Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

20-usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń
Numer ogłoszenia: 24243 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy -Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELN PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELN PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-02-23 (0150223135334-20-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-02-23 (0150223135339-opis przedmiotu.doc)
Załącznik - 2015-02-23 (kany_dokumentow.rar)
Załącznik - 2015-02-25 (0150225135456-operat szacunkowy nieruchomosci.pdf)
Załącznik - 2015-02-27 (0150227100114-f-01.pdf)
Załącznik - 2015-03-02 (0150302105212-odpowiedzi na pytania.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-02-25
Odpowiedź:dodano: 2015-02-25
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: SWLOG-271/20/AN/ 868 /15 Tarnów, 2015-02-25Dotyczy: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – 20/2015.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2015 Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie1. Prosimy o przesłanie w formie elektronicznej (skan; faks) operatu szacunkowego nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu.
Odpowiedź: W załączeniu operat szacunkowy nieruchomości.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat + załącznik
a/aPytanie:dodano: 2015-02-25
Odpowiedź:dodano: 2015-02-25
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Nasz znak: SWLOG-271/20/AN/ 868 /15 Tarnów, 2015-02-25Dotyczy: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – 20/2015.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2015 Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie1.
W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego na usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych) na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, zwracamy się z prośbą o rozszerzenie kategorii potencjalnych wykonawców zamówienia na pozostałe instytucje finansowe świadczące usługi na rynku medycznym w formie leasingu, pożyczek i innych produktów restrukturyzujących zadłużenie Szpitali, które nie są bankami w rozumieniu przepisów ustawy prawo bankowe. Aktualny przedmiot zamówienia znacząco ogranicza zakres podmiotów mogących przystąpić do udziału w niniejszym przetargu, ponieważ zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe udzielenie kredytu stanowi czynność bankową zastrzeżoną wyłącznie dla instytucji bankowych.
Rozszerzenie zakresu przedmiotowego zamówienia i objęcie nim zarówno udzielenie świadczenia w formie kredytu jak i w formie pożyczki spowoduje, iż podmiotami zainteresowanymi finansowaniem inwestycji Szpitala stają się nie tylko podmioty będące bankami sensu stricto, ale także inne podmioty świadczące usługi finansowe na rynku medycznym, w tym firmy leasingowe. Zmiana przedmiotu zamówienia spowoduje rozszerzenie kategorii podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia na pozostałe wyspecjalizowane instytucje finansowe, co z pewnością zwiększy konkurencyjność złożonych ofert i może przełożyć się na obniżenie oferowanej przez wykonawców ceny. Równocześnie ryzyko związane z udzieleniem zamówienia nierzetelnemu wykonawcy może zostać skutecznie wyeliminowane w skutek złożenia przez wykonawców referencji potwierdzających prawidłowe wykonanie podobnych zadań w przeszłości.

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Otrzymują: Adresat
a/a
Pytanie:dodano: 2015-02-27
Odpowiedź:dodano: 2015-02-27
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: SWLOG-271/20/AN/ 882 /15 Tarnów, 2015-02-26


Dotyczy: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – 20/2015.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2015 Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie1.
Czy w ramach tej usługi dopuszczalny jest również leasing finansowy lub operacyjny, albo pożyczka na zakup tych urządzeń?
Odpowiedź: Nie.Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2015-02-27
Odpowiedź:dodano: 2015-02-27
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: SWLOG-271/20/AN/ 887 /15 Tarnów, 2015-02-27Dotyczy: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – 20/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2015 Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Szpital jest płatnikiem podatku VAT ( czy koszty inwestycji rozliczane są w wysokości netto/brutto)? Jeżeli nie to prosimy o wyjaśnienia z jakiego powodu podatek VAT od przedmiotowej inwestycji nie może być odliczony?
Ad.1 Jest płatnikiem podatku VAT, w wysokości brutto)

2. Czy uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie faktur lub innych rachunków do wysokości netto czy brutto?
Ad. 2 Na podstawie faktur, wartość brutto.

3. Czy przewidują Państwo wniesienie wkładu własnego w finansowanie przedsięwzięcia? Jeżeli tak, to czy wyrażają Państwo zgodę na to, aby udokumentowanie wniesienia wkładu własnego było warunkiem uruchomienia kredytu?
Ad. 3 Nie

4. Prosimy o wskazanie jakie urządzenia będą kupowane z przedmiotowego kredytu? Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na nabywanych aktywach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk?
Ad. 4 Urządzenia do zabiegów neurochirurgicznych. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na nabywanych aktywach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk.

5. Prosimy o przedstawienie sprawozdania F-01 za IV kwartał br., wraz z podaniem wartości środków trwałych (wartość księgowa netto) na dzień sporządzenia sprawozdania.
Ad. 5 Tak w załączeniu F 01 , wartości środków trwałych 109 283 212,54.

6. Prosimy o przedstawienie struktury czasowej zobowiązań i należności wg stanu na 31.12.2014 r.
Ad. 6 Jest w SIWZ.

7. Prosimy o informację czy Zamawiający wystawi Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe do 200% kwoty kredytu?
Ad. 7 Tak do 150 %.

8. Prosimy o potwierdzenie aktualności Statutu na dzień ogłoszenia przetargu.
Ad. 8 Jest aktualny.

9. Czy w umowie kredytowej, można zawrzeć zobowiązanie Szpitala do przedstawiania w całym okresie kredytowania:
a) a) sprawozdań finansowych, sporządzonych według wzoru F–01 GUS lub o co najmniej takiej samej zawartości merytorycznej - co kwartał w terminie 25 dni od zakończenia I, II i III kwartału oraz w terminie 40 dni od zakończenia IV kwartału
Ad 9a – Nie, F 01 w załączeniu – wzór własny.

b) b) rocznego sprawozdania finansowego, obejmującego:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) informację dodatkową
oraz w przypadku, gdy badanie sprawozdań przez biegłego rewidenta jest wymagane odpowiednimi przepisami prawa:
d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
e) rachunek przepływów pieniężnych,
odpisanego i niezatwierdzonego każdorazowo w terminie 90 dni od zakończenia roku obrotowego, a zatwierdzonego każdorazowo w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego;
Ad 9b – Tak
c) c) opinii i raportu biegłego rewidenta sporządzonych zgodnie z art. 65 ustawy o rachunkowości – gdy badanie sprawozdań jest wymagane na podstawie art. 64 tej ustawy, każdorazowo w terminie 180 dni od zakończenia roku obrotowego,
Ad. 9c Tak

10. Jednocześnie bardzo prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.03.2015 r.
Ad. 10 Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat + załącznik (w plikach do pobrania) a/a


Pytanie:dodano: 2015-02-27
Odpowiedź:dodano: 2015-02-27
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Nasz znak: SWLOG-271/20/AN/ 885 /15 Tarnów, 2015-02-25


Dotyczy: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – 20/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2015 Zamawiający wyjaśnia:

1. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych.
Ad.1
2. Jak należy interpretować dane przedstawione w pliku „Rachunek zysków i strat, bilans.pdf” załączonym do SIWZ? Czy kolumna „31.12.2013 r.” prezentuje faktyczne wykonanie, natomiast następne kolumny to prognozy? Prosimy o najbardziej sprawozdań Zamawiającego za 2014 r.: bilans, rachunek wyników.
Ad.2
3. Prosimy o przedstawienie danych finansowych za rok 2013: wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, raport oraz opinia biegłego rewidenta.
Ad.3
4. Prosimy o przedstawienie aktualnej (nie starszej niż miesiąc) opinii bankowej z banku, w którym Zamawiający posiada kredyt w wysokości 3 mln zł z terminem spłaty do 31.12.2017 r. – zgodnie z zestawieniem załączonym do SIWZ. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający jej nie posiada, prosimy o informację, czy zostanie ona przedstawiona przed wypłatą kredytu.
Ad.4
5. Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych.
Ad.5
6. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.
Ad.6
7. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.
Ad.7
8. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu.
Ad. 8
9. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części.
Ad.9
10. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania?
Ad.10
11. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.
Ad.11
12. W SIWZ określono stawkę, którą należy przyjąć w celu obliczenia ceny w ofercie: „Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M z dnia 16.02.2015 r., czyli 1,99.%, powiększony ewentualnie o marżę banku.” Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć stawkę 1,99%. Prośba wynika z faktu, że oficjalna stawka z dn. 16.02.2015 r. wynosi faktycznie 1,98%, choć niektóre ogólnodostępne serwisy internetowe podają inną wartość.
Ad.12
13. Prosimy o krótki opis inwestycji (listę urządzeń), która ma zostać sfinansowana z kredytu.
Ad.13
14. Prosimy o potwierdzenie, że wypłata kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego łącznego spełnienia warunków uruchomienia, w szczególności po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, z zastrzeżeniem że w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki wystarczające będzie przedłożenie Wykonawcy potwierdzenia złożenia opłaconego wniosku, wraz z załącznikami, o wpis z najwyższym pierwszeństwem hipoteki umownej.
Ad.14
15. Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej:
a. przedstawienie zgody właściciela nieruchomości na obciążenie nieruchomości przez Wykonawcę – jeżeli wymagana,
b. potwierdzenie, że wpis hipoteki zostanie dokonany na pierwszym miejscu.
a. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia nieruchomości stanowiących prawne zabezpieczenie kredytu i dokonywania cesji praw z tych polis na rzecz Wykonawcy do czasu ostatecznej spłaty kredytu, a w przypadku opłacania polis ubezpieczeniowych w ratach - do terminowego opłacania składek oraz przedkładania Wykonawcy dowodów wpłat tych składek.
Ad. 15
16. W SIWZ określono: „W przypadku przesunięcia terminu zakupu urządzeń finansowanych kredytem z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. z powodu późniejszego rozstrzygnięcia przetargów na dostawy urządzeń, przesuniecie terminów realizacji dostaw) lub przypadania terminów płatności dla dostawców w terminach późniejszym niż 30.07.2015r. Zamawiający będzie miał prawo do przesunięcia terminu wykorzystania kredytu i dostosowania harmonogramu spłat. Zmiany nastąpią w drodze wezwania Wykonawcy do zawarcia aneksu do umowy kredytowej, przy czym liczba rat do spłaty nie ulegnie zmianie i wyniesie nie więcej niż 36, a okres kredytowania począwszy od daty całkowitego uruchomienia kredytu nie przekroczy 3 lat.”

Prosimy o dodatkowe potwierdzenie, że:
− − jako „dostosowanie harmonogramu spłat” należy rozumieć dostosowanie wysokości rat do faktycznego poziomu wykorzystania kredytu i określenie spłaty kredytu w równych ratach kapitałowych;
− − ostateczny termin wykorzystania kredytu nie będzie dłuższy niż 30.12.2015 r.
− − spłata kredytu rozpocznie się nie później niż od stycznia 2016 r.
− − ostateczny termin spłaty kredytu nie będzie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
Jeśli Zamawiający nie akceptuje powyższych terminów, prosimy o zaproponowanie własnych granicznych dat. Aktualne zapisy SIWZ sugerują, że Zamawiający już po podpisaniu umowy kredytu może w dowolny sposób wydłużać okres spłaty kredytu (okres kredytowania). Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie tej części SIWZ.
Ad.16
17. Prosimy o potwierdzenie, że jako dni wolne od pracy Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty.
Ad. 17
18. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?
Ad.18
19. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Ad.19
20. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu.
Ad.20
21. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bieżącego Zamawiającego.
Ad.21
22. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata środków następowała na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, potwierdzonych fakturami?
Ad.22
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a
Pytanie:dodano: 2015-02-27
Odpowiedź:dodano: 2015-02-27
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
anowicka@lukasz.med.pl


Wykonawcy
biorący udział w postępowaniuNasz znak: SWLOG-271/20/AN/ 884 /15 Tarnów, 2015-02-26


Dotyczy: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – 20/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.02.2015 Zamawiający wyjaśnia:

1) czy przedstawione sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) sporządzone na dzień 31.12.2014 r. są sprawozdaniem wstępnym rocznym Szpitala czy są to dane prognozowane ?
ad) 1 TAK jest prognozą

2) czy w przypadku, gdy dane na 31.12.2014r. zawarte w dokumentacji przetargowej są danymi prognozowanymi, Zamawiający udostępni wstępne dane finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) na 31.12.2014r.?
ad) 2 TAK tylko wstępne sprawozdanie FO1

3) czy Zamawiający udostępni informacje o wysokości i strukturze czasowej przeterminowanych należności i zobowiązań na 31.12.2014r.?
ad) 3 jest załącznikiem do SIWZ

4) czy Zamawiający udzieli informacji o wysokości kontraktów z NFZ obowiązującej w 2015 roku?
ad) 4 informacja jest informacją publiczną na stronie NFZ Kraków

5) czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis że: „W przypadku, gdy stawka referencyjna WIBOR1M osiągnie wartość równą lub niższą niż 0, do określenia stopy procentowej przyjmuje się jej wartość na poziomie równym 0”.
ad) 5 TAK

6) czy Zamawiający złoży Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe oraz Oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zabezpieczenia, zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe (do wysokości 150% maksymalnej kwoty kredytu tj. 4 800 000 zł z datą obowiązywania dwa lata po dacie zakończenia umowy kredytu).
ad) 6 TAK do 3 lat po dacie zakończenia umowy do wysokości 150 % wartości kredytu

7) czy Zamawiający dopuszcza zamieszczenie poniższych zapisów w umowie kredytu:
A) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy, udziałowców lub właścicieli. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku niedopełnienia przez Zamawiającego wyżej wymienionego zobowiązania lub w przypadku takiej zmiany akcjonariuszy, udziałowców lub właścicieli większościowych, która w opinii Wykonawcy może spowodować, że terminowa spłata Kredytu jest zagrożona.
ad) 7 A NIE

B) Zamawiający zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie Wykonawcy dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Wykonawcy.
ad) 7 B TAK
C) Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z celem określonym w umowie.
ad) 7 C TAK
D) Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z czynnościami dokonanymi wskutek niedotrzymania warunków umowy kredytu lub umów związanych z zabezpieczeniem kredytu.
ad) 7 D NIE zgodnie z postanowieniami SIWZ

E) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający zapewni, aby wszelkie wierzytelności Wykonawcy w stosunku do niego, wynikające z umowy kredytu, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Zamawiającego wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.
ad) 7 E TAK

F) Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia w PKO BP SA dokumentów potwierdzających zakończenie realizowanej inwestycji, będącej przedmiotem kredytowania, wraz z rozliczeniem finansowym tej inwestycji w terminie 20 dni roboczych od dnia uruchomienia kredytu.
ad) 7 F TAK

G) Jeżeli jakakolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Zamawiającego:
a) wobec Wykonawcy, lub
b) wobec innych podmiotów/instytucji finansowych, tj. w np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych,
stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie 5 dni roboczych od daty wymagalności, Wykonawca może uznać, że terminowa spłata Kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę kredytu.
ad) 7 G NIE

8. czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.03.2015 r.
ad) 8 NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat + załącznik
a/a

Pytanie:dodano: 2015-03-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 02-03-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/20/AH/915/2015


Dotyczy: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 20/2015.


W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.02.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
1. Czy wpis do hipoteki może być do 150% kwoty kredytu tj. 4,8 mln zł?
Odpowiedź: Tak.

2. Czy wyrażają Państwo zgodę aby warunkiem uruchomienia kredytu było:
a) przedłożenie w Banku potwierdzenia złożenia w Sądzie i wniesienia stosownej opłaty od prawi-dłowo wypełnionego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (w tym zgodami, oświadcze-niami i innymi dokumentami), wniosku o wpis w KW numer TR1T/00133186/4 hipoteki umownej do kwoty 4.800.000,00 PLN,
Odpowiedź: Tak.
b) dokonanie cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na rzecz Banku
Odpowiedź: Tak.
c) złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Odpowiedź: Tak do 150% wartości kredytu.

Bardzo prosimy o załączenie aktualnej polisy ubezpieczenia nieruchomości o której mowa powyżej.
Odpowiedź: Polisa zostanie przedłożona Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała
Anna Czech Dyrektor Szpitala


Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2015-03-04

Pytanie:dodano: 2015-03-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 03-03-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/20/AH/915/2015


Dotyczy: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 20/2015.


W odpowiedzi na zapytania z dnia 02.03.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na następujące pytania:

1. Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów:
- pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012,
- pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2013,
- uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012,
- uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013,
- bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za ostatni zamknięty kwartał.
Ad 1) Dane zawarte w SIWZ.

2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji w bilansie i RZiS za 2013r. (o ile dotyczy):
- inne należności krótkoterminowe;
- inne rozliczenia międzyokresowe;
- pozostałe rezerwy;
- inne zobowiązania długoterminowe;
- inne zobowiązania krótkoterminowe;
- inne przychody operacyjne;
- inne koszty operacyjne;
- zyski/straty nadzwyczajne.
Ad 2) W/W pozycje zawierają dane ewidencjonowane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

3. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).
Ad 3) 100% majątku jest w własnością Zamawiającego lub w wieczystym użytkowaniu.

4. Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2014 r. lub na koniec ostatniego zamkniętego kwartału wg wzoru:
Struktura należności Należności (w zł)
stan na koniec
ubiegłego roku stan na koniec ostatniego okresu
Ogółem:
z tego terminowe:
z tego przeterminowane w tym:
0-30 dni
31-90 dni
91-180 dni
powyżej 180 dni
odpisy na należności
Ad 4) Dane zawarte w SIWZ


Struktura zobowiązań Zobowiązania (w zł)
stan na koniec
ubiegłego roku stan na koniec ostatniego okresu
Ogółem:
z tego terminowe:
z tego przeterminowane w tym:
0-30 dni
31-90 dni
91-180 dni
powyżej 180 dni
Ad 4) Zamawiający nie posiadał na wskazane daty zobowiązań przeterminowanych a wszystkie zobowiązania są płatne do 30 dni.

5. Prosimy o zestawienie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2014 r. lub na koniec ostatniego zamkniętego kwartału zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz rodzaj zabezpieczenia.
Ad 5) Dane zawarte w SIWZ.

6. Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży za rok 2014 i ostatni zamknięty kwartał w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów.
Ad 6) Dane zawarte w SIWZ, podział przychodów w każdym roku nie ulega zmianie.

7. Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2013, 2014 oraz w roku bieżącym:
- kwota nadwykonań,
- kwota uznana przez NFZ,
- kwota wypłacona przez NFZ.
Ad 7) Dane zawarte w SIWZ, podział przychodów w każdym roku nie ulega zmianie.

8. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki.
Ad 8) Środki własne.

9. Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych dotyczących Zamawiającego nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy?
Ad 9) Nie, bieżąca opinia zawarta w SIWZ.

10. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.
Ad 10) Dane zwarte w SIWZ (zaświadczenia o niezaleganiu).

11. Czy podmiot tworzący pokrył ujemny wynik finansowy za 2012 i 2013r? (o ile dotyczy).
Ad 11) Nie dotyczy.

12. Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego?
Ad 12) Zgodnie z zapisami SIWZ.

13. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza poniżej wymienione formy zabezpieczeń:

a) Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację, do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych Poręczyciela za ostatnie 2 pełne lata obrotowe oraz za zamknięty kwartał)?
Ad 13) NIE.
14. Prosimy potwierdzenie Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci cesji na kontrakcie z NFZ. W przypadku potwierdzenia powyższego prosimy o informacje w następującym zakresie:
a) prosimy o udostępnienie informacji o umowie/-ach zawartych z NFZ, na których ma zostać ustanowione zabezpieczenie:
- nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy),
- data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy.

b) prosimy o informację, czy wskazany przez Zamawiającego kontrakt z NFZ, na którym zostanie ustanowiona cesja, jest jedynym kontraktem, na którym zostanie ustanowione zabezpieczenie?

c) prosimy o informację, czy jakakolwiek umowa z NFZ jest obciążona/stanowi zabezpieczenie wierzytelności innego podmiotu.

d) W przypadku zabezpieczenia w postaci cesji na kontrakcie Szpitala z NFZ, prosimy o informację, czy Zamawiający może potwierdzić, że przed zawarciem umowy z Wykonawcą, udostępni kopię Kontraktu z NFZ, na którym zostanie ustanowione zabezpieczenie kredytu/pożyczki?

e) prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu - będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu?

f) prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy wzór umowy ma stanowić załącznik do oferty?

g) prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika wierzytelności) począwszy od pierwszej raty.

h) prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę i zobowiąże się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż 200% kredytu/pożyczki?

i) prosimy o informację, czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu – niezwłocznie po ich podpisaniu.
Ad 14) NIE.

15. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala:
Liczba: Stan na 31.12.2013r Stan na 31.12.2014r
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- zatrudnionych na „kontraktach”
- łóżek
- hospitalizowanych
Ad.15 STAN na 31-12-2014 Liczba zatrudnionych 1614, liczba łóżek 658 szt liczba hospitalizacji 31572.
16. Czy w ostatnich 4-ech latach Szpital rozszerzył swoją działalność o nowe oddziały? Jeśli tak, to których?
Ad.16 NIE, w ostatnich 4-ech latach Szpital nie rozszerzył swojej działalności o nowe oddziały.
17. Czy Szpital przewiduje w najbliższym rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? Jeśli tak, to których?
Ad.17 TAK, ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY.
18. Czy w ostatnich 4-ech latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak, to których
i dlaczego?
Ad.18 NIE, w ostatnich 4-ech latach nie odbyły się zamknięcia oddziałów.
19. Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak, to których
i dlaczego?
Ad.19 NIE, Szpital nie przewiduje w najbliższym czasie zamknięcia oddziałów.
20. Prosimy o udostępnienie zestawienia obecnie realizowanych oraz planowanych zadań inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania.
Ad. 20 NIE.
21. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz z funduszu centralnego (MZ) bądź innych źródeł w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE).
Ad. 21 NIE.
22. Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Prosimy
o udostępnienie informacji o niezbędnych inwestycjach, harmonogramie ich przeprowadzenia oraz źródłach finansowania w związku z realizacją założenia.
Ad.22 NIE.
23. Prosimy o udostępnienie historycznego zestawienia dotacji/wsparcia od Organu Założycielskiego
w rozbiciu na poszczególne lata (za lata 2011-2014). Czy takowe wsparcie jest planowane na kolejne lata?
Ad.23 NIE.
24. Czy szpital posiada ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych? Jeśli tak to na jaką sumę ubezpieczenia?
Ad.24 NIE.
25. Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy
i jaką wartość Szpital zapłacił w latach 2012-2014?
Ad. 25 NIE .
26. Czy Szpital posiada certyfikaty, nagrody, wyróżniania? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie.
Ad.26 Informacja znajduje się na stronie szpitala (WWW.LUKASZ.MED.PL)
27. Prosimy o informację na zakup jakiego sprzętu, zostaną przeznaczone środki z otrzymanego przez Zamawiającego kredytu?
Ad.27 Środki z otrzymanego kredytu zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do przeprowadzania operacji w zakresie neurochirurgii.

28. Czy w regionie, w którym działa Zamawiający istnieje dla niego Konkurencja? Jeśli tak, to
które placówki są dla Szpitala największą konkurencją? Jaką Szpital ma przewagę nad nimi?
Ad. 28 W zakresie planowanych zakupów Szpital nie posiada konkurencji w subregionie tarnowskim .
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala
Otrzymują:
- Adresat
- a/a

Odpowiedź:dodano: 2015-03-04

Pytanie:dodano: 2015-03-05
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 04-03-2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Nasz znak: SWLOG-271/20/AH/987/2015Dotyczy: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 20/2015.W odpowiedzi na zapytania z dnia 03.03.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego na usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych) na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarno-wie, zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych finansowych za 2012r., 2013r. i 2014r. obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje) oraz opinię i raport biegłego rewidenta.
Ponadto zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1) Czy Podmiot Tworzący Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Za-kład Opieki Zdrowotnej zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia placówki w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź: Nie.

2) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji.
Odpowiedź: Nie.
3) Prosimy o wskazanie następujących informacji:
a) aktualnej liczby łóżek,
Odpowiedź: Aktualna liczba łóżek to 658.
b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy,
Odpowiedź: Aktualna liczba zatrudnionych pracowników wynosi 1614 osób. Podanie liczby lekarzy nie ma związku z prowadzonym postępowaniem.
c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2013r. i 2014r.,
Odpowiedź: Liczba hospitalizowanych pacjentów w 2014 r wynosiła 31572.
4) Prosimy o udostępnienie listy inwestycji przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem wartości inwestycji oraz krótkiego opisu.
Odpowiedź: Nie.
5) Prosimy o udostępnienie listy planowanych inwestycji, z uwzględnieniem wartości inwestycji, plano-wanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu.
Odpowiedź: Urządzenia do operacji neurochirurgicznych.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2015-03-05

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-24
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/20/AH/1216/14 Tarnów, 2015-03-23Dotyczy: usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
– spr. 20/2015.


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w usługę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Rzeszowie Al. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów adres do korespondencji: Zespół w Tarnowie ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów – 130 357,40 zł


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.


PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Bank Spół. Limanowa 5,281
Bank Spół. Limanowa 15,844 15,844
2 PKO B.P.S.A. 8,055
PKO B.P.S.A. 24,164 24,164
3 GETIN NOBLE BANK 5,136
GETIN NOBLE BANK 15,409 15,409
4 BANK GOSP. KRAJOWEGO 8,889
BANK GOSP. KRAJOWEGO 26,667 26,667
5 NADW. BANK SPÓŁ. 7,630
NADW. BANK SPÓŁ. 22,890 22,890
6 ING S.A. 10,000
ING S.A. 30,000 30,000


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Bank Spółdzielczy w Limanowej, 34-600 Limanowa ul. Rynek 7
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Regionalne Centrum Korporacyjne w Krakowie Os. Centrum E 13, 31-934 Kraków
3. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
4. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Krakowie 31-462 Kraków ul. Pilotów 2
5. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 28-131 Solec Zdrój ul. 1-go Maja 6
6. ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Rzeszowie Al. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów adres do korespondencji: Zespół w Tarnowie ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.
Umowa z dnia 27.03.2015 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-27
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000-, PLN na sfinansowanie zakupu urządzeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w dniu 27.03.2015 r została zawarta umowa z Wykonawcą:
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w Rzeszowie Al. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów adres do korespondencji: Zespół w Tarnowie ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów