Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

32/2015 zakup i dostawa artykułów żywnościowych: mieso wedliny, chleb, jajka, przetwory, ogolnospozywcze odzywki dla dzieci, miod, warzywa i owoce

06/03/2015 S46 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Pieczywo

2015/S 046-078667

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
— Zakres nr I – Mięso i wędliny wieprzowo-wołowe,
— Zakres nr II – Mięso i wędliny drobiowe,
— Zakres nr III – przetwory owocowo – warzywne,
— Zakres nr IV – warzywa okopowe,
— Zakres nr V – Pieczywo,
— Zakres nr VI – Artykuły ogólnospożywcze,
— Zakres nr VII – Mleka i odżywki dla dzieci,
— Zakres nr VIII – Artykuły sypkie zbożowe,
— Zakres nr IX – Przyprawy,
— Zakres nr X – Miód,
— Zakres nr XI – Jajka świeże,
— Zakres nr XII – Warzywa i owoce.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 280 965,10 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Mięso i wędliny wieprzowo-wołowe
1)Krótki opis
Zakres nr I - Mięso i wędliny wieprzowo-wołowe.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia: – cena – 100 %.

Część nr: 2 Nazwa: Mięso i wędliny drobiowe
1)Krótki opis
Zakres nr II – Mięso i wędliny drobiowe.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia: cena – 100 %.

Część nr: 3 Nazwa: Przetwory owocowo-warzywne
1)Krótki opis
Zakres nr III - przetwory owocowo-warzywne.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia: cena – 100 %.

Część nr: 4 Nazwa: Warzywa okopowe
1)Krótki opis
Zakres nr IV – warzywa okopowe.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia: cena – 100 %.

Część nr: 5 Nazwa: Pieczywo
1)Krótki opis
Zakres nr V – pieczywo.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia: cena – 100 %.

Część nr: 6 Nazwa: Artykuły ogólnospożywcze
1)Krótki opis
Zakres nr VI – Artykuły ogólnospożywcze.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia: cena – 100 %.

Część nr: 7 Nazwa: Mleka i odżywki dla dzieci
1)Krótki opis
Zakres nr VII – Mleka i odżywki dla dzieci.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia: cena – 100 %.

Część nr: 8 Nazwa: Artykuły sypkie zbożowe
1)Krótki opis
Zakres nr VIII – Artykuły sypkie zbożowe.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia: cena – 100 %.

Część nr: 9 Nazwa: Przyprawy
1)Krótki opis
Zakres nr IX – Przyprawy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia: cena – 100 %.

Część nr: 10 Nazwa: Miód
1)Krótki opis
Zakres nr X – Miód.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia: cena – 100 %.

Część nr: 11 Nazwa: Jaja Świeże
1)Krótki opis
Zakres nr XI – Jajka świeże.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia:
— cena – 80 %,
— oznaczenie chowu – 20 %.

Część nr: 12 Nazwa: Warzywa i owoce
1)Krótki opis
Zakres nr XII – Warzywa i owoce.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
15811000, 15110000, 15800000, 03142500, 15872200

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria udzlelenia zamówienia: cena – 100 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 12 806 PLN lub na poszczególne zakresy: zakres wadium
1. 4 227;
2. 1 352;
3. 367;
4. 875;
5. 814;
6. 1 383;
7. 836;
8. 426;
9. 147;
10. 133;
11. 560;
12. 1 686.
Razem: 12 806.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt z NFZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złożyć wspólne oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3–9 i 11.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujące wspólnie winny ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 3.
3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 4.
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę).
11) Oświadczenie, że Wykonawca posiada stosowne atesty lub świadectwa dopuszczające oferowaną do spożycia żywność zgodnie z obowiązującymi przepisami. załącznik nr 5.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
32/2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.4.2015 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.4.2015 - 11:30

Miejscowość:

Tarnów.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.3.2015


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-06 (0150306125406-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-03-06 (0150306125410-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Zał±cznik - 2015-03-06 (0150306125414-oswiadczenia 5-atesty.doc)
Zał±cznik - 2015-03-06 (0150306125419-zal nr 2 - asortymentowo-zakres 5-10.xls)
Zał±cznik - 2015-03-06 (0150306125424-zal nr 2 - asortymentowy - zakres 1-4.xls)
Zał±cznik - 2015-03-06 (0150306125427-zal nr 2 - asortymentowy zakres 11-12.xls)
Zał±cznik - 2015-03-06 (0150306125432-zal nr 6 - projekt umowy.doc)
Zał±cznik - 2015-03-06 (0150306125437-zalacznik nr 3, 4 - oswiadczenia.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-04-02
Tarnów, dnia 30.03.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/32/KK/ 1343 /15

Dotyczy : Postępowania nr sprawy 32/15 pn. dostawa artykułów żywno¶ciowych (mięso i wędliny, przetwory owocowo-warzywne, warzywa, pieczywo, art. ogólnospożywcze, mleko i odż.dla dzieci, art.zbożowe, przyprawy, miód, jaja, warzywa i owoce) dla Szpitala Wojewódzkiego im.¦w.łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku.
W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.03.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1
Niniejszym zwracamy się z zapytaniem dotycz±cym opisu przedmiotu zamówienia okre¶lonym przez Zamawiaj±cego dla Zakresu Nr VII Mleka i odżywki dla dzieci Po dokonanej analizie rynku w zakresie dostępno¶ci produktów dla dzieci i niemowl±t zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do postępowania w poz. 20 produkt o nazwie Nan Expert AR wg opinii producenta NAN PRO AR nie występuje, gdyż nast±piła zmiana nazwy produktu na Nan Expert AR.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza w Zakresie VII poz. 20 produkt o nazwie Nan Expert AR pod warunkiem, iż skład zaproponowanego produktu jest równoważny z opisanym w SIWZ.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-04-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-05-25
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kasia23@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG - 271/32/KK/ 2163/15 Tarnów, 2015-05-21


Dotyczy: dostawa artykułów żywno¶ciowych (mięso i wędliny, przetwory owocowo-warzywne, warzywa, pieczywo, art. ogólnospożywcze, mleko i odż. dla dzieci, art. zbożowe, przyprawy, miód, jaja, warzywa
i owoce) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku – spr. 32/2015.


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

1.W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

01 Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy S±cz ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy S±cz
Zakres 11 – 40.320,00 PLN

02 – Zakład Piekarsko-Cukierniczy Jan Starostka Łękawica 92, 33-156 Skrzyszów
Zakres 5 – 78.167,36 PLN

03 – PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Zakres 8 – 37.582,32 PLN
Zakres 9 – 11.786,57 PLN

04 – Unima Sp.z o.o. w Warszawie Hurtownia Artykułów Spożywczych ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra
Zakres 6 – 142.695,89 PLN
Zakres 10- 14.280,00 PLN

06 – Firma Handlowa Trokos SP.J. M.Trojańska, J.Trojański ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
Zakres 3 – 36.476,30 PLN
Zakres 7 – 84.928,17 PLN

07- Gospodarstwo Warzywne Marcin Koziara Młodzawy Duże 67, 28-400 Pińczów
Zakres 4 – 69.300,00 PLN

09- Zakłady Mięsna Nowy Żmigród Sp.z o.o. Mytarz 4, 38-230 Nowy Żmigród
Zakres 1 – 390.332,25 PLN
Zakres 2 – 144.406,50 PLN

016 – FHU Mikpol Grzegorz Mikołajczyk ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy S±cz
Zakres 12 – 140.025,00 PLN

2. Ocena ofert:
Zakres 1 CENA
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 Zakłady Mięsne N. Żmigród 10,000
Zakłady Mięsne N. Żmigród 50,00 50,00
13 Zakł. Mięsne W. Le¶niak 9,50
Zakłady Mięsne W. Le¶niak 47,49 47,49
Zakres 2
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 Zakłady Mięsne N. Żmigród 10,00
Zakłady Mięsne N. Żmigród 50,00 50,00
13 Zakłady Mięsne W. Le¶niak 9,85
Zakłady Mięsne W. Le¶niak 49,24 49,24
Zakres 3
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Polaris 9,22
Polaris 46,12 46,12
4 UNIMA 8,95
UNIMA 44,77 44,77
5 IN-PLUS 9,79
IN-PLUS 48,97 48,97
6 TROKOS 10,00
TROKOS 50,00 50,00
12 SAMAR 9,76
SAMAR 48,82 48,82
Zakres 4
nazwa OFERENTA 100% 100%
7 M.Koziara 10,00
M.Koziara 50,00 50,00
8 Tarn. Spół. Ogr. 7,02
Tarn. Spół. Ogr. 35,09 35,09
16 MIKPOL 7,09
MIKPOL 35,45 35,45
Zakres 5
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Jan Starostka 10,00
Jan Starostka 50,00 50,00
14 ANKA 8,70
ANKA 43,51 43,51
Zakres 6
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Polaris 7,77
Polaris 38,83 38,83
4 UNIMA 10,00
UNIMA 50,00 50,00
6 TROKOS 9,44
TROKOS 47,21 47,21
11 MARS 9,27
MARS 46,37 46,37
12 SAMAR 6,54
SAMAR 32,69 32,69
Zakres 7
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Polaris 8,67
Polaris 43,34 43,34
6 TROKOS 10,00
TROKOS 50,00 50,00
Zakres 8
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Polaris 10,00
Polaris 50,00 50,00
4 UNIMA 9,73
UNIMA 48,66 48,66
5 IN-PLUS 8,68
IN-PLUS 43,41 43,41
6 TROKOS 8,75
TROKOS 43,74 43,74
11 MARS 8,83
MARS 44,16 44,16
12 SAMAR 9,01
SAMAR 45,05 45,05
Zakres 9
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Polaris 10,00
Polaris 50,00 50,00
4 UNIMA 7,03
UNIMA 35,16 35,16
6 TROKOS 3,27
TROKOS 16,33 16,33
12 SAMAR 7,01
SAMAR 35,03 35,03
Zakres 10
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Polaris 9,94
Polaris 49,71 49,71
4 UNIMA 10,00
UNIMA 50,00 50,00
ZAKRES 12
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 Tarn. Spół. Ogr. 9,99
Tarn. Spół. Ogr. 49,97 49,97
16 MIKPOL 10,00
MIKPOL 50,00 50,00


ZAKRES 11
CENA Oznaczenie
Chowu
nazwa Wyknoawcy 80% 20% 100%
1 SZKARADEK 10,00 0,00
SZKARADEK 40,00 0,00 40,00
3 POLARIS 6,67 5,00
POLARIS 26,67 5,00 31,67
17 JAJ-POL 8,89 0,00
JAJ-POL 35,56 0,00 35,56

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu

3. Zamawiaj±cy informuje, że w w/w postępowaniu zostały złożone oferty następuj±cych Wykonawców:

01– Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy S±cz ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy S±cz
02– Zakład Piekarsko-Cukierniczy Jan Starostka Łękawica 92, 33-156 Skrzyszów
03– PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
04– Unima Sp. z o.o. w Warszawie Hurtownia Artykułów Spożywczych ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra
05– FHU IN-PLUS Paweł Kiełbasa ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy S±cz
06 – Firma Handlowa Trokos SP.J. M.Trojańska, J.Trojański ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
07- Gospodarstwo Warzywne Marcin Koziara Młodzawy Duże 67, 28-400 Pińczów
08- Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza ul. Hodowlana 5, 33-100 Tarnów
09- Zakłady Mięsna Nowy Żmigród Sp. z o.o. Mytarz 4, 38-230 Nowy Żmigród
010- Ferma Drobiu A.Żmuda, B.Żmuda SP.J. 39-204 Żyraków 192
011 – Zakład Produkcyjno-Handlowo Usługowy Mars A.Michniak, Sufczyn 183, 32-852 Dębno
012 – Samar Sp. z o.o. ul. Tarnowska 113, 33-300 Nowy S±cz
013- Zakłady Mięsne W. Le¶niak ul. Axentowicza 20a, 33-300 Nowy S±cz
014 – ANKA A. Znamirowska, G.Korcik SP.J. Bogoniowice 75B
015- FPU Natex Sylwia Graniczka Złotniki 208A, 39-300 Mielec
016 – FHU Mikpol Grzegorz Mikołajczyk ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy S±cz
017 – F.H. Jaj-Pol S.C. M. P. Słowik ul. Bandrowskiego 20, 33-100 Tarnów
018- DROBTAR Sp. z o.o. Nowe Żukowice 50B, 33-151 Nowa Jastrz±bka


4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

- w zakresie nr 10 - Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna M. Trojańska J. Trojański ul. Krakowska 409,
32-420 Gdów. Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym, że składa ofertę m.in. na zakres nr 10 – miód natomiast nie doł±czył do oferty zał±cznika nr 2 – specyfikację asortymentowo – ilo¶ciowo – cenow± dla w/w zakresu. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę w zakresie nr 10 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci SIWZ.

- w zakresie nr 9 – przyprawy Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, 32-852 Dębno, Sufczyn 183. Pismem znak: SWLOG-271/32/KK/1908/15 z dnia 08-05-2015 r. Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do złożenia wyja¶nień pozycji 10,11,12,13,16,20,22,24 – czy nie zawieraj± glutaminianu sodu, konserwantów i sztucznych barwników dodawanych do sosów, zup i rosołów. Wykonawca w pi¶mie z dnia 14.05.2015 r potwierdził, że wskazane pozycje zawieraj± glutaminian sodu i konserwant. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę w zakresie nr 9 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci SIWZ.

- w zakresie nr 2 – Firma Drobtar Sp. z o.o. Nowe Żukowice 50B, 33-151 Nowa Jastrz±bka – Wykonawca składaj±c ofertę na zakres nr 2 – mięso i wędliny drobiowe w pozycji 13 w kolumnie 10 nie wpisał nazwy Producenta. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci SIWZ.


4. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z postępowania zostali wykluczeni następuj±cy Wykonawcy:

- FPU „NATEX” Sylwia Graniczka Złotniki 308A, 39-300 Mielec – Pismem znak SWLOG-271/32/KK/1908/15
z dnia 08-05-2015 r Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty przetargowej min. o aktualn± informację z Krajowego Rejestru S±dowego. Wykonawca uzupełnił ofertę o informację z KRK wystawion± z dat± 06.10.2014r czyli wystawion± wcze¶niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

- 010- Ferma Drobiu A.Żmuda, B.Żmuda SP.J. 39-204 Żyraków 192 - Pismem znak SWLOG 271/32/KK/1908/15 z dnia 08-05-2015 r Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty przetargowej o: aktualny odpis z wła¶ciwego rejestru o prowadzeniu działalno¶ci gospodarczej, aktualn± informację z Krajowego Rejestru S±dowego, za¶wiadczenie Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wykonawca przedłożył wła¶ciwy odpis z Krajowego Rejestru S±dowego, natomiast za¶wiadczenie ZUS i US złożone na wezwanie nie potwierdziło spełnienie przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert czyli na 21 kwietnia br. Brak informacji z Krajowego Rejestru S±dowego.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 04.06.2015 r.
Umowa zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-16
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dotyczy: dostawa artykułów żywno¶ciowych (mięso i wędliny, przetwory owocowo-warzywne, warzywa, pieczywo, art. ogólnospożywcze, mleko i odż. dla dzieci, art. zbożowe, przyprawy, miód, jaja, warzywa
i owoce) dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku – spr. 32/2015.. wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 207 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 08.06. 2015r. podpisano umowy z Wykonawcami::
Jerzy Szkaradek ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy S±cz ul. Krakowska 55, 33-300 Nowy S±cz
Zakres 11 – 40.320,00 PLN
PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Zakres 8 – 37.582,32 PLN
Zakres 9 – 11.786,57 PLN
Firma Handlowa Trokos SP.J. M.Trojańska, J.Trojański ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
Zakres 3 – 36.476,30 PLN
Zakres 7 – 84.928,17 PLN
Unima Sp.z o.o. w Warszawie Hurtownia Artykułów Spożywczych ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra
Zakres 6 – 142.695,89 PLN
Zakres 10- 14.280,00 PLN

W dniu 16.06. 2015r. podpisano umowy z Wykonawcami:
Zakład Piekarsko-Cukierniczy Jan Starostka Łękawica 92, 33-156 Skrzyszów
Zakres 5 – 78.167,36 PLN
Gospodarstwo Warzywne Marcin Koziara Młodzawy Duże 67, 28-400 Pińczów
Zakres 4 – 69.300,00 PLN
Zakłady Mięsna Nowy Żmigród Sp.z o.o. Mytarz 4, 38-230 Nowy Żmigród
Zakres 1 – 390.332,25 PLN
Zakres 2 – 144.406,50 PLN
FHU Mikpol Grzegorz Mikołajczyk ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy S±cz
Zakres 12 – 140.025,00 PLN