Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

57-Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarow pojemności modernizowanych baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologii oraz oświetlenia ewakuacyjnego klatki schodowej bud. A Szpitala

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności modernizowanych baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologii oraz oświetlenia ewakuacyjnego klatki schodowej bud. A
Numer ogłoszenia: 55843 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności modernizowanych baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologii oraz oświetlenia ewakuacyjnego klatki schodowej bud. A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności modernizowanych baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologii oraz oświetlenia ewakuacyjnego klatki schodowej bud. A.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.43.00.00-9, 31.43.10.00-6, 45.31.70.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 2 400,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek: wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 1) co najmniej jedną dostawę wraz z wymianą i wykonaniem pomiarów pojemności modernizowanych baterii OPzS o wartości brutto minimum 40.000,00 zł 2) co najmniej jedną dostawę wraz z wymianą i wykonaniem pomiarów pojemności modernizowanych baterii VRLA o wartości brutto minimum 20.000,00 zł.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji E.



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

1) Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za główne dostawy uważa się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. 2.2. niniejszej SIWZ, (załącznik nr 4 do SIWZ) 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności posiadających świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji E, którzy będą wykonywali montaż nowych i demontaż starych baterii akumulatorów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ). 3) Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczone ogniwa baterii akumulatorów OPzS będą wykonane zgodnie z Polską Normą PN-EN 60896-1 lub IEC 896-1 oraz że dostarczone bloki baterii VRLA będą wykonane zgodnie z Polską Normą PN-EN 60896-2 lub IEC 896-2.( zał. Nr 1 pkt. 7 - Formularz Ogólny ) 4) Oświadczenie Wykonawcy, ze dostarczone baterie będą posiadały projektowana żywotność zgodną z wymaganiami zawartymi w SIWZ .( zał. Nr 1 pkt. 8 - Formularz Ogólny ) 5) Dokumentację techniczną, umożliwiającą ocenę zgodności baterii i korków z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 97
2 - Certyfikat ISO 9001 - 3

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-04-21 (0150421110055-siwz 57.doc)
Zał±cznik - 2015-04-21 (0150421110105-kodeks etyki.pdf)
Specyfikacja - 2015-05-07 (0150507125832-siwz 57 modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-04-29
OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-29
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 55843-2015 z dnia 2015-04-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów

Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemno¶ci modernizowanych baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologii oraz o¶wietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej bud. A
Termin składania ofert: 2015-05-04

Numer ogłoszenia: 60587 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 55843 - 2015 data 21.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

Sprostowanie:dodano: 2015-04-30
OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-57-1755/15 Tarnów, dnia 29.04.2015 r.


Dotyczy: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemno¶ci modernizowanych baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologii oraz o¶wietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej bud. A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 57/2015

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przedłuża termin składania ofert do dnia 14 maja 2015r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 14 maja 2015r. godz. 11.00


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2015-05-07
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-07
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kkrikiel@lukasz.med.pl


znak pisma: SWLOG-271-KS-57-1861/15 Tarnów, dnia 05.05.2015 r.

Dotyczy: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemno¶ci modernizowanych baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologii oraz o¶wietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej bud. A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – sprawa nr 57/2015

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 57/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy modyfikuje poniższe zapisy SIWZ: tj. dodatkowe wymagania Zamawiaj±cego, wymagane dokumenty, terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:

1. Rozdział I Dodatkowe wymagania Zamawiaj±cego pkt. 8 (str. 2) SIWZ

Jest Winno być
8) Po wykonaniu prac przed odbiorem Wykonawca przedłoży Zamawiaj±cemu:
 Protokół z montażu, rozruchu i przekazania do użytkowania,
 Protokoły z testu pojemno¶ci pomontażowej,
 Deklarację producenta (w języku polskim) zgodno¶ci wykonania ogniw oferowanej baterii akumulatorów OPzS z Polsk± Norm± PN-EN 60896-1 lub IEC 896-1 oraz baterii VRLA z Polsk± Norm± PN-EN 60896-2 lub IEC 896-2,
 Certyfikat producenta (w języku polskim) żywotno¶ci zainstalowanych baterii akumulatorów.
 Deklarację Zgodno¶ci,
 Dokumentację powykonawcz±,
 Instrukcję Obsługi, Ksi±żkę eksploatacji
 Dokumentację dostarczonych baterii,
 Karty gwarancyjne,
 Karty przekazania odpadu,
 Dokument po¶wiadczaj±cy o przeszkoleniu pracowników. 8) Po wykonaniu prac przed odbiorem Wykonawca przedłoży Zamawiaj±cemu:
 Protokół z montażu, rozruchu i przekazania do użytkowania,
 Protokoły z testu pojemno¶ci pomontażowej,
 Deklarację producenta (w języku polskim) zgodno¶ci wykonania ogniw dostarczonej baterii akumulatorów OPzS z Polsk± Norm± PN-EN 60896-1 lub IEC 896-1 oraz baterii VRLA z Polsk± Norm± PN-EN 60896-2 lub IEC 896-2,
 Certyfikat producenta (w języku polskim) żywotno¶ci zainstalowanych baterii akumulatorów.
 Deklarację Zgodno¶ci,
 Dokumentację powykonawcz±,
 Instrukcję Obsługi, Ksi±żkę eksploatacji
 Dokumentację dostarczonych baterii,
 Karty gwarancyjne,
 Karty przekazania odpadu,
 O¶wiadczenie, że złożone do odbioru dokumenty s± zgodne ze stanem faktycznym,
 Dokument po¶wiadczaj±cy o przeszkoleniu pracowników.


2. Rozdział V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt. 3 ( str. 4 ) SIWZ
Jest Winno być
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadaj± wymaganiom okre¶lonym przez zamawiaj±cego, zamawiaj±cy ż±da przedłożenia w szczególno¶ci:
 O¶wiadczenie Wykonawcy, że dostarczone ogniwa baterii akumulatorów OPzS będ± wykonane zgodnie z Polsk± Norm± PN-EN 60896-1 lub IEC 896-1 oraz że dostarczone bloki baterii VRLA będ± wykonane zgodnie z Polsk± Norm± PN-EN 60896-2 lub IEC 896-2.
 O¶wiadczenie Wykonawcy, ze dostarczone baterie będ± posiadały projektowana żywotno¶ć zgodn± z wymaganiami zawartymi w SIWZ
 Dokumentacji technicznej, umożliwiaj±cej ocenę zgodno¶ci oferowanych baterii i korków z wymaganiami okre¶lonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadaj± wymaganiom okre¶lonym przez zamawiaj±cego, zamawiaj±cy ż±da przedłożenia w szczególno¶ci:
 Deklarację producenta (w języku polskim) zgodno¶ci wykonania ogniw oferowanej baterii akumulatorów OPzS z Polsk± Norm± PN-EN 60896-1 lub IEC 896-1 oraz baterii VRLA z Polsk± Norm± PN-EN 60896-2 lub IEC 896-2.
 Certyfikat producenta (w języku polskim) żywotno¶ci projektowanej oferowanych baterii akumulatorów,
 Oryginalne karty katalogowe oferowanych baterii,
 Dokumentację techniczn±, umożliwiaj±c± ocenę zgodno¶ci oferowanych ogniw i baterii, korków z wymaganiami okre¶lonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Rozdział V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt. 4 ( str. 5 ) SIWZ
Jest Winno być
8) O¶wiadczenie Wykonawcy, że dostarczone ogniwa baterii akumulatorów OPzS będ± wykonane zgodnie z Polsk± Norm± PN-EN 60896-1 lub IEC 896-1 oraz że dostarczone bloki baterii VRLA będ± wykonane zgodnie z Polsk± Norm± PN-EN 60896-2 lub IEC 896-2.( zał. Nr 1 pkt. 7 – Formularz Ogólny )
9) O¶wiadczenie Wykonawcy, ze dostarczone baterie będ± posiadały projektowana żywotno¶ć zgodn± z wymaganiami zawartymi w SIWZ .( zał. Nr 1 pkt. 8 – Formularz Ogólny )
10) Dokumentację techniczn±, umożliwiaj±c± ocenę zgodno¶ci baterii i korków z wymaganiami okre¶lonymi w opisie przedmiotu zamówienia 8) Deklarację producenta (w języku polskim) zgodno¶ci wykonania ogniw oferowanej baterii akumulatorów OPzS z Polsk± Norm± PN-EN 60896-1 lub IEC 896-1 oraz baterii VRLA z Polsk± Norm± PN-EN 60896-2 lub IEC 896-2.
9) Certyfikat producenta (w języku polskim) żywotno¶ci projektowanej oferowanych baterii akumulatorów,
10) Oryginalne karty katalogowe oferowanych baterii,
11) Dokumentację techniczn±, umożliwiaj±c± ocenę zgodno¶ci oferowanych ogniw i baterii, korków z wymaganiami okre¶lonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Rozdział XI i XII SIWZ. Termin składania ofert: 14.05.2015 godz. 10.00, otwarcie 14.05.2015 godz. 11.00
5. Rozdział XIX SIWZ. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 2 595,00 zł.
6. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 12.06.2015 roku

Zmianie ulega również zał±cznik nr 1, 1A oraz zał±cznik nr 7
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.


Dyrektor Szpitala Anna Czech (podpis Kierownika Zamawiaj±cego )



Otrzymuj± : Adresat + zał±cznik
A/a

Sprostowanie:dodano: 2015-05-07
OdpowiedĽ:dodano: 2015-05-07
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 55843-2015 z dnia 2015-04-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemno¶ci modernizowanych baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologii oraz o¶wietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej bud. A
Termin składania ofert: 2015-05-04



Numer ogłoszenia: 65545 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 55843 - 2015 data 21.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: WADIUM Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 2 400,00 zł..
W ogłoszeniu powinno być: WADIUM Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 2 595,00 zł..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJˇCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJˇ OKRE¦LONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadaj± okre¶lonym wymaganiom należy przedłożyć: -inne dokumenty 1) Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane, oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane lub s± wykonywane należycie. Za główne dostawy uważa się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku okre¶lonego w pkt. 2.2. niniejszej SIWZ, (zał±cznik nr 4 do SIWZ) 2) wykaz osób, które będ± uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególno¶ci posiadaj±cych ¶wiadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji E, którzy będ± wykonywali montaż nowych i demontaż starych baterii akumulatorów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do¶wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynno¶ci, oraz informacj± o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał±cznik nr 5 do SIWZ). 3) O¶wiadczenie Wykonawcy, że dostarczone ogniwa baterii akumulatorów OPzS będ± wykonane zgodnie z Polsk± Norm± PN EN 60896 1 lub IEC 896 1 oraz że dostarczone bloki baterii VRLA będ± wykonane zgodnie z Polsk± Norm± PN EN 60896-2 lub IEC 896 2.( zał. Nr 1 pkt. 7 Formularz Ogólny ) 4) O¶wiadczenie Wykonawcy, ze dostarczone baterie będ± posiadały projektowana żywotno¶ć zgodn± z wymaganiami zawartymi w SIWZ ( zał. Nr 1 pkt. 8 Formularz Ogólny ) 5) Dokumentację techniczn±, umożliwiaj±c± ocenę zgodno¶ci baterii i korków z wymaganiami okre¶lonymi w opisie przedmiotu zamówienia..
W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJˇCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJˇ OKRE¦LONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadaj± okre¶lonym wymaganiom należy przedłożyć: -inne dokumenty 1) Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane, oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane lub s± wykonywane należycie. Za główne dostawy uważa się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku okre¶lonego w pkt. 2.2. niniejszej SIWZ, (zał±cznik nr 4 do SIWZ) 2) wykaz osób, które będ± uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególno¶ci posiadaj±cych ¶wiadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji E, którzy będ± wykonywali montaż nowych i demontaż starych baterii akumulatorów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do¶wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynno¶ci, oraz informacj± o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał±cznik nr 5 do SIWZ). 3) Deklarację producenta (w języku polskim) zgodno¶ci wykonania ogniw oferowanej baterii akumulatorów OPzS z Polsk± Norm± PN EN 60896 1 lub IEC 896 1 oraz baterii VRLA z Polsk± Norm± PN EN 60896 2 lub IEC 896 2. 4) Certyfikat producenta (w języku polskim) żywotno¶ci projektowanej oferowanych baterii akumulatorów, 5) Oryginalne karty katalogowe oferowanych baterii, 6) Dokumentację techniczn±, umożliwiaj±c± ocenę zgodno¶ci oferowanych ogniw i baterii, korków z wymaganiami okre¶lonymi w opisie przedmiotu zamówienia..

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-03
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-57-2337/15 Tarnów, 2015-06-03

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest „Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemno¶ci modernizowanych baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologii oraz o¶wietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej bud. A” dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 57/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
01 „BATER” Sp. z o.o., ul. DĽwigowa 63, 01-376 Warszawa Zakres 1 – 73 800,00
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 Cena Certyfikat ISO
nazwa Wykonawcy 97% 3% 100%
1 BATER SP. Z O.O. 10,00 10,00
BATER SP. Z O.O. 29,10 0,90 30,00
4 SEVITEL SP. Z O.O. 9,76 10,00
SEVITEL SP. Z O.O. 28,41 0,90 29,31



3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) „BATER” Sp. z o.o., ul. DĽwigowa 63, 01-376 Warszawa
2) Mifama Opa Carbo Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów
3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BATER-AKUMULATORY” ul. Dębowa 16A, 40-103 Katowice
4) SEVITEL Sp. z o.o., ul. Leopolda 29, 40-189 Katowice

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

02 - Mifama Opa Carbo Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta została złożona niezgodnie z wymogami SIWZ na nieaktualnym zał±czniku nr 1 – „Oferta cenowa” Zamawiaj±cy dnia 07.05.2015 r. zmodyfikował zał±cznik nr 1. Wykonawca przy sporz±dzaniu oferty winien posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem więc tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

03 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bater-Akumulatory” Adam Cisowski Ul. Dębowa 16A, 40-103 Katowice, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 w zwi±zku z art. 90 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) – zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi na wezwanie do wyja¶nienia ceny (pismo znak SWLOG-271-KS-57-2071/15 z dnia 2015-05-18) Wykonawca nie wykazał, że cena nie jest raż±co niska w stosunku do przedmiotu zamówieniu.
Zamawiaj±cy po dokonaniu analizy i ocenie wyja¶nień uznał iż, oferta w/w Wykonawcy zawiera raż±co nisk± cenę. Wyja¶nienia Wykonawcy nie obejmuj± wszystkich elementów maj±cych wpływ na wysoko¶ć ceny. Wyja¶nienia odnosz± się wył±cznie do baterii 220V 5OPzS260. Wykonawca nie odniósł się w ogóle do baterii VRLA, które stanowi± około 40 % ceny całej oferty,

W ocenie Zamawiaj±cego z uwagi na wysoko¶ć kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania, cena przedmiotowej oferty nie daje gwarancji pełnego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Złożone wyja¶nienia nie pozwalaj± na uznanie, iż zaoferowana cena nie jest raż±co niska. Pominięcie w wyja¶nieniach elementów oczekiwanych przez Zamawiaj±cego, przy jednoczesnym złożeniu wyja¶nień niepełnych, nierozpraszaj±cych w±tpliwo¶ci leż±cych u podstaw wezwania, poci±ga za sob± sankcję w postaci odrzucenia oferty. Wykonawca działaj±cy z należyt± staranno¶ci± winien odpowiednio zareagować na wezwanie zamawiaj±cego maj±c na względzie skutki, jakie ustawa wi±że z instytucj± wyja¶nień.

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 08.06.2015 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-25
11.06.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
BATER Sp. z o.o., ul. DĽwigowa 63, 01-376 Warszawa
Zakres 1 – 73 800,00