Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

43-Opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Położnictwa i Neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Sw. Łukasza SP ZOZ w

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Położnictwa i Neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 42865 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Położnictwa i Neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Położnictwa i Neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek: wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: § co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, w tym jedno opracowanie dla obiektów służby zdrowia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu przedmiotowi zamówienia z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności - osobą pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego - wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe. - oraz uprawnionymi projektantami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2014 poz. 1278.) minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, w branży: konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. sumę ubezpieczenia 20 000,00 złIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Za główne uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 2.2 SIWZ. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Ilość wizyt (w dni robocze) - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a. zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego kluczowego specjalistę, b. zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. podatek VAT, przepisy branżowe), c. zmiana treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego. d. Wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub e. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub f. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub g. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-26 (0150326144009-specyfikacja 43.doc)
Zał±cznik - 2015-03-26 (0150326144015-zal. 1b; 1c.rar)
Zał±cznik - 2015-03-26 (0150326144023-zal. nr 7 - wzor umowy.doc)
Zał±cznik - 2015-03-27 (0150327092512-kodeks etyki.pdf)
Zał±cznik - 2015-04-28 (0150428141457-odwołanie wyk erbud.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Protest:dodano: 2015-04-28
dot.: Opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Położnictwa i Neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” - Nr sprawy 43/2015


Zawiadamiam, że w trakcie postępowania, w dniu 27 kwietnia 2015 roku do Zamawiaj±cego wpłynęło odwołanie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie zostało wniesione przez Wykonawcę - Erbud – Rzeszów Sp. z o.o. Ul. Fredry 4, 35-959 Rzeszów

w plikach do pobrania kopia odwołania

OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-28

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-24
Zamawiaj±cy

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG 271/43/AN/1691/15 Tarnów,2015-04-23


Dot.: Opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Położnictwa i Neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” - Nr sprawy 43/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w usługę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Ilo¶ć wizyt
02 KKAD Tomasz Kocemba, ul. Siewna 23b/26, 31-231 Kraków 19 159,71 5

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w zwi±zku z powyższym uzyskała największ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następuj±ce oferty złożone przez:

01 - WK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 61-695 Poznań
02 - KKAD Tomasz Kocemba, ul. Siewna 23b/26, 31-231 Kraków
03 - Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „UTEX” Sp. z o.o., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice
04 - PROFIL – Jolanta Nowak, ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice
05 - Project &Design Oleg Fomiczow, Ul. Piłkarska 4, 96-321 Żabia Wola
06 - Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu Sp. z o.o. pl. Solidarno¶ci 1/3/5, 53-661 Wrocław
07 - Erbud – Rzeszów Sp. z o.o. Ul. Fredry 4, 35-959 Rzeszów


Nr oferty Wykonawca Cena 90% Ilo¶ć wizyt 10% Suma
2 KKAD Tomasz Kocemba 10,00 10,00 50,00
3 UTEX 9,74 6,00 46,81
4 PROFIL 8,72 6,00 42,25

Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

a 07 – Erbud – Rzeszów Sp. z o.o. Ul. Fredry 4, 35-959 Rzeszów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 w zwi±zku z art. 90 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) – zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi na wezwanie do wyja¶nienia ceny (pismo znak SWLOG-271-KS-43-1518/15 z dnia 2015-04-08) Wykonawca nie wykazał, że cena nie jest raż±co niska w stosunku do przedmiotu zamówieniu.

Zamawiaj±cy po dokonaniu analizy i ocenie wyja¶nień uznał iż zawiera raż±co nisk± cenę. Wyja¶nienia Wykonawcy nie wskazuj± obiektywnych czynników które by pozwalały uznać iż przyjęte domniemanie raż±co niskiej ceny nie jest zasadne. Wyja¶nienia s± ogólnikowe, brak konkretnych przykładów które Wykonawca powinien dokładnie opisać i wskazać jak wpływaj± na obniżenie ceny oferty.
Opisane przez Wykonawcę przykłady nie s± obiektywnie wła¶ciwe i wyj±tkowe tylko dla Wykonawcy proponuj±cego nisk± cenę. Wykonawca powołuj±c się w swoim wyja¶nieniu złożonym na ż±danie Zamawiaj±cego na pewne okoliczno¶ci, maj±ce wpływ na wysoko¶ć ceny, takie jak: tania kadra, czas dyspozycyjno¶ci, blisko¶ć realizowanej inwestycji zapewniaj±ca nadzór, powinien również wykazać w jaki sposób zostały one uwzględnione przy kalkulacji kosztów. Istotne jest, aby wykonawca wykazał, iż dzięki temu może różnić się od innych wykonawców którym takie akurat czynniki nie s± dostępne. Cecha wła¶ciwa Wykonawcy, jak np. wyspecjalizowana kadra, jest bez trudu dostępna dla innych wykonawców, w takim przypadku nie może być mowy o szczególnych okoliczno¶ciach pozwalaj±cych na zaoferowanie niskiej ceny. Natomiast Wykonawca uznał, iż to Zamawiaj±cy w sposób nierzetelny oszacował koszty.
Wykonawca poprzestał na ogólnikowym przywołaniu okoliczno¶ci dotycz±cych jego sytuacji, bez wykazania realnego wpływu tych okoliczno¶ci na poziom zaoferowanej ceny. Nie tylko nie wykazał wymaganych okoliczno¶ci ale wskazał na czynniki nie maj±ce zastosowania przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jednakże w tym przypadku nie jest wystarczaj±ce złożenie jakichkolwiek wyja¶nień, lecz konieczne jest złożenie wyja¶nień odpowiednio umotywowanych, przekonuj±cych że zaproponowana ceny jest rzetelna.

W ocenie Zamawiaj±cego z uwagi na wysoko¶ć kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania, cena przedmiotowej oferty nie daje gwarancji pełnego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Złożone wyja¶nienia s± ogólnikowe, zawieraj± niekonkretne i niczym nieudokumentowane twierdzenia, nie pozwalaj± na uznanie, iż zaoferowana cena nie jest raż±co niska. Pominięcie w wyja¶nieniach elementów oczekiwanych przez Zamawiaj±cego, przy jednoczesnym złożeniu wyja¶nień niepełnych, nierozpraszaj±cych w±tpliwo¶ci leż±cych u podstaw wezwania, poci±ga za sob± sankcję w postaci odrzucenia oferty. Wykonawca działaj±cy z należyt± staranno¶ci± winien odpowiednio zareagować na wezwanie zamawiaj±cego maj±c na względzie skutki, jakie ustawa wi±że z instytucj± wyja¶nień.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony Wykonawca:

a. 01 - WK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 61-695 Poznań z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych ((Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Pismem znak: SWLOG-271-KS-43-1518/15 z dnia 2015-04-08 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.
b. 06 - Project &Design Oleg Fomiczow, Ul. Piłkarska 4, 96-321 Żabia Wola z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych ((Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Pismem znak: SWLOG-271-KS-43-1518/15 z dnia 2015-04-08 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.
c. 05 - Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu Sp. z o.o. pl. Solidarno¶ci 1/3/5, 53-661 Wrocław z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych ((Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Pismem znak: SWLOG-271-KS-43-1518/15 z dnia 2015-04-08 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

Zamawiaj±cy zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 29.04.2015r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia, je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-18
13.05.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
KKAD Tomasz Kocemba, ul. Siewna 23b/26, 31-231 Kraków - 19 159,71