Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

51-sukcesywna dostawa : Opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do drukarki Zebra HC100 oraz fartuchów ochronnych RTG; osłon na tarczycę oraz wieszaka

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl


Tarnów: sukcesywna dostawa : Opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do drukarki Zebra HC100 oraz fartuchów ochronnych RTG; osłon na tarczycę oraz wieszaka
Numer ogłoszenia: 50259 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa : Opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do drukarki Zebra HC100 oraz fartuchów ochronnych RTG; osłon na tarczycę oraz wieszaka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 Opaski identyfikacyjne dla pacjentów Zakres 2 Fartuchy ochronne RTG; osłony na tarczycę oraz wieszak.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.61-2, 35.11.34.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ - dot. zakresu 1 i 2 2) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz potwierdzamy gotowość do ich udostępnienia na żądanie Zamawiającego (załącznik nr 4 do SIWZ) - dotyczy zakresu 2


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opaski identyfikacyjne dla pacjentów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opaski identyfikacyjne dla pacjentów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.61-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 97
2. Certyfikat ISO 9001 - 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Fartuchy ochronne RTG; osłony na tarczycę oraz wieszak.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fartuchy ochronne RTG; osłony na tarczycę oraz wieszak.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Okres udzielonej Gwarancji - 10

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-04-10 (0150410124823-siwz 51.doc)
Zał±cznik - 2015-04-10 (0150410124848-zalaczanik 1 b.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-04-16
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-51- 1595/15 Tarnów, dnia 15.04.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do drukarki Zebra HC100 oraz fartuchów ochronnych RTG; osłon na tarczycę oraz wieszaka dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 51/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 15.04.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Dot. wzór umowy zał. nr 5 – zakres 2, § 4 – Odpowiedzialno¶ć, pkt 1
Czy Zamawiaj±cy odst±pi od kar umownych ( § 4, pkt 1 umowy) w przypadku opóĽnienia realizacji w podanym terminie z powodu przyczyn losowych niezależnych od Oferenta?
Ad. 1 Nie, Zapis pozostaje bez zmian.
Podpisała: Anna Czech - Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-16

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-51-1823/15 Tarnów, 2015-05-05

Dotyczy: sukcesywna dostawa : Opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do drukarki Zebra HC100 oraz fartuchów ochronnych RTG; osłon na tarczycę oraz wieszaka dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 51/2015
Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
07 Jantar Sp. z o.o., ul. Piekarska 199, 43-300 Bielsko – Biała Zakres 1 – 44 346,42
09 Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher, ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów Zakres 2 – 24 989,91
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 97% 3% 100%
1 Aspekt Sp. z o. o. 9,00 0,00
Aspekt Sp. z o. o. 34,91 0,00 34,91
5 ETISOFT S.C. 6,66 10,00
ETISOFT S.C. 25,83 1,20 27,03
7 JANTAR SP. Z O.O. 10,00 10,00
JANTAR SP. Z O.O. 38,80 1,20 40,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
2 PROMEDICOM 8,96 10,00
PROMEDICOM 32,26 4,00 36,26
4 MITRAMED 8,91 0,00
MITRAMED 32,09 0,00 32,09
6 EMPIREUM 9,44 0,00
EMPIREUM 33,97 0,00 33,97
8 MEDITECH SP. Z O.O. 8,60 0,00
MEDITECH SP. Z O.O. 30,95 0,00 30,95
9 MEDRES 10,00 10,00
MEDRES 36,00 4,00 40,00


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Aspekt Sp. z o.o., ul. Męczenników O¶więcimia 40, 41-922 Radzionków
2) PROMEDICOM Medyczne Centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe mgr inż. Zbigniew Layer, Rynek Pogórski 7, 30-518 Kraków
3) IBCS Poland Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 46 33-300 Nowy S±cz
4) MITRAMED P. Wysocki P. Wachczyk S.J., ul. Solec 36/10, 00-394 Warszawa
5) ETISOFT S.C Katarzyna i Marek Obłaza , Ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków
6) EMPIREUM Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
7) Jantar Sp. z o.o., ul. Piekarska 199, 43-300 Bielsko – Biała
8) MEDITECH Sp. z o.o., ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki
9) Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher, ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów

4. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następuj±cy Wykonawca:
03 – IBCS Poland Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 46 33-300 Nowy S±cz
Pismem znak: SWLOG-271-KS-51-1689/15 z dnia 23.04.2015 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego dokumentu, a tym samym tre¶ć oferty nie odpowiada tre¶ci SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 11.05.2015 r.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-19
12.05.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Jantar Sp. z o.o., ul. Piekarska 199, 43-300 Bielsko – Biała Zakres 1 – 44 346,42
Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher, ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów
Zakres 2 – 24 989,91