Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

54-świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

22/04/2015 S78 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Tarnów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

2015/S 078-138290

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 UST. 8.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Generator ultradźwiekowy do kruszenia kamieni Calcuson, pompa ssąca Endomat LC z modułem SCB, dren płuczący, wyłączn
Głowica kamery 20212032
Kamera 20213020 sterownik
Optyka 27005 AA Hopkins 0o
Optyka 27005 AA Hopkins 0o
Optyka 27005 BA Hopkins 30o
Optyka 27005 BA Hopkins 30o
Optyka = 27005 BA Hopkins 30o
Optyka = 27005 BA Hopkins 30o
Optyka = 27005 BA Hopkins II 30o
Optyka = 27005 BA Hopkins II 30o
Optyka = 27005 BA Hopkins II 30o
Optyka = 27005 BA Hopkins II 30o
Optyka = 27015 C Hopkins 70o
Optyka = 27015 C Hopkins 70o
Optyka = 27015 E Hopkins 120o
Optyka = PCNL 27292AMA Hopkins 6
Optyka = URS 27002L
Optyka = URS 27002L
Optyka = URS 27002L
Optyka = URS 27002L
Ureterofiberoskop giętki = 11274AA
Źródło światła = 485B
Źródło światła = Xenon Nova 300
Źródło światła = Power LED 175 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat do hemodializ ostrych = Multifiltrate .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Perymetr = drukarka HP 1020
Perymetr = monitor LCD MAG 17
Perymetr = PTS-910 BY Compact komputerowy
Perymetr = stolik elektryczny SE 250 OPTOPOL .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Tomograf komputerowy = przystawka Anterior
Tomograf komputerowy = SOCT Copernicus HR
Tomograf komputerowy = stolik elektryczny SE-275
Tomograf komputerowy zestaw komputerowy: HPxw4600, monitor LCD NEC 22 , drukarka HP CP1215.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Audiometr = 1911 monitor LCD Dell
Audiometr = 790 komputer PCDell
Audiometr = AD629 lic.E tonalny
Audiometr = AT235h impedancyjny
Audiometr = Clinical otoemisja kliniczna OtoRead
Audiometr = EP15 System ABR Eclipse
Audiometr = ML1675 drukarka laserowa .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat do badań przesiew. Słuchu = ERO-SCAN
Aparat do badań przesiew. Słuchu = OTOREAD .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Tympanometr = Z0901 Zodiak .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Lancetron = ES 120
Lancetron = ES 120
Lancetron = ES350 Argon .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Komora laminarna = KLVS-1c .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Sztuczna nerka = 4008S Classic
Sztuczna nerka = 4008S Classic
Sztuczna nerka = 4008S
Sztuczna nerka = 4008S .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Defibrylator = Lifepak 12
Defibrylator = Lifepak 12
Defibrylator = Lifepak 20e
Defibrylator = Lifepak 20e
Defibrylator = Lifepak 20e
Defibrylator = Lifepak 20e .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Wycinarka do osłon = Compu-Cutter III .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Stół operacyjny = Scandia SC330
Stół operacyjny = Scandia SC330 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Osmometr = 800cl .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Nóż ultradźwiękowy = CUSA Excel-8 z uchwytami 36kHz (i 23kHz) .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Laser = Model 30C operacyjny do odparowania .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat do kriochirurgii (N2O) = AK-1 okulistyczny
Aparat Jawalla- unit okulistyczny = brak
Elektromagnes okulistyczny = SEPD-1
Exophthalmometr6330- unit okulistyczny = 6330
Foropter unit okulistyczny = LM 100 (dioptriomierz z ramieniem ruchomym)
Foropter- unit okulistyczny = z ramieniem ruchomym
Frontofokometr = brak
Lampa szczelinowa = A7501
Lampa szczelinowa-unit okulistyczny = SL-450
Oftalmometr unit okulistyczny = KM 450keratometr
Polomierz = perymetr Goldmana
Projektor unit okulistyczny = SCP 660 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Zbiornik ciekłego tlenu = Ferox .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Filtr antybakteryjny = BEA CMV-450-00
Filtr antybakteryjny = BEA CMV-450-00
Panel kontrolny pomp próżniowych
Pompa próżniowa = MIL S Evisa 200
Pompa próżniowa = MIL S Evisa 200
Pompa próżniowa = MIL S Evisa 200
Przetwornik ciśnieniowy = ABS
Układ zasilania instalacji próżni medycznej = Evisa E200 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Osuszacz chłodniczy = VT160/OP40
Osuszacz = BA DME040 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Symulator parametrów życiowych pacjenta = Uni-Sim
Tester bezpieczeństwa elektrycznego = Rigel 288
Tester defibr. i ekg = Rigel 344 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Kardiotokograf = BTL FC 700
Kardiotokograf = BTL FC 700
Kardiotokograf = BTL FC 700 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Kardiotokograf = KTG M-1351a
Kardiotokograf = KTG M-1351a .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Monitor płodu FM 20 (monitor z drukarkąM2702A, przetw.M2736A, przetw.M2734A)
Monitor płodu FM 20 (monitor z drukarkąM2702A, przetw.M2736A, przetw.M2734A)
Monitor płodu FM 20 (monitor z drukarkąM2702A, przetw.M2736A, przetw.M2734A).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Lancetron przystawka = APC 2
Lancetron = VIO 100C
Lancetron = VIO 200S
Lancetron = VIO .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Stół operacyjny = Polkam 16 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Radiometr = ECO-C
Radiometr = ECO-C
Radiometr = RKP-1-2
Radiometr = RUM-1 z sondą SGB-2P .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Dozymetr absolutny = Dose1 miernik dawki TNC
Dozymetr absolutny = Dose1 miernik dawki TNC
Dozymetr absolutny = Dose1 miernik dawki TNC
Dozymetr absolutny = komora 0.055ccm Markus TN23343
Dozymetr absolutny = komora FC65-G Farmer
Dozymetr absolutny = komora FC65-P Farmer
Dozymetr absolutny = komora FC65-P Farmer
Dozymetr absolutny = komora FC65-P Farmer
Dozymetr absolutny = komora Markus PPC05
Dozymetr absolutny = komora Markus PPC05
Dozymetr absolutny = komora Markus PPC05
Dozymetr absolutny = komora Roos
Dozymetr absolutny = komora Roos
Dozymetr = komora studzienkowa PTW
Dozymetr = REF 90001N
Zestaw dozymetryczny = TNT 12000 Dose
Zestaw dozymetryczny Blue Phantom2 3D Woter, LDA-99SC Linear detector, Dose 1 Therapy Dose Meter, MatriXX Evolution z Compass Pro.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Bieżnia = Trackmaster FVX328 do prób wysiłkowych .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Wirówka = 5702R
Wirówka = 5804R
Wirówka = MPW 250
Wirówka = MPW 350
Wirówka = MPW 350e
Wirówka = MPW 351
Wirówka = MPW 351 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Myjnia = Topline 20AT
Myjnia = Topline 20AT
Myjnia = Topline 20AT .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Wiertarka = TPS typ 5100-2 z 5100-88 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat usg = Acuson SC2000
Aparat usg = CV70 echokardiograf .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Wiertarka = XMAX
Wiertarka-kaseta sterylizacyjna = XM-Case
wiertarka-kątnica 20 stopni = MA-D20
wiertarka-kątnica krótka = QD8
wiertarka-końcówka zagięta = MA-15C
wiertarka-pedał sterujący = Autolube III Irr
wiertarka-perforator = AC-200-141
wiertarka-prostnica krótka = Short
wiertarka-reduktor obrotów = CSR60
wiertarka-silnik = XMAX .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Duplikator = komp. Dell Precision T1650, robot Rimage 2000i
Duplikator komp. HP8100ECMTWJ983EA, monitor HPLA1951gEM890AA, robot Rimage 2000i.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Miernik aktywności izotopów = Curiementor 2 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych = Centor-C .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat do urodynamiki = Solar Blue .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Lampa operacyjna = Estella 75 plus
Lampa operacyjna = Estella 75 plus
Lampa operacyjna = Estella One .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Laser = Ultima 2000 okulistyczny argonowy .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Komora laminarna = Aura mini .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Detektor promieniowania gamma = Gamma Finder II G102-01 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Densytometr = NormScan .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Wanna porodowa = Deltom WPC9220BMH
Wózek do kąpieli = Deltom WSH-140 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Sterylizator = AS449 WPA
Sterylizator = AS6612WPA parowy .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparatura koronarografii = Angioskop Axiom Artis
Aparatura koronarografii = Recor (6030253E287E) System monit.param.fizjol .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Komora laminarna = Berner FlowSafe
Komora laminarna = Berner FlowSafe .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Bronchofiberoskop = Fi-16BS
Bronchofiberoskop = LH150PC źródło światła
Procesor wizyjny = EPK-i5000
Procesor wizyjny = EPK-i5000
Videogastroskop = EG-2990i
Videogastroskop = EG-2990i
Videokolonoskop = EC-3890Li
Videomonitor = MD-1909LP
Videomonitor = MD-1909LP
Wózek endoskopowy = WA54/300
Wózek endoskopowy = WA54/300
Zestaw do archiwizacji = program EndoVaris (1302-0030) .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Lampa do fototerapii = BiliSoft PT .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Lampa szczelinowa = SL-990x3 Digital
Lampa szczelinowa = SL-990x3 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Myjnia endoskopów = Innova E-3 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Nasofiberoskop = Model 830 001 9728 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Sterylizator = Formomat 249 formaldehydowy .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
System Nadzoru Położniczego (serwer, klient, monitor szt.2, drukarka szt.2) = IntellSpace Perinatal
Telemetria AVALON CTS (stacja bazowa z przetwornikami) = M2720A z M2726A i M2725A .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Kamera laserowa = DV5800 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Sterylizator = Selectomat SL
Sterylizator = Selectomat SL .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Sterylizator = SteriVac 3 M gazowy .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Litotrypter pneumatyczny = CALCUSPLIT 27630003
Sprężarka do litotryptera = 0-8bar 20031001 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Myjnia = DECOMAT S 4656 G3ET .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Myjnia = Innova M4
Myjnia = Innova M4 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Myjnia = Optima 3
Myjnia = Optima 3
Myjnia = Optima 3 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Myjnia = FD1810
Myjnia = SPOLAMAT2000 SP1000 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 63 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Myjnia = 731 Sirius .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 64 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Tomograf komputerowy = Aquilion 64 TSX-101A/HC .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 65 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Respirator = 7200AE
Respirator = 7200AE
Respirator = 7200AE
Respirator = 7200AE
Respirator = 7200AE
Respirator = 7200AE
Respirator = 7200AE
Respirator = 7200AE .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 66 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Respirator = Companion 2801
Respirator = Companion 2801
Respirator = Companion 2801
Respirator = Companion 2801
Respirator = Companion 2801
Respirator = Companion 2801
Respirator = Companion 2801
Respirator = Companion 2801
Respirator = Companion 2801
Respirator = Companion 2801 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 67 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Laryngofiberoskop = kamera Telecam SL II z głowicą
Laryngofiberoskop = monitor Ag Neovo LCD X-19W
Laryngofiberoskop = rynolaryngofiberoskop 3.7x34mm
Laryngofiberoskop = światłowód 3.5mm 300cm
Laryngofiberoskop = wózek z wysięgnikiem Ag Neovo AG-01
Laryngofiberoskop = żródło światła Xenin Niva 175Watt .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 68 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Stół operacyjny = 4-OI
Stół operacyjny = 4-OI
Stół operacyjny = Alvo Serenada
Stół operacyjny = Etiuda .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 69 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Tester trzeźwości = Blow In .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 70 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Laser fizykoterapeutyczny = aplikator laserowy IR808/400
Laser fizykoterapeutyczny = aplikator laserowy SK-400
Laser fizykoterapeutyczny = Polaris 2 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 71 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Alkometr = A2.0(15)
Alkometr = A2.0/04 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 72 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Histeroskop = OP 930 źródło światła
Histeroskop = PG 055 pompa endoskopowa
Histeroskop = PV 150 kamera
Histeroskop = PV 880 wózek endoskopowy
Histeroskop = PV 949 monitor
Optyka = PE508A
Optyka = PE508A .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 73 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Laparoskop = diatermia GN640
Laparoskop = insuflator CO2 PG081
Laparoskop = insuflator FLOW40 PG080
Laparoskop = Kamera PV150 łącznie z endoobiektywem PV151
Laparoskop = kamera z obiektywem PV462
Laparoskop = Lancetron GN300
Laparoskop = monitor FULL HD 24 PV956
Laparoskop = monitor S.C.-SX19-A1A11
Laparoskop = pompa PG070
Laparoskop = pompa ssąco-płucząca PG145
Laparoskop = sterownik kamery PV460
Laparoskop = system dokumentacji EDDY FULL HD PV840
Laparoskop = światłowód OP913 szt.2
Laparoskop = światłowód śr.4.8mm dł. 2.5m OP923
Laparoskop = włącznik nożny GN324
Laparoskop = wózek PV881
Laparoskop = wózek PV890
Laparoskop = źródło światła LED OP940
Laparoskop = źródło światła OP930 ALEX 180
Laparoskop Kamera PV420 łącznie z endoobiektywem PV421(PV151)
Optyka = PE889A
Optyka = PE889A
Optyka = PE889A
Optyka = PE889A
Optyka = PE889A
Optyka = PE889A
Optyka = PE889A
Optyka = PE889A
Optyka = PE889A
Optyka = PE889A
Optyka = PE909A .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 74 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat rtg = TX-32HF-B (Transportix B) .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 75 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Dermatom = ACCULAN II GA643
Dermatom = BA721 matryca do nacinania skory
Dermatom = GA646 akumulator NICD krótki
Dermatom = GA677 ładowarka ACCULAN 3TI
Dermatom = GB245R zestaw ECCOS do silnika .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 76 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM
Pompa infuzyjna = Infusomat FM .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 77 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Pompa infuzyjna = Infusomat Space
Pompa infuzyjna = Infusomat Space
Pompa infuzyjna = Infusomat Space
Pompa infuzyjna = Infusomat Space
Pompa infuzyjna = Infusomat Space
Pompa infuzyjna = Infusomat Space
Pompa infuzyjna = Infusomat Space
Pompa infuzyjna = Infusomat Space
Pompa infuzyjna = Infusomat Space
Pompa infuzyjna = Infusomat Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Pompa strzykawkowa = Perfusor Space
Stacja dokująca = Space
Stacja dokująca = Space
Stacja dokująca = Space
Stacja dokująca = Space
Stacja dokująca = Space
Stacja dokująca = Space
Stacja dokująca = Space .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 78 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Lampa do fototerapii = PT533-2E
Lampa do fototerapii = PT533-2E
Lampa do fototerapii = PT533-2E
Lampa do fototerapii = PT533-2E
Lampa do fototerapii = PT533-2E
Lampa do fototerapii = PT533-2E .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 79 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Mikroskop = neuro OPMiORL głowica
Mikroskop = neuro OPMiORL statyw S3
Mikroskop = neuro OPMiORL sterownik
Mikroskop = neuro OPMiORL TV-Kompact Kamera PAL
Mikroskop = okul/laryn OPMI Visu 200
Mikroskop = OPMI Pentero z monitorem SONY LMD-214OMD .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 80 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Mikroskop = Primo Star .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 81 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Analizator parametrów krytycznych = GEM Premier 3000 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 82 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Mikroskop = lustrzany z laptopem DELL Vostro 1015 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 83 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat usg UD 6000, sonda B i biometryczna, pedał, karta pamięci PC
Zestaw aparatu usg = stolik pod konsolę aparatu
Zestaw aparatu usg = videoprinter P93E .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 84 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Generator chirurgiczny = LigaSure-8 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 85 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Lancetron przystawka = Forceargon-II
Lancetron = Force 2 CEM
Lancetron = Forcez 8C EZ
Lancetron = Forcez 8C
Lancetron = Forcez 8C
Lancetron = Forcez 8C
Lancetron = Forcez 8C
Lancetron = Forcez EZ_8CS
Lancetron = Forcez EZ_8CS .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 86 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Strzykawka automatyczna = CT9000 ADV .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 87 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Respirator = NPB 840
Respirator = NPB 840
Respirator = NPB 840
Respirator = NPB 840
Respirator = NPB 840
Respirator = System 760
Respirator = System 760 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 88 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Laser fizykoterapeutyczny = CTL-1106-MX
Laser fizykoterapeutyczny = CTL-1202 aplikator do CTL-1106-MX .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 89 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Mikroskop = operacyjny SOM 62 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 90 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Pompa strzykawkowa = Pilot A2
Pompa strzykawkowa = Pilot A2
Pompa strzykawkowa = Pilot A2
Pompa strzykawkowa = Pilot A2
Pompa strzykawkowa = Pilot A2 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 91 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Respirator = Babylog 8000 (wer.oprogr.5.n) .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 92 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Pompa do kontrapulsacji = Datascope S97E
Pompa do kontrapulsacji = IABP Datascope CS100 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 93 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią = CASE VALUE z T2100 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 94 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Respirator = AVEA Clio
Respirator = SensorMedics 3100A .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 95 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Lampa do fototerapii = Bilitron 3006 BTB
Lampa do fototerapii = Bilitron 3006 BTB .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 96 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Urządzenie do resuscytacji = BabyPuff 1020
Urządzenie do resuscytacji = BabyPuff 1020
Urządzenie do resuscytacji = BabyPuff 1020
Urządzenie do resuscytacji = BabyPuff 1020
Urządzenie do resuscytacji = BabyPuff 1020 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 97 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Nawilżacz = MR 730
Nawilżacz = MR 730
Nawilżacz = MR 730
Nawilżacz = MR 730
Nawilżacz = MR 730
Nawilżacz = MR 850
Nawilżacz = MR 850
Nawilżacz = MR 850
Nawilżacz = MR 850
Nawilżacz = MR 850 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 98 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Ciepłe gniazdko = BW-50-001
Ciepłe gniazdko = BW-50-001
Ciepłe gniazdko = BW-50-001
Ciepłe gniazdko = BW-50-020 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 99 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Pompa objętościowa = Alaris GW
Pompa strzykawkowa = Alaris (Asena) CC
Pompa strzykawkowa = Alaris (Asena) CC
Pompa strzykawkowa = Alaris (Asena) CC
Pompa strzykawkowa = Alaris (Asena) CC
Pompa strzykawkowa = Alaris (Asena) CC
Pompa strzykawkowa = Alaris (Asena) CC
Pompa strzykawkowa = Alaris (Asena) CC
Pompa strzykawkowa = Alaris (Asena) CC
Pompa strzykawkowa = Alaris GH
Pompa strzykawkowa = Alaris GH
Pompa strzykawkowa = Alaris GH
Pompa strzykawkowa = Alaris GH
Pompa strzykawkowa = Alaris GH
Pompa strzykawkowa = Alaris GH .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 100 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Strzykawka automatyczna = Medrad Spectris Solaris EP MR
Strzykawka automatyczna = Medrad Stellant CT Dual SCT 211 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 101 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat histopatologiczny = Cryotome FSE kriostat
Aparat histopatologiczny = Histostar zatapiarka modułowa
Aparat histopatologiczny = HM340e rotacyjny
Aparat histopatologiczny = HM355S mikrotom automat
Aparat histopatologiczny = HP-3 płyta grzewcza
Aparat histopatologiczny = LW 70/55 łaźnia wodna
Aparat histopatologiczny = TW-2 łaźnia wodna .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 102 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Tonometr = A900 aplanacyjny
Tonometr = A900 aplanacyjny .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 103 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Ablator = CoolFlow pompa irygacyjna
Ablator = EP Shuttle Stockert generator .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 104 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Drzwi radialne = ADR-S automatyczne z systemem zacienienia
Drzwi radialne = ADR-S automatyczne z systemem zacienienia
Drzwi radialne = ADR-S automatyczne z systemem zacienienia .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 105 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Monitor = Elance 07-7CSIP (93300)
Monitor = Elance 07-7CSIP (93300)
Monitor = Elance 07-7CSIP (93300)
Monitor = Elance 07-7CSIP (93300) .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 106 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat do znieczulania -monitor = SL2700 z ekranem LCD ELO 15
Aparat do znieczulania -monitor = SL2700 z ekranem LCD ELO 15
Aparat do znieczulania -monitor = SL2700 z ekranem LCD ELO 15
Aparat do znieczulania -sensor = MultiStim
Aparat do znieczulania = Blease Sirius 990
Aparat do znieczulania = Blease Sirius 990
Aparat do znieczulania = Blease Sirius 990
Monitor - moduł pomiarowy = 91482 BISx do oceny stanu świadomości pacjenta
Monitor - moduł pomiarowy = 91482 BISx do oceny stanu świadomości pacjenta
Monitor - moduł pomiarowy = 91482 BISx do oceny stanu świadomości pacjenta
Monitor - moduł pomiarowy = 91496 EKG, SPO2, T, NIPC
Monitor - moduł pomiarowy = 91496 EKG, SPO2, T, NIPC
Monitor - moduł pomiarowy = 91496 EKG, SPO2, T, NIPC
Monitor - moduł pomiarowy = 91518 gazów anestetycznych
Monitor - moduł pomiarowy = 91518 gazów anestetycznych
Monitor - moduł pomiarowy = 91518 gazów anestetycznych
Parownik = sevofluranu
Parownik = sevofluranu
Parownik = sevofluranu .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 107 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych = TOF Watch SX
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych = TOF Watch SX
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych = TOF Watch SX
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych = TOF Watch SX
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych = TOF Watch
Monitor zwiotczenia- stymulator nerwów obwodowych = TOF Watch .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 108 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat fizykoterapeutyczny = Thermo 500 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 109 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Stymulator-kalorymetr = AIRMATIC typ 148 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 110 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Wiertarka -konsola = Unidrive ECO 20711420
Wiertarka = DrillCut-X 40711040
Wiertarka = DrillCut-X 40711040
wiertarka-pedał sterujący = 20012630 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 111 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Respirator = CareVent ALS
Respirator = Medumat Standard .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 112 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
System neuronawigacji = S7 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 113 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat do krioterapii = Cryo-T
Aparat do krioterapii = Cryo-T .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 114 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat usg = ProSound Alpha 6
Aparat usg Aloka SSD Alpha5 z głowicami: UST-9126, AL7L410(UST-5410) i printerem
Aparat usg Aloka SSD1000 z głowicami: UST-979-3.5, UST-5524-7.5 i printerem UP-89
Aparat usg Aloka SSD3500 z głowicami: UST-9123, UST-9124 i printerem UP-895MD.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 115 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat usg = Acuson X300 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 116 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat usg = HD 11 XE .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 117 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat usg = Sonoscape SSI1000 .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 118 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Aparat usg = Sonoace 6000C .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 119 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Bronchofiberoskop = LF-TP
Bronchowideoskop = MAF-TM
Pompa endoskopowa = OFP
Pompa endoskopowa = OFP-2
Pompa endoskopowa = OFP-2
Procesor wizyjny = CV-145
Procesor wizyjny = CV-145
Videoduodenoskop = TJF-145
Videoduodenoskop = TJF-145
Videogastroskop = GIF 2T160
Videokolonoskop = CF-Q145L
Videokolonoskop = CF-Q165L
Videomonitor = OEV-203 20-calowy
Wózek endoskopowy = EXERA z pilotem
Źródło światła = CLE-145 halogenowe
Źródło światła = CLE-145 halogenowe .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 120 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
1)Krótki opis
Autorefraktokeratometr = KR-8800 TOPCON
Autorefraktokeratometr = stolik elektryczny SE 244 OPTOPOL .
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50400000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 28 329 zł. lub na poszczególne zakresy:
zakres Wadium zakres Wadium zakres Wadium zakres Wadium
1. 73 31. 146 61. 146 91. 146
2. 98 32. 98 62. 195 92. 537
3. 7 33. 244 63. 146 93. 49
4. 63 34. 98 64. 2 927 94. 146
5. 137 35. 390 65. 732 95. 20
6. 15 36. 146 66. 780 96. 73
7. 34 37. 49 67. 49 97. 98
8. 39 38. 98 68. 146 98. 73
9. 59 39. 195 69. 7 99. 171
10. 585 40. 98 70. 10 100. 127
11. 210 41. 146 71. 195 101. 141
12. 244 42. 98 72. 49 102. 49
13. 73 43. 49 73. 195 103. 488
14. 24 44. 98 74. 273 104. 146
15. 244 45. 1 463 75. 34 105. 93
16. 29 46. 1 951 76. 188 106. 439
17. 107 47. 195 77. 383 107. 88
18. 98 48. 244 78. 146 108. 59
19. 337 49. 24 79. 205 109. 15
20. 327 50. 39 80. 49 110. 20
21. 98 51. 146 81. 98 111. 39
22. 39 52. 49 82. 29 112. 400
23. 32 53. 146 83. 51 113. 98
24. 44 54. 254 84. 98 114. 229
25. 98 55. 146 85. 488 115. 171
26. 341 56. 2 927 86. 122 116. 59
27. 146 57. 195 87. 1 220 117. 49
28. 976 58. 17 88. 63 118. 49
29. 98 59. 98 89. 10 119. 195
30. 59 60. 390 90. 54 120. 10.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę),
11) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zobligowany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wykazać że:
a) dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi
b) posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych
c) dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
W tym zakresie Wykonawca przedłoży:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Okres gwarancji. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
54/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 zł. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.6.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.6.2015 - 10:30

Miejscowość:

Tarnów

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy o maksymalnej wartości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.
Wykonawca składając ofertę składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ( w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę) ,,Podmiot trzeci
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (załącznik Nr 6 do SIWZ), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający ponadto żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących informacji i dokumentów:
— zakresu udostępnionych zasobów
— okresu na jaki zasoby zostaną udostępnione
— sposobu wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przez Wykonawcę
— charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy:
a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub
b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub
c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
d. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.4.2015

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-04-22 (0150422110927-54-specyfikacja..doc)
Zał±cznik - 2015-04-22 (0150422110936-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu zamowienia.xls)
Zał±cznik - 2015-04-22 (0150422110942-wzor umowy.doc)
Zał±cznik - 2015-04-22 (0150422111050-kodeks etyki.pdf)
Zał±cznik - 2015-04-22 (0150422111057-procedura qp-034 akt..pdf)
Zał±cznik - 2015-04-28 (0150428110230-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu zamowienia modyfikacja.xls)
Zał±cznik - 2015-05-15 (0150515135445-odpowiedz 15.05.15.pdf)
Zał±cznik - 2015-05-20 (0150520140828-modyfikacja-wzor umowy.doc)
Zał±cznik - 2015-05-25 (0150525132100-modyfikacja-wzor umowy.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-04-28
Tarnów,2015-04-27

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 54/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy modyfikuje poniższe zapis SIWZ – Rozdział II, VIII, XI, XII, XIX: tj. opis przedmiotu zamówienia poprzez wykre¶lenie dwóch zakresów o numerach 65 i 66 (ogółem numeracja pozostaje bez zmian), numery kont bankowych, zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:

1. Zmiana numerów kont bankowych
a) str. 1 SIWZ
Na wniosek wykonawcy, zamawiaj±cy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 zł. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451

b) nr konta dla wpłaty wadium (Rozdział XIX SIWZ): 15 1020 2892 0000 5902 0572 2550

2. Opis przedmiotu zamówienia: w zał±czeniu zmodyfikowany Zał±cznik nr 1B – wykre¶lony zakres nr 65 i 66.
3. Rozdział XIX Informacja dotycz±ca wadium wraz ze zmian± nr konta – zmianie ulega warto¶ć ogółem i nr konta na które należy wpłacić wadium. Rozdział XIX SIWZ otrzymuje brzmienie:

ROZDZIAŁ XIX
Informacja dotycz±ca wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 26 817,00 zł. lub na poszczególne zakresy:

ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium
1. 73 31. 146 61. 146 91. 146
2. 98 32. 98 62. 195 92. 537
3. 7 33. 244 63. 146 93. 49
4. 63 34. 98 64. 2 927 94. 146
5. 137 35. 390 - - 95. 20
6. 15 36. 146 - - 96. 73
7. 34 37. 49 67. 49 97. 98
8. 39 38. 98 68. 146 98. 73
9. 59 39. 195 69. 7 99. 171
10. 585 40. 98 70. 10 100. 127
11. 210 41. 146 71. 195 101. 141
12. 244 42. 98 72. 49 102. 49
13. 73 43. 49 73. 195 103. 488
14. 24 44. 98 74. 273 104. 146
15. 244 45. 1 463 75. 34 105. 93
16. 29 46. 1 951 76. 188 106. 439
17. 107 47. 195 77. 383 107. 88
18. 98 48. 244 78. 146 108. 59
19. 337 49. 24 79. 205 109. 15
20. 327 50. 39 80. 49 110. 20
21. 98 51. 146 81. 98 111. 39
22. 39 52. 49 82. 29 112. 400
23. 32 53. 146 83. 51 113. 98
24. 44 54. 254 84. 98 114. 229
25. 98 55. 146 85. 488 115. 171
26. 341 56. 2 927 86. 122 116. 59
27. 146 57. 195 87. 1 220 117. 49
28. 976 58. 17 88. 63 118. 49
29. 98 59. 98 89. 10 119. 195
30. 59 60. 390 90. 54 120. 10


2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Potwierdzenie wpłaty wadium, należy umie¶cić w ofercie.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następuj±cych formach:
1) pieni±dzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędno¶ciowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póżn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieni±dzu wpłaca się przelewem na konto zamawiaj±cego nr konta 15 1020 2892 0000 5902 0572 2550 - powołuj±c się na nr sprawy 54/2015
6. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 08.08.2015r.
7. Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazw± i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 54/2015. Nie otwierać przed dniem 10.06.2015 r. przed godzin± 10.00”.
8. Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiaj±cy Zamawiaj±cemu zatrzymanie wadium w przypadkach okre¶lonych w art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiaj±cego w przypadkach okre¶lonych w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych,
10. Zamawiaj±cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyj±tkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj±cy zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia ż±dano.
12. Zamawiaj±cy zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiaj±cy ż±da ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre¶lonym przez zamawiaj±cego.
14. Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczon± wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
15. Zamawiaj±cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leż±cych po jego stronie, nie złożył dokumentów lub o¶wiadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 pełnomocnictw. Listy podmiotów należ±cych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24.ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwo¶ci wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

4. Termin składania ofert: 10.06.2015 godz. 10.00, otwarcie 10.30
5. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 60 dni tj. do 08.08.2015 roku
6. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 08.08.2015.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.

..............
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynno¶ci)
Otrzymuj± : Adresat + zał±cznik
A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-28

Sprostowanie:dodano: 2015-04-30
30/04/2015 S84 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Tarnów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urz±dzeń medycznych i precyzyjnych

2015/S 084-149662

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.4.2015, 2015/S 78-138290)
Przedmiot zamówienia:
CPV:50400000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji urz±dzeń medycznych i precyzyjnych

Zamiast:

Informacje o czę¶ciach zamówienia:

Czę¶ć nr: 65 Nazwa: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz

okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w.

Łukasza SPZOZ w Tarnowie

1) Krótki opis:

Respirator ="7200AE"

Respirator ="7200AE"

Respirator ="7200AE"

Respirator ="7200AE"

Respirator ="7200AE"

Respirator ="7200AE"

Respirator ="7200AE"

Respirator ="7200AE".

Czę¶ć nr: 66 Nazwa: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz

okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w.

Łukasza SPZOZ w Tarnowie

1) Krótki opis:

Respirator ="Companion 2801"

Respirator ="Companion 2801"

Respirator ="Companion 2801"

Respirator ="Companion 2801"

Respirator ="Companion 2801"

Respirator ="Companion 2801"

Respirator ="Companion 2801"

Respirator ="Companion 2801"

Respirator ="Companion 2801"

Respirator ="Companion 2801".

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 28

329,00 zł. lub na poszczególne zakresy:

ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium

1. 73 31. 146 61. 146 91. 146

2. 98 32. 98 62. 195 92. 537

3. 7 33. 244 63. 146 93. 49

4. 63 34. 98 64. 2 927 94. 146

5. 137 35. 390 65. 732 95. 20

6. 15 36. 146 66. 780 96. 73

7. 34 37. 49 67. 49 97. 98

8. 39 38. 98 68. 146 98. 73

9. 59 39. 195 69. 7 99. 171

10. 585 40. 98 70. 10 100. 127

11. 210 41. 146 71. 195 101. 141

12. 244 42. 98 72. 49 102. 49

13. 73 43. 49 73. 195 103. 488

14. 24 44. 98 74. 273 104. 146

15. 244 45. 1 463 75. 34 105. 93

16. 29 46. 1 951 76. 188 106. 439

17. 107 47. 195 77. 383 107. 88

18. 98 48. 244 78. 146 108. 59

19. 337 49. 24 79. 205 109. 15

20. 327 50. 39 80. 49 110. 20

21. 98 51. 146 81. 98 111. 39

22. 39 52. 49 82. 29 112. 400

23. 32 53. 146 83. 51 113. 98

24. 44 54. 254 84. 98 114. 229

25. 98 55. 146 85. 488 115. 171

26. 341 56. 2 927 86. 122 116. 59

27. 146 57. 195 87. 1 220 117. 49

28. 976 58. 17 88. 63 118. 49

29. 98 59. 98 89. 10 119. 195

30. 59 60. 390 90. 54 120. 10

III.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Warunki i sposób płatno¶ci:

Na wniosek wykonawcy, zamawiaj±cy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni.

Koszt Specyfikacji 30,00 zł. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.6.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

1.6.2015 (10:30)
Powinno być:

Informacje o czę¶ciach zamówienia:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 26 817 PLN lub na poszczególne zakresy:

Zakres Wadium zakres Wadium zakres Wadium zakres Wadium

1. 73 31. 146 61. 146 91. 146

2. 98 32. 98 62. 195 92. 537

3. 7 33. 244 63. 146 93. 49

4. 63 34. 98 64. 2 927 94. 146

5. 137 35. 390 - 95. 20

6. 15 36. 146 - 96. 73

7. 34 37. 49 67. 49 97. 98

8. 39 38. 98 68. 146 98. 73

9. 59 39. 195 69. 7 99. 171

10. 585 40. 98 70. 10 100. 127

11. 210 41. 146 71. 195 101. 141

12. 244 42. 98 72. 49 102. 49

13. 73 43. 49 73. 195 103. 488

14. 24 44. 98 74. 273 104. 146

15. 244 45. 1 463 75. 34 105. 93

16. 29 46. 1 951 76. 188 106. 439

17. 107 47. 195 77. 383 107. 88

18. 98 48. 244 78. 146 108. 59

19. 337 49. 24 79. 205 109. 15

20. 327 50. 39 80. 49 110. 20

21. 98 51. 146 81. 98 111. 39

22. 39 52. 49 82. 29 112. 400

23. 32 53. 146 83. 51 113. 98

24. 44 54. 254 84. 98 114. 229

25. 98 55. 146 85. 488 115. 171

26. 341 56. 2 927 86. 122 116. 59

27. 146 57. 195 87. 1 220 117. 49

28. 976 58. 17 88. 63 118. 49

29. 98 59. 98 89. 10 119. 195

30. 59 60. 390 90. 54 120. 10.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Warunki i sposób płatno¶ci:

Na wniosek wykonawcy, zamawiaj±cy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni.

Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.6.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.6.2015 (10:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-30

Pytanie:dodano: 2015-05-15
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 14-05-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/54/AH/2043/2015


Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łuka-sza SPZOZ w Tarnowie – spr. 54/2015.

OdpowiedĽ na pytanie znajduje się w plikach do pobrania
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-15

Pytanie:dodano: 2015-05-15
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-15
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/ 2047/15 Tarnów,2015-04-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.05.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1 :
1. Strony ustalaj±, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiaj±cy naliczy od Wykonawcy kary umowne według następuj±cych zasad:
a) w wysoko¶ci 50,00 zł (słownie: pięćdziesi±t złotych 00/100) za każdy dzień opóĽnienia w realizacji usługi przegl±du, naprawy, jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto opóĽnionej w realizacji usługi przegl±du, naprawy.
b) w wysoko¶ci 10% warto¶ci brutto nierealizowanej czę¶ci umowy – w przypadku rozwi±zania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odst±pienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
Ad.1 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy Zamawiaj±cy dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 6 poprzez wprowadzenie następuj±cego zapisu: Za datę dokonania płatno¶ci uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Ad.2 Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymuj±: Adresat
A/a


Pytanie:dodano: 2015-05-20
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-20
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/ 2117/ 15 Tarnów,2015-05-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie nr 2: dotycz±ce zapisów SIWZ – rozdział IV punkt 5: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji czy do oferty przetargowej ma być zał±czony wzór umowy ?
Ad.2 Nie.

Pytanie nr 3: dotycz±ce zakresu: 119 oraz zapisów umowy paragraf 5 punkt 1a: Czy zapewnienie przez Wykonawcę na własny koszt sprzętu zastępczego w sposób, który umożliwi ci±gło¶ć pracy, spowoduje zaniechanie naliczania kar umownych?
Ad.3 Nie, zapewnienie ci±gło¶ci pracy poprzez dostarczenie sprzętu zastępczego nie będzie stanowiło przesłanek naliczenia kary umownej zgodnie z § 3 ust. 12.

Pytanie nr 4: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiaj±cy znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałow±?
Ad. 4 Nie.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±: Adresat
A/a
Pytanie:dodano: 2015-05-20
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-20
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/ 2118 15 Tarnów,2015-05-14.


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.05.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie 1 dot. Par 2 ust.1 Zał. nr 6 - Wzór Umowy Zwracamy się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o dopisanie po słowach „Karta pracy”, słów „/Raport Serwisowy”, celem zachowania spójno¶ci nazw z Par 3 ust 16.
Ad. 1 Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje zapis § 2 ust.1.

Pytanie 2 dot. Par 2 ust.3 Zał. nr 6 - Wzór Umowy- Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu przedstawienia Zamawiaj±cemu harmonogramu wykonywania przegl±dów technicznych do 14 dni od podpisania umowy. Jednocze¶nie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w rozdz. I pkt. 5 SIWZ oraz Par.3 ust.12 wzoru umowy
Ad. 2 Nie, Zamawiaj±cy nie wyraża zgody.

Pytanie 5 dot. Par 3 ust.10 Zał. nr 6 - Wzór Umowy. Uprzejmie prosimy o nadanie następuj±cego brzmienia ust.10 : "Wykonawca ponosi odpowiedzialno¶ć na zasadach okre¶lonych w kodeksie cywilnym za szkody zwi±zane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia objętego niniejsz± umow±." Pro¶ba podyktowana jest doprecyzowaniem warunków odpowiedzialno¶ci, ponieważ Wykonawca powinien odpowiadać w zakresie okre¶lonym prawem , a nie za "wszelkie" szkody - w szczególno¶ci niezwi±zane z jego działaniem.
Ad.5 Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje zapis § 3 ust. 10 projektu umowy.

Pytanie 6 dot. Par 3 ust.12 Zał. nr 6 - Wzór Umowy. Zwracam się z pro¶b±, celem doprecyzowania, do Zamawiaj±cego o zast±pienie słowa „sporz±dzał” sformułowaniem „przygotowywał ofertę zawieraj±c±”.
Ad.6 Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje zapis § 3 ust. 12 projektu umowy.

Pytanie 7 dot. Par 4 ust. 2 Zał. nr 6 - Wzór Umowy. Zwracamy się z pro¶b±, celem doprecyzowania, o zast±pienie słów: „konieczno¶ci zaniechania czę¶ci zakresu przedmiotu umowy” sformułowaniem: „niemożliwo¶ci wykonania ¶wiadczenia z przyczyn leż±cych po stronie Zamawiaj±cego np. w przypadku likwidacji podjęcia decyzji o zaniechaniu jego naprawy”
Ad. 7 Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 8 dot. Par 4 ust. 6 Zał. nr 6 - Wzór Umowy. Zgodnie z przepisem art. 454 KC maj±c na uwadze fakt, że dług Zamawiaj±cego jest długiem oddawczym, uprzejmie prosimy o zast±pienie zapisu: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień obci±żenia rachunku Zamawiaj±cego.” stwierdzeniem: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.”
Ad. 8. Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 9 dot. Par 5 ust. 1 lit. a Zał. nr 6 - Wzór Umowy. Zwracam się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o zmianę sformułowania „za każdy dzień opóĽnienia” na „za każdy dzień zwłoki” maj±c na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wył±cznie okoliczno¶ciami, za które ponosi odpowiedzialno¶ć, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczno¶ci, także te na które nie ma żadnego wpływu, które s± od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóĽnieniu.
Ad. 9. Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10 dot. Par 5 ust. 1 lit. a Zał. nr 6 - Wzór Umowy. Zwracam się z pro¶b± do Zamawiaj±cego w celu doprecyzowania zapisów o dopisanie po słowie „naprawy” sformułowania : „nie więcej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2.”
Powyższa pro¶ba ma na celu umożliwienie Wykonawcy skalkulowania oferty poprzez okre¶lenie maksymalnego pułapu ryzyk finansowych, a tym samy złożenie oferty odpowiadaj±cej realnym warunkom i nie obarczonej nadmiernymi kosztami zwi±zanymi z tymi ryzykami. Podstaw± powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczaj±ce zastrzeżenie kary umownej w "okre¶lonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysoko¶ci, np. ułamkiem warto¶ci rzeczy albo ułamkiem innej sumy (warto¶ci kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynno¶ci± arytmetyczn±, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładaj±cej ustalanie w przyszło¶ci podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inn± czynno¶ć prawn±.
Ad. 10. Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 11 dot. Par 5 ust. 1 lit. b Zał. nr 6 - Wzór Umowy. Proszę o zmianę stawki „brutto” na stawkę „netto” ponieważ kary umowne nie s± objęte podatkiem VAT.
Ad. 11. Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 12 dot. Par 5 ust. 2 Zał. nr 6 - Wzór Umowy. Prosimy o zmianę brzmienia w następuj±cym zakresie: "W przypadku, gdy wysoko¶ć wyrz±dzonej szkody przewyższa naliczon± karę umown± Zamawiaj±cy ma prawo ż±dać odszkodowania uzupełniaj±cego na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 6."

Oraz o rozszerzenie paragrafu o ust 6 w brzmieniu: „Wykonawca ponosi odpowiedzialno¶ć bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowi±zuj±ce przepisy prawa nie pozwalaj± na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialno¶ci odszkodowawczej. W pozostałym zakresie ł±czna odpowiedzialno¶ć odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikaj±ca z realizacji umowy lub maj±ca z ni± zwi±zek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do rocznej warto¶ci netto umowy. W przypadku uszkodzenia no¶nika informacji odpowiedzialno¶ć nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno¶ci za utracone korzy¶ci, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwo¶ci użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiaj±cego swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze.”

Przedmiotowa pro¶ba uzasadniona jest coraz szersz± międzynarodow± praktyk±, w której standardem s± klauzule ograniczaj±ce odpowiedzialno¶ć odszkodowawcz± Wykonawcy, w kontek¶cie coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialno¶ć Wykonawcy nie powinna przekraczać okre¶lonej czę¶ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonuj± w umowach Banku ¦wiatowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialno¶ci do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wyst±piła bezpo¶rednia strata Zamawiaj±cego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i ł±cznej kwoty odpowiedzialno¶ci odszkodowawczej s± i tak wystarczaj±cym czynnikiem „motywuj±cym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Ad. 12. Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 13 dot. Par 6 ust. 2 Zał. nr 6 - Wzór Umowy. Wnioskuje o usunięcie przez Zamawiaj±cego ust.2 ponieważ umowa zostaje zawarta na czas okre¶lony, zapis ten jest sprzeczny z natur± stosunku prawnego.
Ad. 13. Tak, Zamawiaj±cy wykre¶la z §6 ustęp 2.

Pytanie 14 Rozdział I pkt.12 dot. SIWZ. Uprzejmie prosimy Zamawiaj±cego o nadanie wskazanemu punktowi 12 brzmienia analogicznego z § 2 ust. 9 Wzoru umowy i zast±pienie słowa: „nowe” sformułowaniem: „nowe/oryginalne”.

Firma nasza stosuje system organizacji zaopatrzenia w fabryczne oryginalne czę¶ci zamienne uwzględniaj±cy wszelkie wymogi zwi±zane z ochron± ¶rodowiska wynikaj±ce z ustawy Prawo ochrony ¶rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). System taki zgodny z ISO nakazuje powtórne wykorzystanie elementów w pełni sprawnych, takich które nie podlegaj± obci±żeniom mechanicznym i zmęczeniowym, a wymianę elementów składowych mog±cych mieć wpływ na jako¶ć i trwało¶ć wymienianego modułu, który jest wysłany przez producenta . Dlatego w złożonym pytaniu proponowali¶my zmianę powyższego zapisu do zapisu który byłby zgodny z zacytowanym systemem zaopatrzenia w czę¶ci zamienne „ używać do naprawy czę¶ci i materiałów oryginalnych i wolnych od wad oraz dopuszczonych do obrotu, spełniaj±cych wymagane przez producenta parametry oraz zgodnych z obowi±zuj±cymi w stosunku do nich normami i przepisami. Ponieważ czę¶ci te spełniaj± wymagania odno¶nie parametrów technicznych, jako¶ciowych i funkcjonalnych oraz posiadaj± odpowiednie certyfikaty , jeżeli przepisy szczególne tego wymagaj±, tak jak czę¶ci nowe Wykonawca nie ma wpływu na dostawy w tym zakresie.
Ad. 14. Tak. Rozdział I pkt. 12 SIWZ otrzymuje analogiczne brzmienie jak § 2 ust. 9 Wzoru umowy.

Pytanie 17 Rozdział I pkt.16 dot. SIWZ - dotyczy zadania 33,46 ,115.Uprzejmie prosimy o usuniecie ewentualnie o zmianę na: "gwarancja na czę¶ci użyte do naprawy – min 3 m. rękojmię wył±cza się".
Gwarancja należytej jako¶ci zapewnia jako¶ć rzeczy materialnych nie usług i udzielana jest dla czę¶ci zamiennych. Równocze¶nie zwracamy uwagę na konieczno¶ć doprecyzowania warunków rękojmi , która zgodnie z obowi±zuj±cym prawem wynosi 24 miesi±ce. Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiaj±cego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będ±c dodatkowo nadmiernie obci±żony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejsz± cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiaj±cemu skutecznie ż±dać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Czę¶ci, na które oferowana jest gwarancja nie s± objęte rękojmi± producenta, który nie będ±c podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmuj± np. możliwo¶ci odst±pienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka zwi±zane z rękojmi± ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniaj±ca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Maj±c na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizuj±c swoje uprawnienia zwi±zane z wadliwo¶ci± rzeczy korzystaj± głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgaj±c po uprawnienia z rękojmi, a także maj±c na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.
Ad. 17. Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 18 Zał±cznik nr 1 pkt.3 do SIWZ. Prosimy o usunięcie sformułowania „wykonane usługi”. Umowa o ¶wiadczenie usług, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, nie przewiduje gwarancji, zwi±zanej przede wszystkim z umow± sprzedaży. Gwarancja jako¶ci udzielana jest na ewentualne czę¶ci zamienne. Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialno¶ci± kontraktow± Wykonawcy wynikaj±c± z przepisów kodeksu cywilnego.
Ad. 18. Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 19 Zał±cznik nr 1 pkt.4 do SIWZ. Prosimy Zamawiaj±cego o doprecyzowanie zapisu i dodanie po słowie: „zamówienia” sformułowania: „w zakresie przegl±dów”. Zwracamy uprzejmie uwagę, że umowa obejmuje również swym zakresem naprawy, a w ramach napraw koszty czę¶ci zamiennych oraz robocizny s± objęte odrębnymi ofertami Wykonawcy, tak więc zasadnym jest, aby doprecyzować, że wył±cznie wszystkie koszty wykonania przegl±dów s± objęte t± ofert± Wykonawcy.
Ad. 19. Nie, Zapis pozostaje bez zmian.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
A/a


Pytanie:dodano: 2015-05-21
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-21
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl
Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/ 2125/ 15 Tarnów,2015-05-14.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Pytanie do SIWZ dot. Pakietu nr 64 – Wykaz osób - o¶wiadczenie
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiaj±cy wymaga aby w pkt. „Kwalifikacje zawodowe”, przedstawić również autoryzację producenta dla Wykonawcy na wykonywanie czynno¶ci serwisowych.
Ad. 1 Zamawiaj±cy wymaga, aby Wykonawca zatrudniał osoby posiadaj±ce okre¶lone przez wytwórcę kwalifikacje i do¶wiadczenie zawodowe.


6. Pytanie do SIWZ dot. Pakietu nr 64 – Wzór umowy §3 pkt 12.Zamawiaj±cy wymaga „urz±dzenia zastępczego” w w/w punkcie wzoru umowy. Wnosimy o usunięcie z tego zapisu pakietu nr 64.
Ad.6. Zamawiaj±cy nie wymaga zastępczego tomografu komputerowego na czas naprawy własnego. Zamawiaj±cy poprawi zapisy Umowy w § 3 pkt.12 z „nie dotyczy zakresów nr” na dotyczy zakresów nr”


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Odpowiedzi udzieliła: K. Bajorek

Otrzymuj±: Adresat
A/a

Pytanie:dodano: 2015-05-21
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-21
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/ 2126 /15 Tarnów,2015-05-20


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.05.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Pytanie dotyczy wzoru umowy - par.3 pkt.12. W par.3 pkt 12 umieszczono następuj±cy zapis: „Zamawiaj±cy dopuszcza naprawę dłuższ± niż 7 dni roboczych, je¶li wykonawca na swój koszt dostarczy Zamawiaj±cemu urz±dzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urz±dzenie Zamawiaj±cego – z zastrzeżeniem, że powyższe uregulowanie w zakresie urz±dzenia zastępczego nie dotyczy zakresów nr: 1, 32, 34, 48, 58, 67, 72, 73,75, 103, 110, 119”
Jak mamy rozumieć powyższy zapis. Czy oznacza to że w przypadku w/w zakresów Zamawiaj±cy nie zgadza się na otrzymanie urz±dzenia zastępczego (i wydłużenie terminu naprawy) nawet jeżeli jest ono identyczne z urz±dzeniem odbieranym do naprawy? Prosimy o wyja¶nienie tej kwestii ponieważ w przypadku w/w zakresów np. 72, 73, 75 znajduj± się urz±dzenia, co do których trudne byłoby dotrzymanie 7 dniowego terminu naprawy.

2. W odniesieniu do zakresów 72, 73 i 75 prosimy o zgodę na ewentualne wydłużenie terminu naprawy powyżej 7 dni jeżeli Wykonawca na swój koszt dostarczy Zamawiaj±cemu urz±dzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urz±dzenie Zamawiaj±cego.
Ad.1 i 2
Zamawiaj±cy dopuszcza możliwo¶ć wydłużenia terminu naprawy urz±dzeń wymieniony w zakresach 72,73 i 75, jeżeli wykonawca dostawczy Zamawiaj±cemu urz±dzenie zastępcze na czas naprawy własnego. Zamawiaj±cy poprawi zapisy Umowy w § 3 pkt.12 z „nie dotyczy zakresów nr” na dotyczy zakresów nr”

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Odpowiedzi udzieliła: K. Bajorek


Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
A/a


Pytanie:dodano: 2015-05-21
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-21
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/ 2127/ 15 Tarnów,2015-05-20


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie nr 1: dotycz±ce zapisów umowy, zapisów SIWZ, Rozdział I, pkt 10 oraz opisu przedmiotu zamówienia - Zakres 119 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę, na wydłużenie terminu naprawy z 48 godzin na 5 dni roboczych ? (termin 48 godzin jest terminem bardzo krótkim)
Ad.1 Zamawiaj±cy uwzględnił dłuższy czas naprawy w zapisach Umowy (zgodnie z zapisami Umowy § 2 pkt7).


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedzi udzieliła: K. Bajorek


Otrzymuj±: Adresat
A/a

Pytanie:dodano: 2015-05-21
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-21
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl
Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/ 2128/ 15 Tarnów,2015-05-14.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Dot. Zał. 2 do SIWZ - O¶wiadczenie z art. 22 ust. 1 PZP oraz zał. 4 do siwz wykaz osób i do¶wiadczenie, oraz Umowa par.3 ust. 7 – dla zadania 25 diatermie ERBE
Prosimy o potwierdzenie, że skoro wytwórca diatermii firma ERBE Elektromedizin GmbH wymaga (w instrukcjach obsługi), aby naprawy wykonywane były przez ERBE lub osoby wyraĽnie upoważnione przez ERBE, Wykonawca zobowi±zany jest dysponować osobami posiadaj±cym stosowne upoważnienie wydane przez wytwórcę. Nadmienić należy, że dla diatermii elektrochirurgicznych jako urz±dzeń dawkuj±cych pr±d elektryczny do ciała pacjenta, nieprawidłowo lub niekompletnie wykonane czynno¶ci serwisowe mog± skutkować zagrożeniem dla pacjenta i/lub obsługi.

Ad.1. Zamawiaj±cy wymaga wykonania okresowych przegl±dów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu i aparatury medycznej z zachowaniem ci±gło¶ci terminów ważno¶ci przegl±dów. Zamawiaj±cy wymaga aby Wykonawca:
a) dysponował okre¶lonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, czę¶ciami zamiennymi, czę¶ciami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi.
b) posiadał okre¶lone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynno¶ci serwisowych
c) zatrudniał osoby posiadaj±ce okre¶lone przez wytwórcę kwalifikacje i do¶wiadczenie zawodowe.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedzi udzieliła: K. Bajorek


Otrzymuj±: Adresat
A/a
Pytanie:dodano: 2015-05-21
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-21
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl


Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/ 2129 /15 Tarnów,2015-05-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.04.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytania dotycz±ce defibrylatorów LIFEPAK (pakiet nr 11):
1. Czy Zamawiaj±cy zgodnie z wymaganiami producenta wymaga posiadania autoryzacji? Posiadanie autoryzacji gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy dotycz±cej serwisowanych urz±dzeń, dostęp do nowych i oryginalnych czę¶ci zamiennych i akcesoriów oraz do najnowszych wersji oprogramowania a także wykonywanie usług zgodnie z wymaganiami producenta.
Ad.1 Zamawiaj±cy wymaga wykonania okresowych przegl±dów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu i aparatury medycznej z zachowaniem ci±gło¶ci terminów ważno¶ci przegl±dów. Zamawiaj±cy wymaga aby Wykonawca:
a) dysponował okre¶lonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, czę¶ciami zamiennymi, czę¶ciami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi.
b) posiadał okre¶lone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynno¶ci serwisowych
c) zatrudniał osoby posiadaj±ce okre¶lone przez wytwórcę kwalifikacje i do¶wiadczenie zawodowe.
2. Prosimy o podanie ostatnich terminów przegl±dów defibrylatorów LIFEPAK.
Ad.2 Terminy ostatnich przegl±dów będ± podane w czasie uzgadniania harmonogramu wymaganego od Wykonawcy po podpisaniu umowy (zgodnie z zapisami Umowy § 2 pkt.3).

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedzi udzieliła: K. Bajorek


Otrzymuj±: Adresat
A/aPytanie:dodano: 2015-05-21
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-21
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/ 2130/ 15 Tarnów,2015-05-14.


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.05.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie 3 dot. Par 2 ust.7 Zał. nr 6 - Wzór Umowy Prosimy o wydłużenie czasu naprawy z 48 godzin do 5 dni roboczych. Zwracamy uwagę, że aparaty objęte pakietami 33, 46, 115 , z uwagi na stopień skomplikowania, mog± wymagać wieloetapowych prac diagnostycznych lub prac wymagaj±cych dłuższego okresu obserwacji. Zaproponowany, tak krótki czas naprawy, stwarza ryzyka po stronie wykonawcy - wpływaj±ce na cenę, a nie spowoduje szybszej naprawy, w przypadku, gdy ze swojej natury będzie ona musiała trwać odpowiednio dłużej. Maj±c na uwadze, że w większo¶ci przypadków, czas 2-3 dni roboczych będzie zachowany ale niektóre naprawy będ± wymagały wykonania dłużej trwaj±cych czynno¶ci serwisowych prosimy celem, umożliwienia wywi±zania się ze zobowi±zań, o powyższ± zmianę.
Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany także w rozdz. I pkt. 10 SIWZ
Ad. 3 Nie, Zamawiaj±cy nie wyraża zgody.

Pytanie 4 dot. Par 2 ust.9 Zał. nr 6 - Wzór Umowy, Dotyczy zadania nr : 33, 46 Uprzejmie prosimy, celem doprecyzowania, o nadanie następuj±cego brzmienia ust.9 :

„W przypadku stwierdzenia konieczno¶ci wykonania naprawy lub wymiany czę¶ci na nowe/ oryginalne Wykonawca przygotowuje ofertę zawieraj±c± wykaz czę¶ci zamiennych, (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy) wraz z okre¶leniem ich kosztów oraz przewidywan± ilo¶ci± roboczogodzin do wykonania naprawy lub informację o braku dostępno¶ci czę¶ci zamiennych u producenta. Wykonanie w/w czynno¶ci nast±pi dopiero po akceptacji oferty przez Zamawiaj±cego z uwzględnieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie przetargowej.”

Z uwagi na wiek niektórych aparatów objętych ww zadaniami producent nie gwarantuje już dla tych aparatów dostępno¶ci czę¶ci zamiennych lub w trakcie trwania umowy zajdzie taka sytuacja. W przypadku ich braku u producenta Wykonawca nie będzie mógł sporz±dzić oferty i przyst±pić do naprawy, a tym samym dopełnić zobowi±zań umownych.
Ad.4 Zamawiaj±cy modyfikuje zapis umowy poprzez dodanie ust. 10.
Pytanie 15 Rozdział I pkt.14 dot. SIWZ . Zwracam się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o zmianę w poniższym zakresie : „wykonywanie napraw bież±cych oraz remontów aparatury medycznej w razie potrzeby na zlecenie Szpitala po przedstawieniu oferty przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiaj±cego warunków." Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków wykonywania napraw i uniknięcie póĽniejszych sporów w tym zakresie
Pytanie 16 Rozdział I pkt.14 dot. SIWZ. Prosimy, celem doprecyzowania o zmianę w poniższym zakresie: "naprawy wymagaj±ce wymiany dostępnych u producenta czę¶ci zamiennych będ± poprzedzone akceptacj± przez Szpital oferty cenowej, któr± należy przedstawić nie póĽniej niż 3 dni robocze od dnia wykonania diagnostyki."

Ad. 15 i 16. Zamawiaj±cy używaj±c słów wymiana czę¶ci na „nowe” ma na my¶li czę¶ci: nowe, oryginalne, zamienne dostępne u producenta itp. Wykonanie naprawy nast±pi po akceptacji kosztów (tj. sporz±dzonego wykazu czę¶ci zamiennych przez Wykonawcę) przez Zamawiaj±cego z uwzględnieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie przetargowej. Wykonawca zobowi±zany jest przedłożyć niezwłocznie kosztorys do akceptacji jednakże nie póĽniej niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania diagnostyki.


Pytanie 20 zadanie: 33,46,115

Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego będ±ce przedmiotem zamówienia były wykonywane wył±cznie przez osoby posiadaj±ce odpowiednie kwalifikacje do konserwacji, napraw okre¶lonego sprzętu medycznego, posiadaj±ce kwalifikacje do dozoru nad eksploatacj± urz±dzeń przeszkolone w zakresie przegl±dów urz±dzeń, zgodnie z wymogami producenta?
Ad.20
Zamawiaj±cy wymaga aby Wykonawca:
a) dysponował okre¶lonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, czę¶ciami zamiennymi, czę¶ciami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi.
b) posiadał okre¶lone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynno¶ci serwisowych
c) zatrudniał osoby posiadaj±ce okre¶lone przez wytwórcę kwalifikacje i do¶wiadczenie zawodowe.

Pytanie 21 zadanie: 33,46,115. W celu doprecyzowania: czy Zamawiaj±cy wymaga, aby zakres wykonywanych przegl±dów był zgodny z wymogami postawionymi przez producenta urz±dzenia?
Ad.21.
Zamawiaj±cy wymaga wykonania okresowych przegl±dów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu i aparatury medycznej z zachowaniem ci±gło¶ci terminów ważno¶ci przegl±dów.

Pytanie 22 zadanie: 33,46,115. Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjenta i Zamawiaj±cego, a zgodnie z wytycznymi producenta ujętymi m.in. w instrukcji obsługi, do przestrzegania których zobowi±zany jest Zamawiaj±cy ( zgodnie z Ustaw± o wyrobach Medycznych) wymagane jest, aby przegl±dy wykonywane były przez podmiot posiadaj±cy odpowiednie upoważnienie producenta, które należy złożyć wraz z ofert± przetargow±.

Ad.22
Zamawiaj±cy wymaga aby Wykonawca:
a dysponował okre¶lonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, czę¶ciami zamiennymi, czę¶ciami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi.
b posiadał okre¶lone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynno¶ci serwisowych
c zatrudniał osoby posiadaj±ce okre¶lone przez wytwórcę kwalifikacje i do¶wiadczenie zawodowe.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Odpowiedzi udzieliła: K. Bajorek

Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
A/aPytanie:dodano: 2015-05-25
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-25
Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/2165/15 Tarnów,2015-05-25.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

2. Pytanie do SIWZ dot. Pakietu nr 64 – Wzór umowy §3 pkt 12.
Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiaj±cy każdorazowo przy każdej diagnozie, naprawie b±dĽ wymianie czę¶ci na nowe/oryginalne wymaga przedstawienia dodatkowej oferty cenowej.
Ad.2 - § 3 ust. 12 odnosi się wył±cznie do napraw. W przypadku konieczno¶ci naprawy urz±dzenia/aparatu Wykonawca będzie sporz±dzał kosztorys. Wykonanie czynno¶ci naprawy nast±pi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiaj±cego z uwzględnieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie przetargowej.

3. Pytanie do SIWZ dot. Pakietu nr 64
Prosimy o doprecyzowanie czy oferta dla Zamawiaj±cego ma uwzględniać koszty kontraktu serwisowego (przegl±dy oraz naprawy bez czę¶ci).
Ad.3. Oferta ma uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przegl±dów technicznych oraz stawkę roboczogodziny która odnosi się do napraw.

4. Pytanie do SIWZ dot. Pakietu nr 64 – Wzór umowy §3 pkt 12.
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiaj±cy wymaga podania kosztów roboczogodziny w celu zapewnienia sobie stało¶ci stawki przez okres trwania umowy?
Ad.4. Tak.

5. Pytanie do SIWZ dot. Pakietu nr 64 – Wzór umowy §2 pkt 8. Zamawiaj±cy wymaga: „8. W cenę roboczogodziny za wykonana naprawę należy wliczyć koszt dojazdu/koszt przesłania do i od Wykonawcy w celu naprawy uszkodzonego sprzętu.” Prosimy o wykre¶lenie lub modyfikację w/w zapisu z uwagi na fakt iż koszt dojazdu uwzględniony przy każdej roboczogodzinie znacz±co podwyższa koszty. Nasza firma stosuje ryczałtowy koszt dojazdu, jednorazowy przy każdej ofercie cenowej.

Ad.5 Tak, Zamawiaj±cy z kosztów roboczogodziny wył±cza koszty dojazdu, koszty przesyłki itp., w Formularzu oferty (zał±cznik nr1) w punkcie 2 należy wpisać stawkę roboczogodziny dla danego zakresu. Stawka roboczogodziny nie obejmuje kosztu dojazdu, kosztu przesyłki itp.

modyfikuje zapis § 2 pkt. 8 projektu umowy:

Pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „Cena roboczogodziny okre¶lona w § 4 ust. 1 nie obejmuje kosztów dojazdu/kosztów przesłania do i od Wykonawcy w celu naprawy uszkodzonego sprzętu.

Zamawiaj±cy modyfikuje zapis § 2 ust. 9, ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia konieczno¶ci wykonania naprawy lub wymiany czę¶ci na nowe/ oryginalne Wykonawca będzie sporz±dzał wykaz czę¶ci zamiennych, (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy) wraz z okre¶leniem ich kosztów oraz przewidywan± ilo¶ci± roboczogodzin do wykonania naprawy w rozbiciu na składniki: robociznę, koszt dojazdu, koszt przesyłki itp. Koszty dojazdu/koszty przesłania do i od Wykonawcy w celu naprawy sprzętu obci±żaj± Wykonawcę. Wykonanie w/w czynno¶ci nast±pi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiaj±cego z uwzględnieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie przetargowej”

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
A/a


Pytanie:dodano: 2015-05-25
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-25Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl
Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/54/AN/ 2164/15 Tarnów,2015-05-25.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, Numer sprawy 54/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. dot. wzoru Umowy par.2 pkt.9 oraz zał.1 do SIWZ (oferta) pkt.2. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci rozbicie ceny roboczogodziny na poszczególne składniki: robociznę, koszt dojazdu i koszt przesyłki? Wliczenie wszystkich składników w koszt roboczogodziny powoduje brak możliwo¶ci ponoszenia kosztów za faktycznie poniesione koszty i w zależno¶ci od skomplikowania naprawy pozostanie ze szkod± dla jednej lub drugiej strony.
Ad.1. W Formularzu oferty (zał±cznik nr1) w punkcie 2 należy wpisać stawkę roboczogodziny dla danego zakresu. Stawka roboczogodziny nie obejmuje kosztu dojazdu, kosztu przesyłki itp.

Zamawiaj±cy modyfikuje zapis § 2 ust. 9, ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia konieczno¶ci wykonania naprawy lub wymiany czę¶ci na nowe/ oryginalne Wykonawca będzie sporz±dzał wykaz czę¶ci zamiennych, (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy) wraz z okre¶leniem ich kosztów oraz przewidywan± ilo¶ci± roboczogodzin do wykonania naprawy w rozbiciu na składniki: robociznę, koszt dojazdu, koszt przesyłki itp. Wykonanie w/w czynno¶ci nast±pi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiaj±cego z uwzględnieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie przetargowej”


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
A/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-15

Zamawiaj±cy:

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Nasz znak : SWLOG-271/AH/ 54 /2497 /15 Tarnów, 2015-06-15


Dot: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łuka-sza SPZOZ w Tarnowie – spr. 54/2015.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESACH


Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) uprzejmie informuje, że:

unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresach 2-7, 9-10, 12-21, 24, 27-31, 34-44, 47, 49-63, 67-71, 74, 78-80, 82-84, 88-89, 91, 93-96, 98, 100-104, 106-110, 113-114, 116-118, 120.Uzasadnienie:
„ Nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu”.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/54/AH/2843/15 Tarnów, 2015-07-08


Dot.: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 54/2015.

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w usługę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

1. PHU „STERIMED” R. Majchrowicz & M. Krawczyk 35-512 Rzeszów ul. Prymasa 1000-lecia 7c
Zakres 45 – 4 231,20 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 45– 3 m-ce

2.Werfen Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
Zakres 81 – 2 214,00 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 81– 3 m-ce

4.Physio –Control Poland Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa
Zakres 11 – 5 977,80 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 11: 7 m-cy

5.Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Zakres 33 – 12 816,60 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 33: 3 m-ce

Zakres 46 – 80 761,80 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 46: 3 m-ce

Zakres 115: 6 888,00 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 115: 3 m-ce

6.Agata Bonderek – Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ ul. Moniuszki 15/45,
31-523 Kraków
Zakres 76 – 3 997,50 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 76: 3 m-ce

Zakres 87 – 46 321,80 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 87: 3 m-ce

Zakres 90 – 1 476,00 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 90: 3 m-ce

Zakres 99 – 5 166,00 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 99: 3 m-ce

Zakres 105 – 3 640,80 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 105: 3 m-ce

Zakres 111 – 1 709,70 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 111: 3 m-ce

7.MAQUET Polska Sp. z o.o. 02-823 Warszawa ul. Osmańska 14
Zakres 92 – 15 744,00 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 92: 6 m-cy

8.AB Med. - Serwis Arkadiusz Dobkowski ul. Sikorskiego 8/6, 07-410 Ostrołęka
Zakres 86 – 4 674,00 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 86: 3 m-ce9.Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres 112 – 21 402,00 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 112: 4 m-ce

10.ERBE Polska Sp. z o.o. Aparatura elektromedyczna Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa
Zakres 25 – 3 168,48 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 25: 12 m-cy

11. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
Zakres 72 – 2 223,84 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 72: 6 m-cy

Zakres 73 – 8 811,72 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 73: 6 m-cy

Zakres 75 – 885,60 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 75: 6 m-cy

Zakres 77 – 13 566,90 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 77: 6 m-cy

12.Olympus Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
Zakres 119 – 18 671,40 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 119: 6 m-cy

13.TMS Sp. z o.o. 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 84
Zakres 64 – 68 880,00 zł
Okres udzielonej gwarancji dla zakresu 64: 3 m-ce


Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów okre¶lonych w SIWZ spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.
W zał±czeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

1. PHU „STERIMED” R. Majchrowicz & M. Krawczyk 35-512 Rzeszów ul. Prymasa 1000-lecia 7c
2.Werfen Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa
3.DRG MedTek Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa
4.Physio –Control Poland Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa
5.Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
6.Agata Bonderek – Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ ul. Moniuszki 15/45,
31-523 Kraków
7.MAQUET Polska Sp. z o.o. 02-823 Warszawa ul. Osmańska 14
8.AB Med. - Serwis Arkadiusz Dobkowski ul. Sikorskiego 8/6, 07-410 Ostrołęka
9.Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
10.ERBE Polska Sp. z o.o. Aparatura elektromedyczna Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa
11. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
12.Olympus Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
13.TMS Sp. z o.o. 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 84
14.Narodowe Centrum Badań J±drowych Zakład Aparatury J±drowej ul. Andrzeja Sołtana 7,
05-400 Otwock
15.Pol-Med. Plus 32-020 Wieliczka Czarnochowice 67 adres do korespondencji: 32-020 Wieliczka
ul. Chrobrego 28/3

2. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w postępowaniu został wykluczony Wykonawca:

- 15.Pol-Med Plus 32-020 Wieliczka Czarnochowice 67 adres do korespondencji: 32-020 Wieliczka
ul. Chrobrego 28/3 – w zakresach nr 11,22,23,25,32,48,72,73,85,119 – pismem z dnia 12.06.2015 r znak SWLOG-271/54/2497/15 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do złożenia wyja¶nień wobec zarzutów postawionych przez Wykonawcę ERBE z siedzib± w Warszawie. Wykonawca ERBE kwestionował posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia przez Wykonawcę Pol Med Plus w zakresie nr 25. Wykonawca w pi¶mie z dnia 16.06.2015 r złożył wyja¶nienia, w których potwierdza dysponowanie zapleczem technicznym, czę¶ciami zamiennymi, czę¶ciami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi, niezbędnymi do wykonania usług serwisowych diatermii ERBE.
Pismem z dnia 12.06.20145 r znak SWLOG -271/54/AH/2699/15 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do złożenia wyja¶nień wobec zarzutów postawionych przez Wykonawcę Physio Control z siedzib± w Warszawie dotycz±cych wykazu osób Wykonawców, którzy złożyli oferty w zakresie nr 11. Wykonawca Physio Control podniósł w pi¶mie, iż Wykonawcy ci nie spełniaj± wymagań postawionych w SIWZ oraz wytycznych producenta defibrylatorów LIFEPAK do wykonywania czynno¶ci serwisowych. W odpowiedzi Wykonawca Pol Med Plus wyja¶nił w pi¶mie z dnia 06.07.2015 r iż nie posiada certyfikatów ze szkoleń producenta dla defibrylatorów LIFEPAK 12 oraz 20e oraz autoryzacji.
W ocenie Zamawiaj±cego Wykonawca nie posiada odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia w w/w zakresach. Zamawiaj±cy uznał posiadanie przez Wykonawcę potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia jedynie w zakresie nr 8. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:
- 6. Agata Bonderek – Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ ul. Moniuszki 15/45,
31-523 Kraków –w zakresie nr 77 – Wykonawca wypełniaj±c zał±cznik nr 1A – specyfikację asortymentowo –ilo¶ciowo- cenow± dla zakresu nr 77 wpisał dodatkow± pozycję pompy strzykawkowej. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci SIWZ.

Równocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. unieważnia postępowanie w zakresach 1, 8, 26, 97 - „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższ± cen± przewyższa kwotę, któr± Zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. tj. w zakresie nr 1 kwotę 3 000,00 zł brutto,
w zakresie nr 8 kwotę 1 600,00 zł brutto, w zakresie nr 26 kwotę 14 000,00 zł brutto, w zakresie nr 97 kwotę 4 000,00 zł brutto.


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Zamawiaj±cy unieważnia postępowanie w zakresach: 22, 23, 32, 48, 85,
„nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu albo nie wpłyn±ł żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegaj±cego wykluczeniu”.


W zakresach 33, 45, 46, 64, 75, 76, 81, 86, 87, 90, 99, 105, 111, 112, 115 Zamawiaj±cy w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy złożono tylko jedn± ofertę. Umowa z dnia 14.07.2015r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

W zakresach nr 11, 25, 72, 73, 77, 92, 119 termin po upływie którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 20.07.2015 r.
Umowa zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.
Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisał
Stanisław Łata
Z-ca Dyr.ds. Lecznictwa

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-21
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie zostały zawarte umowy z Wykonawcami:

w dniu 14.07.2015 r.
-PHU „STERIMED” R. Majchrowicz & M. Krawczyk 35-512 Rzeszów ul. Prymasa 1000-lecia 7c - Zakres 45

-Werfen Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa - Zakres 81

- Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Zakres 33, 46, 115

- Agata Bonderek – Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ ul. Moniuszki 15/45,
31-523 Kraków - Zakres 76, 87, 90, 99, 105, 111

- AB Med. - Serwis Arkadiusz Dobkowski ul. Sikorskiego 8/6, 07-410 Ostrołęka - Zakres 86

- Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa - Zakres 112

- Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l - Zakres 75

- TMS Sp. z o.o. 02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 84-
Zakres 64

oraz w dniu 21.07.2015 r z:

- Physio –Control Poland Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa - Zakres 11

- MAQUET Polska Sp. z o.o. 02-823 Warszawa ul. Osmańska 14 - Zakres 92

- ERBE Polska Sp. z o.o. Aparatura elektromedyczna Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa- Zakres 25

- Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l- Zakres 72, 73, 77

- Olympus Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa- Zakres 119