Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

47-Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych.

04/04/2015 S67 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Różne produkty lecznicze

2015/S 067-118421

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajšca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiajšcej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczšce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiajšcej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnoœci
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajšcych
Instytucja zamawiajšca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajšcych: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajšcš:
Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczenia usług: Magazyn Apteka.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych Zamawiajšcy dopuszcza składanie ofert częœciowych. Pod pojęciem oferty częœciowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-16).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzšdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzšdowych (GPA): nie

II.1.8)Częœci
To zamówienie podzielone jest na częœci: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częœci

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkoœć lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkoœć lub zakres:
POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, WARTOŒĆ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZA KWOTY OKREŒLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajšce wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesišcach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częœciach zamówienia

Częœć nr: 1 Nazwa: Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5
1)Krótki opis
Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5 Op. 100.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 2 Nazwa: Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5
1)Krótki opis
Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5 Op. 12.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 3 Nazwa: Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria
1)Krótki opis
Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria Kpl 80.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 4 Nazwa: Metronidazol inj. 0,5 % 100ml
1)Krótki opis
Metronidazol inj. 0,5 % 100ml Szt. 32000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 5 Nazwa: On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy
1)Krótki opis
On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy Op. 1200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 6 Nazwa: One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy
1)Krótki opis
One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy Op 3000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 7 Nazwa: Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10
1)Krótki opis
Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10 Op. 460.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 8 Nazwa: Tetig inj.250 j.m.
1)Krótki opis
Tetig inj.250 j.m. Szt. 50.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 9 Nazwa: Heparinum inj.doż 25000j.m./5ml
1)Krótki opis
Heparinum inj.doż 25000j.m./5ml szt. 12000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 10 Nazwa: Tramal inj. 50 mg/1ml x 5 stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia
1)Krótki opis
Tramal inj. 50 mg/1ml x 5 stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia op. 800.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 11 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Integrilin r-r do inf. 2mg/ml 10ml szt. 40
2. Integrilin r-r do inf. 0,75mg/ml 100ml szt. 60
3. Mivacron inj. 10mg/5ml x 5 Op. 100
4. Mivacron inj. 20mg/10ml x 5 Op. 50
5. Nimbex inj. 5mg/2,5ml x 5 Op. 40
6. Nimbex inj. 10mg/5ml x 5 Op. 80.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 12 Nazwa: Midazolam
1)Krótki opis
1. Midazolam inj. 5mg/1ml x 10 Op. 2400
2. Midazolam inj. 15mg/3ml x 5 Op. 200
3. Midazolam inj. 50mg/10ml x 5 Op. 600.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 13 Nazwa: Kalium chlor. 15 %
1)Krótki opis
1. Kalium chlor. 15 % inf. 20ml x 20 Op. 1200
2. Kalium chlor. 15 % inf. 10ml x 20 Op. 1000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 14 Nazwa: Substancje
1)Krótki opis
1. Hydrocortisonum Kg 5
2. Neomycinum Kg 6.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 15 Nazwa: Benzyna apteczna płyn 670g
1)Krótki opis
Benzyna apteczna płyn 670g Szt. 1400.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Częœć nr: 16 Nazwa: Formalina buforowana obojętna 10 % x 5l Op. 1200
1)Krótki opis
Formalina buforowana obojętna 10 % x 5l.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
1. Cena – 99,95 % - Iloœć punktów badanej oferty otrzymujemy bioršc najniższš cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy iloœć punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2. Jakoœć ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do cišgłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiajšcego tj.:
- ma wdrożony system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadajšcy wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczšce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoœci: 38 710,00 zł. lub na poszczególne zakresy:
ZAKRES Wadium
1. 404
2. 61
3. 8 859
4. 5 654
5. 1 080
6. 2 807
7. 596
8. 164
9. 4 680
10. 97
11. 1 234
12. 3 130
13. 4 866
14. 1 900
15. 1 710
16. 1 467.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujšcych:
Kontrakt NFZ.

III.1.3)Forma prawna, jakš musi przyjšć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwišzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oœwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaœwiadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu - wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu - wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiajšcy obrót przedmiotem zamówienia (zapis dotyczy zakresów 1-15).
10) listę podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
1) oœwiadczenie, że oferowane produkty lecznicze sš dopuszczone do obrotu zgodnie z obowišzujšcymi przepisami i posiadajš wymagane œwiadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załšczenie œwiadectwa rejestracji (Œwiadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 30.04.2015 roku.).

III.2.2)Zdolnoœć ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczšce zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczšce okreœlonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostanš zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria okreœlone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiajšcš:
47

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczšce tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatnoœci: - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.5.2015 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporzšdzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie zwišzany ofertš
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.5.2015 - 11:30

Miejscowoœć:

Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Lwowska 178a sala konferencyjna Nr 42.


Sekcja VI: Informacje uzupełniajšce

VI.1)Informacje o powtarzajšcym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajšcym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)ródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.4.2015


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-04-07 (0150407091910-20141218092456-47-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-04-07 (0150407091916-kopia 20141218092500-zalacznik nr 1 b - opis przedmiotu.xls)
Załącznik - 2015-06-03 (0150603110508-wybor.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-04-10
Odpowiedź:dodano: 2015-04-10
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/47/AN/ 1504/15 Tarnów,2015-04-09


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, znak sprawy: 47/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2015 Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w zakresie nr 5 i 6:

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie 5 i 6 użył nazw handlowych i tym samym wskazał na produkty konkretnych producentów. W związku z tym, informujemy że paski testowe danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, więc niemożliwe jest złożenie oferty konkurencyjnej wobec pasków o nazwie podanej w SIWZ, co faworyzowałoby określonych producentów i ograniczało konkurencję.
Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń. Wskazując nazwę własną opisywanego przedmiotu zamówienia (bądź wskazując na parametry spełniane wyłącznie przez jedną markę) zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie może być jedynie iluzoryczne i pozorne. Zamawiający powinien określić kryteria równoważności, w celu umożliwienia wykonawcom złożenia ważnej oferty oraz zachowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

W związku z tym Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy PZP, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - powinny być podane w sposób przejrzysty, dokładny i transparentny.
Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza, brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy PZP i równego dostępu do zamówienia publicznego (sygn. Akt: KIO 483/11).
Postawione przez Zamawiającego wymagania dotyczące kompatybilności testów paskowych z posiadanymi glukometrami nie znajdują obiektywnego uzasadnienia w potrzebach Zamawiającego, ponieważ inni wykonawcy oferują sprzęt spełniający te same wymagania funkcjonalne, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi glukometrów, które najczęściej przekazywane są za darmo lub użyczane za symboliczny grosz, zatem nie stanowią istotnego czynnika cenowego.
Istotnym jest, że art. 29 ust. 2 ustawy PZP posługuje się sformułowaniem „mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”. Takie pojęcie użyte przez ustawodawcę powoduje, że na wykonawcy ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, zaś dowód na okoliczności, że do takiego utrudnienia nie doszło ciąży na Zamawiającym (wyrok Kio z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn.. akt: KIO 694/13).
Jednocześnie przypominamy Zamawiającemu że naruszenie przepisów ustawy Pzp stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych (zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję).
Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów w ilości 4.200 opakowań, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100 mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. Zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami, jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny.

2. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) ?

3. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga funkcji autokodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie konieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesz pracę personelu.

4. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?

5. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga funkcji „automatyczny wyrzut paska” ? Funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu personel nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta.

6. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający dopuści do udziału w postepowania paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne ?

7. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia.

8. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający dopuści do udziału w przetargu glukometry posiadające górny zakres pomiaru 800 - 1000 mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.

9. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga, by zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 4-40oC ? W rzeczywistości taki parametr spełnia produkt tylko jednego producenta, w związku z tym taki opis ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym blokuje konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art.7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska.

10. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

11. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający dopuści aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w zakresie hematokrytu równym 20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków?

12. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów ?

13. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający będzie wymagał pasków oddzielnie pakowanych ? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas pracy personelu.

14. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5 µ ? Paski, które wymagają próbki powyżej 0,5µ, wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów.

15. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga wykrywania zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia ? W/w parametr wyraźnie eliminuje konkurencję. Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowego i małą próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu krwi nie może być miarodajny.

16. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ?
Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ogranicza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia , nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów.

17. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ?

18. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ?

19. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wyczerpujący opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania proponowanego systemu monitorującego poziom glukozy u pacjentów z ciężkimi chorobami ?
Pomiar poziomu glukozy u pacjentów ciężko chorych za pomocą glukometru jest zwykle niewystarczający, a pacjenci powinni być poddani dokładnej analizie laboratoryjnej.

20. Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośrednio przez producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia w zakresie przechowywania i transportu wyrobów medycznych, co hurtownie.

21. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga terminu przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 miesiące ? Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem zużycie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie.

22. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga, aby zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi był przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami, jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny ?

23. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu glukometry, które mimo dopuszczenia do użytkowania w szpitalu, nie posiadają w instrukcji wytycznych do dezynfekcji, co w warunkach klinicznych jest niezbędne ?

24. Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga zakresu pomiarowego 20-600 mg/dl ? Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.Odpowiedź 1-24

Zamawiający umieścił w opisie SIWZ nazwy pasków do glukometrów niezbędnych do obsługi urządzeń będących na stanie oddziałów szpitala. Materiał zużywalny jakimi są paski do glukometrów nie jest dostarczany przez ich producenta, ale przez wielu dostawców prowadzących ich dystrybucję na terenie Polski, tym samym zamawiający nie ogranicza konkurencji przy organizowaniu przetargu nieograniczonego.
Wskazywanie przez pytającego na konieczność zorganizowania jednoczesnego postępowania przetargowego na zakup pasków wraz z dostawą użyczenia urządzeń do pomiaru poziomu glukozy prowadziło by do zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z opinią KIO, zamawiający uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwia otrzymanie przez zamawiającego produktu odpowiadającego jego potrzebom, wprowadzenia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania określonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadającego potrzebom zamawiającego (por. wyrok KIO z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt: KIO 2023/11

Ze względu na wyjaśnienia do pytania nr 1 zamawiający uważa za bezzasadne umieszczanie odpowiedzi do pozostałych pytań umieszczonych w piśmie.
Otrzymują: Adresat
A/a

Sprostowanie:dodano: 2015-04-10
Tarnów,2015-04-09

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w TarnowieZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 47/2015


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapis Rozdziału VIII, XI, XII i XVIII SIWZ: tj. zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:

1. Termin składania ofert: 20.05.2015 godz. 10.00, otwarcie 11.30
2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 18.07.2015 roku
3. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 18.07.2015.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.Anna Czech
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył
wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)


Odpowiedź:dodano: 2015-04-10

Pytanie:dodano: 2015-04-14
Odpowiedź:dodano: 2015-04-14
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/47/AN/ 1504/15/1553 Tarnów,2015-04-13

Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, znak sprawy: 47/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.04.2015 Zamawiający wyjaśnia:


1. Czy Zamawiający wymaga aby Midazolamum w pakiecie 12 pozycja 1, 2, 3 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?.
Ad.1 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby Midazolam posiadał w swoim składzie edetynian sodu.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 leku Poltram 0,05/1 ml x 5 amp. Umożliwi to udział w postępowaniu większej ilości oferentów a tym samym możliwość uzyskania oferty o najlepszych parametrach?.
Ad.2 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
A/a

Sprostowanie:dodano: 2015-04-15
15/04/2015 S73 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Różne produkty lecznicze

2015/S 073-128527

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Dział Logistyki, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118421)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33690000

Różne produkty lecznicze

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.5.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

15.5.2015 (11:30)

Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.5.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.5.2015 (11:30)


Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:dodano: 2015-04-15

Sprostowanie:dodano: 2015-04-16
Tarnów, 2015-04-15


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 47/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U.z 2013 r poz. 907 ze zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy Rozdziału VIII, XI, XII, XIV i XIX SIWZ tj zmienia terminy składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne .


1. W Rozdziale XIV SIWZ było:

LP KRYTERIUM pkt SPOSÓB OBLICZANIA
1 Cena – 99,95 % 99,95 Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2 Jakość ISO 9001 – 0,05 %
0,05 Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:
- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

a winno być:

LP KRYTERIUM pkt SPOSÓB OBLICZANIA
1 Cena – 99,95 % 99,95 Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.
2 Jakość ISO 9001 – 0,05 %
0,05 Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:
- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,
- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.


W Rozdziale XIV SIWZ pkt. 2 Kryterium nr 2 „ISO 90001” było:

Wykonawca który wykaże stosownym dokumentem, iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:
- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,
- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

2% (waga kryterium „ISO 90001”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 2 pkt. w ramach kryterium za ISO 90001 (2% ze 100 pkt.)


a winno być:
Wykonawca który wykaże stosownym dokumentem, iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:
- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,
- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

0,05% (waga kryterium „ISO 90001”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 0,05 pkt. w ramach kryterium za ISO 90001 (0,05% ze 100 pkt.)2. Termin składania ofert : 21.05.2015 r godz. 10:00, otwarcie 21.05.2015 r godz. 11:30
3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 19.07.2015 r
4. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż „pieniądz” – do 19.07.2015 r


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem.Anna Czech......

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)


Odpowiedź:dodano: 2015-04-16

Sprostowanie:dodano: 2015-04-17
17/04/2015 S75 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Różne produkty lecznicze

2015/S 075-131404

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Dział Logistyki, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118421)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33690000

Różne produkty lecznicze

Zamiast:

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5

1)

Krótki opis

Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5 Op. 100.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 2 Nazwa: Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5

1)

Krótki opis

Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5 Op. 12.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 3 Nazwa: Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria

1)

Krótki opis

Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria Kpl 80.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 4 Nazwa: Metronidazol inj. 0,5 % 100ml

1)

Krótki opis

Metronidazol inj. 0,5 % 100ml Szt. 32000.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 5 Nazwa: On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy

1)

Krótki opis

On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy Op. 1200.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 6 Nazwa: One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy

1)

Krótki opis

One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy Op 3000.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 7 Nazwa: Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10

1)

Krótki opis

Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10 Op. 460.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 8 Nazwa: Tetig inj.250 j.m.

1)

Krótki opis

Tetig inj.250 j.m. Szt. 50.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 9 Nazwa: Heparinum inj.doż 25000j.m./5ml

1)

Krótki opis

Heparinum inj.doż 25000j.m./5ml szt. 12000.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 10 Nazwa: Tramal inj. 50 mg/1ml x 5 stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia

1)

Krótki opis

Tramal inj. 50 mg/1ml x 5 stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia op. 800.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 11 Nazwa: Leki

1)

Krótki opis

1. Integrilin r-r do inf. 2mg/ml 10ml szt. 40

2. Integrilin r-r do inf. 0,75mg/ml 100ml szt. 60

3. Mivacron inj. 10mg/5ml x 5 Op. 100

4. Mivacron inj. 20mg/10ml x 5 Op. 50

5. Nimbex inj. 5mg/2,5ml x 5 Op. 40

6. Nimbex inj. 10mg/5ml x 5 Op. 80.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 12 Nazwa: Midazolam

1)

Krótki opis

1. Midazolam inj. 5mg/1ml x 10 Op. 2400

2. Midazolam inj. 15mg/3ml x 5 Op. 200

3. Midazolam inj. 50mg/10ml x 5 Op. 600.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 13 Nazwa: Kalium chlor. 15 %

1)

Krótki opis

1. Kalium chlor. 15 % inf. 20ml x 20 Op. 1200

2. Kalium chlor. 15 % inf. 10ml x 20 Op. 1000.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 14 Nazwa: Substancje

1)

Krótki opis

1. Hydrocortisonum Kg 5

2. Neomycinum Kg 6.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 15 Nazwa: Benzyna apteczna płyn 670g

1)

Krótki opis

Benzyna apteczna płyn 670g Szt. 1400.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 16 Nazwa: Formalina buforowana obojętna 10 % x 5l Op. 1200

1)

Krótki opis

Formalina buforowana obojętna 10 % x 5l.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.5.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.5.2015 (11:30)

Powinno być:
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5

1) Krótki opis

Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5 Op. 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 2 Nazwa: Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5

1) Krótki opis

Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5 Op. 12.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 3 Nazwa: Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria

1) Krótki opis

Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria Kpl 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 4 Nazwa: Metronidazol inj. 0,5 % 100ml

1) Krótki opis

Metronidazol inj. 0,5 % 100ml Szt. 32000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 5 Nazwa: On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy

1) Krótki opis

On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy Op. 1200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 6 Nazwa: One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy

1) Krótki opis

One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy Op 3000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 7 Nazwa: Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10

1) Krótki opis

Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10 Op. 460.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 8 Nazwa: Tetig inj.250 j.m.

1) Krótki opis

Tetig inj.250 j.m. Szt. 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 9 Nazwa: Heparinum inj.doż 25000j.m./5ml

1) Krótki opis

Heparinum inj.doż 25000j.m./5ml szt. 12000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 10 Nazwa: Tramal inj. 50 mg/1ml x 5 stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia

1) Krótki opis

Tramal inj. 50 mg/1ml x 5 stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia op. 800.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 11 Nazwa: Leki

1) Krótki opis

1. Integrilin r-r do inf. 2mg/ml 10ml szt. 40

2. Integrilin r-r do inf. 0,75mg/ml 100ml szt. 60

3. Mivacron inj. 10mg/5ml x 5 Op. 100

4. Mivacron inj. 20mg/10ml x 5 Op. 50

5. Nimbex inj. 5mg/2,5ml x 5 Op. 40

6. Nimbex inj. 10mg/5ml x 5 Op. 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 12 Nazwa: Midazolam

1) Krótki opis

1. Midazolam inj. 5mg/1ml x 10 Op. 2400

2. Midazolam inj. 15mg/3ml x 5 Op. 200

3. Midazolam inj. 50mg/10ml x 5 Op. 600.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 13 Nazwa: Kalium chlor. 15 %

1) Krótki opis

1. Kalium chlor. 15 % inf. 20ml x 20 Op. 1200

2. Kalium chlor. 15 % inf. 10ml x 20 Op. 1000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 14 Nazwa: Substancje

1) Krótki opis

1. Hydrocortisonum Kg 5

2. Neomycinum Kg 6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

Odpowiedź:dodano: 2015-04-17

Pytanie:dodano: 2015-04-17
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16-04-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/47/AH/1613/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 47/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
Dotyczy zakresu cząstkowego 5 i 6:
1) Czy w związku z faktem, iż zamawiający w zakresie: 5 i zakresie : cząstkowy (6) opisał przedmioty zamówienia w sposób wskazujący wyłącznie na wyroby konkretnych producentów działających na rynku polskim, ograniczając konkurencję wyłącznie do wyrobów tych producentów, zamawiający zmieni zapis tej części SIWZ wskazując na cechy zamawianych wyrobów ( a nie nazwę branżową) umożliwiając zachowanie warunków równego traktowania podmiotów w oparciu o zapisy ustawy o zachowaniu konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający umieścił w opisie SIWZ nazwy pasków do glukometrów niezbędnych do obsługi urządzeń będących na stanie oddziałów szpitala. Materiał zużywalny jakimi są paski do glukometrów nie jest dostarczany przez ich producenta, ale przez wielu dostawców prowadzących ich dystrybucję na terenie Polski, tym samym zamawiający nie ogranicza konkurencji przy organizowaniu przetargu nieograniczonego.
Wskazywanie przez pytającego na konieczność zorganizowania jednoczesnego postępowania przetargowe-go na zakup pasków wraz z dostawą użyczenia urządzeń do pomiaru poziomu glukozy prowadziło by do zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z opinią KIO, zamawiający uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwia otrzymanie przez zamawiającego produktu odpowiadającego jego potrzebom, wprowadze-nia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania określonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadającego po-trzebom zamawiającego (por. wyrok KIO z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt: KIO 2023/11
2) Czy Zamawiający dopuści paski pakowane oddzielnie (każdy pasek) w opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-17

Pytanie:dodano: 2015-04-17
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16-04-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/47/AH/1613/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 47/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie cząstkowym 5 i 6 w przedmiotowym postępowa-niu:
1. Zamawiający określając swoje wymagania, podał w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne pasków testowych do oznaczania glukozy, będące zastrzeżonymi znakami towarowymi; jednakże ze względu na kompatybilność pasków danej marki tylko i wyłącznie z glukometrami tej samej marki taki opis ograniczałby konkurencję asortymentową w w/w zakresach do wyrobu jednego, konkretnego producenta, nadając mu wy-łączność na kształtowanie ceny oferty. Czy Zamawiający postępując zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29), uwzględniając potencjalne oszczędności finansów publicznych w wyniku dopuszczenia ofert konkurencyjnych, dopuszcza w w/w zakresach w przedmiotowym postępowaniu zaofe-rowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kom-patybilnych glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego – jako nieodpłatne użyczenie na okres umowy, dzierżawę lub wliczenie w cenę pasków) charakteryzujących się wymienionymi poniżej nastę-pującymi parametrami:
a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;
b) Funkcja bezkontaktowego, automatycznego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku;
c) Enzym dehydrogenaza glukozy, zapewniający minimalizację zafałszowań pomiaru, dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi;
d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
e) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;
f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poni-żej części szczytowej, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru i umożliwiające swobodne pobie-ranie krwi z licznych miejsc AST;
g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymoga-mi producenta;
h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków w ciągu 8 miesięcy po otwarciu opakowania;
i) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i do-kładnych wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jednostki Notyfikowanej, oraz z najnowszymi zale-ceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;
W przypadku wyrażenia zgody oferujemy pełny, bezpłatny serwis sprzętu obejmujący wymianę zużytych glukometrów na nowe.
2. Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy pasków te-stowych nie przekraczał ±15mg/dl przy stężeniu glukozy <100mg/dl i ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?
3. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych współdziałających z glukometrem wyposażonym w przycisk automatycznego wyrzutu zużytego paska testowego?
4. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były przeznaczone do pracy przy zalecanym za-kresie hematokrytu wynoszącym 20%-60%?
5. Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w przedmiotowym pakiecie był podmiot posiadający zezwolenie na hurtowy obrót lekami, co zabezpieczy transport i dostawy pasków testowych w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?
6. Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, zapewniają-cym minimalizację zafałszowań pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?
7. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych przeznaczonych do pomiaru stężenia glukozy we krwi żylnej i kapilarnej?
8. Czy w celu uzyskania pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów Zamawiający wy-maga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego spełnianie przez zaofe-rowany sprzęt normy ISO15197:2013?
9. Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego?
10. Czy Zamawiający dopuści ofertę na paski testowe do glukometrów, które zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi wymagają przeprowadzenia testu z płynem kontrolnym za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest niższy lub wyższy niż poziom normalny?
11. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?
12. Czy Zamawiający dopuści paski testowe pozbawione funkcji zablokowania wykonania pomiaru jeśli próbka krwi pobrana przez pasek jest zbyt mała? Przy każdym pomiarze paski tego rodzaju wymagają od użytkow-nika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione? Jak wskazują dane lite-raturowe, wykonanie przez glukometr pomiaru w zbyt małej próbce krwi może prowadzić do otrzymania za-fałszowanego wyniku.

Odpowiedź 1-12:
Zamawiający umieścił w opisie SIWZ nazwy pasków do glukometrów niezbędnych do obsługi urządzeń bę-dących na stanie oddziałów szpitala. Materiał zużywalny jakimi są paski do glukometrów nie jest dostarczany przez ich producenta, ale przez wielu dostawców prowadzących ich dystrybucję na terenie Polski, tym sa-mym zamawiający nie ogranicza konkurencji przy organizowaniu przetargu nieograniczonego.
Wskazywanie przez pytającego na konieczność zorganizowania jednoczesnego postępowania przetargowe-go na zakup pasków wraz z dostawą użyczenia urządzeń do pomiaru poziomu glukozy prowadziło by do zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z opinią KIO, zamawiający uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwia otrzymanie przez zamawiającego produktu odpowiadającego jego potrzebom, wprowadze-nia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania określonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadającego po-trzebom zamawiającego (por. wyrok KIO z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt: KIO 2023/11

Ze względu na wyjaśnienia do pytania nr 1 zamawiający uważa za bezzasadne umieszczanie odpowiedzi do pozostałych pytań umieszczonych w piśmie.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-17

Pytanie:dodano: 2015-04-22
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 21-04-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/47/AH/1665/2015

Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 47/2015.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
Poniższe uwagi i pytanie dotyczą zakresów cząstkowych 5 i 6 w przedmiotowym postępowaniu:
W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu w Zakresach cząstkowych nr 5 i 6 w opisie przedmiotu zamówienia możliwości złożenia oferty w postaci pasków testowych tylko jednego, wybra-nego producenta (poprzez podanie nazwy własnej kompatybilnego glukometru, ograniczające możliwość zaoferowa-nia pasków testowych wyłącznie do wyrobu konkretnego producenta) przy jednoczesnym braku takiego dopuszczenia w przypadku pozostałych producentów konkurencyjnych ubiegających się o możliwość złożenia oferty, prosimy o zaprzestanie faworyzowania konkretnych producentów pasków testowych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, gdyż czynność taka narusza kilka różnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 pkt. 1 i art. 29 pkt. 2 Ustawy), dyskryminując wszelkich potencjalnych konkurentów konkretnych firm. Taki opis przedmiotu zamówienia powoduje nierówne traktowanie różnych wytwórców poprzez nadanie konkretnemu wytwórcy wyłączności na dowolne kształtowanie ceny oferty (samodzielne lub poprzez podmioty zależne), co może w oczy-wisty sposób naruszać dyscyplinę finansów publicznych.
Dotychczasowe orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jasno wyraża stanowisko, zgodnie z którym praktyki fawory-zujące wybranych, konkretnych producentów są niedopuszczalne:
Wyrok KIO KIO/UZP 707/11: „Przepis art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego obo-wiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wskazany przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji, jak również zasa-dy równego dostępu do zamówienia, wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy. Jednocześnie z przepisu art. 29 ust. 2 ustawy wynika wprost zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konku-rencję. Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko w taki sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję wskazując na konkretny produkt, ale i taki, który potencjalnie mógłby wpłynąć na ograni-czenie konkurencji na rynku”
Wyrok KIO KIO/UZP 1798/10: "Opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób,
że poszczególne urządzenia wchodzące w skład zamówienia mogą pochodzić od jednego tylko produ-centa, może utrudniać uczciwą konkurencję, a tym samym naruszać art, 29 ust 2 ustawy Pzp. Takie wskazania faworyzują, bowiem w sposób nieuprawniony bezpośrednio takiego producenta, a pośrednio również podmioty, które pozostają w stałych stosunkach gospodarczych z takim producentem. Skon-struowanie opisu przedmiotu w taki sposób, nie może, w ocenie Izby, być uzasadnione jedynie szczególnymi potrzebami Zamawiającego. Izba przyjęła, że Zamawiający w postępowaniu otwartym, konkurencyjnym nie może ograniczać opisu przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ażeby chociażby część zamawiane-go sprzętu, mogła pochodzić tylko od jednego producenta".

Zasada równego traktowania wykonawców, jak podniósł Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (postanowienie z 17 marca 2008 r., VIII Ga 22/08), oznacza jednakowe traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, bez prefero-wania jednych i dyskryminowania innych wykonawców ze względu na ich właściwości. Przestrzeganie tej zasady polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców (zob. też wyrok KIO 2272/12, KIO 2333/12, KIO 2349/12, KIO 2350/12).

Art. 29 ust. Pzp posługuje się sformułowaniem „mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” co implikuje, że na wyko-nawcy ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą kon-kurencję, natomiast dowód na okoliczności że do takiego utrudnienia nie doszło spoczywa na Zamawiającym (wyrok KIO z dnia 10 kwietnia 2013r., sygn., akt. KIO 694/13). Naruszenie przepisów ustawy Pzp stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych (art. 17 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2014r. o odpowiedzialności za narusze-nie dyscypliny finansów publicznych).

Zamawiający tłumaczy swoją decyzję o niedopuszczeniu w zakresach cząstkowych 5 i 6 ofert konkurencyjnych wo-bec oferty w postaci sprzętu danego producenta posiadaniem sprawnych glukometrów wybranych producentów - jednakże Zamawiający ogłosił przetarg na paski testowe, a nie na glukometry, stanowiące w rzeczywistości jedynie mobilne wyposażenie dodatkowe do pasków (mierniki reakcji zachodzącej w paskach, będących rdzeniem systemu), zatem stan aktualnego wyposażenia dodatkowego w placówce Zamawiającego nie interesuje nas w kontekście prze-targu, w którym przedmiotem zamówienia są paski testowe, nie glukometry. Trudno uznać glukometry za wyposaże-nie stałe placówki Zamawiającego, gdyż glukometry są w rzeczywistości mobilnym materiałem zużywalnym, którego średnia żywotność w warunkach intensywnego użytkowania w szpitalu nie przekracza 1-1,5 roku, nie będąc istotnie dłuższą od okresu ważności pasków testowych. Ponadto powszechną praktyką w postępowaniach przetargowych jest wliczanie w cenę pasków, nieodpłatne użyczanie lub dzierżawa glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paska-mi na okres postępowania przetargowego (takie opcje zostały przez nas zaoferowane) , wobec czego glukometry nie stanowiłyby w przetargu istotnego czynnika cenowego w relacji do pasków. Odrzucając możliwość nieodpłatnego użyczenia lub dzierżawy glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami Zamawiający potwierdził, że w przedmiotowym postępowaniu faworyzuje wybranych przez siebie producentów i dyskryminuje wszystkich in-nych producentów poprzez praktyczne wyznaczenie firm, które mają być producentem oferowanych pasków testowych kompatybilnych z konkretnymi glukometrami w bliżej nieokreślonym horyzoncie czasowym. Sugero-wanie, że Zamawiający zgodnie ze swoimi potrzebami musi używać pasków testowych kompatybilnych z gluko-metrami konkretnej firmy jest niedopuszczalne w świetle przepisów zawartych w ustawie Pzp i nieuzasadnione ekonomicznie. Zamawiający wyznaczając konkretnych producentów oferowanego asortymentu i eliminując oferty potencjalnych producentów konkurencyjnych naraża się na wysoką cenę oferty kształtowanej pod dyktando konkret-nych producentów, co naruszy zasadę uczciwej konkurencji i dyscyplinę publicznych środków finansowych. Liczba podmiotów współpracujących z określonymi wytwórcami nie ma znaczenia w kontekście ograniczania konkurencji asortymentowo-cenowej do wyrobów firm wskazanych przez Zamawiającego, gdyż oznacza ona zachowanie wy-łącznie pozorów konkurencji, w sytuacji faktycznego kształtowania cen przez wytwórców wskazanych i przez to fawo-ryzowanych przez Zamawiającego. Jak podniosła KIO w wyrokach przytoczonych powyżej, wskazywanie konkretnych producentów przez Zamawiającego ogranicza konkurencję w sposób niezgodny z ustawą Pzp i podważa ideę prze-targu publicznego.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu w w/w zakresach cząstkowych 5 i 6 real-ną, a nie tylko pozorną ofertę konkurencyjną w postaci konkurencyjnych pasków testowych, które odpowiadają poniż-szym parametrom:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;
b) Funkcja automatycznego wyrzutu zużytego paska testowego;
c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu in-formującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru
d) Enzym GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi
e) Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5s;
g) Wyniki zgodne z normą ISO15197:2013 i wytycznymi PTD;
h) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymoga-mi producenta;
i) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych wyni-ków z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumen-tem Jednostki Notyfikowanej, oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Odpowiedź:
Zamawiający umieścił w opisie SIWZ nazwy pasków do glukometrów niezbędnych do obsługi urządzeń bę-dących na stanie oddziałów szpitala. Materiał zużywalny jakimi są paski do glukometrów nie jest dostarczany przez ich producenta, ale przez wielu dostawców prowadzących ich dystrybucję na terenie Polski, tym sa-mym zamawiający nie ogranicza konkurencji przy organizowaniu przetargu nieograniczonego.
Wskazywanie przez pytającego na konieczność zorganizowania jednoczesnego postępowania przetargowe-go na zakup pasków wraz z dostawą użyczenia urządzeń do pomiaru poziomu glukozy prowadziło by do zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z opinią KIO, zamawiający uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwia otrzymanie przez zamawiającego produktu odpowiadającego jego potrzebom, wprowadze-nia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania określonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadającego po-trzebom zamawiającego (por. wyrok KIO z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt: KIO 2023/11

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
- Adresat
- a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Odpowiedź:dodano: 2015-04-22

Pytanie:dodano: 2015-04-24
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23-04-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/47/AH/17022015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 47/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.04.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
1. Do rozdziału XIV SIWZ - kryteria oceny i wyboru ofert.
„Czy Zamawiający zrezygnuje z pozacenowego kryterium oceny ofert – kryterium systemu zarządzania jakością ISO 9001(SIWZ rozdział XIV), z uwagi na fakt, iż jest ono niezgodne z przepisami regulującymi obrót hurtowy produktami leczniczym i oraz zasady tworzenia i działania hurtowni farmaceutycznych, w szczególności z art. 74 i nast. ustawy – Prawo farmaceutyczne, gdyż stanowi wymóg pozaprawny oraz nadmierny w stosunku do wymogów stawianych przez ustawodawcę i w konsekwencji powoduje nierówne traktowanie wykonawców, sprzecznie z zasadami udzielania zamówień publicznych, zwł. z art. 7 PZP i 29 ust 2 PZP?
W rozwinięciu powyższego zapytania należy wskazać, że Zamawiający dysponuje ustawowymi możliwościami wery-fikacji spełnienia przez wykonawcę wymogów ustawowych np. przestrzegania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zapew-nienia ciągłości dostaw - za pośrednictwem stosownej dokumentacji np. referencji, przebiegu wykonywania wcze-śniejszych zamówień publicznych itp. Konstruowanie wymogów pozaustawowych (jak certyfikaty ISO lub równoważ-ne) jest zatem nieuzasadnione i nie doznaje ochrony prawnej.”
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis odnoszący się do kryteriów oceny ofert. Nie stanowi on naruszenia obowiązujących przepisów.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilo-ściowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.1, §2 ust.5 i §2 ust.8 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zosta-nie zrealizowany na podstawie umowy. Zamawiający z należytą starannością oszacował ilość przedmiotu zamó-wienia, jednocześnie wskazując, że realizacja umowy odbywać się będzie poprzez sukcesywnie składane za-mówienia, tym samym oferent nie jest zobowiązany do posiadania pełnej ilości towaru określonego w umowie.

3. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności pono-szenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.10 i §7 ust.3 pkt f) projektu umowy)?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż leków w cenie zbliżonej lub wyłączenie z umowy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstą-pienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. Do §4 ust.6 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-24

Sprostowanie:dodano: 2015-05-12
17/04/2015 S75 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta


Polska-Tarnów: Różne produkty lecznicze

2015/S 075-131404Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Dział Logistyki, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl


(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118421)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33690000

Różne produkty lecznicze

Zamiast:

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5

1)

Krótki opis

Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5 Op. 100.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 2 Nazwa: Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5

1)

Krótki opis

Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5 Op. 12.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 3 Nazwa: Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria

1)

Krótki opis

Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria Kpl 80.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 4 Nazwa: Metronidazol inj. 0,5 % 100ml

1)

Krótki opis

Metronidazol inj. 0,5 % 100ml Szt. 32000.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 5 Nazwa: On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy

1)

Krótki opis

On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy Op. 1200.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 6 Nazwa: One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy

1)

Krótki opis

One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy Op 3000.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 7 Nazwa: Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10

1)

Krótki opis

Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10 Op. 460.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 8 Nazwa: Tetig inj.250 j.m.

1)

Krótki opis

Tetig inj.250 j.m. Szt. 50.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 9 Nazwa: Heparinum inj.doż 25000j.m./5ml

1)

Krótki opis

Heparinum inj.doż 25000j.m./5ml szt. 12000.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 10 Nazwa: Tramal inj. 50 mg/1ml x 5 stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia

1)

Krótki opis

Tramal inj. 50 mg/1ml x 5 stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia op. 800.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 11 Nazwa: Leki

1)

Krótki opis

1. Integrilin r-r do inf. 2mg/ml 10ml szt. 40

2. Integrilin r-r do inf. 0,75mg/ml 100ml szt. 60

3. Mivacron inj. 10mg/5ml x 5 Op. 100

4. Mivacron inj. 20mg/10ml x 5 Op. 50

5. Nimbex inj. 5mg/2,5ml x 5 Op. 40

6. Nimbex inj. 10mg/5ml x 5 Op. 80.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 12 Nazwa: Midazolam

1)

Krótki opis

1. Midazolam inj. 5mg/1ml x 10 Op. 2400

2. Midazolam inj. 15mg/3ml x 5 Op. 200

3. Midazolam inj. 50mg/10ml x 5 Op. 600.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 13 Nazwa: Kalium chlor. 15 %

1)

Krótki opis

1. Kalium chlor. 15 % inf. 20ml x 20 Op. 1200

2. Kalium chlor. 15 % inf. 10ml x 20 Op. 1000.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 14 Nazwa: Substancje

1)

Krótki opis

1. Hydrocortisonum Kg 5

2. Neomycinum Kg 6.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 15 Nazwa: Benzyna apteczna płyn 670g

1)

Krótki opis

Benzyna apteczna płyn 670g Szt. 1400.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 16 Nazwa: Formalina buforowana obojętna 10 % x 5l Op. 1200

1)

Krótki opis

Formalina buforowana obojętna 10 % x 5l.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 2 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.5.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.5.2015 (11:30)
Powinno być:
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5

1) Krótki opis

Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5 Op. 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 2 Nazwa: Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5

1) Krótki opis

Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5 Op. 12.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 3 Nazwa: Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria

1) Krótki opis

Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria Kpl 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 4 Nazwa: Metronidazol inj. 0,5 % 100ml

1) Krótki opis

Metronidazol inj. 0,5 % 100ml Szt. 32000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 5 Nazwa: On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy

1) Krótki opis

On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy Op. 1200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 6 Nazwa: One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy

1) Krótki opis

One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy Op 3000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 7 Nazwa: Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10

1) Krótki opis

Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10 Op. 460.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 8 Nazwa: Tetig inj.250 j.m.

1) Krótki opis

Tetig inj.250 j.m. Szt. 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 9 Nazwa: Heparinum inj.doż 25000j.m./5ml

1) Krótki opis

Heparinum inj.doż 25000j.m./5ml szt. 12000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 10 Nazwa: Tramal inj. 50 mg/1ml x 5 stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia

1) Krótki opis

Tramal inj. 50 mg/1ml x 5 stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia op. 800.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 11 Nazwa: Leki

1) Krótki opis

1. Integrilin r-r do inf. 2mg/ml 10ml szt. 40

2. Integrilin r-r do inf. 0,75mg/ml 100ml szt. 60

3. Mivacron inj. 10mg/5ml x 5 Op. 100

4. Mivacron inj. 20mg/10ml x 5 Op. 50

5. Nimbex inj. 5mg/2,5ml x 5 Op. 40

6. Nimbex inj. 10mg/5ml x 5 Op. 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 12 Nazwa: Midazolam

1) Krótki opis

1. Midazolam inj. 5mg/1ml x 10 Op. 2400

2. Midazolam inj. 15mg/3ml x 5 Op. 200

3. Midazolam inj. 50mg/10ml x 5 Op. 600.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 13 Nazwa: Kalium chlor. 15 %

1) Krótki opis

1. Kalium chlor. 15 % inf. 20ml x 20 Op. 1200

2. Kalium chlor. 15 % inf. 10ml x 20 Op. 1000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 14 Nazwa: Substancje

1) Krótki opis

1. Hydrocortisonum Kg 5

2. Neomycinum Kg 6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 15 Nazwa: Benzyna apteczna płyn 670g

1) Krótki opis

Benzyna apteczna płyn 670g Szt. 1400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

Część nr: 16 Nazwa: Formalina buforowana obojętna 10 % x 5l Op. 1200

1) Krótki opis

Formalina buforowana obojętna 10 % x 5l.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Cena – 99,95 % - Ilość punktów badanej oferty otrzymujemy biorąc najniższą cenę ze wszystkich ofert i mnożymy razy ilość punktów przyznanych za cenę, a następnie dzielimy przez cenę badanej oferty.

2. Jakość ISO 9001 – 0,05 % Wykonawca który wykaże iż jest zdolny do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego tj.:

- ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 otrzyma 0,05 pkt,

- Wykonawca nie posiadający wdrożonego systemu otrzyma 0 pkt.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.5.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

21.5.2015 (11:30)
Odpowiedź:dodano: 2015-05-12

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-03
Zawiadomienie o wyborze ofert znajduje się w pliku do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-16
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywna dostawę leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w dniu 156 czerwca 2015 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
1. Fagron Polska Sp. z o.o. ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków - Zakres 14

2. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa - Zakres 2

3.MEDMESS Kropaczewski i S-ka Spółka Komandytowa
ul. Włókiennicza 98, 04-964 Warszawa - Zakres 6

4. AQUA-MED. ZPAM-Kolasa Sp. J. ul. Targowa 55, 90-323 Łódź - Zakres 16

6. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice -
Zakres 10

7. GSK Services Sp. z o.o. 60-322 Poznań ul. Grunwaldzka 189 - Zakres 11

8. Intra Spółka z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
Zakres 15

9. Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław u. Krzemieniecka 120 i PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - Zakres 3, 9, 12, 13
11. ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zakres 4, 8