Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

33- świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 48180 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy o maksymalnej wartości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 6 240,00 zł. lub na poszczególne zakresy: ZAKRES Wadium 1. 2640,00 2. 3600,00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie wykonawca zobligowany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobligowany jest wykazać że: a)dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi b)posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych W tym zakresie Wykonawca przedłoży: - oświadczenia o treści zawartej w ust. 2.3 a), b), c) o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie wykonawca zobligowany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobligowany jest wykazać że: c)dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe tj. uprawnienia/przeszkolenie/autoryzację/. W tym zakresie Wykonawca przedłoży: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - oświadczenia o treści zawartej w ust. 2.3 a), b), c) o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2)oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3)oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2.3 a), b), c) SIWZ. 4)Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Cena brutto za 1 roboczogodzinę - 15
3 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. VAT).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Stacja odwróconej osmozy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stacja odwróconej osmozy WRO-63 1420 2001 Gambro Ośrodek Dializ Stacja uzdatniania wody: - zbiornik wody wejściowej z układem sterowania pompą i urządzeniem chlorujacym, filtr mechaniczny z płukaniem 100mikronów, - kolumna piaskowa - kolumna żelazowa - kolumna węglowa - zmiękczacz ze sterownikiem szt.2 SPK5000l SAF-150 FEF-150 AEF-150 WSDP-50 2008 Gambro Ośrodek Dializ.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Cena brutto za 1 roboczogodzinę - 15
3. Okres gwarancji - 5CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sztuczna nerka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sztuczna nerka AK90 588 1992 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK90 4199 1992 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK95 7194 2000 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK95S 22270 2003 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK95S 22986 2003 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK95S 27259 2005 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK95S 27260 2005 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK95S 27261 2005 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK95S 27297 2005 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK96 10734 2011 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK96 10753 2011 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK96 BIO 2114 2009 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK96 BIO 2156 2009 Gambro Ośrodek Dializ Sztuczna nerka AK96 BIO 2157 2009 Gambro Ośrodek Dializ.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Cena brutto za 1 roboczogodzinę - 15
3. Okres gwarancji - 5
Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-05 (0150305092832-33-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-03-05 (0150305092836-zalacznik 1b.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/33/AH/1313/15 Tarnów, 2015-03-30


Dotyczy: ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na okres 24 miesięcy od podpisania umowy – nr sprawy 33/2015.

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w usługę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę złożon± przez Wykonawcę:

Gambro Poland Sp. z o.o. ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa
– zakres 1 - 59.578,74 zł brutto, stawka roboczogodziny – 202,95 zł brutto, okres udzielonej gwarancji – 3 miesi±ce
- zakres 2 – 118.542,48 zł brutto, stawka roboczogodziny – 202,95 zł, okres udzielonej gwarancji – 3 miesi±ce

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 80% 15% 5% 100% CENA CENA 1rbh gwarancja
1 GAMBRO 10,00 10,00 10,00 59 578,74 202,95 3
GAMBRO 24,00 4,50 1,50 30,00

zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 80% 15% 5% 100% CENA CENA 1rbh gwarancja
1 GAMBRO 10,00 10,00 10,00 118 542,48 202,95 3
GAMBRO 24,00 4,50 1,50 30,00


Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

1.Gambro Poland Sp. z o.o. ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa
2.ELEKTROFILTR s.c. Nowoczesne technologie uzdatniania wody 34-300 Żywiec ul. Sporyska 42


Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

-ELEKTROFILTR s.c. Nowoczesne technologie uzdatniania wody 34-300 Żywiec ul. Sporyska 42. Zamawiaj±cy w opisie przedmiotu zamówienia - zał±czniku nr 1b w zakresie nr 1 ż±dał, by usługa obejmowała stację odwróconej osmozy oraz stację uzdatniania wody. Wykonawca złożył ofertę jedynie na stację odwróconej osmozy. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci SIWZ

Zakres II - Zamawiaj±cy zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, w którym nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Umowa z dnia 02.04.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa z Wykonawc± to 04.04.2015 r. Umowa zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza
w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-13
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych, konserwacji oraz okresowych przegl±dów aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zostały zawarte umowy z Wykonawc±:
Gambro Poland Sp. z o.o. ul. Cylichowska 13/15,
04-769 Warszawa w dniu 02.04. 2015 r na zakres nr 2
i w dniu 06.04.2015 r na zakres nr 1.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-06-05
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na ¶wiadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bież±cych konserwacji oraz okresowych przegl±dów aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zawarto umowy z Wykonawc± Gambro Poland Sp. z o.o. ul. Cylichowska 13/15, 04- 769 Warszawa w dniu 02.04.2015 - zakres 1 i w dniu 09.04.2015 - zakres 2.