Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

38/2015 odczynników biochemiczno-immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów + back up na okres 2 miesięcy

Tarnów: zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów + back up na okres 2 miesięcy dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 60100 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów + back up na okres 2 miesięcy dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów + back up na okres 2 miesięcy dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im.Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Zakres 1 - odczynniki wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego PLATFORMA + back up biochemiczny Zakres 2 - Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora immunochemincznego - badania wirusologiczne.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5, 33.69.65.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1) Zakres 1 - Deklaracja zgodności CE dla analizatorów. - Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP odczynników będących przedmiotem umowy. - Oświadczenie, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. - Katalogi/Foldery lub ulotki informacyjne w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem i podaniem strony (ZAŁACZNIK NR 2 - Parametry wymagane ). Zakres 2 - Deklaracja zgodności CE dla analizatorów. - Metodyka z języku polskim w wersji papierowej - Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP odczynników będących przedmiotem umowy. - Oświadczenie, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. - Katalogi/Foldery lub ulotki informacyjne w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem i podaniem strony (ZAŁACZNIK NR 2 - Parametry wymagane ).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 3) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 3), 4) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4),
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin dostawy - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności , gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego 3.Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiana w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. 4.Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 5.Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: numeru katalowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu towaru przez Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: odczynniki wraz z dzierżawą analizatora.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego PLATFORMA + back up biochemiczny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora immunochemincznego - badania wirusologiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5, 33.69.65.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin dostawy - 5

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-18 (0150318123520-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-03-18 (0150318123527-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2015-03-18 (0150318123531-projekt umowy-zal nr 5.doc)
Załącznik - 2015-03-18 (0150318123536-zal nr 2 - parametry graiczne - zakres 1.doc)
Załącznik - 2015-03-18 (0150318123540-zal nr 2 - parametry graniczne - zakres nr 2.doc)
Załącznik - 2015-03-18 (0150318123544-zal nr 2a - asortymentowo-cenowy - zakres 2.doc)
Załącznik - 2015-03-18 (0150318123554-zal nr 2a- asortymentowo-cenowy - zakres 1-immunochemia.xls)
Załącznik - 2015-03-18 (0150318123557-zal nr 2a-asortymentowo-cenowy -zakres 1 - biochemia.xls)
Załącznik - 2015-03-18 (0150318123601-zalacznik nr 2b - lsi.doc)
Załącznik - 2015-03-18 (0150318123604-zalacznik nr 3, 4 - oswiadczenia.doc)
Załącznik - 2015-03-18 (0150318123653-zal nr 2a - dzierzawa analizatorow.doc)
Załącznik - 2015-03-26 (0150326142746-projekt umowy-zal nr 5-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-03-24
Tarnów, dnia 23.03.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1219 /15

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów + back up na okres 2 miesięcy. – nr sprawy 38/2015
W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.03.2015r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy parametru granicznego nr 3 zakres II
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności maksymalnej do 100 oznaczeń na godzinę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza analizator o wydajności maksymalnej do 100 oznaczeń na godzinę.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie metodyk w języku polskim na płycie CD (zakres II)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza załączenie metodyk na płycie CD (Zakres II).

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-03-24

Pytanie:dodano: 2015-03-26
Tarnów, dnia 26.03.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/38/KK/ 1274 /15

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów + back up na okres 2 miesięcy. – nr sprawy 38/2015
W odpowiedzi na zapytania z dnia 24.03.2015r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 DOT.: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Par 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu dotyczącego ubezpieczenia w ten sposób, że zmieni wyrażenie ,,ubezpieczenie' na ,,ubezpieczenie do momentu wydania towaru'?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian
Pytanie nr 2
Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 2 ust. 5?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian
Pytanie nr 3
Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,48 godzin’’ na ,,48 godzin w dni roboczych’’?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słów „48 godzin” na „48 godzin w dni robocze”.
Pytanie nr 4
Par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 3 ust. 8 ?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian
Pytanie nr 5
Par. 3 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wszelkie terminy określone w niniejszym postanowieniu umowy były liczone w dni robocze?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian
Pytanie nr 6
Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian
Pytanie nr 7
Par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian
Pytanie nr 8
Par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian
Pytanie nr 9
Par. 5 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej’’ ?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian


Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Projekt Umowa zal nr 5 - modyfikacja


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-03-26

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-02
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /38 /KK 1398/15 Tarnów, 2015-04-02


Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów + back up na okres 2 miesięcy. – nr sprawy 38/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatorów wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Abbott Laboratories Poland Sp.zo.o. ul. Postepu 21B, 02-676 Warszawa Zakres 2 – 68.929,80 PLN
02
Roche Diagnostics Polska Sp.zo.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa

Zakres 1 - 194.581,17 PLN

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 Roche 10,00 10,00
Roche 57,00 3,00 60,00
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
1 Abbott 10,00 0,00
Abbott 57,00 0,00 57,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę

01- Abbott Laboratories Poland Sp.zo.o. ul. Postepu 21B, 02-676 Warszawa
02 – Roche Diagnostics Polska Sp.zo.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 03.04.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-07
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. : PN nr sprawy 38/2015 - zakup i dostawa odczynników biochemicznych, immunochemicznych – markery nowotworowe, wirusologicznych i toksykologicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemiczno-immunochemicznego „PLATFORMA” i back up w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 03.04. 2015r. podpisano umowę z Wykonawcami:
Abbott Laboratories Poland Sp.zo.o. ul. Postepu 21B, 02-676 Warszawa Zakres 2 – 68.929,80 PLN

Roche Diagnostics Polska Sp.zo.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa

Zakres 1 - 194.581,17 PLN