Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

42 - sukcesywna dostawa podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Św. Łukasza w Tarnowie


Tarnów: sukcesywna dostawa podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 41393 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa podstawowego sprzętu medycznego: Zakres nr 1 poz. 1-6 - Sprzęt do EKG i EEG Zakres nr 2 poz. 1-15 - Laryngoskopy, łyżki Zakres nr 3 poz. 1-14 - Stetoskopy,aparaty do pomiaru ciśnienia,mankiety itd Zakres nr 4 poz. 1-3 - Aparat Ambu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.19.60.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

a. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - jakość ISO 9001 - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2015 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: sprzęt do EKG i EEG.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kabel do aparatu EKG Ascard K-100 / wtyk do aparatu na zatrzask/ szt. 6 Kabel do aparatu EKG Ascard K-100 / wtyk do aparatu przykręcany/ szt. 6 Pas do EKG dla dorosłych szt. 40 Pas do EKG dla dzieci szt. 10 Elektrody EKG kończynowe dla dorosłych /Klamrowe/ kpl. 15 Elektrody EKG kończynowe dla dzieci /Klamrowe/ kpl. 5.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. jakość ISO 9001 - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: laryngoskopy, łyzki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laryngoskop światłowodowy z kompletem łyżek w rozm 0-4 kpl. 5 Łyżki do laryngoskopów światłowodowych rozm. 0 szt. 6 Łyżki do laryngoskopów światłowodowych rozm. 1 szt. 6 Łyzki do laryngoskopów światłowodowych rozm 2 szt. 10 Łyżki do laryngoskopów światłowodowych rozm. 3 szt. 10 Łyżki do laryngoskopów światłowodowych rozm. 4 szt. 10 Rękojeść laryngoskopu światłowodowego szt. 4 Rękojeść laryngoskopu żarówkowego szt. 4 Łyżki do laryngoskopu żarówkowego nr 0 szt. 6 Łyżki do laryngoskopu żarówkowego nr 1 szt. 6 Łyżki do laryngoskopu żarówkowego nr 2 szt. 10 Łyżki do laryngoskopu żarówkowego nr 3 szt. 10 Łyżki do laryngoskopu żarówkowego nr 4 szt. 10 Rękojeść krótka do laryngoskopu światłowodowego szt. 3 Łyżki typu Miller rozm 00-03 szt. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. jakość ISO 9001 - 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pomoce medyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stetoskop lekarski internistyczny szt. 30 Stetoskop lekarski noworodkowy szt. 5 Stetoskop lekarski pediatryczny szt. 15 Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem zegarowym kpl. 20 Gruszki kompletne do aparatów do pom. Ciśnienia szt. 150 Mankiety do aparatów do pomiaru ciśnienia z 2 wężami szt. 150 Mankiety do aparatów do pomiaru ciśnienia z 1 wężem szt. 30 Manometr zegarowy szt. 50 Gogle /maski twarzowe tzw przyłbice/ szt. 30 Okulary ochronne szt. 2 Oftalmoskop kompletny kpl. 2 Żarówki do laryngoskopu Farum szt. 50 Żarówki do laryngoskopu światłowodowego szt. 30 Zawór spustowy do automatycznych ciśnieniomierzy krwi szt. 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.60.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakość ISO 9001 - 2CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: APARAT AMBU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat Ambu- silikonowy dla dorosłych-wielorazowego użytku z możliwością sterylizacjiparowej i mycia w myjce z kpl masek szt. 15 Aparat Ambu- silikonowy dla dzieci -wielorazowego użytku z możliwością sterylizacjiparowej i mycia w myjce z kpl masek szt. 5 Aparat Ambu- silikonowy dla noworodków -wielorazowego użytku z możliwością sterylizacjiparowej i mycia w myjce z kpl masek szt. 5.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. jakość ISO 9001 - 2
Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2015-03-25 (0150325080540-spec 42 podst.doc)
Zał±cznik - 2015-03-25 (0150325080546-zakres 1.xls)
Zał±cznik - 2015-03-25 (0150325080550-zakres 2.xls)
Zał±cznik - 2015-03-25 (0150325080554-zakres 3.xls)
Zał±cznik - 2015-03-25 (0150325080557-zakres 4.xls)
Zał±cznik - 2015-04-07 (0150407143432-zakres 1 - modyfikacja.xls)
Zał±cznik - 2015-04-07 (0150407143514-zakres nr 1a.ods)
Zał±cznik - 2015-04-07 (0150407143621-pytania z dnia 30.03.2015.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-04-03
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 41393-2015 z dnia 2015-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa podstawowego sprzętu medycznego: Zakres nr 1 poz. 1-6 - Sprzęt do EKG i EEG Zakres nr 2 poz. 1-15 - Laryngoskopy, łyżki Zakres nr 3 poz. 1-14 - Stetoskopy,aparaty do pomiaru ci¶nienia,mankiety itd ...
Termin składania ofert: 2015-04-09Numer ogłoszenia: 47325 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41393 - 2015 data 25.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2015 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2015 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria Ogólna..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: tak, liczba czę¶ci: 4..
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: tak, liczba czę¶ci: 5..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cze.nr 1.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Kabel do aparatu EKG Ascard K-100 / wtyk do aparatu na zatrzask/ szt. 6 Kabel do aparatu EKG Ascard K-100 / wtyk do aparatu przykręcany/ szt. 6 Pas do EKG dla dorosłych szt. 40 Pas do EKG dla dzieci szt. 10 Elektrody EKG kończynowe dla dorosłych /Klamrowe/ kpl. 15 Elektrody EKG kończynowe dla dzieci /Klamrowe/ kpl. 5.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Kabel do aparatu EKG Ascard K-100 / wtyk do aparatu przykręcany/ szt. 6 Pas do EKG dla dorosłych szt. 40 Pas do EKG dla dzieci szt. 10 Elektrody EKG kończynowe dla dorosłych /Klamrowe/ kpl. 15 Elektrody EKG kończynowe dla dzieci /Klamrowe/ kpl. 5.

II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: cze. 1A.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Kabel do aparatu EKG Ascard K-100 / wtyk do aparatu na zatrzask/ szt. 6 Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 12. Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 98 2. jako¶ć ISO 9001 - 2.


OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-03

Pytanie:dodano: 2015-04-07

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów,

Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1418 /2015 dnia 02.04.2015r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. 42/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie dotyczy zakresu nr 1 poz.1
Czy Zamawiaj±cy wydzieli powyższ± pozycję do oddzielnego pakietu lub wykre¶li j± z zakresu I, z uwagi na fakt wycofania przez producenta urz±dzenia Ascard kabli do aparatu mocowanych na zatrzask?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wydziela poz. 1 z zakresu nr 1 do oddzielnego zakresu. Modyfikacja w zał±czeniu.
W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu nr 1 i wydzielenia poz. 1 do zakresu nr 1 A Zamawiaj±cy:
- przedłuża termin składania ofert do 16.04.2015 r. do godz. 10:00
- otwarcie ofert nast±pi 16.04.2015 o godz.11:00
- składaj±cy ofertę Wykonawca pozostaje ni± zwi±zany przez okres 30 nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów,

Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1418 /2015 dnia 02.04.2015r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. 42/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.03.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie nr 1
Dotyczy Zakres nr I poz. 1
Prosimy o wyja¶nienie, czy Zamawiaj±cy przez zapis „wtyk do aparatu na zatrzask” rozumie kabel na zatrzask ze zł±czem jak na poniższym rysunku?


OdpowiedĽ: Tak.
Pytanie nr 2
Dotyczy Zakres nr II poz. 15
Czy Zamawiaj±cy ma na my¶li łyżki typu Miller ¶wiatłowodowe czy tradycyjne?
OdpowiedĽ: ¦wiatłowodowe.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów,

Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/1418 /2015 dnia 02.04.2015r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. 42/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.03.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zakres 1 poz. 1,2
Zwracamy się z pro¶ba o podanie zakończenie kabla po stronie pacjenta: klamra, wtyk bananowy, zatrzask.
OdpowiedĽ: Tak, wtyk bananowy.

Projekt umowy- §2 pkt. 3
Co zamawiaj±cy miał na my¶li pod pojęciem rozładunek w miejsca wskazane? Czy Zamawiaj±cy wymaga np. roznoszenia towaru po oddziałach czy też rozkładania na półki? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowi±zuj±cymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowi±zek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. )
OdpowiedĽ: Transport i rozładunek w siedzibie Zamawiaj±cego – Magazyn Szpitala w godzinach 700 – 1400.


Projekt umowy- §2 pkt. 5
Prosimy o okre¶lenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiaj±cy będzie zobowi±zany, np. w procencie warto¶ci pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego czę¶ci, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy z należyt± staranno¶ci± okre¶lił ilo¶ci roczne.

Projekt umowy- §4 pkt. 5
Czy Zamawiaj±cy dopuszcza zmianę wysoko¶ci kar umownej za odst±pienie od umowy do czę¶ci niezrealizowanej umowy zamiast warto¶ci nominalnej umowy, tj. w § 4 ust. 5 projektu umowy zamiast zwrotu „warto¶ci brutto umowy” wpisanie zwrotu: „warto¶ci brutto niezrealizowanej czę¶ci umowy”
Wskazanie 10% całkowitej warto¶ci umowy za odst±pienie od czę¶ci umowy jest nieadekwatne do szkody, któr± Szpital może z tego tytułu ponie¶ć. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczno¶ci z istot± instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem S±du Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako raż±co wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – trac±c charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotycz±cy zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „wła¶ciwo¶ć (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiaj±cy, będ±c stron± narzucaj±c± tre¶ć umowy, kształtuj±c jej tre¶ć, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że tre¶ć i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiaj±cego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegaj±ce na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez w±tpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnosz±cej się do warto¶ci całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej czę¶ci w przypadku odst±pienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiaj±cego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do warto¶ci niezrealizowanej na skutek odst±pienia czę¶ci umowy.

OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów,

Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1418 /2015 dnia 02.04.2015r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. 42/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.03.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres nr 4 poz. 1-3 - Aparat Ambu

1. W jak± ilo¶ć masek twarzowych ma być wyposażony Ambu- silikonowy dla dorosłych?
OdpowiedĽ: 2 sztuki( dla dużych i małych dorosłych
2. W jak± ilo¶ć masek twarzowych ma być wyposażony Ambu- silikonowy dla dzieci?
OdpowiedĽ: Co najmniej 2 sztuki dla dzieci o różnej wadze.
3. W jak± ilo¶ć masek twarzowych ma być wyposażony Ambu- silikonowy dla noworodków?
OdpowiedĽ: Co najmniej 3 sztuki dla noworodków o różnej wadze.
4. Czy wszystkie aparaty Ambu i maski maja nadawać się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C?
OdpowiedĽ: Tak.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

________
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów,

Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1418 /2015 dnia 02.04.2015r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. 42/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.03.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pakiet nr 17 Aparat do konwekcyjnego ogrzewania pacjentów
1/ Prosimy Zamawiaj±cego o wydzielenie pozycji nr 8-13 z uwagi na brak rękoje¶ci oraz łyżek do laryngoskopu żarówkowego i utworzenie tym samym nowego zadania np. 2A. Pozwoli nam to na złozenie bardzo ważnej oferty, a Wykonawcy na zwiększenie konkurencyjno¶ci, co przyczyni się do uzyskania jak najniższej oferty
OdpowiedĽ: Nie, pytanie odnosi się do pakietu nr 2.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów,

Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1418 /2015 dnia 02.04.2015r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. 42/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie dotycz±ce zakresu II- Laryngoskopy, Łyżki laryngoskopowe
1. Czy zamawiaj±cy dopu¶ci w l.p.15 łyżki typu Miller rozm. 00,0,2,3?
OdpowiedĽ: Tak.
2. Czy zamawiaj±cy w l.p.15 zamawia łyżki typu Miller ¶wiatłowodowe czy konwencjonalne?
OdpowiedĽ: ¦wiatłowodowe

Pytanie dotycz±ce zakresu IV – podstawowy sprzęt medyczny:
1.Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci aparaty Ambu-silikonowe dla dorosłych/dzieci/noworodków-wielorazowego użytku z możliwo¶ci± sterylizacji parowej i kompletem masek
OdpowiedĽ: Tak.
2.Czy zamawiaj±cy może doprecyzować jaki rodzaj myjki ma na my¶li
OdpowiedĽ: Myjka do dezynfekcji wodnej Innova firmy MMM.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów,

Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/1418 /2015 dnia 02.04.2015r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. 42/2015.


1. W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.03.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
§4 ust. 1 i 6 umowy – Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na obniżenie wysoko¶ci kary umownej do 0,1%?
OdpowiedĽ: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

2. ZAKRES IV - Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia czy Zamawiaj±cy ma na my¶li resuscytator dla dorosłych wielorazowego użytku wykonany z silikonu, polisulfonu i polichlorku winylu oraz worek o pojemno¶ci 1500 ml, maska nr 4 wykonana z silikonu, możliwo¶ć podł±czenia zaworu PEEP, obrotowe zł±cze zaworu pacjenta (360 st), worek tlenowy 2500ml, waga max 400g, możliwo¶ć sterylizacji w autoklawie w tem. 134 st C.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza worki ambu z tymi parametrami.

3. ZAKRES IV - Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia czy Zamawiaj±cy ma na my¶li resuscytator dla noworodków wielorazowego użytku wykonany z silikonu, polisulfonu i polichlorku winylu z objęto¶ci± worka oddechowego 280ml, objęto¶ci± worka tlenowego 600ml, kompletny dostępny z maseczk± wykonan± z silikonu z otwartym mankietem roz. 0?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza worki ambu z tymi parametrami.

4. ZAKRES IV - Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia czy Zamawiaj±cy ma na my¶li resuscytator dla dzieci wielorazowego użytku wykonany z silikonu, polisulfonu i polichlorku winylu z workiem o pojemno¶ci 500 ml, maski nr 2, wykonane z silikon oraz otwartym mankietem , zawór pop-off 40cm H2O, możliwo¶ć podł±czenia zaworu PEEP, obrotowe zł±cze zaworu pacjenta (360 st), worek tlenowy 2500ml, waga max 220g, możliwo¶ć sterylizacji w autoklawie w tem. 134 st C.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza worki ambu z tymi parametrami.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech – Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-07

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-22
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 22.05.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/42/MJ/2149/15

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie nr 1;1A;2;3
Dot.: PN nr sprawy 42/2015 – sukcesywna dostawa podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto (pln)
Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Oddział w Krakowie 30-147 Kraków, ul. Balicka 117 Zakres nr 1A – 1 833,84
Zakres nr 3 – 10 083,95
„ARNO-MED.” Spółka z Ograniczon± Odpowiedzialno¶ci± ul. Kolejowa 24 55-081 Mietków Zakres nr 2 – 11707,20
Sorimex Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± Sp. K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń Zakres nr 1 – 4 962,60

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

Ocena ofert:


zakres 1 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 98% 2% 100%
4 CEZAL 9,82 0,00
38,50 0,00 38,50
M4Medical 7,08 0,00
27,75 0,00 27,75
Sorimex 10,00 2,00
39,20 0,16 40,00
Lubmedical 4,07 0,00
15,95 0,00 15,95

zakres 1A PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 98% 2% 100%
4 Cezal 10,00 0,00
39,20 0,00 39,20
6 Sorimex 8,09 2,00
39,62 0,16 39,78zakres 2 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 98% 2% 100%
1 BAFARM 7,94 0,00
31,13 0,00 31,13
2 ARNOMED 10,00 0,00
39,20 0,00 39,20
3 MEDICOM 5,94 0,00
23,28 0,00 23,28
4 CEZAL 7,85 0,00
30,78 0,00 30,78
7 LUBMEDICAL 6,34 0,00
24,84 0,00 24,84
10 KAMED 7,96 0,00
31,20 0,00 31,20
12 FARUM 4,07 2,00
15,96 0,16 16,12
11 AKSIS 7,47 0,00
29,30
0,00 20,90

zakres 3 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 98% 2% 100%
4 CEZAL 10,00 0,00
39,20 0,00 39,20
13 HAS-MED. 3,96 0,00
15,51 0,00 15,512. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:


01 Bafarm Sp. z o. o., 43-100 Tychy, ul. Ko¶ciuszki 27A
02 „ARNO-MED.” Spółka z Ograniczon± Odpowiedzialno¶ci± ul. Kolejowa 24 55-081 Mietków
03 Medicom Sp. z o. o., ul. Marii Skłodowskiej Curie 34, 41-819 Zabrze
04 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Oddział w Krakowie 30-147 Kraków, ul. Balicka 117
05 M4Medical Sp. z o.o. 20-601 Lublin Tomasza Zana 32A
06 Sorimex Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± Sp. K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
07 Lubmedical Sp. z o. o. Sp. K. ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin
10 Kamed Przedsiębiorstwo Handlowe ul. Lubelska 17/52, 03-802 Warszawa
11 AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna 80-298 Gdańsk ul. Przyrodników 1C
12 Farum S.A. ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
13 HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20 43-300 Bielsko-Biała

3. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następuj±cy Wykonawcy:

(01) Bafarm Sp. z o. o., 43-100 Tychy, ul. Ko¶ciuszki 27A - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiaj±cy pismem z dn. 11.05.2015 r. wyst±pił do Wykonawcy o przedłużenie okresu zwi±zania ofert±. W wyznaczonym terminie Zamawiaj±cy nie otrzymał od Wykonawcy odpowiedzi. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu zwi±zania ofert±. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

4. Równocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że nie została odrzucona oferta żadnego Wykonawcy :


Termin po upływie którego może być zawarta umowa: to 27.05.2015 r

Umowa z dnia 28.05.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.Podpisał: Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-28
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 27.05.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/42/MJ/2250/15

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAKRESU 4

Dot.: PN nr sprawy 42/2015 – sukcesywna dostawa podstawowego sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w zakresie nr 4 ofert uprzejmie informuje, że:

1. W niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

04 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Oddział w Krakowie 30-147 Kraków, ul. Balicka 117
05 M4Medical Sp. z o.o. 20-601 Lublin Tomasza Zana 32A
07 Lubmedical Sp. z o. o. Sp. K. ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin
08 MEDICAVERA Sp. z o. o., Dahlhausen Group 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 6W
09 ADO-MED Sp. z o. o., 41-600 ¦więtochłowice, ul. Bytomska 38b
10 Kamed Przedsiębiorstwo Handlowe ul. Lubelska 17/52, 03-802 Warszawa
11 AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna 80-298 Gdańsk ul. Przyrodników 1C

2. Równocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

08 MEDICAVERA Sp. z o. o., Dahlhausen Group 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 6W - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 4 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiaj±cy wymagał aparatu ambu z możliwo¶ci± mycia w myjce do dezynfekcji wodnej Innova firmy MMM. W złożonej przez Wykonawcę ofercie i uzupełnionych na wezwanie Zamawiaj±cego katalogach, Zamawiaj±cy nie znalazł potwierdzenia o możliwo¶ci mycia w myjce. Złożone wyja¶nienia w trybie uzupełnienia podaj± procedurę mycia ręcznego przedmiotu zamówienia. Wobec czego oferta podlega odrzuceniu jako nie spełniaj±ca wymagań specyfikacji.

3. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Zamawiaj±cy unieważnia zakres nr 4: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 4 968,00 zł

Pouczenie:
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

Otrzymuj±:
Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-05
28 maja 2015 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z
Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Oddział w Krakowie 30-147 Kraków, ul. Balicka 117 Zakres nr 1A – 1 833,84
Zakres nr 3 – 10 083,95
„ARNO-MED.” Spółka z Ograniczon± Odpowiedzialno¶ci± ul. Kolejowa 24 55-081 Mietków Zakres nr 2 – 11707,20
Sorimex Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± Sp. K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń Zakres nr 1 – 4 962,60