Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona g³ówna
Dodaj og³oszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

8 - sukcesywna dostawa jednorazowych czepków chirurgicznych, obłozeń porodowych, obłożeń operacyjnych do ablacji

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa jednorazowych: czepków chirurgicznych, obłożeń porodowych, obłożeń operacyjnych do ablacji, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 20701 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa jednorazowych: czepków chirurgicznych, obłożeń porodowych, obłożeń operacyjnych do ablacji, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa jednorazowych czepków chirurgicznych, obłożeń porodowych, obłożeń operacyjnych do ablacji - 3 - zakresy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2, 39.51.80.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

certyfikat CE lub deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - termin dostawy - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2015 godzina 10:00, miejsce: złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: czepki chirurgiczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane j.m. Ilość na 12 miesięcy 1 Czepek chirurgiczny jednorazowy, męski o kroju furażerki sciagnięty z tyłu gumką Wykonany z włókniny perforowanej paroprzepuszczalnej, z wstawką chłonąca pot w obrebie czoła bez gumki w części przedniej . Bezlateksowe, rozmiar XL szt. 20000 2 Czepek chirurgiczny jednorazowy, damski typu beret, do włosów długich , z tyłu ściągany lekką nieuciskającą gumką. Wykonany z włókniny perforowanej paroprzepuszczalnej, z wstawką chłonącą pot w obrębie czoła bez gumki w części przedniej. Bezlateksowe szt. 40000.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin dostawy - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: obłożenia porodowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Serweta pod pośladki 95x115 cm, ze wzmocnieniem 45x53 cm, z torbą na płyny szt. 500 Podkład ochronny średniochłonny 60x90 cm szt. 800 Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, chłonność min 1800g, pełnobarierowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24 godz., pozostajacy suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z minimum 4 warstw, warstwa zewnętrznz trwale spojona z rdzeniem chłonnym , rozmiar 60x90cm szt. 500 Kocyk dla noworodka 100x105cm szt. 800 Serweta na stolik narzędziowy 140x190cm szt. 500.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin dostawy - 10CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: obłożenia do zabiegów ablacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Zestaw operacyjny do ablacji , sterylny, o minimalnym składzie: Obłożenia sterylne do ablacji: Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 100cm x 150cm - 1 szt. Serweta o wymiarach; nie mniej niż 180 cm 220 cm z dwoma przylepnymi otworami - 1 szt. Osłona na aparaturę o średnicy nie mniejszej niż Ø 100 cm -1 szt. zest. 150.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin dostawy - 10

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-02-16 (0150216145531-specyfikacja.doc)
Za³±cznik - 2015-02-16 (0150216145554-zal. nr 1b.ods)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-02-23
Og³oszenie powi±zane:

Og³oszenie nr 20701-2015 z dnia 2015-02-16 r. Og³oszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa jednorazowych czepków chirurgicznych, ob³oæeń porodowych, ob³oæeń operacyjnych do ablacji - 3 - zakresy
Termin sk³adania ofert: 2015-02-24Numer og³oszenia: 23909 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015

OG£OSZENIE O ZMIANIE OG£OSZENIAOg³oszenie dotyczy: Og³oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym og³oszeniu: 20701 - 2015 data 16.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ”CY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. £ukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. ma³opolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OG£OSZENIU

II.1) Tekst, który naleæy zmienię:
Miejsce, w którym znajduje siź zmieniany tekst: IV.4.4).
W og³oszeniu jest: Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postźpowaniu lub ofert: 24.02.2015 godzina 10:00, miejsce: z³oæyę w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. £UKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAK£ADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piźtro) Kancelaria Ogólna..
W og³oszeniu powinno byę: Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postźpowaniu lub ofert: 27.02.2015 godzina 10:00, miejsce: z³oæyę w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. £UKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAK£ADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piźtro) Kancelaria Ogólna..


Odpowied¼:dodano: 2015-02-23

Pytanie:dodano: 2015-02-24

Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.02.2015r

Nasz znak: SWLOG-271//MJ/8/ 851 /2015

Dotyczy: sukcesywnej dostawy jednorazowych: czepków chirurgicznych, ob³oæeń porodowych, ob³oæeń operacyjnych do ablacji, dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2015r, zamawiaj±cy wyja¶nia:

dot. przedmiotu zamówienia:
1. Zakres 2 poz. 1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania serwetź pod po¶ladki w rozmiarze 90x113cm w kszta³cie stoæka z wk³adk± modeluj±c±?
Odpowied¼: Nie, zbyt ma³y rozmiar.
2. Zakres 2 poz. 2. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania podk³ad w rozmiarze 60x80cm?
Odpowied¼: Nie, zbyt ma³y rozmiar.
3. Zakres 2 poz. 3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na wy³±czenie w/w pozycji z zakresu? Wy³±czenie da³oby moæliwo¶ę z³oæenia bardziej konkurencyjnej oferty, a obecny uk³ad zakresu spowoduje moæliwo¶ę z³oæenia oferty tylko przez jednego oferenta.
Odpowied¼: Nie, zbyt ma³y rozmiar.
4. Zakres 2 poz. 4. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania kocyk w rozmiarze 160x75cm?
Odpowied¼: Nie, zbyt ma³y rozmiar.
5. Zakres 2 poz. 5. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do zaoferowania serwetź na stolik narzździowy w rozmiarze 150x190cm?
Odpowied¼: Tak.

dot. wzoru umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy bźd± uwaæane dni od poniedzia³ku do pi±tku, za wyj±tkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowied¼: Tak.
2. Czy Zamawiaj±cy zgadza siź aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy zosta³o dodane zdanie o nastźpuj±cej (lub podobnej) tre¶ci: „Strony mog± zmienię ceny netto i brutto w przypadku przekraczaj±cej 3% zmiany ¶redniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesiźcznych lub kwartalnych wska¼ników cen i us³ug konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%; jednakæe zmiana w tym zakresie obowi±zuje dopiero po podpisaniu aneksu”?
Dodanie powyæszego zdania nie zagraæa interesom Zamawiaj±cego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiaj±cy zachowa³ moæliwo¶ę podjźcia w przysz³o¶ci decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okoliczno¶ciach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeæeli Zamawiaj±cy nie bździe akceptowa³ zmiany cen, bździe móg³ odmówię podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowied¼: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
3. Zwaæywszy na tre¶ę § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy, jak± minimaln± ilo¶ę (jaki procent ilo¶ci wskazanych w SIWZ) Zamawiaj±cy na pewno zamówi?
Odpowied¼ na powyæsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z pogl±dem Krajowej Izby Odwo³awczej wyraæonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowi±zek dok³adnego okre¶lenia przez zamawiaj±cego ilo¶ci zamawianych produktów; zamawiaj±cy nie jest zwolniony z tego obowi±zku nawet jeæeli nie jest w stanie przewidzieę dok³adnych ilo¶ci zamawianych produktów.
Odpowied¼: Zamawiaj±cy z naleæyta staranno¶ci± oszacowa³ ilo¶ci roczne.

4. Czy Zamawiaj±cy zgadza siź aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy s³owa „10% warto¶ci umowy brutto” zosta³y zast±pione s³owami „10% warto¶ci brutto niezrealizowanej czź¶ci umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odst±pienie od umowy by³a naliczana od warto¶ci niezrealizowanej czź¶ci umowy, nie za¶ od warto¶ci ca³ej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odst±pienia od umowy po zrealizowaniu jej znacz±cej czź¶ci kara umowna by³aby niewspó³miernie wysoka w stosunku do warto¶ci niezrealizowanej czź¶ci umowy, a nawet mog³aby przewyæszaę warto¶ę niezrealizowanej czź¶ci umowy. Taka kara by³aby raæ±co wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowied¼: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. Czy Zamawiaj±cy zgadza siź aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy s³owa „opó¼nienia” zosta³y zast±pione s³owami „zw³oki”?
Odpowied¼: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisa³: Stanis³aw £ata Dyrektor DS. Lecznictwa
Odpowied¼:dodano: 2015-02-24

Pytanie:dodano: 2015-02-25
Og³oszenie powi±zane:

Og³oszenie nr 20701-2015 z dnia 2015-02-16 r. Og³oszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa jednorazowych czepków chirurgicznych, ob³oæeń porodowych, ob³oæeń operacyjnych do ablacji - 3 - zakresy
Termin sk³adania ofert: 2015-02-24Numer og³oszenia: 25373 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015

OG£OSZENIE O ZMIANIE OG£OSZENIAOg³oszenie dotyczy: Og³oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym og³oszeniu: 20701 - 2015 data 16.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ”CY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. £ukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. ma³opolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OG£OSZENIU

II.1) Tekst, który naleæy zmienię:
Miejsce, w którym znajduje siź zmieniany tekst: IV.4.4).
W og³oszeniu jest: Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postźpowaniu lub ofert: 24.02.2015 godzina 10:00, miejsce: z³oæyę w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. £UKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAK£ADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piźtro) Kancelaria Ogólna..
W og³oszeniu powinno byę: Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postźpowaniu lub ofert: 03.03.2015 godzina 10:00, miejsce: z³oæyę w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. £UKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAK£ADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piźtro) Kancelaria Ogólna..


Odpowied¼:dodano: 2015-02-25

Pytanie:dodano: 2015-02-25
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 24.02.2015r


Nasz znak: SWLOG-271/8/MJ/ /2015

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR sprawy 8/2015


W zwi±zku z wp³yniźciem do Zamawiaj±cego pytań Wykonawców dotycz±cych zapisów Specyfikacji Istotnych Wa-runków Zamówienia w postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto¶ci poniæej 207.000 EUR na sukcesywn± dostawź jednorazowych czepków chirurgicznych, ob³oæeń porodowych, ob³oæeń operacyjnych do ablacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie:

- dzia³aj±c na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiaj±cy dokonuje zmiany terminu sk³adania i otwarcia ofert w przedmiotowym postźpowaniu.

Tre¶ę zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po jej ustaleniu opublikowana na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ oraz przekazana Wykonawcom.

Zamawiaj±cy ustala nowy termin sk³adania ofert na dzień 03 marca 2015 r. do godz.10.00.
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 03 marca 2015 r. o godz. 11.00.
Miejsce sk³adania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Sk³adaj±cy ofertź Wykonawca pozostaje ni± zwi±zany przez okres 30 dni nie d³uæej jednak niæ do czasu podpisania umowy.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Odpowied¼:dodano: 2015-02-25

Pytanie:dodano: 2015-02-26

Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.02.2015r

Nasz znak: SWLOG-271//MJ/8/875/2015

Dotyczy: sukcesywnej dostawy jednorazowych: czepków chirurgicznych, ob³oæeń porodowych, ob³oæeń operacyjnych do ablacji, dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2015r, zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie do SIWZ
Czy zamawiaj±cy zastrzega sobie moæliwo¶ę wezwania w przypadku w±tpliwo¶ci wykonawców do przed³oæenia kart katalogowych celem weryfikacji zgodno¶ci zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ.
Wprowadzenie powyæszego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiaj±cy w toku postźpowania, juæ na etapie weryfikacji wykonawców, którzy z³oæyli oferty móg³ dokonaę oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP).
Odpowied¼: Nie, zamawiaj±cy nie wymaga.
Zakres 1 poz. 1
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o kroju furaæerki wi±zanego z ty³u na troki. Wykonanego w czź¶ci górnej z SMMS (polipropylen), a w czź¶ci bocznej ze wzmocnionego ch³onnego materia³u scrim. Rozmiar uniwersalny.
Odpowied¼: Tak, zamawiaj±cy dopuszcza.
Zakres 1 poz. 1
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie czepka wykonanego z perforowanej oddychaj±cej w³ókniny nie wymagaj±cej dodatkowych wstawek, czepek w uniwersalnym rozmiarze.
Odpowied¼: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Zakres 1 poz. 2
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o kroju furaæerki wi±zanego z ty³u na troki. Wykonanego w czź¶ci górnej z SMMS (polipropylen), a w czź¶ci bocznej ze wzmocnionego ch³onnego materia³u scrim. Rozmiar uniwersalny.
Odpowied¼: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Zakres 1 poz. 2
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie czepka wykonanego z perforowanej oddychaj±cej w³ókniny nie wymagaj±cej dodatkowych wstawek, czepek w uniwersalnym rozmiarze
Odpowied¼: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Zakres nr 2, poz.1
Prosimy zamawiaj±cego o dopuszczenie serwety pod po¶ladki w rozmiarze 96,5x118 cm spe³niaj±cej pozosta³e wymogi SIWZ

Odpowied¼: Tak, zamawiaj±cy dopuszcza.

Zakres nr 2, poz.3
Prosimy zamawiaj±cego o dopuszczenie podk³adu w rozmiarze niewiele róæni±cym siź od opisanego tj. 61x91 cm, spe³niaj±cego wszystkie pozosta³e wymogi w SIWZ.
Odpowied¼: Tak, zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisa³ Stanis³aw £ata Dyrektor DS. Lecznictwa


Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.02.2015r

Nasz znak: SWLOG-271//MJ/8/875 /2015

Dotyczy: sukcesywnej dostawy jednorazowych: czepków chirurgicznych, ob³oæeń porodowych, ob³oæeń operacyjnych do ablacji, dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2015r, zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pakiet 1, poz.1 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci czepek chirurgiczny z przed³uæona czź¶ci± przedni± umoæliwiaj±c± wywiniźcie spe³niaj±c± funkcje wstawki przeciwpotnej, pozosta³e parametry zgodne z SIWZ.

Odpowied¼: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisa³: Stanis³aw £ata Dyrektor DS. Lecznictwa


Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.02.2015r

Nasz znak: SWLOG-271//MJ/8/ 875/2015

Dotyczy: sukcesywnej dostawy jednorazowych: czepków chirurgicznych, ob³oæeń porodowych, ob³oæeń operacyjnych do ablacji, dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 20.02.2015r, zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pakiet 1, poz.1 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci czepki z przewiewnej w³ókniny, rozmiar uniwersalny, spe³niaj±cy pozosta³e wymagania SIWZ.

Odpowied¼: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyæsze informacje naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
.

Podpisa³ Stanis³aw £ata Dyrektor DS. Lecznictwa
Odpowied¼:dodano: 2015-02-26

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2015-03-17
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJ” SIŹ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 16.03.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/8/MJ/ 1130 /15

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa jednorazowych: czepków chirurgicznych, ob³oæeń porodowych, ob³oæeń operacyjnych do ablacji, dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie - nr sprawy 8/2015

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny z³oæonych w tym postźpowaniu ofert uprzejmie informuje, æe:

1. dokona³o wyboru niæej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ę brutto
Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych S.A.
ul. Æó³kiewskiego nr 20/26, 87-100 Toruń
Zakres nr 1 – 13 608,00

Skamex Spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± Spó³ka Komandytowa
ul. Czźstochowska 38/52, 93-121 £ód¼ Zakres nr 2 - 19 166,76

Euro-Centrum Boæena i Cezariusz Wirkowscy Sp. J.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10 Zakres nr 3 – 3 645,00
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy zosta³a uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertź która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych siź do przedmiotu zamówienia.

2. Ocena ofert:
Nazwa (firma) wykonawcy, Liczba punktów, £±czna liczba punktów

zakres I PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100%
3 TZMO 10,00 10,00
45,00 5,00 50,00zakres 2 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100%
2 Skamex 10,00 10,00
45,00 5,00 50,00zakres 3 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100%
1 Paul 8,06 10,00
36,29 5,00 41,29
4 Euro 10,00 10,00
45,00 5,00 50,00
5 Panep 4,09 10,00
18,41 5,00 23,41
3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iæ w niniejszym postźpowaniu z³oæono nastźpuj±ce oferty:

01 Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.,
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
02 Skamex Spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±
Spó³ka Komandytowa
ul. Czźstochowska 38/52, 93-121 £ód¼
03 Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych S.A.
ul. Æó³kiewskiego nr 20/26, 87-100 Toruń
04 Euro-Centrum Boæena i Cezariusz Wirkowscy Sp. J.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
05 PANEP S.R.O.
ul. Brnenska 1246 665 01
Rosice ko³o Brna
Panep s.r.o. Sp. z o. o. Oddzia³ w Polsce
ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Bia³a

4. nie zostali wykluczeni Wykonawcy,
5. nie zosta³y odrzucone æadne oferty.


Umowa z dnia 19.03.2015r. zostanie przes³ana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszź o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie Dzia³ Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ę odwo³anie „w terminie 5 dni od dnia przes³ania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawź jego wniesienia je¶li zosta³y przes³ane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

Otrzymuj±:
1 x Adresat
1 x a/a
Podpisa³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2015-04-07
19 marca 2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie zawar³ umowź z
Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych S.A.
ul. Æó³kiewskiego nr 20/26, 87-100 Toruń
Zakres nr 1 – 13 608,00

Skamex Spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± Spó³ka Komandytowa
ul. Czźstochowska 38/52, 93-121 £ód¼ Zakres nr 2 - 19 166,76

Euro-Centrum Boæena i Cezariusz Wirkowscy Sp. J.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10 Zakres nr 3 – 3 645,00