Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

61-Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa : Linie krwi, Dializatory, Bicarty, Filtr płynu dla Ośrodka Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl


Tarnów: sukcesywna dostawa : Linie krwi, Dializatory, Bicarty, Filtr płynu
Numer ogłoszenia: 64381 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa : Linie krwi, Dializatory, Bicarty, Filtr płynu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 Linie krwi do aparatu AK-95; AK-96S na dwa wkłucia Zakres 2 Linie krwi do aparatu Fresenius 4008 na dwa wkłucia Zakres 3 Dializatory suche Zakres 4 Dializatory suche Zakres 5 Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fressenius 4008S Zakres 6 Bicarty.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

1. oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6. 2. szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. potwierdzające wymagane parametry 3. załączyć Instrukcja użytkowania w języku polskim- dializatorów, linii krwi i bicartów


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Jakość techniczna - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczanego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub, d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Linie krwi do aparatu AK-95; AK-96S na dwa wkłucia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linie krwi do aparatu AK-95; AK-96S na dwa wkłucia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Jakość techniczna - 20CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Linie krwi do aparatu Fresenius 4008 na dwa wkłucia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Linie krwi do aparatu Fresenius 4008 na dwa wkłucia.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. jakość techniczna - 20CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dializatory suche.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dializatory suche.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Jakość techniczna - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dializatory suche.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dializatory suche.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Jakość techniczna - 20CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fressenius 4008S.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fressenius 4008S.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. jakość techniczna - 20CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Bicarty.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bicarty.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. jakość techniczna - 20

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-05-06 (0150506112533-siwz nowy 2015 spr.61.doc)
Zał±cznik - 2015-05-06 (0150506112540-zal nr 1a spr.61.doc)
Zał±cznik - 2015-05-06 (0150506112544-zal. nr 1cen spr.61.xls)
Zał±cznik - 2015-05-06 (0150506112547-formularz nr 2 spr.61.doc)
Zał±cznik - 2015-05-06 (0150506112551-umowa nr 3 spr.61.doc)
Zał±cznik - 2015-05-06 (0150506112556-oswiadczenia 4, 5,spr.61.doc)
Zał±cznik - 2015-05-06 (0150506112652-oswiadcz nr 6 spr.61.doc)
Zał±cznik - 2015-05-14 (0150514092910-zal nr 1a spr.61-modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-05-14 (0150514092913-zal. nr 1cen spr.61 -modyfiakcja.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-05-06
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-06
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 64381-2015 z dnia 2015-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres 1 Linie krwi do aparatu AK-95; AK-96S na dwa wkłucia Zakres 2 Linie krwi do aparatu Fresenius 4008 na dwa wkłucia Zakres 3 Dializatory suche Zakres 4 Dializatory suche Zakres 5 Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fressenius 4008S...
Termin składania ofert: 2015-05-18Numer ogłoszenia: 64405 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64381 - 2015 data 06.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZ. Nr.5.
W ogłoszeniu jest: CZĘ¦Ć Nr: 5 NAZWA: Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fressenius 4008S. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fressenius 4008S. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 80 2. jako¶ć techniczna - 20.
W ogłoszeniu powinno być: CZĘ¦Ć Nr: 5 NAZWA: Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fressenius 4008S. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fressenius 4008S. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 100.

Sprostowanie:dodano: 2015-05-12
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-12
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 64381-2015 z dnia 2015-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres 1 Linie krwi do aparatu AK-95; AK-96S na dwa wkłucia Zakres 2 Linie krwi do aparatu Fresenius 4008 na dwa wkłucia Zakres 3 Dializatory suche Zakres 4 Dializatory suche Zakres 5 Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fressenius 4008S...
Termin składania ofert: 2015-05-18


Numer ogłoszenia: 67815 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64381 - 2015 data 06.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..

Pytanie:dodano: 2015-05-14
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-61-2027/15 Tarnów, dnia 12.05.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Linie krwi, Dializatory, Bicarty, Filtr płynu dla O¶rodka Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 61/2015


Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przedłuża termin składania ofert do dnia 20 maja 2015r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 20 maja 2015r. godz. 11.00


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-05-14
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-61-2027/15 Tarnów, dnia 13.05.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Linie krwi, Dializatory, Bicarty, Filtr płynu dla O¶rodka Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 61/2015


I) Formularz cenowy , zał±cznik nr 1.
1. Zakres nr 3 dializatory suche.
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów:
Lp. 2 dializator ze współczynnikiem UF 18, o powierzchni 1,8m2?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1 w zakresie 3 oraz zał±cznik nr 1A w zakresie 3 w poz. 2 pkt. 2.1

2. Zakres nr 4 dializatory suche.
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów:
Lp. 1 dializator ze współczynnikiem UF 16, powierzchnia 1,6m2?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1 w zakresie 4 oraz zał±cznik nr 1A w zakresie 4 w poz. 1 pkt. 1.1

II) Zał±cznik 1A Zakres nr 2 poz. 1 Parametry techniczne punkt 1.7
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie oryginalnych linii Fresenius Medical Care sterylizowanych radiacyjnie wi±zk± elektronów β?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1A w zakresie 2 w poz. 1 w pkt. 1.7 .

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat +zał±czniki
a/a

Podsiała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-02
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-61-2285/15 Tarnów, 2015-06-02


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Linie krwi, Dializatory, Bicarty, Filtr płynu dla O¶rodka Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 61/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
01 Color Trading Sp. z o. o., ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa Zakres 1 – 59 908,90
03 Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań Zakres 2 – 40 435,20
Zakres 5 – 15 444,00
04 NIPRO Polska Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa Zakres 3 – 90 266,40
Zakres 4 – 188 114,40
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 CENA JAKO¦Ć
nazwa Wykonawcy 80% 20% 100%
1 COLOR TRADING 10,00 8,00
COLOR TRADING 40,00 8,00 48,00
Zakres 2 CENA JAKO¦Ć
nazwa Wykonawcy 80% 20% 100%
1 COLOR TRADING 7,98 8,00
COLOR TRADING 31,90 8,00 39,90
2 ALLMED Polska 9,49 8,00
ALLMED Polska 37,96 8,00 45,96
3 FRESENIUS 10,00 8,00
FRESENIUS 40,00 8,00 48,00
4 NIPRO 9,42 8,00
NIPRO 37,68 8,00 45,68
Zakres 3 CENA JAKO¦Ć
nazwa Wykonawcy 80% 20% 100%
2 ALLMED Polska 8,67 9,00
ALLMED Polska 34,68 9,00 43,68
3 FRESENIUS 8,05 9,00
FRESENIUS 32,19 9,00 41,19
4 NIPRO 10,00 9,00
NIPRO 40,00 9,00 49,00
Zakres 4 CENA JAKO¦Ć
nazwa Wykonawcy 80% 20% 100%
2 ALLMED Polska 8,13 9,00
ALLMED Polska 32,53 9,00 41,53
3 FRESENIUS 8,49 9,00
FRESENIUS 33,95 9,00 42,95
4 NIPRO 10,00 9,00
NIPRO 40,00 9,00 49,00
Zakres 5 CENA
nazwa Wykonawcy 100% 100% 100%
3 FRESENIUS 10,00
FRESENIUS 50,00 50,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Color Trading Sp. z o.o., ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa
2) Allmed Polska Sp. z o.o., ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław
3) Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
4) NIPRO Polska Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
5) Braun Avitum Poland spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci±, ul. Sienkiewicza 3, 64-300
Nowy Tomy¶l
4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

04 - NIPRO Polska Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa w zakresie 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiaj±cy w zakresie 1 wymagał aby Linie krwi do aparatu AK-95S,AK-96 sterylizowane były par± wodn± lub promieniami Gamma, natomiast Wykonawca w ofercie zaoferował Linie krwi do aparatu AK-95S,AK-96 sterylizowane tlenkiem etylenu, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

05 - Braun Avitum Poland spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci±, ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomy¶l w zakresie 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca do oferty nie zał±czył wymaganego przez Zamawiaj±cego zał±cznika nr 1A, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca

Zakres nr 6 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 – „oferta z najniższ± cen± przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...)” tj. kwotę 36 288,00

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 08.06.2015 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-25
12.06.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. Color Trading Sp. z o. o., ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa Zakres 1 – 59 908,90
2. Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Zakres 2 – 40 435,20 Zakres 5 – 15 444,00
3. NIPRO Polska Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa; Zakres 3 – 90 266,40; Zakres 4 – 188 114,40