Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

36 - ukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Œw. Łukasza w Tarnowie.

Dz.U./S S56
20/03/2015
97187-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/7
20/03/2015S56
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/7
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97187-2015:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Przyrzšdy do endoskopii, endochirurgii
2015/S 056-097187
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajšca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowieul. Lwowska 178aOsoba do kontaktów: Anna Nowicka33-100 TarnówPOLSKATel.: +48 146315460E-mail: anowicka@lukasz.med.plFaks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajšcej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczšce dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajšcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoœci
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajšcych
Instytucja zamawiajšca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajšcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajšcš:
Jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Œw.Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczeniausług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Dz.U./S S56
20/03/2015
97187-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/7
20/03/2015S56
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/7
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. œw.Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku.
Zakres nr 1 Akcesoria do kolonoskopii i gastroskopii;
Zakres nr 2 Akcesoria do zabiegów ECPW;
Zakres nr 3 Akcesoria do endoskopów Olympusa;
Zakres nr 4 Akcesoria endoskopowe do diatermii;
Zakres nr 5 Stenty do dróg żółciowych i przełyku;
Zakres nr 6 Akcesoria do endoskopów Pentax.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzšdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzšdowych (GPA): nie
II.1.8)
Częœci
To zamówienie podzielone jest na częœci: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częœci
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoœć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoœć lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częœciach zamówienia
Częœć nr: 1
Nazwa: Akcesoria do kolonoskopii i gastroskopii
1)
Krótki opis
Akcesoria do kolonoskopii i gastroskopii.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)
Wielkoœć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 2
Nazwa: Akcesoria do zabiegów ECPW
1)
Krótki opis
Akcesoria do zabiegów ECPW.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Dz.U./S S56
20/03/2015
97187-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/7
20/03/2015S56
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/7
33168000
3)
Wielkoœć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 3
Nazwa: Akcesoria do endoskopów Olympusa
1)
Krótki opis
Akcesoria do endoskopów Olympusa.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)
Wielkoœć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 4
Nazwa: Akcesoria endoskopowe do diatermii
1)
Krótki opis
Akcesoria endoskopowe do diatermii.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)
Wielkoœć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 5
Nazwa: Stenty do dróg żółciowych i przełyku
1)
Krótki opis
Stenty do dróg żółciowych i przełyku.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
3)
Wielkoœć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 6
Nazwa: Akcesoria do endoskopów Pentax
1)
Krótki opis
Akcesoria do endoskopów Pentax.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33168000
Dz.U./S S56
20/03/2015
97187-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/7
20/03/2015S56
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/7
3)
Wielkoœć lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczšce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoœci:11 837,28 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres wadium
1. 2 993;
2. 5 839,28;
3. 1 320;
4 270;
5 1 280;
6 135.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujšcych:
III.1.3)
Forma prawna, jakš musi przyjšć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwišzane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisaniaoferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawieodpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należydołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww.pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyłaosoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lubnotariusz.
2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, załšcznik nr 3;
3) oœwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, załšcznik nr 4;
4) aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert;
5) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajšcego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaœwiadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu –wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
Dz.U./S S56
20/03/2015
97187-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/7
20/03/2015S56
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/7
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwegoorganu – wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy,wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10) listę podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, alboinformacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy zWykonawców składa listę);
11) polskojęzyczne katalogi, ulotki itp. z których jednoznacznie wynika, że zaoferowane akcesoria spełniajšwszystkie wymagane przez Zamawiajšcego parametry okreœlone w zakresach od nr 1 do nr 6 do SIWZ –odpowiednio do zakresu złożonej oferty.
Potwierdzenie wniesienia wadium w pienišdzu/oryginał gwarancji.
III.2.2)
Zdolnoœć ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiajšcy nie wyznaczaszczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcęoœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(załšcznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formułyspełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przezZamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych wart. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenieprzez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych (załšcznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonanawg formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganychprzez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczšce zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczšce okreœlonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostanš zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
Dz.U./S S56
20/03/2015
97187-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/7
20/03/2015S56
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/7
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria okreœlone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin dostawy. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiajšcš:
36
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczšce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatnoœci: Na wniosek wykonawcy, zamawiajšcy Specyfikacje Istotnych WarunkówZamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem nakonto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.4.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporzšdzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie zwišzany ofertš
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 30.4.2015 - 11:00
Miejscowoœć:
w Szpitalu Wojewódzkim im. œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Osoby upoważnione do obecnoœci podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniajšce
VI.1)
Informacje o powtarzajšcym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajšcym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
Zmiana umowy w stosunku do treœci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa wszczególnoœci, gdy:
a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiajšcego zadań polegajšcych na udzieleniuœwiadczeń zdrowotnych lub
b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakoœci usług lub dostarczonego sprzętulub
c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiajšcego lub
Dz.U./S S56
20/03/2015
97187-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/7
20/03/2015S56
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/7
d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
e) potrzeba zmiany treœci umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiajšcego.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIOWarszawaPOLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
ródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.3.2015

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-20 (0150320131818-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-03-20 (0150320131929-zakres 1.doc)
Załącznik - 2015-03-20 (0150320131943-zakres 2.doc)
Załącznik - 2015-03-20 (0150320131948-zakres 3.doc)
Załącznik - 2015-03-20 (0150320131953-zakres 4.doc)
Załącznik - 2015-03-20 (0150320131958-zakres 5.doc)
Załącznik - 2015-03-20 (0150320132004-zakres 6.doc)
Załącznik - 2015-03-20 (0150320132358-zal nr 1a.xls)
Załącznik - 2015-03-20 (0150320132525-zalacznik nr 2 do qp - 023e.odt)
Załącznik - 2015-04-27 (0150427125158-umowa modyfikacja.odt)
Załącznik - 2015-04-27 (0150427125209-zakres 3-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-04-27 (0150427125355-zakres 4 modyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-04-27 (0150427125435-zakres 4a.odt)
Załącznik - 2015-04-27 (0150427125515-zakres 4b.odt)
Załącznik - 2015-04-27 (0150427125525-zakres 4c.odt)
Załącznik - 2015-05-20 (0150520144651-zakres 3-modyfikacja ii.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-04-21
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Nasz znak: SWLOG-271/36/MJ/2015 Tarnów, dnia 20.04.2015r

Dotyczy: Dostawy przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 36/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.04.2015r., Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zakres 2 – Akcesoria do zabiegów ECPW

1. Prosimy o dopuszczenie w zakresie 2 w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych do dwunastnicy w rozmiarze 6, 9, 12 cm. Pozostałe parametry z godnie z wymogami siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a

Nasz znak: SWLOG-271/36/MJ/2015 Tarnów, dnia 20.04.2015r

Dotyczy: Dostawy przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 36/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.03.2015r., Zamawiający wyjaśnia:
Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści w zakresie 1 w punkcie 1 Pętle do polipektomii o średnicy osłonki 2,3 i długości roboczej 230 cm o dostępnych średnicach otwartej pętli 10, 15, 24 lub 36 mm (odległość od końca dystalnego do mechanizmu rotującego > 195 cm? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.
Ad. 1
Zamawiający nie dopuszcza - wymaga, aby pętla wykonana była z drutu o średniej sztywności i parametrach zapewniających bezpieczne wykonanie zabiegów polipektomii.

Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści w zakresie 1 w punkcie 2 Pętle elektrochirurgiczne o długości roboczej 230 cm o średnicy osłonki 2,3 , o dostępnych średnicach pętli 10, 15, 24 i 36 mm? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.
Ad.2
Zamawiający nie dopuszcza - wymaga, aby pętla wykonana była z drutu o średniej sztywności i parametrach zapewniających bezpieczne wykonanie zabiegów polipektomii.

Pyt. 3
Czy Zamawiający dopuści w zakresie 1 w punkcie 3 szczypce biopsyjne jednorazowego użytku o dostępnej średnicy osłonki 2,3 mm i 3,0 mm oraz długości roboczej 180 i 230 cm? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.
Ad.3
Zamawiający dopuszcza, o ile szczypce posiadają markery sygnalizacyjne i trzy rodzaje łyżeczek.

Pyt. 4
Czy Zamawiający dopuści w zakresie 1 w punkcie 4 samorozprężalne stenty do dróg żółciowych całkowicie pokryte dostępne w średnicy 10 mm i długościach 40, 60, 80 i 100 mm nie posiadające profilowane ucha do usuwania? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.
Ad.4
Zamawiający nie dopuszcza ze względu na:
 brak dopuszczenia stentu do implatacji w przypadku zmian łagodnych i możliwości pozostawienia go w zwężeniu do 12 m-cy
 brak profilowanego ucha do usuwania stentu
 brak wymaganej długości 120 mm i średnicy 8 mm
 brak informacji na temat rodzaju materiału z jakiego stent jest wykonany i z jakiego materiału wykonane jest jego pokrycie

Pyt. 5
Czy Zamawiający dopuści w zakresie 1 w punkcie 5 kolonoskopowe igły hemostatyczne o długości roboczej 230 cm, o dostępnych średnicach igły 22 i 25 G oraz długości 5 mm, posiadające fabryczne zabezpieczenie w pozycji uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie igły z osłonki, osłona odporna na zagięcia i złamania?
Ad.5
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na brak igieł o wymaganych wymiarach tj. średnicy 23 G i długości 4 mm, które zapewniają optymalne warunki do przeprowadzania zabiegów ostrzykiwania tkanek.

Pyt.6
Czy Zamawiający w zakresie 1 wyodrębni do oddzielnego zakresu pozycje 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17?
Ad.6
Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie do odrębnego zakresu wymienionych pozycji, ponieważ kompatybilność produktów jednego producenta skutkuje lepszymi efektami terapeutycznymi wykonywanych badań/zabiegów. Ponadto ten rodzaj sprzętu endoskopowego jest sprawdzony przez użytkowników, stosowany w pracowni od kilku lat, solidny i zapewniający pacjentom bezpieczeństwo.


Pyt. 7
Czy Zamawiający dopuści w zakresie 1 w punkcie 7 Balony do achalazji na systemie wprowadzającym o długości balonu 80 mm, dostępnych średnicach 26, 30 i 34 mm o długości kateteru 100 mm, posiadający markery na obu końcach balonu pozwalający na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu?
Ad.7
Zamawiający nie dopuszcza - wymaga balonów pneumatycznych; brak markera po środku balonu

Pyt. 8
Czy Zamawiający dopuści w zakresie 1 w punkcie 9 Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku z klipsem załadowanym do zestawu o rozwarci ramion do 12 mm z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed całkowitym uwolnieniem o długości narzędzia 230 cm?
Ad.8
Zamawiający dopuszcza

Pyt. 9
Czy w zakresie 1 w punkcie 15 Zamawiający ma na uwadze dwu-główkową szczoteczkę do czyszczenia kanału endoskopu?
Ad.9
Zamawiający ma na uwadze szczotki cytologiczne do dróg żółciowych

Pyt. 10
Czy Zamawiający dopuści w zakresie 1 w punkcie 16 dopuści balony do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita z systemem wprowadzającym w zestawie o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu ze stożkowymi końcami pozwalającymi na na obserwację miejsca dylatacji poprzez przezierna ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik o długości balonu 5,5 cm, dostępnych zakresach średnic 8, 10, 12, 16, 18 i 20, o średnicy katetera 7 F i długości do wyboru 180cm i 240 cm; średnica balonu 20 mm współpracująca z kanałem o średnicy 4,2 mm, pozostałe średnice z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2,8 mm?
Ad.10
Zamawiający nie dopuszcza – oczekuje balonu z dopuszczeniem do poszerzania kanału brodawki Vatera

Pyt. 11
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 2 i dopuści w punkcie 1 Prowadnice do ERCP dwukolorowe przez co pomagają identyfikować ruch o dostępnych wymiarach średnicy 0,025 z końcówką o długości 65 mm prostą oraz 0,035 z końcówkami o długości 50 mm prosta lub zagiętą o długości narzędzia 450 cm?

Pyt. 12
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 2 i dopuści w punkcie 7 stent samorozprężalny nitilonowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron posiadający mechaniczna rękojeść umożliwiającą pracę w dwie strony z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowania w czasie, jak i po rozłożeniu protezy, o dostępnych rozmiarach 8, 10, 12 i 14 mm z cewnikiem wprowadzającym 8 mm?

Pyt. 13
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 2 i dopuści w punkcie 9 stent samorozprężalny nitilonowy do dróg żółciowych z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersjach niepokrywalnej, pokrywalnej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035' z kołnierzami na obu końcach zapobiegającymi przemieszczaniu się stentu o średnicach dostępnych 10 mm i długościach 4, 6, 8, 10 cm we wszystkich wersjach pokrytych, niepokrytych i częściowo pokrytych z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%, posiadające cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i systemie wprowadzającym pozwalającym n a kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalającym uchwycić próg rozprężania?

Pyt. 14
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 2 i dopuści w punkcie 10 stent samorozprężalny nitilonowy do dwunastnicy z mechaniczną rękojeścią umożliwiającą pracę w dwie strony, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80% o dostępnych rozmiarach 8 i 10 cm o średnicy zestawu 8 Fr?

Pyt. 15
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 2 i dopuści w punkcie 11 stent samorozprężalny nitilonowy do jelita grubego z mechaniczną rękojeścią umożliwiającą pracę w dwie strony, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80% o dostępnych rozmiarach 8 i 10 cm o średnicy zestawu 8 Fr?

Pyt. 16
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 2 i dopuści w punkcie 14 klipsownicę jednorazowego użytku obrotową 360 stopni o rozwarciu klipsa do 12mm z możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania klipsa przed uwolnieniem o długości cewnika 230 cm?

Pyt. 17
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 2 i dopuści w punkcie 15
kleszczyki jednorazowego użytku gastroskopowe o długości 180 cm lub kolonoskopowe o długości 230 cm, pokrywane z łyżeczkami 2,4 mm z igłą lub bez do minimalnego kanału roboczego 2,8 mm?

Pyt. 18
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 5 i dopuści w punkcie 1
Stenty do dróg żółciowych nitilonowe pokryte, niepokryte i częściowo pokryte z markerami RTG na końcach i w środkowej części stentu z rozszerzanymi końcami o średnicy 10 mm w dostępnych długościach 4, 6, 8 i 10 cm umieszczone na zestawie wprowadzającym o średnicy 8 F (nie pokrywane) i 8,5 lub 9F (pokrywane) z dostępnymi zestawami wprowadzającymi 1800 i 500 mm, umożliwiającymi otwieranie, zamykanie i zmianę położenia stentu w trakcie implantacji, współpracujący z prowadnicą o średnicy 0,035'?

Pyt. 19
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 5 i dopuści w punkcie 2
Stenty przełykowe samorozprężalne nitilonowe, pokryte silikonem z poszerzonymi końcami, posiadające pętle do repozycjonowania na obu końcach wykonane z nici zaopatrzonych w znaczniki radiologiczne 4 na każdym końcu stentu oraz 2 środkowej jego części, dostępne w wersji z zastawką antyrefluksową w długości 10 cm i bez zastawki w długościach 80, 100, 120 i 140 mm o średnicy 20 mm zamontowane na zestawach 25 bez zastawki oraz 25 z zastawka antyrefluksową?

Pyt. 20
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 5 i dopuści w punkcie 3
Stenty samorozprężalne przełykowe do tamowania krwawień z żylaków przełyku nitilonowe, pokryte silikonem w całości, posiadające pętle do usuwania na obu poszerzonych końcach wraz ze znacznikami cienujacymi jak również na środku stentu na zestawie wprowadzającym o średnicy 8 mmdla średnic 20/26 mm, 24/30 mm oraz 28/34 mm o długości zestawu 70 cm, konstrukcja zestawu pozwala na implantację stentu w nagłych przypadkach bez uprzedniego pozostawienia prowadnika stent usuwalny za pomocą kleszczyków pozwala na schowanie się stentu w jego wnętrzu i wyjęcie go płynne bez potrzeby dodatkowych zestawów do usuwania stentów?

Pyt. 21
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 5 i dopuści w punkcie 4 zaproponowanie zamiast zestawu do usuwania stentów kleszczyki wielorazowego użytku?

Pyt. 22
Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego zakresu z zakresu 5 i dopuści w punkcie 5 ustnik jednorazowego użytku dla dorosłych i pediatryczny z taśmą mocującą?


Ad. 11 - 22
Zamawiający nie zgadza się na wyodrębnienie do oddzielnego zakresu wymienionych pozycji, ponieważ wymaga kompatybilności wszystkich akcesoriów endoskopowych, co pozwala na uzyskanie lepszego efektu terapeutycznego. Parametry techniczne, jakość sprzętu i materiału z którego akcesoria są wykonane nie pozwalają na pełne zaopatrzenie pacjenta.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor SzpitalaOdpowiedź:dodano: 2015-04-21

Pytanie:dodano: 2015-04-24
24/04/2015 S80 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta


Polska-Tarnów: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

2015/S 080-140784Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl


(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.3.2015, 2015/S 56-097187)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33168000

Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.4.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

30.4.2015 (11:00)
Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.5.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

21.5.2015 (11:00)


Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź:dodano: 2015-04-24

Pytanie:dodano: 2015-04-27
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178aNasz znak: SWLOG-271/36/MJ/2015/1710 Tarnów, dnia 21.04.2015r
Dotyczy: Dostawy przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 36/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.04.2015r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Zakres nr 4
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zakresu nr 4 pozycji 4,5,6,7 i ostatniej pozycji i stworzenie osobnego pakietu składającego się z tych pozycji.
Ad1. Zamawiający wydziela z zakresu 4 pozycje 4 do zakresu 4A i poz. 5, 7 do zakresu 4B.

Pytanie 2 Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazową dzieloną elektrodę neutralną bez kabla dla dorosłych i dzieci: długość elektrody 122 mm, szerokość elektrody 176 mm.; dzielona powierzchnia przewodząca 110 cm2; podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki; pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, hydrożel przyjazny dla skóry-biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, elektroda dzielona na dwie części; do kabli przyłączeniowych-klips 25 mm, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu?
Ad2. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3 Punkt 7.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elastyczną sondę argonową z owalnym wtykiem kompatybilną z diatermią EMED ES350 Argon?
Ad. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
Ostatnia pozycja (bez numeru) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania sondy argonowej wielorazowej z płaskim wtykiem do diatermii ERBE - 5sztuk?
Ad. 4 Tak.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178aNasz znak: SWLOG-271/36/MJ/2015/1710 Tarnów, dnia 23.04.2015r
Dotyczy: Dostawy przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 36/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.03.2015r., Zamawiający wyjaśnia:
1. Wydzielenie z zakresu nr 4 pozycji, które dotyczą diatermii ERBE VIO 300D tj: punktu 4 – Elektro-dy neutralnej, punktu 6 - Kabla (dł. min. 4 m ) do elektrody neutralnej jednorazowej kompatybilny z posiadaną diatermią ERBE VIO 300 D – 2 sztuki oraz „Sondy argonowej wielorazowej z płaskim wty-kiem kompatybilnej z posiadaną diatermią ERBE VIO 300D – 5 sztuk.
Ad.1
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do oddzielnego zakresu pozycji 4 tworząc tym samym nowy zakres 4A i pozycję 6 i 8 do zakresu 1C. Modyfikacja w załączeniu.

2. Proszę o zmodyfikowanie opisu elektrody neutralnej w przewidywanej ilości dot. diatermii VIO300D produkcji ERBE tak aby możliwe było złożenie oferty na elektrodę rekomendowaną przez producenta tj. Erbe Elektromedizin GmbH a tym samym gwarantującą bezpieczne używanie ww. aparatu.
Zgodnie z zamieszczoną w instrukcji obsługi deklaracją producenta, elektrodą rekomendo-waną do tej diatermii jest NESSY OMEGA, której opis przedstawiam poniżej:
„Elektroda neutralna , jednorazowa, dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym. Powierzchnia kon-taktowa 85 cm2, powierzchnia pierścienia ekwipotencjalnego 23 cm2. Powierzchnia kontaktowa pokryta żelem przewodzącym prąd, umożliwiającym przyklejenie do skóry oraz chłonącym wilgoć.”
Nadmieniam, że w instrukcji obsługi ww. diatermii w rozdziale „wskazówki bezpieczeństwa” znajdują się zapisy: „W przypadku aplikacji niekompatybilnej elektrody neutralnej należy się spo-dziewać, że kontrola styczności miedzy elektrodą neutralną a skórą jest nieprawidłowa” oraz „Zale-camy stosowanie wyposażenia dodatkowego ERBE” i w rozdziale Urządzenia Bezpieczeństwa „Szczególnie korzystne jest stosowanie elektrody NESSY OMEGA”
Proszę zatem o takie zmodyfikowanie opisu ww. punktu aby możliwe było zaoferowanie rekomendowanej przez producenta i bezpiecznej elektrody.
Ad.2
Zamawiający nie modyfikuje opisu elektrody neutralnej ale dopuszcza zaproponowaną.


3. Proszę również o uściślenie opisu punktu dot. „Sonda argonowa wielorazowa z płaskim wtykiem kompatybilna z posiadaną diatermią ERBE VIO 300D – 5 sztuk”, w szczególności proszę o:
a) podanie średnicy i długości sondy.
Nadmieniam, że dostępne są sondy w rozmiarach: średnica 1,5 mm i długość 1,5m; średnica 1,5mm i długość 1m; średnica 2,3mm i długość 2,2m oraz średnica 3,2 mm długość 2,2m.
Najczęściej wybierane są sondy w rozmiarze średnica 2,3 mm i długość 2,2 m co jest to uwa-runkowane rozmiarem kanału roboczego w endoskopach i długością endoskopu.
b) proszę o określenie rodzaju wypływu strumienia plazmy. Dostępne są sondy z wypływem czo-łowym, bocznym i skośnym.
c) proszę o informacje czy wymagacie Państwo aby zamawiane sondy programowały aparat tj. dia-termię VIO 300D z przystawką argonową APC2 na jakąś żądaną moc.
Używanie sond różnych producentów, które są wizualnie bardzo podobne do siebie jest bardzo niebezpieczne gdyż podłączenie innej sondy będzie powodowało automatyczne przesta-wienie mocy aparatu. Sondy rekomendowane firmę ERBE nastawiają moc 30W lub inną oczekiwaną przez użytkownika, natomiast sondy innych nieautoryzowanych producentów nastawiają moc przypadkowo, a większości przypadków jest ona programowana na moc maksymalną tj. 120W. Uży-cie takiej sony bez każdorazowej korekty nastawień może się skończyć perforacją jelita.
Ad.3
Zamawiający wymaga Sondy argonowej wielorazowej z płaskim wtykiem kompatybilnej z posiadaną diatermią ERBE VIO 300D – 5 sztuk” o następujących parametrach
a) Średnica 2,3 mm i długości 2,2 m
b) Czołowy wypływ strumienia plazmy
c) Zamawiający nie wymaga ale dopuszczaPozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Podpisał: Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a

Nasz znak: SWLOG-271/36/MJ/1710/2015 Tarnów, dnia 20.04.2015r

Dotyczy: Dostawy przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 36/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2015r., Zamawiający wyjaśnia:
1. Dotyczy zakresu nr 3 poz. 12:
W związku z wycofaniem przez producenta wielorazowych drenów do spłukiwania przeznaczonych do pompy OFP-1 prosimy o dopuszczenie drenów jednodniowych, o identycznym przeznaczeniu, w opakowaniach po 10 szt. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o określenie zapotrzebowanej ilości sztuk.
Ad.1
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i wymagane ilość w zakresie 3 poz. 12. Patrz modyfikacja w załączeniu.

2. Dotyczy zakresu nr 3 poz. 22:
Czy w związku z wycofaniem przez producenta ręcznego testera szczelności o symbolu A2377, Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu firmy Olympus o identycznych parametrach i przeznaczeniu, posiadającego symbol WA23080A?
Ad. 2
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie 3 poz. 22.
Patrz modyfikacja w załączeniu.

3. Dotyczy zakresu nr 2:
Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2 oraz 4 do osobnego zakresu celem złożenia konkurencyjnej oferty oraz w przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie:

- Zakres 2 pozycja 2 prosimy o dopuszczenie trójkanałowych papilotomów jednorazowego użytku; posiadających 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm lub 7mm; długość cięciwy 20 - 30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu

- Zakres 2 pozycja 1 prosimy o dopuszczenie prowadnic jednorazowego użytku; średnica 0,035' lub 0,025" długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka - o dwóch sztywnościach do wyboru, pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, znacznik X od 90 do 400 lub 420mm; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka w opakowaniu

- Zakres 2 pozycja 4 prosimy o dopuszczenie trójkanałowego papilotomu igłowego jednorazowego użytku, który posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu

Prosimy o wydzielenie pozycji 14 i 15 do osobnego zakresu celem złożenia konkurencyjnej oferty oraz w przypadku wydzielenie prosimy o dopuszczenie:

- Zakres 2 pozycja 15 prosimy o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 lub 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.

- Zakres 2 pozycja 14 prosimy o dopuszczenie jednorazowych klipsownic do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650mm lub 2300mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; opakowanie zawiera 5 gotowych do użycia sterylnych osobno pakowanych klipsownic z założonym klipsem.
Ad 3.
Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie do odrębnego pakietu wymienionych pozycji , ponieważ kompatybilność sprzętu jednego producenta gwarantuje lepszy efekt terapeutyczny wykonywanych badań/zabiegów. Ponadto ten rodzaj sprzętu endoskopowego jest sprawdzony przez użytkowników, stosowany w pracowni od kilku lat, solidny i zapewniający pacjentom bezpieczeństwo.

4. Dotyczy §4 ust. 1 i 6 wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 1% do 0,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia/ zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty, gdyż kara umowna 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych.
Ad 4.
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. Dotyczy §4 ust. 5 wzoru umowy:
Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości umowy brutto pozostałej do realizacji.
Ad 5.
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

6. Dotyczy §6 ust. 5 wzoru umowy:
Czy Zamawiający mając na uwadze ilość i różnorodność pozycji z zakresu nr 3 dopuści możliwość organizacji jednorazowego szkolenia (obejmującego cały zakres zamawianych narzędzi endoskopowych) dla każdej komórki organizacyjnej szpitala wymienionej w §6 ust. 5 umowy w terminie do 45 dni od momentu podpisania umowy? Organizacja szkoleń z zakresu narzędzi wchodzących w skład pojedynczych dostaw, każdego z produktów będzie się wiązała z koniecznością organizacji kilkudziesięciu spotkań z każdą wymienioną w §6 ust. 5 umowy jednostką szpitala co stanowi istotny koszt i obciążenie czasowo - logistyczne dla dostawcy. Nasza Firma jako doświadczony partner z zakresu rozwiązań endoskopowych dołoży wszelkich starań, aby szkolenia przeprowadzone były z największą ilością wiedzy, informacji praktyczno - technicznych, które wpływają na bezpieczeństwo użytkowania i żywotność narzędzi endoskopowych.
Ad 6.
Zapis pozostaje bez zmian, Zamawiający nie narzuca ilości dni. Wykonawca ustala termin z daną komórką.

7. Dotyczy §6 ust. 4 wzoru umowy:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy pod pojęciem w podpunkcie 6) Opisy zestawów narzędzi w języku polskim, Zamawiający ma na myśli katalogi, ulotki wymagane w Rozdziale V pkt. 4.11) SIWZ?
Ad.7.
Zamawiający wykreśla §6 ust. 4 wzoru umowy. Patrz modyfikacja umowy.

8. Dotyczy załącznika nr 3 do Umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z załącznika nr 3 do umowy, ponieważ wszystkie informacje wymagane w wyżej wymienionym załączniku będą dostarczone wraz z kompletną dokumentacją (instrukcją obsługi), ponadto odbędzie się szkolenie w zakresie przedmiotu zamówienia?
Ad.8
Zamawiający rezygnuje z załącznika nr 3 do umowy. Patrz modyfikacja umowy.

9. Dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy:
Czy w przypadku zaoferowania produktów będących wyrobami niemedycznymi a stanowiącymi jedynie wyposażeniem wyrobu medycznego, Zamawiający zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego sprzętu dokumentów wymienionych w §6 ust. 1 wzoru umowy?
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopisanie do ww. zapisu następującego zwrotu – „dotyczy przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych” lub o zmianę zapisu §6 ust. 1 wzoru umowy na następujący:
„Wykonawca oświadcza, że produkty będące wyrobem medycznym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
Ad.9
Zamawiający modyfikuje §6 ust. 1 wzoru umowy. Patrz modyfikacja w załączeniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a

Nasz znak: SWLOG-271/36/MJ/1710/2015 Tarnów, dnia 20.04.2015r

Dotyczy: Dostawy przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 36/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.04.2015r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
Dot. Zakresu nr 1.
Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 do nowego pakietu (np. 1A) i możliwość zaoferowania w ramach tego pakietu:
- w poz. 1:
Pętle do polipektomii obrotowe jednorazowego użytku z mechanizmem do płynnej rotacji drutu pętli wewnątrz osłonki w dowolnym kierunku, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230 cm, średnice otwartej pętli: 10, 15 i 25 mm.
- w poz. 2:
Pętle elektrochirurgiczne z możliwością wykonania polipektomii na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku – kształt okrągły, wykonane z usztywnionego plecionego drutu, długość robocza 230 cm, średnica osłonki 2,3 mm, średnica otwartej pętli: 10, 15, 25, 35 mm.
- w poz. 3:
Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica osłonki 2,3 mm i 3,0 mm: długość robocza 160
i 230 cm; łyżeczki z okienkiem, osłonka z tworzywa sztucznego, do wyboru: z igłą i bez igły, (okrągłe oraz elipsoidalne i duże pogłębione z podwójnymi okienkami każda), minimalna średnica kanału roboczego odpowiednio 2,8mm i 3,2mm.
- w poz. 4:
Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych, wykonane z nitinolu - uwidocznienie całej protezy
w RTG, całkowicie pokrywane o średnicy 10 mm i długościach 40, 60, 80, 100 mm, wyposażone
w profilowane ucho do usuwania, z cewnikiem wprowadzającym długości >= 180 cm i średnicy <= 9 Fr, współpracującym z prowadnicą .035", zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy
po uwolnieniu do min 60 % długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu.
- w poz. 5:
Kolonoskopowe igły hemostatyczne, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm, średnica igły 22 i 25 G, długość igły 4mm, fabryczne zabezpieczenie w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki, osłona odporna na zagięcia i załamania.
- w poz. 14:
Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem
od pozostałych, część dystalna przezroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem, pasujące do endoskopów 9,5mm – 11,5mm. Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami.
- w poz. 15:
Dwukanałowa szczoteczka cytologiczna zakończona metalową kulką, średnica szczoteczki 2,0 mm; zalecany prowadnik – 0.35
- w poz. 16:
Balony trójstopniowe do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita oraz brodawki Vatera
z prowadnikiem w zestawie o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu,
z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz
z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm. Kateter o średnicy 7 Fr i długości 230 cm, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2.8 mm, opakowanie sterylne?
Ad 1.
Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie do odrębnego pakietu wymienionych pozycji , ponieważ kompatybilność sprzętu jednego producenta gwarantuje lepszy efekt terapeutyczny wykonywanych badań/zabiegów. Ponadto ten rodzaj sprzętu endoskopowego jest sprawdzony przez użytkowników, stosowany w pracowni od kilku lat, solidny i zapewniający pacjentom bezpieczeństwo.

Pytanie 2
Dot. Zakresu nr 5.
Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2 do nowego pakietu (np. 5A) i możliwość zaoferowania w ramach tego pakietu:
- w poz. 1:
Stenty do dróg żółciowych wykonane z nitinolu, niepokrywane i pokrywane silikonem: z dwoma końcami odkrytymi i pokrywane całkowicie, znaczniki cieniujące w RTG na końcach stentu
i w środkowej części, średnica stentu po rozprężeniu 10 mm, długość stentu: 40 mm, 60 mm, 80 mm
i 100 mm, stenty umieszczone w zestawie wprowadzającym o średnicy 8 Fr (niepokrywane) i 9 Fr (pokrywane), długość zestawu do wprowadzania – 180 cm, możliwość otwierania, zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie implantacji, możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do 60 % długości zestaw współpracujący z prowadnicą o średnicy 0,035”
- w poz. 2:
Samorozprężalny stent przełykowy, wykonany z nitinolu, pokrywany na całej długości, materiał pokrycia stentu – silikon, oba końce stentu poszerzone, co najmniej 3 znaczniki radiologiczne
na każdym z końców stentu i w środkowej części, średnica stentu w części roboczej - 20 mm, w części końcowej i początkowej 24 mm długości stentu: 8,0 cm, 10,0 cm, i 12,0 cm, zamontowany
na zestawie wprowadzającym o średnicy 28 F.

Ad 2.
Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie do odrębnego pakietu wymienionych pozycji , ponieważ kompatybilność sprzętu jednego producenta gwarantuje lepszy efekt terapeutyczny wykonywanych badań/zabiegów. Ponadto ten rodzaj sprzętu endoskopowego jest sprawdzony przez użytkowników, stosowany w pracowni od kilku lat, solidny i zapewniający pacjentom bezpieczeństwo.

Pytanie 3
Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 5
Prosimy o szacunkowe określenie w % wielkości odstępstwa od umowy.
Ad 3
Zamawiający z należytą starannością oszacował ilości roczne. Zamawiający średnio wykorzystał ponad 80% wartości zawartych umów w roku 2014 r .

Pytanie 4
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego na poniższy:
„W razie dostawy wyrobu medycznego wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty uznania reklamacji za zasadną”.
Ad.4 Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 3 umowy. Patrz modyfikacja w załączeniu.
Pytanie 5
Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1 oraz 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 1% do 0,1% ?
Ad.5
Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pytanie 6
Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z 10% do 5% ?
Ad.6
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 7
Dotyczy zapisów umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ustępu o następującej treści:
„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od wymaganego terminu Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień.”?
Ad.7
Nie, zapis pozostaje bez zmian


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Odpowiedź:dodano: 2015-04-27

Sprostowanie:dodano: 2015-04-27
Dotyczy: Dostawy przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 36/2015

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 36/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:


1. W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu 4 i dodania Zakresu 4A ; 4B i 4C Zamawiający zmienia modyfikuje załącznik nr 2, wadium dla w/w Zakresów i poniższe terminy.


a) Wadium dla Zakresu 4 – 167,00 zł.,
b) Wadium dla Zakresu 4A – 19,00 zł. ,
c) Wadium dla Zakresu 4B – 42,00 zł.,
d) Wadium dla Zakresu 4C - 42,00 zł.,
e) Wadium dla Zakresu 3 – 1 470,00 zł.,


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 11 987,28 PLN lub na poszczególne zakresy:

Zakres wadium
1. 2 993,00
2. 5 839,28
3. 1 470,00
4. 167,00
4A 19,00
4B 42,00
4C 42,00
5 1 280,00
6 135,00


– wadium dla pozostałych zakresów pozostaje bez zmian.
- ponadto zamawiający modyfikuje:

a) opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości w zakresie nr 3,
b) wzór umowy
2. Termin składania ofert: 21.05.2015 godz. 10.00, otwarcie 11.00
3. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 19.07.2015 r.
4. Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 36/15. Nie otwierać przed dniem 21.05.2015 r. przed godziną 10.00”
5. Zamawiający zmodyfikował Rozdział I ust 1; Rozdział XI ust 1; Rozdział XII; Rozdział XIX ust 1ust 6, ust 7 SIWZ oraz załącznik nr 2: zakres nr 4 i zakres nr 3


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.Załączniki:
Zakres nr 3 - modyfikacja
Zakres nr 4 - modyfikacja
Zakres nr 4A
Zakres nr 4B
Zakres nr 4C
Wzór umowy – modyfikacja
Odpowiedź:dodano: 2015-04-27

Pytanie:dodano: 2015-04-30
30/04/2015 S84 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta


Polska-Tarnów: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

2015/S 084-149028Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl


(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.3.2015, 2015/S 56-097187)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33168000

Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku.

Zakres nr 1 Akcesoria do kolonoskopii i gastroskopii;

Zakres nr 2 Akcesoria do zabiegów ECPW;

Zakres nr 3 Akcesoria do endoskopów Olympusa;

Zakres nr 4 Akcesoria endoskopowe do diatermii;

Zakres nr 5 Stenty do dróg żółciowych i przełyku;

Zakres nr 6 Akcesoria do endoskopów Pentax.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 4 Nazwa: Akcesoria endoskopowe do diatermii

Krótki opis

Akcesoria endoskopowe do diatermii.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33168000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 11 837,28 PLN lub na poszczególne zakresy:

Zakres wadium

1. 2 993;

2. 5 839,28;

3. 1 320;

4 270;

5 1 280;

6 135.
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku.

Zakres nr 1 Akcesoria do kolonoskopii i gastroskopii.

Zakres nr 2 Akcesoria do zabiegów ECPW.

Zakres nr 3 Akcesoria do endoskopów Olympusa.

Zakres nr 4 Akcesoria endoskopowe do diatermii.

Zakres nr 4A Akcesoria endoskopowe do diatermii.

Zakres nr 4B Akcesoria endoskopowe do diatermii.

Zakres nr 4C Akcesoria endoskopowe do diatermii.

Zakres nr 5 Stenty do dróg żółciowych i przełyku.

Zakres nr 6 Akcesoria do endoskopów Pentax.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 4, 4A, 4B, 4C Nazwa: Akcesoria endoskopowe do diatermii

Krótki opis

Akcesoria endoskopowe do diatermii.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33168000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 11 987,28 PLN lub na poszczególne zakresy:

Zakres wadium

1. 2 993;

2. 5 839,28;

3. 1 470;

4. 167;

4A. 19;

4B. 42;

4C 42;

5 1 280;

6 135.


Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Dokonano modyfikacji Zakresu 3 i 4 i dokonano wydzielenia pozycji z zakresu 4 do zakresu 4A i 4B i 4C.
Odpowiedź:dodano: 2015-04-30

Pytanie:dodano: 2015-05-20
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a

Nasz znak: SWLOG-271/36/MJ/ /2015 Tarnów, dnia 20.05.2015r

Dotyczy: Dostawy przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 36/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.05.2015r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Dotyczy zakresu nr 3 poz. 16:
Czy ze względu na zbiorcze opakowania pojemników na wodę po 3 sztuki Zamawiający zgodzi się zwiększyć wymaganą ilość z 2 do 3 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 zakres nr 3 poz. 16. Modyfikacja w załączeniu.

W wyniku zmiany ilości w zakresie 3 poz. 16 Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2, i poniższe terminy:
a) termin składania ofert: 15.06.2015 godz. 10.00, otwarcie 11.00
b) Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 13.08.2015 r.
c) Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 36/15. Nie otwierać przed dniem 15.06.2015 r. przed godziną 10.00”
d) Zamawiający zmodyfikował Rozdział XI ust 1; Rozdział XII; Rozdział XIX ust 6, ust 7 SIWZ oraz załącznik nr 2: zakres nr 3

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Odpowiedź:dodano: 2015-05-20

Sprostowanie:dodano: 2015-05-20

Dotyczy: Dostawy przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 36/2015

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 36/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:


1. W wyniku zmiany ilości w zakresie 3 poz. 16 Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2, i poniższe terminy:
a) termin składania ofert: 15.06.2015 godz. 10.00, otwarcie 11.00
b) Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 13.08.2015 r.
c) Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 36/15. Nie otwierać przed dniem 15.06.2015 r. przed godziną 10.00”
d) Zamawiający zmodyfikował Rozdział XI ust 1; Rozdział XII; Rozdział XIX ust 6, ust 7 SIWZ oraz załącznik nr 2: zakres nr 3


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Załączniki:
Zakres nr 3 – modyfikacja II


Odpowiedź:dodano: 2015-05-20

Sprostowanie:dodano: 2015-05-23
23/05/2015 S99 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

2015/S 099-178705

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.3.2015, 2015/S 56-097187)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33168000
Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.5.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

21.5.2015 (11:00)

Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.6.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

15.6.2015 (11:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamawiający zmodyfikował zakres nr 3 i wymagane ilości.
Odpowiedź:dodano: 2015-05-23

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-23
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 23.06.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/36/MJ/ 2602 /15
Dot.: PN nr sprawy 36/2015 – sukcesywnej dostawy akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESACH


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) uprzejmie informuje, że: unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresach 4 i 4B


Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. „Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-30
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 26.06.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/36/MJ/ 2645 /15

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Dot.: dostawy przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 36/2015

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:
1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto, termin dostawy
SUN MED ul. Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź Zakres nr 5 – 130 734,00
Termin dostawy – 5 dni
Boston Scentific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa Polska Zakres nr 1 - 323 244,00
Termin dostawy - 5 dni
HAMMERMED Spółka z o. o., Spółka K.A. ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź Zakres nr 2 - 629 359,78
Termin dostawy – 5 dni
ERBE Polska Sp. z o. o., 02-972 Warszawa Al. Rzeczpospolitej 14 lok. 2.8 Zakres nr 4c – 3 715,20
Termin dostawy – 5 dni
VARIMED Sp. z o. o. ul. Powstańców Śląskich 5 53-332 Wrocław Zakres nr 6 - 14 630,82
Termin dostawy – 5 dni
Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa Zakres nr 3 -101 894,97
Termin dostawy – 5 dni
Uzasadnienie wyboru:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

2. Ocena ofert:
Nazwa (firma) wykonawcy, Liczba punktów, Łączna liczba punktów

zakres I PUNKTY
nazwa Wyk-noawcy 90% 10% 100% CENA termin dostawy
2 Boston 10,00 10,00 323244,00 10
36,00 4,00 40,00
zakres 2 PUNKTY
nazwa Wyk-noawcy 90% 10% 100% CENA termin dostawy
3 HAMMERMED 10,00 10,00 629359,78 10
36,00 4,00 40,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa Wyk-noawcy 90% 10% 100% CENA termin dostawy
6 Olympus 10,00 10,00 101894,97 10
36,00 4,00 40,00
zakres 4A PUNKTY
nazwa Wyk-noawcy 90% 10% 100% CENA termin dostawy
4 ERBE 0,00 0,00 4 158,00 10
0,00 0,00 0,00
zakres4C PUNKTY
nazwa Wyk-noawcy 90% 10% 100% CENA termin dostawy
4 ERBE 10,00 10,00 3 715,20 10
36,00 4,00 40,00
zakres 5 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin dostawy
1 SUN MED. 10,00 10,00 130734,00 10
36,00 4,00 40,00
zakres 6 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin dostawy
5 Varimed 10,00 10,00 14 630,82 10
36,00 4,00 40,00


3. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 SUN MED ul. Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź
02 Boston Scentific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa Polska
03 HAMMERMED Spółka z o. o., Spółka K.A. ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź
04 ERBE Polska Sp. z o. o., 02-972 Warszawa Al. Rzeczpospolitej 14 lok. 2.8
05 VARIMED Sp. z o. o. ul. Powstańców Śląskich 5 53-332 Wrocław
06 Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa

4. Nie zostały odrzucone żadne oferty.
5. Nie został wykluczony żaden Wykonawca


Zakres nr 4A unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.4 „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” tj. 2 052,00 zł

W postępowaniu w zakresie 4a wpłynęła w terminie jedna oferta Wykonawcy: ERBE Polska Sp. z o. o., 02-972 Warszawa Al. Rzeczpospolitej 14 lok. 2.8 z ceną – 4 158,00 zł brutto, z terminem dostawy – 5 dni.


Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w rozstrzygniętym przetargu w dniu 01.07.2015 r., wobec czego umowa zostanie przesłana do Państwa firmy celem podpisania. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.
Podpisał: Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-07-13
01.07.2015 r. Szpital Wojewódzki w Tarnowie zawarł umowę z
SUN MED ul. Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź Zakres nr 5 – 130 734,00

Boston Scentific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa PolskaZakres nr 1 - 323 244,00

HAMMERMED Spółka z o. o., Spółka K. ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź Zakres nr 2 - 629 359,78

ERBE Polska Sp. z o. o., 02-972 Warszawa Al. Rzeczpospolitej 14 lok. 2.8 Zakres nr 4c – 3 715,20

VARIMED Sp. z o. o. ul. Powstańców Śląskich 5 53-332 Wrocław Zakres nr 6 - 14 630,82

Olympus Polska Sp. z o. o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa Zakres nr 3 -101 894,97