Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

Czujniki, kable art 4 pkt.8 Nr spr. 140/15

Nr 140/2015 Tarnów, 2015-02-25

………………………….……………………Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A


ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
„ Kable, mankiety , czujniki”


1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ Kable, mankiety czujniki ” Nr spr. 140/2015
c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia: według załącznika Nr 3. – „ Kable, mankiety czujniki ” – zamawiający dopuszcza produkty równoważne.

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia .

4. Realizacja odbędzie się na podstawie podpisanej umowy i pisemnego zamówienia (Fax)
5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
6. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę), Regon NIP o
3) wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
4) oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych.)
-

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość towaru, transport, rozładunek, opłatę parkingowa i inne koszty, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najniższej cenie.


8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:


Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 12 marzec 2015r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: „„ Kable, mankiety czujniki ” ” Nr spr. 140 /2015
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 12 marzec 2015r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 51, II piętro budynek główny D.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
St. Referent Działu Logistyki – Wiesław Jarosz ul. Lwowska 178A tel. 14 631-57-90.

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Dział Logistyki) w Tarnowie.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.Podpisał
Z-ca Dyrektora
Dr n. med. Stanisław ŁataWiesław Jarosz
……………………….
(przygotował )

W zalączeniu:
1. wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2. wzór umowy.
3. Formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Pliki do pobrania
Załącznik - 2015-03-03 (0150303070523-formularz cenowy.xls)
Załącznik - 2015-03-03 (0150303070531-propozycja.doc)
Załącznik - 2015-03-03 (0150303070541-prot odbioru.doc)
Załącznik - 2015-03-03 (0150303070550-umowa wzor.doc)
Załącznik - 2015-03-03 (0150303070826-formularz cenowy.xls)
Załącznik - 2015-03-03 (0150303070835-propozycja.doc)
Załącznik - 2015-03-03 (0150303070845-prot odbioru.doc)
Załącznik - 2015-03-03 (0150303070920-umowa wzor.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-03-03
Odpowiedź:dodano: 2015-03-03

Pytanie:dodano: 2015-03-03
Odpowiedź:dodano: 2015-03-03

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-20
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
Nasz znak : SWLOG-271/JW. /1202/15 Tarnów,2015-03-20Dot. Zaproszenia do złożenia ofert –zakup i dostawa – czujników, kabli , mankietów , wężyków – nr sprawy 140/2015r


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ,
ul. Lwowska 178a informuje, iż unieważnia:
 Postępowanie Nr spr 140/15 – do terminu skladania ofert tj do 12 marca 2015 r do godz 12:00 , nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .
Podpisał
Z-ca Dyrektora
dr n.med. Stanisław Łata


Otrzymują Adresat
A/a