Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

28 - sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na odpady komunalne, medyczne, zakaźne,niebezpieczne, do transportu bielizny pościelowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaźne, niebezpieczne, do transportu bielizny pościelowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 35861 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaźne, niebezpieczne, do transportu bielizny pościelowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaźne, niebezpieczne, do transportu bielizny pościelowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - 1 zakres.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.52.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

5) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - Jakość ISO - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-13 (0150313141341-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-03-23 (0150323153312-opis przedmiotu zamowienia -modyfikacja.odt)
Zał±cznik - 2015-04-01 (0150401124538-opis przedmiotu zamowienia -modyfikacja ii.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-03-17
OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-17
Tarnów, dnia 16.03.2015r


Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

Nasz znak: 271-MJ-28/2015

Dotyczy: Sukcesywnej dostawy produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr spr – 28/2015

Zamawiaj±cy prostuje zapis w rozdziale I SIWZ w zakresie 1 poz 1 -20, wszędzie gdzie występuje symbol LPDE winno być LDPE.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2015-03-23
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 35861-2015 z dnia 2015-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - 1 zakres
Termin składania ofert: 2015-03-24Numer ogłoszenia: 39855 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35861 - 2015 data 13.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria ogólna.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria ogólna.


OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-23

Sprostowanie:dodano: 2015-03-23
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 35861-2015 z dnia 2015-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - 1 zakres
Termin składania ofert: 2015-03-24Numer ogłoszenia: 40503 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35861 - 2015 data 13.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłoszeniu jest: inne dokumenty 5) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawieraj±cy dokładny opis) potwierdzaj±cy spełnienie wymagań okre¶lonych w SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawieraj±cy dokładny opis) potwierdzaj±cy spełnienie wymagań okre¶lonych w SIWZ - Dokument potwierdzaj±cy rodzaj surowca użytego do produkcji worków i jego grubo¶ć..


OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-23

Pytanie:dodano: 2015-03-23


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 19.03.2015r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/28/ /2015

Dotyczy : sukcesywnej dostawy produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - numer sprawy 28/2015.


W odpowiedzi na pytania z dnia 18.03.2015r, zamawiaj±cy wyja¶nia:

Proszę o wyja¶nienie rodzaju materiału, który wskazany jest jako oryginał oraz folia 3-warstwowa, a w rzeczywisto¶ci worki s± 1-warstwowe oraz z reglanulatu, na co wskazuje rodzaj folii oraz uzyskana cena na przetargu z 2014r.

W zwi±zku z powyższym proszę o doprecyzowanie, gdyż s± to oczywiste różnice maj±ce wpływ na poprawno¶ć przetargu.


OdpowiedĽ: Worki szczelne wykonane z surowca, który nie będzie wydzielał nieprzyjemnego zapachu powoduj±cego dyskomfort stosowania worków, wykonane z oryginału nie z regranulatu, wyj±tkowo odporne na rozerwanie i wyj±tkowo szczelne.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Dotyczy : sukcesywnej dostawy produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - numer sprawy 28/2015.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 28/15

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. Zamawiaj±cy informuje o zmianie Opisu przedmiotu zamówienia Rozdział I SIWZ i zmianę warunków udziału :

- wprowadzeniu do Rozdziału V SIWZ ust 3 punktu b) i w ustępie 4 punktu 7) zapis o następuj±cej tre¶ci:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadaj± wymaganiom okre¶lonym przez zamawiaj±cego, zamawiaj±cy ż±da przedłożenia w szczególno¶ci:

b) Dokumentu potwierdzaj±cego rodzaj surowca użytego do produkcji worków i jego grubo¶ć.

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiaj±cy przesuwa :
1. Termin składania ofert na : 27.03.2015 godz. 10.00 otwarcie 11.00
2. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 30 dni

Zamawiaj±cy zmodyfikował Rozdział I i V SIWZ .

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Zał±czniki:- Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja.OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-23

Sprostowanie:dodano: 2015-03-26
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 35861-2015 z dnia 2015-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - 1 zakres
Termin składania ofert: 2015-03-24Numer ogłoszenia: 42647 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35861 - 2015 data 13.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2015 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria ogólna..

II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: próbki, opisy lub fotografie produktów, które maj± zostać dostarczone, których autentyczno¶ć musi zostać po¶wiadczona przez wykonawcę na ż±danie zamawiaj±cego - Zamawiaj±cy wymaga dostarczenia próbki 1 szt. worka foliowego czarnego rozmiar 70x115cm zgodnie z zakresem 1 poz.1 SIWZ..
Miejsce, w którym należy dodać tekst: .
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: .
OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-26

Pytanie:dodano: 2015-04-01

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 26.03.2015r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/28/1347/2015

Dotyczy: sukcesywnej dostawy produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - numer sprawy 28/2015.

Sprostowanie odpowiedzi udzielonej w dniu 23.03.2015 r. na pytanie z dnia 18.03.2015 r.,
Pytanie:
Proszę o wyja¶nienie rodzaju materiału, który wskazany jest jako oryginał oraz folia 3 warstwowa, a w rzeczywisto¶ci worki s± 1-warstwowe oraz z reglanulatu, na co wskazuje rodzaj folii oraz uzyskana cena na przetargu z 2014r.

W zwi±zku z powyższym proszę o doprecyzowanie, gdyż s± to oczywiste różnice maj±ce wpływ na poprawno¶ć przetargu.

OdpowiedĽ: Worki szczelne wykonane z surowca, który nie będzie wydzielał nieprzyjemnego zapachu powoduj±cego dyskomfort stosowania worków, wyj±tkowo odporne na rozerwanie i wyj±tkowo szczelne. Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja II w zał±czeniu.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Dotyczy : sukcesywnej dostawy produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - numer sprawy 28/2015.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 28/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. Zamawiaj±cy informuje o zmianie Opisu przedmiotu zamówienia Rozdział I SIWZ i zmianę warunków udziału :

- wprowadzeniu do Rozdziału V SIWZ ust 3 punktu c) i w ustępie 4 punktu 8) zapis o następuj±cej tre¶ci:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadaj± wymaganiom okre¶lonym przez zamawiaj±cego, zamawiaj±cy ż±da przedłożenia w szczególno¶ci:

c. próbki, które maj± zostać dostarczone, których autentyczno¶ć musi zostać po¶wiadczona przez wykonawcę na ż±danie zamawiaj±cego - Zamawiaj±cy wymaga dostarczenia próbki 1 szt. worka foliowego czarnego rozmiar 70x115cm zgodnie z zakresem 1 poz.1 SIWZ.

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiaj±cy przesuwa :
1. Termin składania ofert na : 09.04.2015 godz. 10.00 otwarcie 11.30
2. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 30 dni

Zamawiaj±cy zmodyfikował Rozdział I i V SIWZ .

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Zał±czniki:- Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja II


Podpisała: Anna Czech – Dyrektor SzpitalaOdpowiedĽ:dodano: 2015-04-01

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-16
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 15.04.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/28/MJ/ 1594 /15

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: PN nr sprawy28/2015 – sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto
Firma Produkcyjno - Usługowo-Handlowa „BIG” Wacław Zaj±c 38-406 Odrzykoń ul. Młynek 20 Zakres nr 1 – 225 514,35
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

Ocena ofert: Zakres 1
nazwa
Wykonawcy 98% 2% 100%

1 Helplast 8,72 0,00
34,19 0,00 34,19
2 BIG 10,00 0,00
39,20 0,00 39,20
Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01Helplast J. Hadasik - M. Helbig 43-190 Mikołów, ul. Powstańców ¦l.11
02Firma Produkcyjno - Usługowo-Handlowa „BIG” Wacław Zaj±c 38-406 Odrzykoń ul. Młynek 20

4. Nie został wykluczony żaden wykonawca
5. Nie została odrzucona żadna oferta

W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.
Umowa z dnia 21.04.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisała: Anna Czech - Dyrektor SZpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-27
21 kwietnia 2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę na dostawę produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie z firma: Firma Produkcyjno - Usługowo-Handlowa „BIG” Wacław Zaj±c 38-406 Odrzykoń ul. Młynek 20 Zakres nr 1 – 225 514,35