Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

52-opatrunki specjalistyczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych
Numer ogłoszenia: 50109 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych - Zamawiający dopuszcza składania ofert na całość lub na poszczególne zakresy. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-5)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1) Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu (deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE oraz wpis, powiadomienie lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010, DZ.U. Nr 107 Poz. 679 ze zm. - o ile dotyczy, jeżeli nie dotyczy, Wykonawca sporządza oświadczenie do oferty). Zaleca się, aby na dołączonych w/w dokumentach Wykonawca w prawym górnym rogu wpisał numer oraz pozycję z pakietu, którego dotyczy. 2) Zamawiający wymaga dla wszystkich zaoferowanych produktów dołączenia do oferty katalogów, ulotek informacyjnych, zdjęć lub innych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia w języku polskim, które umożliwiają potwierdzenie spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1B do SIWZ. Zaleca się, aby na dołączonych w/w dokumentach Wykonawca w prawym górnym rogu wpisał numer oraz pozycję z pakietu, którego dotyczy.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99
2 - Jakość ISO 9001 - 1
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie : a) numeru katalogowego wyrobu medycznego, b) nazwy wyrobu medycznego przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku wyrobu medycznego z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu medycznego zamiennego o parametrach nie gorszych od wyrobu medycznego objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział LOgistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: opatrunki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Hydrożel - żel amorficzny zawierający zmodyfikowany polimer karboksymetylo-celulozy, glikolu propylenowego i wody. Do oczyszczania i rozpuszczania strupów złogów i tkanki martwiczej, stwarza wilgotne środowisko w ranie. Przeznaczony do ran głębokich, suchych, mało i umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozpływną, ułatwiający proces autolizy. Żel zawarty w aplikatorze. Sterylny. 6g 400 2 Opatrunek węglowy ze srebrem, sterylny, do ran powierzchniowych i głębokich, z dużym i średnim wysiękiem, nieprzyjemnym zapachem i wydzieliną ropną. Sterylny. 10cmx10cm(+/-2cm) 300 10cmx20cm(+/-2cm) 200 3 Opatrunek z dzianiny wiskozowej o działaniu nawilżająco - natłuszczającym zawierający np. parafinę lub emulsję oleisto wodną, sterylny, nie przywierający do powierzchni rany, zapewniający wilgotne środowisko. 10cmx10cm(+/-2cm) 400 10cmx20cm (+/-2cm) 200 4 Opatrunek błona przeźroczysta, wodoodporna, nie przepuszczająca bakterii, umożliwiająca wymianę gazową, na rany ziarninujące, ochraniająca świeży naskórek. Sterylna. 10cm x 12cm (+/- 2cm ) 400 10cm x 25cm (+/- 3 cm ) 200 5 Opatrunek foliowy na rolce, wodoodporny, do zabezpieczania opatrunków pierwotnych oraz jako profilaktyka p/odleżynowa. Niesterylny. 10cmx10m (+/-2cm) 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: opatrunki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Opatrunek hydrokoloidowy, utrzymujący wilgotne środowisko w ranie, pochłaniający nadmiar wysięku, rany płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące. Sterylny 10 cm x 10 m (+/-2 cm) 600 15cm x15cm(+/-2cm) 400 2 Hydrokoloidowy, samoprzylepny opatrunek, zapewniajacy wilgotne środowisko gojenia, do ran płytkich, suchych, mało/umiarkownie sączących lub w koncowym etapie gojenia, cienki, elastyczny i wodoodporny, sterylny. 10cmx10cm(+/-2cm) 400 15cmx15cm(+/-2cm) 300 3 Opatrunek typu hydrofiber ze srebrem, sterylny, pochłaniający wysięk, do ran zainfekowanych, ze średnim lub obfitym wysiękiem. Opatrunek w postaci kompresu tworzącego w ranie środowisko sprzyjające gojeniu, tworzenie żelu w kontakcie z wysiękiem. Do przycinania w celu uzyskania kształtu odpowiadajacego parametrom rany. Sterylny. 10cmx10cm(+/-2cm) 600 15cmx15cm (+/-2cm) 300 4 Opatrunek typu hydrofiber, do ran o wysięku umiarkowanym do obfitego, wchłaniający znaczne ilości wysięku, tworzący wilgotne środowisko przyspieszające gojenie rany, izolujący bakterie między pęczniejącymi włóknami opatrunku. Sterylny. 10cm x 10cm (+/- 2cm ) 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opatrunki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem do ran zakażonych o dużym i umiarkowanym wysięku anatomicznie dopasowany do okolicy krzyżowej, samoprzylepny z wodoszczelną warstwą zewnętrzną, sterylny, z możliwością pozostawienia na ranie do 7 dni. 17 cm x 17 m (+/-1 cm) 400 22cmx22cm(+/-2cm) 300 2 Opatrunek z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki ze srebrem przeznaczony na rany zakażone o, umiarkowanym lub obfitym wysięku umiejscowione w trudnych do założenia opatrunku okolicach - pięta łokiec. Sterylny. 10cmx13cm(+/-2cm) 400 3 Opatrunek z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki przeznaczony na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku umiejscowione w trudnych do założenia opatrunku okolicach pięta łokiec. Sterylny, dający efekt wyściółki. 10cmx13cm(+/-2cm) 600 4 Opatrunek z pianki poliuretanowej o dużym i umiarkowanym wysięku, anatomicznie dopasowany do okolicy krzyżowej, samoprzylepny z wodoszczelną warstwą zewnętrzną, sterylny, z możliwością pozostawienia na ranie do 7 dni. 17cm x 17cm (+/- 2cm ) 800.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opatrunki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Opatrunek z alginianów wapnia. Do zaopatrywania ran ostrych i przewlekłych, zakażonych. Przeznaczony na rany w fazie oczyszczania, ziarninowania oraz z wysiękiem od obfitego do umiarkowanego. Do ran trudno dostępnych, głębokich, silnie sączących lub krwawiących. Sterylny. 10cmx10cm(+/-2cm) 600 2 Opatrunek antybakteryjny z siatki poliamidowej ze srebrem, impregnowany maścią nie zawierającą czynnych składników. Opatrunek przeznaczony do ran zakażonych i skolonizowanych zarówno ostrych jak i przewlekłych. Sterylny. 10cmx10cm(+/-2cm) 600 10cmx20cm(+/-2cm) 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Opatrunki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opatrunek pokryty srebrem nanokrystalicznym, trójwarstwowy. Przeznaczony do stosowania wokół wkłóc przezskórnych tam gdzie istnieje ryzyko lub wystapiła infekcja. Opatrunek z możliwością pozostawienia do 7 dni. Sterylny. średnica 2,5cm (+/- 1 cm) 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-04-10 (0150410112655-52-specyfikacja..doc)
Załącznik - 2015-04-10 (0150410112700-zalacznik nr 1 b - opis przedmiotu.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-04-17
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16-04-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/52/AH/………/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – pr. 52/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:

Zakres II poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje opatrunków hydrokoloidowych zbudowanych z karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
- Adresat
- a/a

Odpowiedź:dodano: 2015-04-17

Pytanie:dodano: 2015-04-17
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16-04-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/52/AH/………/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – pr. 52/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy zakres I pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie octenidyny,
do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie nawilżającego, dekontaminują-cego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierającego natu-ralne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci
w ranie, z możliwością pozostawienia na ranie do 5 dni oraz używania po otwarciu opakowania
do 6 tygodni, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci żelu, w opakowaniach a 20ml?
W przypadku wyrażania zgody prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu,
co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów,
i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź: Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Dotyczy zakres II pozycja 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego wy-konanego z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy, żelatyny i pektyny w połączeniu
z półprzepuszczalną błoną, dzięki zdolności chłonnej opatrunku i technologii przewodzenia wysięku
na zewnątrz sprawia, że wysięk jest skutecznie usuwany, a poziom wilgoci w ranie utrzymuje
się na właściwym poziomie i ułatwia gojenie się rany, przeznaczony do ran z małym i średnim wysiękiem, może być stosowany we wszystkich etapach gojenia się rany niewykazujących objawów infekcji,
w ranach z małym wysiękiem, oparzenia powierzchowne, o rozmiarze 10 x 10 cm.
W przypadku wyrażania zgody prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu,
co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów,
i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego opatrunku ale nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu. Wykonawca może zaproponować w danym pakiecie pro-dukty od różnych producentów.

Dotyczy zakres II pozycja 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego wy-konanego z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy, żelatyny i pektyny w połączeniu
z półprzepuszczalną błoną, dzięki zdolności chłonnej opatrunku i technologii przewodzenia wysięku
na zewnątrz sprawia, że wysięk jest skutecznie usuwany, a poziom wilgoci w ranie utrzymuje
się na właściwym poziomie i ułatwia gojenie się rany, przeznaczony do ran z małym i średnim wysiękiem, może być stosowany we wszystkich etapach gojenia się rany niewykazujących objawów infekcji,
w ranach z małym wysiękiem, oparzenia powierzchowne, o rozmiarze 10 x 10 cm.
W przypadku wyrażania zgody prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu,
co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów,
i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższego opatrunku ale nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu. Wykonawca może zaproponować w danym pakiecie pro-dukty od różnych producentów.
Dotyczy zakres II pozycja 3
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku hydrowłóknistego zbudowanego z nietkanych włó-kien pochłaniających szkodliwe komponenty takie jak wysięk, bakterie i płyny. Szybkość absorpcji i zacho-wanie opatrunku sprawiają, że wysięk z rany tworzy spójny żel i jest absorbowany pionowo, co zmniejsza ryzyko maceracji skóry wokół rany do minimum i opatrunek nie przywiera do rany, przeznaczony do ran z niewielkim wysiękiem typu odleżyny, rany głębokie, oparzenia powierzchowne, pooperacyjne rany chirur-giczne. Występuje w postaci taśmy i kompresów, które pod wpływem cięcia można dostosować do parame-trów rany, bez utraty ich właściwości, o rozmiarze 10 x 10 cm.
W przypadku wyrażania zgody prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu,
co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów,
i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź: Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie ogólne

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasa-dami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?
Odpowiedź: Należy zaokrąglić w górę.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
- Adresat
- a/a

Odpowiedź:dodano: 2015-04-17

Pytanie:dodano: 2015-04-17
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16-04-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/52/AH/………/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – pr. 52/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
Przedmiot zamówienia :
Zakres Nr 1 :
1. Poz. 3 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na opatrunek z bawełnianej siatki tiulowej spełniający wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Zakres Nr 2 poz. 1 i 2 :
Prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu i utworzenie z nich odrębnego przedmio-tu zamówienia.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Wykonawca może zaproponować wyroby różnych producentów.

3. Zakres nr 3 poz. 4 :
Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na opatrunek w rozmiarach 18x20,5cm oraz o wydzielenie go z zakresu 3 do odrębnego przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zmawiający określił tolerancję dla rozmiaru +/- 2cm.

4. Zakres nr 4 poz. 1 :
Prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu i utworzenie z niej odrębnego
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Wykonawca może zaproponować
w pakiecie produkty różnych producentów.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-17

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-04
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/52/AH/1816/15 Tarnów, 2015-05-04


Dotyczy: sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – pr. 52/2015.


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

1.Skamex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź; dzp07@skamex.com.pl
Zakres 2 – 36 943,56 zł brutto

3.Smith & Nephew Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa – katarzyna.sorek@smith-nephew.com
Zakres 3 – 72 009,00 zł brutto
Zakres 5 – 5 076,00 zł brutto

4.Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice – bozena.ludwisiak@pl.LRmed.com
Zakres 1 – 16 338,24 zł brutto

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu . Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.
Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 99% 1% 100%
Skamex 9,217 0,00
Skamex 36,500 0,00 36,500
Lohmann&Rauscher 10,000 0,00
Lohmann&Rauscher 39,600 0,00 39,600

Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 99% 1% 100%
Skamex 10,000 0,00
Skamex 39,600 0,00 39,600
Cezal Lublin 9,379 10,00
Cezal Lublin 37,141 0,40 37,541

Zakres 3
nazwa Wykonawcy 99% 1% 100%
Smith&Nephew 10,011 0,00
Smith&Nephew 39,644 0,00 39,644

Zakres 4 - unieważnienie

Zakres 5
nazwa Wykonawcy 99% 1% 100%
Smith&Nephew 10,000 0,00
Smith&Nephew 39,600 0,00 39,600


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.Skamex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź; dzp07@skamex.com.pl
2.Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice – marta.mikolajczyk@hartmann.info
3.Smith & Nephew Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa – katarzyna.sorek@smith-nephew.com
4.Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice – bozena.ludwisiak@pl.LRmed.com
5. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin – przetargi@cezal.lublin.pl
II. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu w w/w zakresach nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.


III. Zamawiający informuje, że w zakresie nr 4 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4:
„Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie uznał certyfikatu jakości stanowiącego drugie kryterium oceny ofert opisanego w SIWZ Wykonawcy Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14. Wykonawca złożył wraz z ofertą certyfikat w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski. Zamawiający w Rozdziale V pkt. 13 żądał, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ponadto załączony certyfikat nie wskazuje, aby jednostką certyfikowaną był Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Moniuszki 14.


Zamawiający informuje, że w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 3a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów,
w przypadku przetargu nieograniczonego jeżeli złożono tylko jedną ofertę Umowa z dnia 07.05.2015 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza
w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-07
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę opatrunków specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w dniu 07.05.2015 r zostały zawarte umowy z wykonawcami:
-Skamex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź - Zakres 2
-Smith & Nephew Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa - Zakres 3,5
-Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice - Zakres 1