Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

23 - dostawa narzędzi do zabiegów endoskopowych w Oddziale Urologii

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa narzędzi do zabiegów endoskopowych dla Oddziału Urologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 29187 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa narzędzi do zabiegów endoskopowych dla Oddziału Urologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: doposażenie sprzętu w Sali Endoskopii Urologicznej Oddziału Urologii: UCHWYTY, KLESZCZE, OBTURATORY, KLESZCZYKI, OPTYKA,PRZEWODY; PŁASZCZE ITP. - 30 POZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych).


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - JAKOŚĆ ISO 9001 - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział lOGISTYKI.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-03-03 (0150303120624-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-03-03 (0150303120632-opis 1 b.odt)
Zał±cznik - 2015-03-03 (0150303120637-umowa zal 4.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-03-11
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.03.2015r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/23/ 1045 /2015

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi do zabiegów endoskopowych dla Oddziału Urologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie, Numer sprawy 23/2015.
W odpowiedzi na pytania z dnia 09.03.2015r, zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Prosimy o doprecyzowanie różnicy zapisów SIWZ: „Zamówienie realizowane będzie w czę¶ciowych dostawach, od dnia złożenia zamówienia faksem lub telefonicznie przez okres 12 miesięcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania zamówienia”, a zapisami wzoru umowy – zał±cznik nr 4, § 1, pkt. 4 i 5 : „Je¶li zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia okre¶la się na 30 dni roboczych, licz±c od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy. Dostawy będ± poprzedzone zamówieniem Zamawiaj±cego składanym w formie faksu.”
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wi±ż±cy termin realizacji zamówienia maksymalnie 30 dni roboczych od daty przesłania zamówienia faksem?
OdpowiedĽ: Tak, termin realizacji zamówienia 30 dni roboczych.
2. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmniejszenie wysoko¶ci kar umownych z 1 % na 0,2% warto¶ci brutto niezrealizowanej czę¶ci zamówienia, którego zwłoki dotyczy za każdy dzień opóĽnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy? Obecna wysoko¶ć kary umownej jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
3. Dot. Zł±cznik Nr 1B „Opis przedmiotu zamówienia…”, poz. 30.
Czy Zamawiaj±cy zaakceptuje parametr ¶rednicy kanału instrumentowego w rozmiarze 5 Fr do zastosowania narzędzi o rozmiarze do 4 Fr ?
OdpowiedĽ: Tak, zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-11

Pytanie:dodano: 2015-03-23
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 19.03.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/23/MJ/1205/15

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa narzędzi do zabiegów endoskopowych dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 23/2015

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto

Medim Sp. z o. o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres nr 1 – 141 852,03

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

2. Ocena ofert:
zakres I PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 98% 2% 100%
1 Medim 10,00 10,00
Medim 39,20 0,80 40,00

3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 - Medim Sp. z o. o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

4. nie zostali wykluczeni Wykonawcy,
5. nie zostały odrzucone żadne oferty.

Umowa z dnia 25.03.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.
OdpowiedĽ:dodano: 2015-03-23

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-23
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 19.03.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/23/MJ/1205/15

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa narzędzi do zabiegów endoskopowych dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 23/2015

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto

Medim Sp. z o. o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres nr 1 – 141 852,03

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

2. Ocena ofert:
zakres I PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 98% 2% 100%
1 Medim 10,00 10,00
Medim 39,20 0,80 40,00

3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 - Medim Sp. z o. o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

4. nie zostali wykluczeni Wykonawcy,
5. nie zostały odrzucone żadne oferty.

Umowa z dnia 25.03.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-30
25 marca 2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm± Medim Sp. z o. o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres nr 1 – 141 852,03