Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

35-Usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. sw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Dz.U./S S53
17/03/2015
92825-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/7
17/03/2015S53
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/7
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92825-2015:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Usługi ubezpieczeniowe
2015/S 053-092825
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowieul. Lwowska 178aPunkt kontaktowy: Dział LogistykiOsoba do kontaktów: Anna Nowicka33-100 TarnówPOLSKATel.: +48 146212581E-mail: anowicka@lukasz.med.plFaks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Tarnów,ul. Lwowska 178a.
Dz.U./S S53
17/03/2015
92825-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/7
17/03/2015S53
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/7
Kod NUTS PL217
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie składa się z 3 części.
Przedmiotem części I zamówienia są usługi ubezpieczenia mienia w poniższym zakresie:
1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
3. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia;
4. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.
Przedmiotem części II zamówienia są usługi ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów Szpitala Wojewódzkiegoim. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Przedmiotem części III zamówienia są usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie:
1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
2. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanegomienia.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 207 000 EUR.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Usługi ubezpieczenia mienia
1)
Krótki opis
1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk;
3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji;
Dz.U./S S53
17/03/2015
92825-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/7
17/03/2015S53
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/7
4. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Usługi ubezpieczeń komunikacyjnych
1)
Krótki opis
Usługi ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ wTarnowie.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
1)
Krótki opis
1. ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
2. ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 22500 PLN lub na poszczególne części:
— część I – 5 375 PLN,
— część II – 125 PLN,
— część III – 17 000 PLN.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
Zadanie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. Składki będą płatne w 4 ratach.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie musząustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie nieniejszego zamówienia albo doreprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Dz.U./S S53
17/03/2015
92825-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/7
17/03/2015S53
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/7
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówieniamogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp
2.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, ustawy Pzp 2.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniuWykonawcy przedłożą następujące dokumenty:
2.1. oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu;
2.2. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2.3. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamymz przedmiotem niniejszego zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnychprzepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniowąw wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzion działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niegozezwolenia – wraz z przytoczeniem podstawy prawnej – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresiedziałalności wymaganej przez Zamawiającego;
2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert;
2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, żewykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.10. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawyPzp) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówieńpublicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
Dz.U./S S53
17/03/2015
92825-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/7
17/03/2015S53
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/7
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawieniaw odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 1 i 2.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiastdokumentów, o których mowa w pkt 2.4–6 i pkt 2.8 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, wktórym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żeuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu;
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiejzamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lubadministracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie art. 24ust. 1 pkt 4–8 ustawy;
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.a i 4.c oraz pkt 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt 4.b powinien być wystawiony niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4. oraz w pkt 5. zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnymalbo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z datą wystawienia. Wymagania ww. pkt 6. stosujesię odpowiednio.
8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przezWykonawcę, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt 2.1. i 2.2., które muszą być złożone w formieoryginału.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłączniewtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jejprawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczoneza zgodność przez Wykonawcę.
11. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązany jest dołączyć do oferty także stosownepełnomocnictwa dla osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile osoba/y składające i podpisującewniosek nie są ujawnione w odpisie z krajowego rejestru sądowego. Wymagane pełnomocnictwa należydołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
12.1. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z treściąart. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wsprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą w formie oryginału lub kopiipoświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
12.2. Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownikjednego z Wykonawców).
12.3. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może ondziałać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
Dz.U./S S53
17/03/2015
92825-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/7
17/03/2015S53
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/7
12.4. Ofertę, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik wimieniu wszystkich Wykonawców działających wspólnie.
12.5. Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawcówubiegających się o udzielenie zamówienia musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie.
12.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wspólnie składanej oferty załączajądokumenty wskazane w pkt 2, osobno dla każdego Wykonawcy
12.7. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy prawo zamówień publicznych podpisuje pełnomocnik.
12.8. Oświadczenie o nie podleganiu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniawykluczeniu, określone w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy z Wykonawcówpodpisuje oddzielnie.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek udziału w postępowaniuzostanie spełniony, jeśli wykonawca:
a. złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonaniezamówienia;
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponujepotencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Zakres i jakość oferowanej ochrony ubezpieczeniowej. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Dz.U./S S53
17/03/2015
92825-2015-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/7
17/03/2015S53
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/7
35/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.4.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Inny: Polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 27.4.2015 - 10:30
Miejscowość:
Tarnów
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.pl/kio/Tel.: +48 224587840Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio/Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.3.2015

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-17 (0150317101730-siwz_tarnow_pn_ue_2015_czesci.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101735-zalacznik_1 - charakterystyka zamawiajacego.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101825-zalacznik_2 - opis przedmiotu zamowienia_czesci.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101829-zalacznik_3a - formularz oferty i czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101833-zalacznik_3b - formularz oferty ii czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101837-zalacznik_3c - formularz oferty iii czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101845-zalacznik_4a - formularz cenowy i czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101850-zalacznik_4b - formularz cenowy ii czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101855-zalacznik_4c - formularz cenowy iii czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101902-zalacznik_5a - wzor umowy i czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101908-zalacznik_5b - wzor umowy ii czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101937-zalacznik_5c - wzor umowy iii czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101944-zalacznik_6a - oswiadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ustawy pzp i czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101949-zalacznik_6b - oswiadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ustawy pzp ii czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101954-zalacznik_6c - oswiadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ustawy pzp iii czesc.do)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317101959-zalacznik_7 - oswiadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ustawy pzp.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317102005-zalacznik_8 - oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317102010-budynki i budowle.xls)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317102015-lampy i glowice .xls)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317102038-narzedzia lekarskie.xls)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317102042-srodki trwale obce.xls)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317102046-srodki trwale.xls)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317102050-wyposazenie niskocenne.xls)
Zał±cznik - 2015-03-17 (0150317105626-zalacznik_6c- oswiadczenie wykonawcy w trybie art.22 ustawy pzp iii czesc.doc)
Zał±cznik - 2015-04-15 (0150415140251-odpowiedzi na pytania z dnia 27.03.2015.pdf)
Zał±cznik - 2015-04-15 (0150415140450-odpowiedzi na pytania z dnia 31.03.2015.pdf)
Zał±cznik - 2015-04-15 (0150415140456-odpowiedzi na pytania z dnia 01.04.2015.pdf)
Zał±cznik - 2015-04-15 (0150415140502-odpowiedzi na pytania z dnia 03.04.2015.pdf)
Zał±cznik - 2015-04-15 (0150415140508-siwz_tarnow_pn_ue_2015_czesci_zmiana.doc)
Zał±cznik - 2015-04-15 (0150415140513-zalacznik_2 - opis przedmiotu zamowienia_czesci_zmiana.doc)
Zał±cznik - 2015-04-15 (0150415140530-zalacznik_4a - formularz cenowy i czesc_zmiana.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-04-15
OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-15
ODPOWIEDZI NA PYTANIA w formacie pdf. zostały zamieszczone w plikach do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Faks. 14 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-35-1814/15 Tarnów,2015-05-04

Dotyczy: Dotyczy: Przedmiotem zamówienia s± usługi ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie– sprawa nr 35/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonano wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
02 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa Zakres 1 – 115 523,53
Zakres 2 – 3 220,00
Zakres 3 – 659 233,00
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert (90% cena oraz 10% jako¶ć)
Czę¶ć 1
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów Cena Liczba punktów Jako¶ć SUMA PKT.
01 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
02-685 Warszawa 80,3 8,4 88,70
02 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Biuro Underwritingu i Klientów Strategicznych, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 90 10 100
03 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 37,6 3,4 41
04 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A , ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 83,4 7,8 91,2

Cze¶ć 2
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów Cena Liczba punktów Jako¶ć SUMA PKT.
02 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Biuro Underwritingu i Klientów Strategicznych , Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 90 10 100

Cze¶ć 3
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów Cena Liczba punktów Jako¶ć SUMA PKT.
02 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Biuro Underwritingu i Klientów Strategicznych, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 90 5 95

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę:
1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa;
2) Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Biuro Underwritingu i Klientów Strategicznych,
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
3) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
4) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A , ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

03 - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot w zakresie 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca nie zał±czył do oferty wymaganych „Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Assistance” ( Rozdział X. pkt 3 SIWZ )

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to:
a) Zakres 1 i 2 - termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 14.05.2015 r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
b) Zakres 3 – Zamawiaj±cy w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy złożono tylko jedn± ofertę. Umowa z dnia 15.05.2015 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-22
15.05.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Zakres 1 – 115 523,53; Zakres 2 – 3 220,00; Zakres 3 – 659 233,00