Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

21-sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, produktów leczniczych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, produktów leczniczych
Numer ogłoszenia: 24907 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, produktów leczniczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, produktów leczniczych POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy (dot. Zakresu 4-12), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane wyroby/ lub wymagane świadectwa rejestracji. (deklaracja zgodności CE producenta, wpis do rejestru wyrobów medycznych)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - Jakość ISO 9001 - 2
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Spirytus skażony chlorhexydyną 0,5%.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Spirytus skażony chlorhexydyną 0,5%, płyn 200ml szt. 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Benzyna apteczna 100ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Benzyna apteczna 100ml szt. 1000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Woda utleniona 100ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Woda utleniona 100ml szt. 1000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pradaxa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pradaxa 0,11g (3x60kaps.) op. 10 Pradaxa 0,15g (3x60 kaps.) op. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Reopro 0,01g/5ml, roztwór do wsztrzykiwań/do infuzji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Reopro 0,01g/5ml, roztwór do wsztrzykiwań/do infuzji szt. 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Sandoglobulina P 6g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sandoglobulina P 6g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji szt. 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Doxorubicinum; roztw.do infuzji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Doxorubicinum; roztw.do infuzji 0,01g/5ml szt. 300 Doxorubicinum; roztw.do infuzji 0,05g/25ml szt. 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Cisplatinum;.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,010g/10ml szt. 300 Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,050g/50ml szt. 400 * stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 72h.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Carboplatinum.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml szt. 300 Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,15g/15ml szt. 100 Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,45g/45ml szt. 300 * stabilność fizyczna i chemiczna po nakłuciu fiolki minimum 24h.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/1ml * 10.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/1ml * 10 op. 20.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Wemurafenib; tabl.powl. 0,24mg * 56.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wemurafenib; tabl.powl. 0,24mg * 56 op. 12.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Axitinibum tabl. powl..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Axitinibum tabl. powl. 1 mg x 56 tabl. op. 2 Axitinibum tabl. powl. 5 mg x 56 tabl. op. 6.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-02-24 (0150224134613-21-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-02-24 (0150224134618-zalacznik nr 1b-opis przedmiotu zamowienia.xls)
Załącznik - 2015-02-26 (0150226121046-modyfikacja-wzor umowy.doc)
Załącznik - 2015-03-30 (0150330151625-21-wybór oferty.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-02-26
Odpowiedź:dodano: 2015-02-26
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/21/AN/ 878 /15 Tarnów,2015-02-26

Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, nr sprawy 21/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.02.2015 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
Dotyczy zakresu nr 11:
Czy Zamawiający w zakresie nr 11 miał na myśli produkt leczniczy Wemurafenib tabl. powl. 240 mg x 56?
Ad. 1 Tak.
Pytanie 2
Dotyczy zakresu nr 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia dla produktu leczniczego znajdującego się w zakresie nr 11?

Ad.2 Tak, Zamawiający modyfikuje w tym zakresie projekt umowy.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat + załącznik
a/aPytanie:dodano: 2015-03-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 03-03-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/21/AH/916/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 21/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
Ze względu na trwające urzędowe zmiany w charakterystyce produktu Cisplatinum Accord,
zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycje 1,2 dopuści do wyceny preparat Cisplaty-na Accord 1mg/1ml z udokumentowanymi badaniami stabilnościami roztworu:
„Dla badania przechowywania koncentratu po nakłuciu fiolki- w okresie 14 dni w temperaturze pokojowej (20-25°C)/Nie chronione przed światłem, oraz infuzja Cisplatinum (Accord) o nominalnym stężeniu 0,01mg/ml oraz 0,4mg/ml w 0,9% roztworu chlorku sodu była trwała fizycznie i chemicznie do 21 dni przechowywania w workach Poliolefin (Viaflo) w temperaturze pokojowej (20-25°C)/Nie chronione przed światłem.”

Informacje te pochodzą z badania będącego podstawą zmiany dokumentów leku. Pozytywna od-powiedź Zamawiającego umożliwi zaproponowanie preparatu wykazującego długoterminową trwałość infuzji co znacząco ułatwi rozwój strategii podziału dawki preparatu oraz umożliwi uniknięcia ewentualnych strat, gdy leczenie jest opóźnione w stosunku do przygotowania infuzji, jak również umożliwi przechowywanie po-zostałości w otwartej fiolce do ponownego użycia. Odpowiednia trwałość fizyczna i chemiczna infuzji pod klinicznie istotnymi warunkami jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność oraz umożliwia jak najbardziej ekonomiczne wykorzystanie leku.

Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian, ponieważ jedynym prawnie obowiązującym dokumentem odno-szącym się do trwałości leku jest karta charakterystyki produktu leczniczego.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2015-03-04

Pytanie:dodano: 2015-03-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 02-03-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/21/AH/916/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 21/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.03.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
Do rozdziału XIV SIWZ - kryteria oceny i wyboru ofert:
Czy Zamawiający zrezygnuje z pozacenowego kryterium oceny ofert – kryterium systemu zarządzania jako-ścią ISO 9001(SIWZ rozdział XIV), z uwagi na fakt, iż jest ono niezgodne z przepisami regulującymi obrót hurtowy produktami leczniczym i oraz zasady tworzenia i działania hurtowni farmaceutycznych, w szczegól-ności z art. 74 i nast. ustawy – Prawo farmaceutyczne, gdyż stanowi wymóg pozaprawny oraz nadmierny w stosunku do wymogów stawianych przez ustawodawcę i w konsekwencji powoduje nierówne traktowanie wykonawców, sprzecznie z zasadami udzielania zamówień publicznych, zwł. z art. 7 PZP i 29 ust 2 PZP?
W rozwinięciu powyższego zapytania należy wskazać, że Zamawiający dysponuje ustawowymi możliwościa-mi weryfikacji spełnienia przez wykonawcę wymogów ustawowych np. przestrzegania Dobrej Praktyki Dys-trybucyjnej, zapewnienia ciągłości dostaw - za pośrednictwem stosownej dokumentacji np. referencji, prze-biegu wykonywania wcześniejszych zamówień publicznych itp. Konstruowanie wymogów pozaustawowych (jak certyfikaty ISO lub równoważne) jest zatem nieuzasadnione i nie doznaje ochrony prawnej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis odnoszący się do kryteriów oceny ofert. Nie stanowi on naru-szenia obowiązujących przepisów.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała
Anna Czech Dyrektor Szpitala


Otrzymują:
- Adresat
- a/a

Odpowiedź:dodano: 2015-03-04

Pytanie:dodano: 2015-03-05
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-03-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/21/AH/989/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 21/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.03.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 1,2 (Cisplatinum 10mg i 50mg roztwór do wstrzyknięć fiol.) wymaga preparatów znajdujących się na aktualnej liście leków refundowanych i zgodnie z CHPL posiadających sta-bilność fizyko-chemiczną po rozcieńczeniu powyżej 24 godzin?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatów znajdujących się na aktualnym wykazie leków refundo-wanych. Zamawiający wymaga, aby stabilność preparatu była zgodna z kartą charakterystyki produktu leczniczego.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2015-03-05

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/21/AN/1311/15 Tarnów,2015-03-30


Dot.: Nr sprawy 21/2015 - sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ, produktów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.


Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, oferty złożone przez Wykonawców:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena
01 Alpinus Chemia Sp. z o.o. ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski NIP 558-18-06-775 REGON 340417751 pszafraniec@alpinuschemia.com;zamówieniapubliczne@alpinuschemia.com zakres 1 – 2 767,50 zł
02 UNITRANS M. i W. Fijał Spółka Jawna, 05-410 Józefów – Michalin ul. Borsucza 9 NIP 532-17-85-941, REGON 017380630, unitrans@onet.pl zakres 6 – 49 950,00 zł
03 ASCLEPIOS Spóa Akcyjna ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, NIP 648-10-08-230, REGON 272636951, przetargi@asclepios.pl Zakres 10 – 4 896,72 zł
04 Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, NIP 522-00-14-461, REGON 010397308; pl.przetargi@roche.com zakres 11 – 107 568,00 zł
05 Salus International Sp. z o.o.; 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9; NIP 634-012-54-42, REGON 271059470; m.pach@salusint.com.pl;l.jedlinska-wnuk@salusint.com.pl zakres 4 – 5 936,33 zł.
06 Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa NIP 521-332-88-85, REGON 140038400; przetargi@pfizer.com zakres 12 – 65 051,29 zł
07 FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice NIP 634-00-23-629, REGON 273352747; przetargi@farmacol.com.pl Zakres 5 – 66 949,20 zł.Zakres 8 – 10 710,36 zł
08 Konsorcjum firm: Lider PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120, NIP 894-25-56-799, REGON 932081801 Konsorcjent: PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź NIP 527-264-39-21 REGON 142726149. przetargi@utrica.pl Zakres 7 – 7 612,92 zł Zakres 9 – 32 756,40 zł

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny.
Poniżej informacją o złożonych ofertach, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu:
1. Alpinus Chemia Sp. z o.o. ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski
2. UNITRANS M. i W. Fijał Spółka Jawna 05-410 Józefów – Michalin ul. Borsucza 9
3. ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
4. Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
5. Salus International Sp. z o.o.; 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9
6. Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa
7. FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
8. Konsorcjum PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i PGF S.A. 91-342 Łódź ul. Zbąszyńska 3

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone oferty jak również na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni Wykonawcy.

Zakres nr 2, 3, - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (...)” – brak ofert.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, w którym nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Umowa z dnia 02.04.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu + załącznik
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-13
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę leków cytostatycznych, leków z pełnymi wskazaniami całkowicie refundowanymi przez NFZ w dniu 02.04.2015 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami;
- Alpinus Chemia Sp. z o.o. ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski zakres 1
- UNITRANS M. i W. Fijał Spółka Jawna, 05-410 Józefów – Michalin ul. Borsucza 9 zakres 6
- ASCLEPIOS Spóa Akcyjna ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, Zakres 10
- Roche Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa,zakres 11
- Salus International Sp. z o.o.; 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9; zakres 4
- Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa zakres 12
- FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Zakres 5, 8
- Konsorcjum firm: Lider PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120,Konsorcjent: PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź Zakres 7, 9