Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

48 - Materiały do osteosyntezy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: 1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa materiałów do osteosyntezy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 44435 - 2015; data zamieszczenia: 30.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa materiałów do osteosyntezy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów do osteosyntezy: Zakres 1 - Gwoździe wkrety ,piny... Zakres 2 - Płytki , wkręty, druty, Zakres 3 - Płyty do zespoleń.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8, 33.18.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

a. oświadczenie oferenta iż oferowane produkty posiadaja wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych- Zał. Nr 6 b. Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - Jakość - 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Gwoździe, wkręty, piny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gwoździe, wkręty, piny, śruby, płytki.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. jakość - 2CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Płytki wkręty druty.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płytki wkręty druty.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8, 33.18.33.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. jakość - 2CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Płyty do zespoleń.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płyty do zespoleń.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8, 33.18.33.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. jakość - 2

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-30 (0150330155442-spec osteosynteza.doc)
Zał±cznik - 2015-03-30 (0150330155453-zakres 1-1.doc)
Zał±cznik - 2015-03-30 (0150330155457-zakres 2-1.doc)
Zał±cznik - 2015-03-30 (0150330155501--zakres 3-1.doc)
Zał±cznik - 2015-03-30 (0150330155507-umowa uzycz zal nr 5.doc)
Zał±cznik - 2015-03-30 (0150330155514-oswiadcz nr 6.doc)
Zał±cznik - 2015-04-10 (0150410112034-modyfikacja wzor umowy.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-04-10


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 07.04.2015r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/48/ 1520 /2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawę materiałów do osteosyntezy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Nr sprawy 48/2015.

W odpowiedzi na pytania z dnia 01.04.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 3 poz. 1 dopu¶ci możliwo¶ć zaoferowania płytki o długo¶ci od 70 do 340 mm zamiast od 70 do 240 mm?
OdpowiedĽ: Nie, zamawiaj±cy nie dopuszcza.


2. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 3 poz. 13 dopu¶ci możliwo¶ć zaoferowania płytki o długo¶ci od 106 do 322 mm zamiast od 106 do 232 mm?
OdpowiedĽ: Nie, zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 07.04.2015r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/48/ 1520 /2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawę materiałów do osteosyntezy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Nr sprawy 48/2015.

W odpowiedzi na pytania z dnia 01.04.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Czy Zamawiaj±cy przychyli się do pro¶by o wydzielenie z zakresu nr 2 pozycji 10, 23, 24, 25, 27, 29, jako oddzielne zadanie np. 2a celem zwiększenia konkurencyjno¶ci a tym samy obniżenia ceny?

OdpowiedĽ: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.
Proszę o wyja¶nienie czy gwintowany drut może mieć gwint długo¶ci 15mm, je¶li nie to jaki? Jaki zakres długo¶ci maja mieć gwoĽdzie rusha?

OdpowiedĽ: Drut gwintowany może mieć dł. 15 mm. GwoĽdzie Rusha maj± mieć długo¶ć od 200 do 260 mm.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 07.04.2015r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/48/ 1520 /2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawę materiałów do osteosyntezy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Nr sprawy 48/2015.

W odpowiedzi na pytania z dnia 03.04.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Z:
W nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowi±zany jest dostarczyć produkty do 24 godzin, licz±c od momentu złożenia zamówienia”.

Na:
W nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowi±zany jest dostarczyć produkty do 48 godzin, licz±c od momentu złożenia zamówienia”.

OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

§ 4 – Odpowiedzialno¶ć
Z:
W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 1% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego opóĽnienie dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 10 % warto¶ci umowy brutto.

W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 1% warto¶ci brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień opóĽnienia.


Na:
W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy może naliczyć karę umown± w wysoko¶ci 0,1% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego opóĽnienie dotyczy, za każdy dzień zwłoki.


W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy może naliczyć karę umown± w wysoko¶ci 10 % warto¶ci umowy brutto.

W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiaj±cy może naliczyć karę umown± w wysoko¶ci 0,1% warto¶ci brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień opóĽnienia.

OdpowiedĽ: Nie, Zapis pozostaje bez zmian. Ponad to, Zamawiaj±cy modyfikuje § 4 wzoru umowy zastępuj±c słowo opóĽnienie zwłok±. Modyfikacja w zał±czeniu.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala


OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-10

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-24
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 21.04.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/48/MJ/1697 /15

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: PN nr sprawy 48/2015 – Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa materiałów do osteosyntezy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto

Medgal Sp. z o.o., ul. W±ska 59, 15-122 Białystok Zakres nr 1 – 223 489,80
Zakres nr 2 – 95 299,20
Zakres nr 3 – 137 462,40
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

Ocena ofert:
Zakres 1
98% 2% 100%
1 Medgal 10,00 0,00
39,20 0,00 39,20
Zakres 2

98% 2% 100%
1 Medgal 10,00 0,00
39,20 0,00 39,20
Zakres 3

98% 2% 100%
1 Medgal 10,00 0,00
39,20 0,00 39,20

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 Medgal Sp. z o.o., ul. W±ska 59, 15-122 Białystok

4. Nie został wykluczony żaden wykonawca
5. Nie została odrzucona żadna oferta

W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.
Umowa z dnia 27.04.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS. Lecznictwa

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-12
27 kwietnia 2015 r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Medgal Sp. z o.o., ul. W±ska 59, 15-122 Białystok
Zakres nr 1 – 223 489,80
Zakres nr 2 – 95 299,20
Zakres nr 3 – 137 462,40