa pośrednictwa) pobierane jest nie na podstawie cen formularzowych, a na podstawie cenników operatora alternatywnego załączanych do oferty.
Brak wyodrębnienia takiej pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia zamawiającego kosztami wykonania usługi „niepocztowej” na podstawie cennika załączanego przez operatora alternatywnego do oferty.
Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie:
• czy Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek wymagających zastosowania trybów wskazanych w art. 57 § 5 pkt. 2 KPA, art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej lub ew. innych analogicznych przepisów (np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego)? W razie odpowiedzi twierdzącej wnosimy o wskazanie szacunkowych wolumenów tego typu przesyłek.
Odpowiedź: Nie.
• czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców niż Poczta Polska S.A.?
Odpowiedź: Zamawiający zastosował procedurę przetargu nieograniczonego tj. trybu udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
• jeśli tak, to na jakich zasadach dokonywane będą rozliczania usługi pośrednictwa przy wykonywaniu tzw. przesyłek terminowych. Czy wynagrodzenie operatora alternatywnego uiszczane będzie na podstawie cennika załączonego do oferty, czy też zamawiający dokona modyfikacji siwz poprzez wyodrębnienie takiej pozycji w formularzu ofertowym wg poniższego wzoru?. Umożliwi to Wykonawcom innym niż operator wyznaczony wycenić usługę nadawania w trybach zastrzeżonych dla operatora wyznaczonego:
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie realizował tzw. przesyłek terminowych.

Załącznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa - Zakres I
LP. Rodzaj przesyłki Szacowana liczba przesyłek w okresie trwania umowy ( szt. ) Cena jednostkowa netto
(zł.)
Stawka VAT
Wartość
brutto
Gabaryt A Gabaryt B Gabaryt A Gabaryt B
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Przesyłki listowe ekonomiczne
1. o masie do 350 g. 8 100 100
2. pow. 350 g do 1000 g. 100 40
3. pow. 1000 g do 2000 g. 100 0
II Przesyłki listowe priorytetowe
1. o masie do 350 g. 1500 150
2. pow. 350 g do 1000 g. 50 15
3. pow. 1000 g do 2000 g. 5 10
III Przesyłki listowe polecone ekonomiczne
1. o masie do 350 g. 2800 160
1a. o masie do 350 g. – przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego 1 1
2. pow. 350 g do 1000 g. 100 50
2a. pow. 350 g do 1000 g. – przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego 1 1
3. pow. 1000 g do 2000 g. 45 12
3a. pow. 1000 g do 2000 g. – przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego 1 1
IV Przesyłki listowe polecone priorytetowe
1. o masie do 350 g. 3 350 350
1a. o masie do 350 g. – przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego 1 1
2. pow. 350 g do 1000 g. 75 50
2a. pow. 350 g do 1000 g. – przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego 1 1
3. pow. 1000 g do 2000 g. 40 20
3a. pow. 1000 g do 2000 g. – przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego 1 1
V Przesyłki listowe polecone za potwierdzeniem odbioru (ZPO)
1. o masie do 350 g. 600 50
1a. o masie do 350 g. – przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego 1 1
VI Przesyłki listowe polecone priorytetowe za potwierdzeniem odbioru (ZPO)
1. o masie do 350 g. 100 20
1a. o masie do 350 g. – przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego 1 1
2. pow. 350 g do 1000 g. 0 10
2a. pow. 350 g do 1000 g. – przeznaczone do nadania w placówce operatora wyznaczonego 1 1
VII Paczki ekonomiczne w obrocie krajowym
1. o masie do 1kg 50 0
2. pow. 1 kg do 2 kg 50 0
3. pow. 2 kg do 5 kg 10 0
4. pow. 5 kg do 10 kg 30 0
VIII Paczki priorytetowe w obrocie krajowym
1. o masie do 1kg 20 0
IX Przesyłki listowe w obrocie zagranicznym
Ekonomiczne
1. do 50 g. 15 0
X Przesyłki pobraniowe
1. do 0,5 kg 150 0
XI Usługi kurierskie
1) do 1 kg
1. Bez podania godziny 85 0
2. Dostawa do godz. 09.00 następnego dnia 150 0
3. Dostawa do godz.12.00 następnego dnia 20 0
2) do 5 kg 0
1. Bez podania godziny 5 0
2. Dostawa do godz. 09.00 następnego dnia 5 0
XII Inne Usługi
Usługa odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego 5 razy w tygodniu
Suma wartości brutto
PYTANIE NR 3:
W SIWZ w rozdziale XI ust 3 pkt 1 oraz w § 4 ust. 6 umowy dla zakresu 1 i § 3 ust. 3 umowy dla zakresu 2 termin płatności należności z tytułu faktury VAT wynosi 30 dni od dnia jej wystawienia.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tego terminu na 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. Ułatwi to Wykonawcy dokonywanie rozliczeń, pozostawiając Zamawiającemu odpowiedni czas na dokonanie płatności.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 4:
W § 10 umowy dla zakresu pierwszego, Zamawiający wskazuje wysokość odszkodowań za nienależyte wykonanie usługi. Są to przepisy zacytowane z art. 88 ustawy Prawo Pocztowe.
Wykonawca wskazuje jednak, że Zamawiający posiłkował się wysokością oraz rodzajami odszkodowań z ust. 1 tegoż artykułu, a stwierdzić należy, że dotyczą one niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnych usług pocztowych. Wykonawca zwraca uwagę, że jedynym podmiotem świadczącym powszechne usługi pocztowe zgodnie z art. 45 i 46 ustawy Prawo pocztowe jest operator wyznaczony, którym zgodnie z art. 178 stawy jest do roku 2015 Poczta Polska S.A., i to tylko w ramach obowiązku nałożonego na niego przez ustawę. Inni Wykonawcy, jak również operator wyznaczony występujący jako jeden z podmiotów na konkurencyjnym rynku usług pocztowych świadczą usługi „wchodzące w zakres usług powszechnych”, czyli, zgodnie z art. 3 pkt. 30) Prawa pocztowego, usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych.
Odszkodowanie dla usług niebędących usługami powszechnymi zostało uregulowane w ust. 4 tegoż artykułu:
„4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej nie będącej usługą powszechną przysługuje odszkodowanie:
1) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej nie będącej przesyłką z korespondencją – w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy,
2) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki,
3) za utratę przesyłki z korespondencją – w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,
4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę.”
Zgodnie z art. 87 ust. 1 prawa pocztowego do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Skoro przepisy prawa pocztowego regulują kwestię odszkodowania, to Zamawiający nie może tej kwestii regulować odmiennie, gdyż są to przepisy szczególne względem kodeksu cywilnego – a więc obowiązują bezwzględnie.
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się o zmianę zapisów dotyczących odszkodowań za usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w celu dostosowania ich do wymogów powszechnie obowiązującego prawa.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaję bez zmian.

PYTANIE NR 5:
Zgodnie z SIWZ (§ 3 ust 4 oraz § 3 ust 5) Zamawiający wskazuje, że w przypadku zgłaszania reklamacji zastosowanie mają unormowania zawarte w rozporządzeniu w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowej i przekazu pocztowego.
Wykonawca wskazuje, że rozporządzenie to już nie obowiązuje i zostało zastąpione przez Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o modyfikację SIWZ i uwzględnienie aktualnego stanu prawnego.
Odpowiedź: W § 3 ust 4 oraz § 3 ust 5 Zamawiający powołuje się na Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r., który jest aktualnie obowiązującym aktem prawnym.

PYTANIE NR 6:
W opisie przedmiotu zamówienia dla zakresu pierwszego (rozdział I ust 1 siwz), Zamawiający wskazuje że jego częścią są także telegramy, które są zasadniczym elementem zakresu drugiego. W pozostałej części dokumentacji, zapisy są już sformułowane poprawnie w tej kwestii.
Wykonawca wnosi o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, tak by pokrywał się on ze stanem rzeczywistym.
Odpowiedź: Przedmiot zamówienia podzielony jest na da zakresy. Wykonawca ma możliwość składania ofert częściowych tj. na Zakres1 i 2

PYTANIE NR 7:
Wykonawca na podstawie oznaczenia kodu nadawczego umieszczonego na przesyłce rozpoznaje ją jako przesyłkę rejestrowaną (poleconą) i w odpowiedni sposób procesuje. Poza tym oznaczenie przesyłki kodem nadawczym będzie również wymagało przeniesienia numerów nadawczych z przesyłki na książkę nadawczą. Kod nadawczy ma kilka odklejanych części, które należy przekleić na książkę nadawczą. Na tej podstawie Zamawiający we właściwy sposób oznaczy konkretne przesyłki konkretnym numerem nadawczym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wysyłania więcej niż 1 przesyłki do konkretnego adresata w 1 dniu. W takiej sytuacji może dojść/dochodzi do omyłki w oznaczeniu przesyłek w książce nadawczej. Najlepiej w rodzaju wysyłanych przesyłek zorientowany jest bowiem pracownik Zamawiającego a nie listonosz.
Przykładowo umowę z KRUS – bardzo duży przetarg, w którym początkowo Wykonawca miał oklejać przesyłki. Argumentacja Wykonawcy i chęć uniknięcia pomyłek spowodowała, że Zamawiający zdecydował się na samodzielne oklejanie kodów nadawczych.
Zatem:
Czy Zamawiający będzie nanosił na przesyłki wszystkie niezbędne znaczniki charakteryzujące rodzaj przesyłki, celem uniknięcia ewentualnych pomyłek?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający będzie nanosił na przesyłki wszystkie niezbędne znaczniki charakteryzujące rodzaj przesyłki

PYTANIE NR 8:
W kryterium oceny ofert dla zakresu I Zamawiający wskazał „Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym”.
Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne zmianę tego zapisu na „Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym”?
Wykonawca podkreśla ze takie zastosowanie jest adekwatne do zapotrzebowania Zamawiającego i w pełni spełnia warunki, które umożliwiają określenie miejsca ze wskazaniem dokładnego terminu doręczenia".
Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w rozdziale XIV SIWZ polegającej na zmianę kryterium 2 oceny ofert w zakresie 1 na „Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym”

Otrzymują: Adresat
a/a
Podsiała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2015-05-27
Odpowiedź:dodano: 2015-05-27
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-65-2231/15 Tarnów, dnia 25.05.2015 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług pocztowych w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz telegramów– sprawa nr 65/2015

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przedłuża termin składania ofert do dnia 29 maja 2015r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2015r. godz. 11.30.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w rozdziale XIV SIWZ polegającą na zmianie kryterium 2 oceny ofert w zakresie 1 na „Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym”


Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 /65 /KK /2428/15 Tarnów, 2015-06-11

Dot. Przetarg nieograniczony – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 65/2015r

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczeni usług pocztowych wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 INPOST S.A., UL. MALBORSKA 130, 30-624 KRAKÓW
Zakres 1 – 55 581,30 PLN
02
Poczta Polska S.A., Biuro Klienta Biznesowego i Instancjonalnego, Region Sprzedaży Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 10
Zakres 2 – 2 207,85 PLN

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
Zakres nr 1
95% -Cena 5% - śledzenie za pośrednictwem strony internetowej
InPosta 10,00 5,00 x 6 członków
Razem: 57,00 1,50 = 58,50

Poczta P. 8,37 5,00 x 6 członków
Razem: 47,73 1,50 = 49,23

Zakres nr 2
95% -Cena 5% - wysyłanie za pośrednictwem internetu
Poczta P. 10,00 5,00 x 6 członków
Razem: 57,00 1,50 = 58,50

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 - INPOST S.A., UL. MALBORSKA 130, 30-624 KRAKÓW
02 - Poczta Polska S.A., Biuro Klienta Biznesowego i Instancjonalnego, Region Sprzedaży Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 10


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 17.06.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego pocztą elektroniczną , oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-18
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 65/2015r wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 17.06. 2015r. podpisano umowy z Wykonawcami::


INPOST S.A., UL. MALBORSKA 130, 30-624 KRAKÓW
Zakres 1 – 55 581,30 PLN

Poczta Polska S.A., Biuro Klienta Biznesowego i Instancjonalnego, Region Sprzedaży Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 10
Zakres 2 – 2 207,85 PLN