Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

40/2015 zakup dostawa instalacja sprzętu: stołu rehabilitacyjnego, lampy zabiegowej, pompyinfuzyjnej, wózków, aparatu EKG, stolików, komory grzewczej, regału na kontenery, wagi, ogrzewacza krwi i płynów

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup dostawa , instalacja i uruchomienie : STÓŁ DO REHABILITACJI I MASAŻU LAMPA ZABIEGOWA POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA WÓZEK REANIMACYJNY OSŁONA RTG STOŁU ZABIEGOWEGO REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG APARAT EKG 12 -KANAŁOWY
Numer ogłoszenia: 63608 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup dostawa , instalacja i uruchomienie : STÓŁ DO REHABILITACJI I MASAŻU LAMPA ZABIEGOWA POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA WÓZEK REANIMACYJNY OSŁONA RTG STOŁU ZABIEGOWEGO REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG APARAT EKG 12 -KANAŁOWY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1. STÓŁ DO REHABILITACJI I MASAŻU SZT.1 ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNIECZEJ Zakres 2. LAMPA ZABIEGOWA SZT.1. PORADNIA CHIR. DZIECIĘCEJ Zakres 3. POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA SZT.2. (ODDZ. KARDIOLOGII) Zakres 4. WÓZEK REANIMACYJNY SZT.1 (ODDZ. KARDIOLOGII) Zakres 5. OSŁONA RTG STOŁU ZABIEGOWEGO SZT.1. (PRACOWNIA ANGIOGRAFII) Zakres 6. REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG SZT.1 ( PORADNIA KARDIOLOGICZNA) Zakres 7. APARAT EKG 12 -KANAŁOWY SZT.1 ( PORADNIA KARDIOLOGICZNA) Zakres 8. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA NARZĘDZI SZT.3. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 9. STOLIK (MAYO) SZT.4. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 10. STOLIK NA NARZĘDZIA DO INSTRUMENTOWANIA SZT. 1. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 11. WÓZEK POD DIATERMIĘ SZT.2. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 12. KOMORA GRZEWCZA SZT.1. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 13. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA SZT.1 (BLOK OPERACYJNY) Zakres 14. STOLIK ANESTEZJIOLOGICZNY SZT.1. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 15. STACJA PRZEGLĄDOWA DO ZDJĘĆ NA SALĘ OPERACYJNĄ SZT.1. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 16. REGAŁ NA KONTENERY Z NARZĘDZIAMI SZT.10. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 17. APARAT DO KONWEKCYJNEGO OGRZEWANIA PACENTÓW SZT.1. (ANESTEZJILOGIA) Zakres 18. ELEKTRONICZNA WAGA ŁÓŻKOWA I DIALIZOWA DO ZAASTOSOWANIA W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z WÓZKIEM TRANSPORTOWYM SZT/KPL.1. (ANESTEZJILOGIA) Zakres 19. PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ KRWII I PŁYNÓW SZT.1. (ANESTEZJILOGIA).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

6) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych 7) szczegółowy opis dla oferowanego wyrobu (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. 8) Załączyć dopuszczenie produktu do obrotu D00-09-009, oraz Aktualną Deklarację zgodności dla oferowanego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych dot. Zakres nr 18. 9) Załączyć Oświadczenie producenta, że oferowana komora grzewcza jest zgodna z normą PN EN 60601-1-2:2007 EMC - Norma dla Medycznych Urządzeń Elektrycznych - Kompatybilność elektromagnetyczna (nie zakłóca pracy innej aparatury medycznej ), oraz Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych dot. Zakresu nr 12

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4. 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zał. Nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: STÓŁ DO REHABILITACJI I MASAŻU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STÓŁ DO REHABILITACJI I MASAŻU SZT.1 ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNIECZEJ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: LAMPA ZABIEGOWA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LAMPA ZABIEGOWA SZT.1. PORADNIA CHIR. DZIECIĘCEJ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA SZT.2. (ODDZ. KARDIOLOGII).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WÓZEK REANIMACYJNY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZEK REANIMACYJNY SZT.1 (ODDZ. KARDIOLOGII).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: OSŁONA RTG STOŁU ZABIEGOWEGO.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OSŁONA RTG STOŁU ZABIEGOWEGO SZT.1. (PRACOWNIA ANGIOGRAFII).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG SZT.1 ( PORADNIA KARDIOLOGICZNA).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: APARAT EKG 12 -KANAŁOWY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: APARAT EKG 12 -KANAŁOWY SZT.1 ( PORADNIA KARDIOLOGICZNA).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA NARZĘDZI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA NARZĘDZI SZT.3. (BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: STOLIK (MAYO).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STOLIK (MAYO) SZT.4. (BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: STOLIK NA NARZĘDZIA DO INSTRUMENTOWANIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STOLIK NA NARZĘDZIA DO INSTRUMENTOWANIA SZT. 1. (BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: WÓZEK POD DIATERMIĘ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZEK POD DIATERMIĘ SZT.2. (BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: KOMORA GRZEWCZA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMORA GRZEWCZA SZT.1. (BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: KOMORA GRZEWCZA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMORA GRZEWCZA SZT.1. (BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: STOLIK ANESTEZJIOLOGICZNY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STOLIK ANESTEZJIOLOGICZNY SZT.1. (BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: STACJA PRZEGLĄDOWA DO ZDJĘĆ NA SALĘ OPERACYJNĄ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STACJA PRZEGLĄDOWA DO ZDJĘĆ NA SALĘ OPERACYJNĄ SZT.1. (BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: REGAŁ NA KONTENERY Z NARZĘDZIAMI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: REGAŁ NA KONTENERY Z NARZĘDZIAMI SZT.10. (BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: APARAT DO KONWEKCYJNEGO OGRZEWANIA PACENTÓW.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: APARAT DO KONWEKCYJNEGO OGRZEWANIA PACENTÓW SZT.1. (ANESTEZJILOGIA).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: ELEKTRONICZNA WAGA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ELEKTRONICZNA WAGA ŁÓŻKOWA I DIALIZOWA DO ZAASTOSOWANIA W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z WÓZKIEM TRANSPORTOWYM SZT/KPL.1. (ANESTEZJILOGIA).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ KRWII I PŁYNÓW SZT.1. (ANESTEZJILOGIA).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ KRWII I PŁYNÓW SZT.1. (ANESTEZJILOGIA).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-23 (0150323091711-siwz spr.40.doc)
Załącznik - 2015-03-23 (0150323091716-forl og. nr 2 spr.40.doc)
Załącznik - 2015-03-23 (0150323091719-kodeks etyki zal. nr 6 spr.40.pdf)
Załącznik - 2015-03-23 (0150323091723-oswiadczenia 4, 5, spr.40.doc)
Załącznik - 2015-03-23 (0150323091728-umowa nr 3- spr.40.doc)
Załącznik - 2015-03-23 (0150323091730-zal.1- 1a spr.40.doc)
Załącznik - 2015-04-01 (0150401123640-rysunek do pisma z dnia 30.03.2015r..doc)
Załącznik - 2015-04-01 (0150401123651-zal.1- 1a spr.40-modyfikacja zakres 19.doc)
Załącznik - 2015-04-07 (0150407133923-rysunek do pisma z dnia 01.04.2015r..doc)
Załącznik - 2015-04-07 (0150407140026-rysunek do pisma z dnia 07.04.2015r..doc)
Załącznik - 2015-04-07 (0150407140306-rysunek do pisma z dnia 31.03.2015r..doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-03-27
Tarnów, dnia 27.03.2015r
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/ 40 /KK/ 1302 / 15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.

W związku z przygotowywanymi odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 10.04.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 10.04.2015r. o godz. 11.30. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:
1/ A/a
2/ Adresat

Odpowiedź:dodano: 2015-03-27

Pytanie:dodano: 2015-04-01
Tarnów, dnia 30.03.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1348 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:
Dotyczy: Zakres nr 4 – Wózek reanimacyjny (O. Kardiologii) – 1 szt.
Pytanie nr 1
Czy (dla pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w 5 szuflad blokowanych na specjalnych, zintegrowanych prowadnicach?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy (dla pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w szuflady zamykane, ale bez możliwości ich samoczynnego zamykania?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy (dla pkt. 13) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny posiadający wymiary: szerokość 910 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1000 mm i wysokość bez kół ok. 850 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Czy (dla pkt. 14) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w okienka/tabliczki z możliwością umieszczenia na nich opisu zawartości szuflady?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy (dla pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w blaty z gładkiego tworzywa, tworzywowe uchwyty oraz praktyczne odbojniki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny wyposażony w blaty z gładkiego tworzywa ale nie dopuszcza tworzywowe uchwyty oraz obojniki.

Dotyczy: Zakres nr 13 – Wózek do transportu pacjenta (Blok Operacyjny) – 1 szt.
Pytanie nr 6
Czy (dla pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o długości całkowitej 1980 mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wózek ma służyć do przewozu pacjentów o nietypowej budowie ciała.
Pytanie nr 7
Czy (dla pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta posiadający leże o szerokości 620 mm?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8
Czy (dla pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta posiadający hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 550 – 820 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9
Czy (dla pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 10
Czy (dla pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta wyposażony w barierki boczne ze stali lakierowanej proszkowo, składane z boku leża, min. 2 poziome proste elementy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11
Czy (dla pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta wyposażony w materac tapicerowany w kolorze niebieskim?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 12
Czy (dla pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta posiadający centralną blokadę czterech kół z kołem kierunkowym; koła o średnicy 150 mm; blokada uruchamiana dźwignią nożną wykonana ze stali lakierowanej proszkowo umieszczoną nad kołami od strony nóg pacjenta?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zakres nr 14 – Stolik anestezjologiczny (Blok Operacyjny) – 1 szt.
Pytanie nr 13
Czy (dla pkt. 3) Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny posiadający wymiary: długość 910 mm, szerokość 610 mm, wysokość 1000 mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Rozmiar wózka ma znaczenie w pracy pielęgniarki anestezjologicznej na Bloku Operacyjnym.
Pytanie nr 14
Czy (dla pkt. 7) Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny posiadający 4 szuflady na specjalnych, zintegrowanych prowadnicach, 4 szuflady o wys. wewnętrznej 15 cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikiem do pismo są rysunki przedstawiające wyżej opisany asortyment i umieszczone do pobrania na stronie Zamawiającego pod nazwą pliku: rysunek do pisma z dnia 30.03.2015r.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-01

Pytanie:dodano: 2015-04-01
Tarnów, dnia 30.03.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40/KK/ 1348 /15

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.
W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.03.2015r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Pak. 17 – Konwekcyjny Ogrzewacz Pacjenta
Czy Zamawiający dopuści zakresy regulacji temperatur wynoszące odpowiednio: 36C, 40C , 44C i temp. pokojowa , jako nieznacznie różniące się od wymaganych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy zamawiający dopuści 1 prędkość przepływu powietrza przystosowaną do skutecznej terapii wszystkimi typami kocyków?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy zamawiający dopuści podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia,
w którym pierwszy stopień aktywuje się przy temperaturze 45-46 C, a drugi poziom wraz z alarmami uruchamia się w przy temp. 50C?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Pyt.4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wynoszących 30x19x24 [cm], jako nieznacznie różniące się od wymaganych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści kołderki 2-warstwowej niepalnej, niepochłaniającej płynów włókniny dla Pacjentów dorosłych na całe ciało o wymiarach wynoszących 203x102 [cm] ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza gdyż rozmiar co najmniej 230 cm jest potrzebny dla ludzi o większej masie ciała.
Pytanie nr 6
Czy zamawiający dopuści urządzenie bez wizualizacji konieczności wymiany filtra,
w oferowanym urządzeniu producent zaleca coroczna wymianę, co eliminuje konieczność posiadania tego wskaźnika?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. O wymianie filtra powinien decydować realny cza pracy aparatu a zewnętrzna wizualizacji zwraca na to uzytkującemu wyraźnie uwagę.
Pytanie nr 7 dot.: Pak. 19 – Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym system grzania realizowany jest poprzez zastosowanie specjalnej linii z płaszczem wodnym, co eliminuje występowanie tzw. Gorących punktów i chroni krew i związki krwiozastępcze przed ich uszkodzeniem?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wytraźnie w opisie SIWZ wskazuje aparat bez udziału wody i innych płynów.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada zintegrowanego uchwytu do przenoszenia?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Do bezpiecznego przenoszenia aparatu niezbędny jest uchwyt.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wymiennikiem ciepła, w postaci uniwersalnego, sterylnego przewodu przedłużającego dostępnego w 1 wersji o długości 2,24 m ze złączem luer lock, jako wystarczającej długości i zapewniający utrzymanie stałej temperatury na całej długości?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiającemu zależy na różnych rozmiarach drenu w zależności od potrzeb.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym stała, domyślną temperaturą jest temperatura 41C, bezpieczna dla krwi i płynów krwiozastępczych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym osiągnięcie temperatury zadanej realizowane jest w ciągu ok. 7 minut od pierwszego uruchomienia po dłuższym przestoju, a do kolejnego użycia urządzenie jest gotowe prawie natychmiast?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Czas rozpoczęcia ogrzewania infuzji ma bardzo duże znaczenie u pacjentów wymagających natychmiastowego zabiegu. Czas 7 minut jest za długi.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego klasą odporności na wilgoć jest klasa IPX1?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ skala wilgotności wskazana w SIWZ staniowi parametrowo, większą odporność na kontakt z wilgocią.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które spełnia wymogi europejskie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, potwierdzonej normami EN bez informacji w instrukcji obsługi o normach komitetu CISPR, jako, że normy CISPR są podrzędnymi w stosunku do norm IEC?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza urządzeni, które spełnia wymogi europejskie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, potwierdzonej normami EN i wykreśla z załącznika nr 1-1A Zakres 19 z pkt. 13 słowa “potwierdzone instrukcją obsługi (...)”.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym alarm akustyczny i wizualny uruchamia się po przekroczeniu temperatury 43,1C?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1-1A spr 40 – modyfikacja Zakres nr 19

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-01

Pytanie:dodano: 2015-04-01
Tarnów, dnia 30.03.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1348 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: Pakiet nr 17 Aparat do konwekcyjnego ogrzewania pacjentów
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 konwekcyjnego systemu ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza, przeznaczonego do pracy ciągłej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 oraz 10 urządzenia do ogrzewania pacjenta z jedną prędkością przepływu powietrza, zapewniając efektywną regulację temperatury pacjenta.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-01

Pytanie:dodano: 2015-04-02
Tarnów, dnia 30.03.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1348 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy pakiet nr 3 pompa strzykawkowa
Prosimy o dopuszczenie pompy z klawiaturą numeryczną pkt 3.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 Dotyczy: Pakiet nr 7 : Aparat EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG GE MAC1600 bez ekranu dotykowego?
Zwracamy uwagę iż panele dotykowe w żadnym wypadku nie nadają się do dezynfekcji, co jest bardzo ważnym elementem rygoru higienicznego podczas standardowego postępowania klinicznego w pracy szpitalnej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 Dotyczy: Pakiet nr 19: Przepływowy ogrzewacz krwi i płynów
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych , który posiada pozytywną opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dotyczącą podgrzewania krwii, o nastepujących parametrach technicznych:
- Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub postawienia na płaskiej powierzchni
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza takie umocowanie.

- System zapewniający „suche grzanie”- bez udziału wody lub innych płynów, bez uchwytu do przenoszenia
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ do bezpiecznego przenoszenia aparatu niezbędny jest uchwyt.

- pracujący ze sterylnymi jednorazowymi wymiennymi wkładami 4 ml dedykowanymi dla jednego pacjenta mocowanymi w elemencie grzejnym blisko miejsca wkłucia pacjenta (op. 10 szt)
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza ponieważ przy wkłuciu w bezpośredniej bliskości pacjenta nie ma miejsca na umieszczenie dodatkowych elementów (w tym przypadku grzewczega).
- Stała temperatura podgrzewania 400C, czas od włączenia podgrzewacza do uzyskania temp 400 C nie więcej niż 10 sek.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Możliwość regulacji temperatury daje zamawiającemu większą swobodę w sterowaniu tym parametrem.

- Panel sterujący przedstawiający komunikaty dla użytkownika, waga sterownika 1,6 kg
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

- Urządzenie klasy 1, uziemione, typ BF, wodoodporność: Ogrzewacz: IEC 529 IPX7 30-minutowe zanurzenie na głębokość 91,4 cm; Sterownik: IEC 529 IPX1 krople wody; Kartridż jednorazowego użytku: IEC 529 IPX8 Stałe zanurzenie
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

- Przystosowany do pracy ciągłej, Kompatybilność elektromagnetyczna : urządzenie spełnia wymagania normy EN60601-1-2, (skalsyfikowany jako sprzęt klasy A, Grupy 1) potwierdzone,
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

-Kontrola alarmów po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

- Automatyczny kodowany kolorystycznie alarm jeżeli temperatura płynu jest <33°C , <35°C czy >=42°C
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

- Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie ponad 42 stopnie C, alarm optyczny
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

- Stała temperatura podgrzewania 400C
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Możliwość regulacji temperatury daje zamawiającemu większą swobodę w sterowaniu tym parametrem.
Pytanie nr 3 Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z §5 ust. 1b wzoru umowy ( dla pakietów 2,3,5,6,7,12,15,17,18 i dla pakietów 1,4,8,9,10,11,13,14,16,19) do 0,2% wartości brutto przedmiotu, którego zwłoka dotyczy?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4
Czy w zakresie pakietu 3, 7 i 19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 7 dni roboczych?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-02

Pytanie:dodano: 2015-04-02
Tarnów, dnia 30.03.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1348 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot Zakresu nr 13
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o długości 2050 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z leżem o wymiarach 1950 x 573 mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wózek ma służyć do przewozu pacjentów o nietypowej budowie ciała.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z hydrauliczna regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z uchwytami do pchania wykonanymi ze stali węglowej, pokrytej chromem?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali węglowej, pokrytej chromem?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z dźwigniami blokady kół znajdującymi się bezpośrednio przy kołach, od strony nóg pacjenta (centralna blokada kół, z blokadą kierunkową)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z kołami o średnicy 150 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z hydrauliczna regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-02

Pytanie:dodano: 2015-04-02
Tarnów, dnia 31.03.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1348 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy: zakres nr 2 - Lampa zabiegowa
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy o temperaturze barwowej 4500K. Oferowane rozwiązanie zapewnia idealne odwzorowanie koloru tkanek.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy o wgłębności świetlnej 130 cm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy wyposażonej w stabilny statyw na 5 kółkach.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lampy o żywotności źródeł światła 30000h. Oferowana lampa zapewnia doskonałe właściwości świetlne źródła światła przez cały okres żywotności.
kółkach.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zbyt mała żywotność źródła światła.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-02

Pytanie:dodano: 2015-04-02
Tarnów, dnia 31.03.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1348 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakresu nr 4
Czy Zamawiający w Zakresie nr 4 – Wózek reanimacyjny 1 szt. dopuści wózek o poniższej specyfikacji:
Akcesoria: regulowany wieszak na płyny infuzyjne, obrotowa podstawa pod defibrylator, płyta umożliwiająca przeprowadzenie RKO, uchwyt na butlę z tlenem, uchwyt na zużyte materiały - m.in. igły, strzykawki, probówki
Szuflady: samoczynne domykanie wymiary: 569mm x 398 mm x 76 mm, 569mm x 398 mm x 155 mm, 569 mm x 398 mm x 234 mm
WYMIARY: szerokość: 690mm, głębokość : 518mm, wysokość 1006mm, Wysokość bez kół 872mm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-02

Pytanie:dodano: 2015-04-02
Tarnów, dnia 31.03.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1348 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 5 – Osłona RTG do stołu operacyjnego
Prosimy o dopuszczenie osłony do stołu operacyjnego wykonanej z powlekanej gumy rentgenoochronnej 0,5 mm Pb w kolorze białym, wykończonej granatową lamówką, mocowanej do szyny stołu operacyjnego za pomocą uniwersalnych uchwytów sprzętowych, z prowadnicą wykonaną ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, połączoną trzpieniem umożliwiającym ustawienie części ruchomej w zakresie do 90 stopni, o wymiarach części stałej 70x80 cm oraz części ruchomej 50 x 80 cm, z możliwością wykonania prawego lub lewego, w zależności od tego po której stronie ma być montowana, bez dodatkowych osłon górnych.
Rysunek pytającego przedstawiający wyżej opisany asortyment, do pobrania na stronie Zamawiającego pod nazwą pliku: rysunek do pisma z dnia 31.03.2015r.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Brak osłonek górnych stanowi dodatkowe narażenie na promieniowanie dla personelu wykonującego kilka zabiegów rocznie.
Pytanie nr 2 Zakres 19 - Przepływowy ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy podgrzewacza przepływowego produkcji niemieckiej, opartego na identycznej zasadzie działania jak opisany w SWIZ, różniącego się nieznacznie cechami użytkowymi.
W szczególności prosimy o:
- dopuszczenie następujących rodzajów drenów (pkt. 6):
 zestaw o długości 460 cm ze złączem luer, z pułapką pęcherzyków, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym szt.10.
 zestaw o długości 460 cm ze złączem luer, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym szt.10
 kompletny przyrząd infuzyjny: igła biorcza dwukanałowa, przeciwbakteryjny filtr powietrza, komora kroplowa L=55 mm 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml, wielkość oczek do płynów 15 mikronów, długość drenu 400 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik Luer – Lock – 10 szt,
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza gdyż wymaga również zestawów o długości 350 cm ze złączem luer lock i zaciskiem rolkowym dla dzieci.

- dopuszczenie temperatury domyślnej po włączeniu 38O (pkt. 7)
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

- dopuszczenie wydajności ogrzewania pozwalającej osiągnięcie temperatury płynu 38°C od temperatury pokojowej w czasie poniżej 1 minuty (Pkt. 8)
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

- dopuszczenie wagi 2,5 kg (Pkt. 10)
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

- dopuszczenie wizualnego alarmu niskiej temperatury, który uaktywnia się w przypadku gdy temperatura osiągnięta jest niższa o ponad 2OC w stosunku do temperatury zaprogramowanej (Pkt. 15)
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

- dopuszczenie automatycznego wyłączenia grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie ponad 43O C z alarmem dźwiękowym i optycznym (Pkt. 16)
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza

- odstąpienie od wymogu używania do ciśnienia 300 mmHg potwierdzonego instrukcją używania aparatu (Pkt. 17)
Odpowiedź:
Zamawiający wykreślił z załącznika nr 1-1A Zakres 19 z pkt. 13 słowa “potwierdzone instrukcją obsługi (...)”.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-02

Pytanie:dodano: 2015-04-07
Tarnów, dnia 01.04.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1420 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakresu 2
pkt 3: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy w 15 diod LED. Ilość diod nie ma żadnego praktycznego znaczenia jeżeli chodzi o użytkowanie lampy
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.
Pytanie nr 2
pkt 5: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy o temperaturze barwowej: 4 750 K.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.
Pytanie nr 3
pkt 14. Prosimy o dopuszczenie lampy o całkowitym poborze mocy 50W co tylko nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.
Pytanie nr 4
pkt 16, 17: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy która ma możliwość ustawienia czaszy na wysokości 816 mm od podłoża oraz na maksymalnej wysokości 2001mm (jak na schemacie).
Pytanie nr 5
pkt 20: Prosimy o sprostowanie: ramie wychodzące z podstawy i łączące się z drugim ramieniem (środkowym) ma możliwość ruchomości w pionie a nie w poziomie. Winno być:Możliwość obrotu pionowego ramienia wychodzącego z podstawy jezdnej o min 30 stopni w płaszczyźnie pionowej
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.
Pytanie nr 6
pkt 21: Prosimy o dopuszczenie lampy z możliwością podnoszenia oraz opuszczania lampy w pionie w zakresie 98 stopni
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.

Rysunek pytającego przedstawiający wyżej opisany asortyment, do pobrania na stronie Zamawiającego pod nazwą pliku: rysunek do pisma z dnia 01.04.2015r.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-07

Pytanie:dodano: 2015-04-07
Tarnów, dnia 01.04.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1420 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 7. APARAT EKG 12 -KANAŁOWY SZT.1 ( PORADNIA KARDIOLOGICZNA)
Załącznik Nr 1A do SIWZ Parametry wymagane, pkt. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu EKG z bezdotykowym kolorowym ekranem graficzny LCD TFT o przekątnej ekranu 7” i rozdzielczości 800 x 480 pikseli z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń EKG? Zaletą oferowanego rozwiązania jest sterowanie funkcjami aparatu za pomocą definiowanych klawiszy funkcyjnych z nawigacją menu ekranowego oraz dostęp do pełnej klawiatury alfanumerycznej typu membramowego przystosowanej do zastosowań szpitalnych, charakteryzującej się odpornością na zanieczyszczenia i ścieranie.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowany aparat EKG

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-07

Pytanie:dodano: 2015-04-07
Tarnów, dnia 03.04.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1420 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy zakresu nr 2 – Lampa zabiegowa bezcieniowa
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w 36 diod ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4300 K ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o współczynniku oddawania barw Ra>93 ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o średnicy czaszy lampy wynoszącej 350 mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o głębokości oświetlenia 80 cm ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zbyt głębokie oświetlenie przy zabiegu.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę na statywie jezdnym na 5 kółkach ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę na statywie jezdnym o wym. fi 652 mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez możliwości obrotu pionowego ramienia wychodzącego z podstawy jezdnej o min. 30 stop. w płaszczyźnie poziomej
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę.
Pytanie nr 9
Dotyczy zakresu nr 9 – stoliki typu Mayo
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach tylko nieznacznie odbiegających od wymaganych a mianowicie: 740x490 mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany stolik.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik regulowany w zakresie od 960 do 1370 mm? Zaproponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od tego wymaganego w specyfikacji.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany stolik.

Dotyczy zakresu nr 14 – Stolik anestezjologiczny
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach 720x715x985 mm ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zbyt mała przestrzeń sali operacyjnej. Stolik stanowi element wyposażenia sali.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik bez zabezpieczenia przed uderzeniami wokół całego wózka ? W miejsce zabezpieczenia oferujemy odbojniki tworzywowe umieszczone nad każdym kołem.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Stolik będzie używany we wszystkich salach operacyjnych stąd musi posiadać wymagane przez Zamawiającego zabezpieczenia.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-07

Pytanie:dodano: 2015-04-07
Tarnów, dnia 03.04.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1420 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Zadanie nr 9 : stolik typu Mayo – 4 szt.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z regulowaną wysokością blatu w zakresie od 900mm do 1370mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany stolik.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z czterema kołami o średnicy 50mm w tym dwa z blokadą?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że małe kółka powodują niestabilność stolika.

Zadanie nr 13 : wózek do transportu pacjenta – 1 szt.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta o całkowitej długości 2040mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany wózek.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta o całkowitej szerokości z poręczami 750mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany wózek.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta o całkowitej szerokości szerokości leża 600mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany wózek.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 500-910 mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany wózek.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z indywidualną blokadą kół w tym jedno koło posiadające blokadę kierunkową?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wózek do transportu pacjenta posiadającego regulację pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelenburga?
Odpowiedź:
Dopuszcza, ale nie wymaga.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-07

Pytanie:dodano: 2015-04-07
Tarnów, dnia 03.04.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1420 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Zadanie nr 2 : lampa zabiegowa bezcieniowa
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bezcieniową wykonaną w technologii LED z 18 diodami?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bezcieniową temperaturą barwową na poziomie 4300K?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bezcieniową z możliwością obrotu czaszy lampy o kąt 210o praz obrotu ramienia utryzmującego lampę w przegubie w płaszczyźnie pionowej o kąt 270o?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowaną lampę

Zadanie nr 9 : stolik typu Mayo – 4 szt.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z blatem o wymiarach 650x530mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zaproponowane rozmiary znacznie odbiegają od oczekiwań zamawiającego.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z regulacją wysokości blatu w zakresie 850mm do 1200mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Górny parametr regulacji ma istotne znaczenie dla Zamawiającego, gdyż często operowani są pacjenci z dużą nadwagą, co uniemożliwi odpowiednie ustawienie stolika nad pacjentem z narzędziami.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo z podstawą wyposażoną w koła o średnicy 75mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany wózek.

Zadanie nr 14 : stolik anestozjologiczny
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wymiarach: 620x525mm i wysokości 1020mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany wózek.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w krążki odbojowe na każdym rogu wózka?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowany wózek.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w 5 szuflad w tym jedna szuflada o wysokości 195mm?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w składany blat boczny?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości późniejszego zamontowania dodatkowego wyposażenia.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-07

Pytanie:dodano: 2015-04-07
Tarnów, dnia 07.04.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1420 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zakres nr 2. Lampa zabiegowa szt. 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w 13 diod wykonanych w technologii HD-LED? Różnica 1 diody w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność lampy i nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe, istotne wymagania dotyczące oświetlenia tj. temperatura barwowa, średnica oświetlanego pola oraz żywotność. Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z płynną regulacją plamy świetlnej w zakresie od 180 do 360mm? Regulacja plamy świetlnej w proponowanym zakresie wystarcza do przeprowadzenia każdego zabiegu medycznego i pozwala na oświetlenie również obszaru o średnicy 140mm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zakres nr 4. Wózek reanimacyjny szt.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek:
- o wymiarach 635x645x940mm [szerokość x głębokość x wysokość]? Podane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie są odczuwalne w praktyce, poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego.
- o wysokości bez kół na poziomie 815mm? Oferowany parametr zależny jest od kół wózka, które w oferowanym modelu mają średnicę aż 125mm, co znacznie zwiększa jego mobilność.
- którego czoła szuflad wyposażone są w przezroczyste pojemniki (okienka) z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady zamiast magnetycznych identyfikatorów? Jest to rozwiązanie umożliwiające dokładne opisanie zawartości szuflad. Ponadto identyfikatory na magnesach mogą odpaść od wózka podczas przetaczania.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Opisany wózek posiada w swoich wymiarach tylko 4 szuflady, co znacznie ogranicza możliwość użytkowania go na Oddziale Kardiologii i nie spełnia to oczekiwań zakupywanego sprzętu.
Pytanie nr 4 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zakres nr 14. Stolik anestezjologiczny szt.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach 635x645x940mm [szerokość x głębokość x wysokość]? Podane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie są odczuwalne w praktyce, poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wysokość stolika ma wpływ na komfort pracy pielęgniarski anestezjologicznej.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach 635x645x1045mm [szerokość x głębokość x wysokość]? Podane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie są odczuwalne w praktyce, poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-07

Pytanie:dodano: 2015-04-07
Tarnów, dnia 07.04.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1420 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Dotyczy: Zakres nr 4 – wózek reanimacyjny – 1 szt.
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wózka o następujących parametrach:
- wózek z kołami Ø 150 mm, z oponkami nie brudzącymi podłoża, 2 z hamulcem
- 5szuflad na prowadnicach teleskopowych, blokowane (2 o wys. 75mm, 2 o wys. 155 mm, 1 o wys. 235mm)
- szuflady z uchwytami z kolorowymi nakładkami (5 kolorów nakładek do wyboru) wraz z możliwością oznaczenia zawartości szuflady(zamiast magnetycznych identyfikatorów)
- 2 tworzywowe kosze na odpady, każdy o poj. 8 litrów otwierane kolanem
- pojemnik na ostre elementy wraz z uchwytem mocowanym na wysięgniki kroplówki
- dodatkowy blat wysuwany z boku wózka
- szuflady zamykane na zamek centralny
- regulowany wieszak na płyny infuzyjne w pionie
- możliwość dezynfekcji
- półka pod defibrylator obrotowa o 360 stopni, umożliwiająca mocowanie defibrylatora (pasy zabezpieczające) z regulowaną szerokością (360-495mm x 280 mm)
- wymiary wózka: bez akcesoriów 670x620mm (szer. x głęb.), z akcesoriami ok. 850x620 (szer. x głęb.)
- wysokość wózka (do blatu) 1020 mm, wysokość wózka bez kół 870 mm
- blaty z gładkiego tworzywa, szuflady (podobnie jak korpus wózka ze stali malowanej proszkowo) z tworzywowymi kolorowymi nakładkami, praktyczny odbój podstawy wózka
- dodatkowo wózek wyposażony w: 3 uchylne tworzywowe półki z boku wózka na akcesoria dodatkowe, z tyłu wózka (tył wózka podobnie jak boki wózka z wytrzymałego tworzywa sztucznego) wyposażony w przestrzeń na cewniki
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisany wózek.
Pytanie nr 2 Dotyczy: Zakres nr 8 – wózek do przewożenia narzędzi – 3 szt.
1) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wózków wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI304 (tzw. nierdzewna)?
2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika wyposażonego w cztery blaty wykonane ze stali nierdzewnej z ogranicznikami z czterech (rant o wysokości 20mm) stron uniemożliwiającymi zsuwanie się przedmiotów.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Stolik (wózek) z uwagi na przeznaczenie, często musi być dezynfekowany środkami spirytusowymi , które w stali nierdzewnej mogą powodować wżery. Zamawiający wymaga stolik wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Pytanie nr 3 Dotyczy: Zakres nr 9 – stolik typu Mayo – 4 szt.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika typu Mayo o wymiarach 700x500mm, który jedynie nieznacznie odbiega od wymiarów wymaganych, co nie powinno wpływać na komfort pracy użytkownika.
Odpowiedź:
Nie, zamawiający nie dopuszcza. W SIWZ Zamawiający określił wymiary minimalne ze względu na duże zróżnicowanie zabiegów operacyjnych wykonywanych w bloku wieloprofilowym.
Pytanie nr 4
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie stolików typu Mayo wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI304 (tzw. nierdzewna)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymogu blatu ze stali kwasoodpornej.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści stoliki Mayo z regulacją wysokości w zakresie od 830 do 1170 mm? Czy Zamawiający dopuści stolik Mayo wyposażony w 4 antystatyczne kółka Ø 75 mm, w tym 2 z hamulcem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stolik na 4 antystatyczne kółka Ø 75 mm ale nie dopuszcza regulacji w proponowanych zakresach.
Pytanie nr 6 Dotyczy: Zakres nr 14 – stolik anestezjologiczny – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek ze stali nierdzewnej, z blatem z tworzywa ABS, o wymiarach 685x600 mm (szer. x głęb.), wysokość 1000 mm?
Odpowiedź:
Nie, zamawiający nie dopuszcza. Mała przestrzeń ma sali operacyjnej do wózków o większych rozmiarach.
Pytanie nr 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka gdzie system zabezpieczeń stanowią odbojniki w postaci krążków z tworzywa umieszczone nad kołami?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem z podniesionymi brzegami z 4 stron, oraz z wyprofilowanym uchwytem do prowadzenia wózka?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści wózek bez blatu bocznego?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Stolik boczny jest dla Zamawiającego niezbędny do pisania dokumentacji pacjenta.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści wózek z 4 szufladami, w tym 3 o wys. wewnętrznej 135 mm i 1 o wys. wewnętrznej 205 mm?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści wózek z 4 szufladami, w tym 2 o wys. wewnętrznej 45 mm i 2 o wys. wewnętrznej 205 mm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymiar szuflad jest zbyt mały.
Pytanie nr 12 Pytania dotyczące umowy:
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności przeprowadzenia instalacji i uruchomienia sprzętu z zakresu nr 1 (stół do rehabilitacji i masażu), który dostarczany jest do Zamawiającego praktycznie gotowy do użytku . Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeszkolenia personelu Zamawiającego w odniesieniu do sprzętu z zakresu nr 1. Oferowany stół jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą stołu w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Zamawiający w zakresie nr 1 wymaga tylko dostawy zgodnie z Projektem Umowy dla Zakresu nr 1 (strona 4).

Rysunki przedstawiające wyżej opisany asortyment, do pobrania na stronie Zamawiającego pod nazwą pliku: rysunek do pisma z dnia 07.04.2015r.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-07

Pytanie:dodano: 2015-04-08
Tarnów, dnia 01.04.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40 /KK/ 1420 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakresu 2
pkt 3: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy w 15 diod LED. Ilość diod nie ma żadnego praktycznego znaczenia jeżeli chodzi o użytkowanie lampy
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.
Pytanie nr 2
pkt 5: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy o temperaturze barwowej: 4 750 K.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.
Pytanie nr 3
pkt 14. Prosimy o dopuszczenie lampy o całkowitym poborze mocy 50W co tylko nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.
Pytanie nr 4
pkt 16, 17: Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy która ma możliwość ustawienia czaszy na wysokości 816 mm od podłoża oraz na maksymalnej wysokości 2001mm (jak na schemacie).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.
Pytanie nr 5
pkt 20: Prosimy o sprostowanie: ramie wychodzące z podstawy i łączące się z drugim ramieniem (środkowym) ma możliwość ruchomości w pionie a nie w poziomie. Winno być:Możliwość obrotu pionowego ramienia wychodzącego z podstawy jezdnej o min 30 stopni w płaszczyźnie pionowej
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną lampę.
Pytanie nr 6
pkt 21: Prosimy o dopuszczenie lampy z możliwością podnoszenia oraz opuszczania lampy w pionie w zakresie 98 stopni
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Rysunek pytającego przedstawiający wyżej opisany asortyment, do pobrania na stronie Zamawiającego pod nazwą pliku: rysunek do pisma z dnia 01.04.2015r.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-04-08

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-19
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /40 /KK / 2072 / 15 Tarnów, 2015-05-15

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i instalację sprzętu i aparatury wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02
Meden-Inmed Sp.zo.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Zakres 1 – 3.131,92 PLN
04
NaturFarm Piotr Wojciechowski, Dąbrówka ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
Zakres 2 – 5.718,60 PLN
010
TechMix Katarzyna Płonka ul. Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko-Biała
Zakres 4– 4.799,52 PLN
01 Model Medical S.A. ul. Na Dołach 6, 30-704 Kraków
Zakres 5 – 15.216,49 PLN
016 PZL Cezal Lublin Spz.o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
Zakres 6 – 4.338,66 PLN
014
ALVO Sp.z o.o. Sp.K. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel
Zakres 8 – 4.374,00 PLN
08 Empireum ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna Zakres 12 – 17.958,00 PLN
012
Formed Spz.o.o. Sp.K. Aleja Legionów 21A, 34-300 Żywiec
Zakres 13 – 4.276, 80 PLN
015
TRIBO Sp. z.o.o. ul. Aleja Pokoju 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka
Zakres 14 – 5.032,80 PLN
014
ALVO Sp.z o.o. Sp.K. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel
Zakres 16 – 15.990,00 PLN
06
Medicavera Spz.o.o. ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin
Zakres 17 – 7.873,20 PLN
016
PZL Cezal Lublin Spz.o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
Zakres 18 – 15.006,60 PLN
08 Empireum ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
Zakres 19 – 6.372,00 PLN
Zakres 3, 10,11, 15, – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.
Zakres 7, 9 – unieważniony art. 93.1.4) cyt.:” cena najkorzystniejszej oferty (...) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...)” .tj kwotę: dla Zakresu nr 7 – 4.536,00 dla Zakresu nr 9 – 6.534,00 PLN

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
2 Meden-Inmed 10,00 0,00
Meden-Inmed 81,00 0,00 81,00
5 Klaromed 5,08 10,00
Klaromed 41,18 9,00 50,18
7 Konkret 3,82 1,00
Konkret 30,98 0,90 31,88
17 TBK Medical P 8,79 10,00
TBK Medical P 71,18 9,00 80,18
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
4 NaturFarm 10,00 10,00
NaturFarm 81,00 9,00 90,00
7 Konkret 4,77 1,00
Konkret 38,60 0,90 39,50
17 TBK Medical P 6,16 10,00
TBK Medical P 49,87 9,00 58,87
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
10 TechMix 10,00 10,00
TechMix 81,00 9,00 90,00
11 Multimed 7,05 10,00
Multimed 57,14 9,00 66,14
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
1 Model Medical 10,00 0,00
Model Medical 81,00 0,00 81,00
zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
3 Kredos 10,00 10,00
Kredos 81,00 9,00 90,00
16 Cezal Lublin 11,06 1,00
Cezal Lublin 89,60 0,90 90,50
zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
14 Alvo 10,00 10,00
Alvo 81,00 9,00 90,00
zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
8 Empireum 10,00 0,00
Empireum 81,00 0,00 81,00
zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
12 Formed 10,00 0,00
Formed 81,00 0,00 81,00
zakres 14 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
15 Tribo 10,00 10,00
Tribo 81,00 9,00 90,00
17 TBK Medical P 9,05 10,00
TBK Medical P 73,28 9,00 82,28
zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
14 Alvo 10,00 10,00
Alvo 81,00 9,00 90,00
zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
6 Medicavera 10,00 0,00
Medicavera 81,00 0,00 81,00
zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
16 Cezal Lublin 10,00 0,00
Cezal Lublin 81,00 0,00 81,00
zakres 19 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
6 Medicavera 7,52 0,00
Medicavera 60,92 0,00 60,92
8 Empireum 10,00 10,00
Empireum 81,00 9,00 90,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 – Model Medical S.A. ul. Na Dołach 6, 30-704 Kraków
02- Meden-Inmed Sp.zo.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
03 – Kredos ul. Popiełuszki 10/21, 10-695 Olsztyn
04 – NaturFarm Piotr Wojciechowski, Dąbrówka ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
05 – Klaromed Sp. z.o.o. ul. Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek
06 – Medicavera Spz.o.o. ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin
07- Konkret Damgmara Fik Marcin Mazurkiewicz Sp.J. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno
08 – Empireum ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
09 – Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
010- TechMix Katarzyna Płonka ul. Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko-Biała
011 – Multimed Sp. zo.o. ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź
012 – Formed Spz.o.o. Sp.K. Aleja Legionów 21A, 34-300 Żywiec
013 – PHU Technomex Spz.o.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
014 – ALVO Sp.z o.o. Sp.K. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel
015 – TRIBO Spz.o.o. ul. Aleja Pokoju 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka
016 – PZL Cezal Lublin Spz.o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
017 – TBK Medical Partner Spz.o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec
018 – GE Medical Systems ul. Wołoska 9, 02.583 Warszawa

3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
 013 - PHU Technomex SP.zo.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice w Zakresie nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Brak załącznika nr 1 – Formularza cenowego dla Zakresu nr 1.
 015 – TRIBO Spz.o.o. ul. Aleja Pokoju 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka w Zakresie nr 8 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zawiera błędy w obliczeniu ceny: Oferta w zakresie nr 8 zawiera cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT.
 017 TBK Medical Partner Spz.o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec –w Zakresie nr 18 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zawiera błędy w obliczeniu ceny: Oferta w zakresie nr 18 zawiera cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 25.05.2015r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego emailem, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-26
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa instalacja: stołu do rehabilitacji, lamp, wózków, osłony rtg, aparatu EKG, stolików regałów wag, ogrzewacza dla pacjenta, pompy infuzyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 40/2015r. wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 26.05. 2015r. podpisano umowę z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02
Meden-Inmed Sp.zo.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Zakres 1 – 3.131,92 PLN
04
NaturFarm Piotr Wojciechowski, Dąbrówka ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
Zakres 2 – 5.718,60 PLN
010
TechMix Katarzyna Płonka ul. Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko-Biała
Zakres 4– 4.799,52 PLN
01 Model Medical S.A. ul. Na Dołach 6, 30-704 Kraków
Zakres 5 – 15.216,49 PLN
016 PZL Cezal Lublin Spz.o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
Zakres 6 – 4.338,66 PLN
014
ALVO Sp.z o.o. Sp.K. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel
Zakres 8 – 4.374,00 PLN
08 Empireum ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna Zakres 12 – 17.958,00 PLN
012
Formed Spz.o.o. Sp.K. Aleja Legionów 21A, 34-300 Żywiec
Zakres 13 – 4.276, 80 PLN
015
TRIBO Sp. z.o.o. ul. Aleja Pokoju 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka
Zakres 14 – 5.032,80 PLN
014
ALVO Sp.z o.o. Sp.K. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel
Zakres 16 – 15.990,00 PLN
06
Medicavera Spz.o.o. ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin
Zakres 17 – 7.873,20 PLN
016
PZL Cezal Lublin Spz.o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
Zakres 18 – 15.006,60 PLN
08 Empireum ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
Zakres 19 – 6.372,00 PLN