Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

27 - zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.lukasz.med.pl
Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie prze okres 12 miesięcy.
Numer ogłoszenia: 30673 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie prze okres 12 miesięcy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie prze okres 12 miesięcy - 2 zakresy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

1) W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego do ofert należy złożyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub test wykonany przez producenta oferowanego materiału eksploatacyjnego potwierdzający wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych (nie dotyczy bębnów oraz materiałów wskazanych w poz.:31;32;45;78;79;114;115;116)


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - wsparcie techniczne - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3 wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub 4 w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub 5 zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub 6 potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub 7 potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, zmiana w tym zakresie obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów i nie wymaga podpisania aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Tonery.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tonery - zakres nr 1 poz.116.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. wsparcie techniczne - 5CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Tusze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tusze zakres 2 poz.34.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. wsparcie techniczne - 5

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-05 (0150305111430-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-03-18 (0150318072522-zalacznik nr 1a modyfikacja.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-03-16
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 30673-2015 z dnia 2015-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urz±dzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie prze okres 12...
Termin składania ofert: 2015-03-18Numer ogłoszenia: 36699 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30673 - 2015 data 05.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.


OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-16

Pytanie:dodano: 2015-03-18
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.03.2015r


Nasz znak: SWLOG-271/27/MJ/ 1163 /2015Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urz±dzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie prze okres 12 miesięcy – spr. nr 27/2015


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR sprawy 27/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia zakres nr 1. W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu nr 1 poz. 57; poz. od 104-107 ; poz. 108 – 111 oraz poz. 112 Zamawiaj±cy:
- przedłuża termin składania ofert do 20.03.2015 r. do godz. 10:00
- otwarcie ofert nast±pi 20.03.2015 o godz.11:00
- składaj±cy ofertę Wykonawca pozostaje ni± zwi±zany przez okres 30 dni nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem nr 1A.

Zał±czniki:
- Zał±cznik nr 1 A opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja

Podpisał: Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa

OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-18

Pytanie:dodano: 2015-03-18

ofert: 2015-03-18Numer ogłoszenia: 37609 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30673 - 2015 data 05.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-18

Pytanie:dodano: 2015-03-18
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.03.2015r
Nasz znak: SWLOG-271/27/MJ/ 1171 /2015
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urz±dzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie prze okres 12 miesięcy – spr. nr 27/2015

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR sprawy 27/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

- przedłuża termin składania ofert do 23.03.2015 r. do godz. 10:00
- otwarcie ofert nast±pi 23.03.2015 o godz.11:00
- składaj±cy ofertę Wykonawca pozostaje ni± zwi±zany przez okres 30 nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa
OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-18

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-17
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 16.04.2014r

Nasz znak:SWLOG-271/27/MJ/ 1609/15


INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: PN nr sprawy 27/2015 – sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek faksów i urz±dzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie.


Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto

Laser 1 25-518 Kielce ul. Warszawska 31 Zakres nr 1 – 143 662,65
Zakres nr 2 – 12 054,00

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

2. Ocena ofert:
zakres I PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%

2 LASER1 10,00 0,00
38,00 0,00 38,00
4 WTT 8,57 0,00
32,56 0,00 32,56
5 TONER 6,15 0,00
23,18 0,00 23,18

zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
2 Laser1 10,00 0,00
38,00 0,00 38,00
6 Resgraph 7,02 5,00
26,68 1,00 27,68

3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 DTS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Północna 3, 31-330 Kraków
02 Laser 1 25-518 Kielce ul. Warszawska 31
03 NETPRINT Spółka Cywilna ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 O¶więcim
04 WORD TRADE TECHNOLOGY Polska Sp. z o.o. ul. Sikorki 23, 31-589 Kraków
05 Firma Handlowa Toner 33-111 Koszyce Wielkie Koszyce Małe Ul. Wesoła 27
06 Resgraph Sp. z o. o. 35-105 Rzeszów ul. Boya –Żeleńskiego 19


4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicz-nych zostały odrzucone oferty.

(01) DTS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Północna 3, 31-330 Kraków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-nego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta została złożona niezgodnie z wymogami SIWZ na nieaktualnym formularzu .Zamawiaj±cy pismem z dnia 16.03.2015 r. zmodyfikował zał±cznik nr 1A. Wykonawca przy sporz±dzaniu oferty winien posłużyć się zmodyfi-kowanym zał±cznikiem, który został zamieszczony na stronie zamawiaj±cego pod nazw± zał±cznik nr 1a modyfikacja.

(03) NETPRINT Spółka Cywilna ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 O¶więcim w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta została złożona niezgodnie z wymaganiami SIWZ na niepełnym formularzu, nie zawiera wszystkich informa-cji, tj. nie okre¶lono nazwy Wykonawcy na formularzu oferty, brak jest o¶wiadczeń, informacji oraz zobowi±zań i deklaracji Wykonawcy zawartych w punkcie od 2 do 9 , w punkcie 1 oferty nie podano kwoty podatku VAT ani liczbowo ani słownie.

(06) Resgraph Sp. z o. o. 35-105 Rzeszów ul. Boya –Żeleńskiego 19 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- w zakresie 1 pozycji 101 Zamawiaj±cy wymagał minimaln± wydajno¶ć oferowanego materiału eksploatacyjnego 7000 stron, zaoferowana przez Wykonawcę w kolumnie 4 wydajno¶ć to 700 stron.
- w zakresie 1 pozycji 101 Zamawiaj±cy wymagał minimaln± wydajno¶ć oferowanego materiału eksploatacyjnego 35 000 stron, zaoferowana przez Wykonawcę w kolumnie 4 wydajno¶ć to 30 000 stron.

5. Nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin po upływie którego umowa może być zawarta to 22.04.2015r.

W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.
Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy po upływie terminu do składania odwołań. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska178a, 33-100Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisała: Anna Czech – Dyrektor SzpitalaRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-27
24 kwietnia 2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Laser 1 25-518 Kielce ul. Warszawska 31
Zakres nr 1 – 143 662,65
Zakres nr 2 – 12 054,00