Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

17-sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. do koronorografii i koronaroplastyki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. Do koronorografii i koronaroplastyki
Numer ogłoszenia: 19391 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. Do koronorografii i koronaroplastyki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 ZESTAWY DO KORONAROGRAFII Zakres 2 KOLCE DO PODAWANIA KONTRASTU-DRENY DO OSZCZĘDZANIA KONTRASTU Zakres 3 DREN DO ZABIEGÓW KISSING BALOON.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

a) Próbki oferowanych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A - dotyczy Zakresu nr 1, 2, 3 po 1 szt. b) Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ c) oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Jakość techniczna - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczanego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub, d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakres 1 ZESTAWY DO KORONAROGRAFII.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 ZESTAWY DO KORONAROGRAFII.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Jakość Techniczna - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KOLCE DO PODAWANIA KONTRASTU-DRENY DO OSZCZĘDZANIA KONTRASTU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 2 KOLCE DO PODAWANIA KONTRASTU-DRENY DO OSZCZĘDZANIA KONTRASTU.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Jakość techniczna - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: DREN DO ZABIEGÓW KISSING BALOON.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 3 DREN DO ZABIEGÓW KISSING BALOON.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Jakośc techniczna - 20

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-02-12 (0150212142108-siwz nowa 2015 spr.17.doc)
Zał±cznik - 2015-02-12 (0150212142117-zal. nr 1 - cenowy nr sp.17.xls)
Zał±cznik - 2015-02-12 (0150212142122-zal. 1a.spr.17.doc)
Zał±cznik - 2015-02-12 (0150212142129-formularz 0- spr.17.doc)
Zał±cznik - 2015-02-12 (0150212142143-umowy nr 3 spr.17.doc)
Zał±cznik - 2015-02-12 (0150212142150-oswiadczenia 4, 5,spr.17.doc)
Zał±cznik - 2015-02-12 (0150212142156-oswiadcz nr 6 spr.17.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-02-24
OdpowiedĽ:dodano: 2015-02-24
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-17-852/15 Tarnów, dnia 23.02.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. Do koronorografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 17/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 23.02.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1, 2
a) W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 1% warto¶ci brutto niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % warto¶ci brutto niezrealizowanego zamówienia
OdpowiedĽ: Nie. Zapis umowy pozostaje bez zmian.

b) W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 10 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 1% warto¶ci brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % warto¶ci brutto wadliwych produktów.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis umowy pozostaje bez zmian.


Otrzymuj±: Adresat
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2015-02-25
OdpowiedĽ:dodano: 2015-02-25
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-17-863/15 Tarnów, dnia 25.02.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. Do koronorografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 17/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 18.02.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zał±cznik nr 1A, zakres nr 1 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu z kleszczykami komarowymi prostymi o długo¶ci 16 cm lub plastykowymi o długo¶ci 18 cm. Prosimy również o dopuszczenie strzykawek z kolorow± naklejk± zamiast kolorowego tłoka.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza zestaw z kleszczykami komarowymi prostymi metalowymi max. o długo¶ci 16 cm oraz strzykawki z kolorow± naklejk± zamiast kolorowego tłoka.

Zał±cznik nr 1A, zakres nr 1 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie zestawu z kleszczykami komarowymi prostymi o długo¶ci 16 cm lub plastykowymi o długo¶ci 18 cm.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza zestaw z kleszczykami komarowymi prostymi metalowymi max. o długo¶ci 16 cm.


Otrzymuj±: Adresat
a/

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2015-02-27
OdpowiedĽ:dodano: 2015-02-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-17-886/15 Tarnów, dnia 25.02.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. Do koronorografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 17/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.02.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1
Zwracamy się z uprzejma pro¶b± do Zamawiaj±cego o dopuszczenie w zakresie nr 1poz.1 oraz poz. 2 kleszczyki komarowe proste, metalowe, jednorazowego użytku o wymiarze 12,5cm zamiast 11cm.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie nr 2
Zwracamy się z uprzejma pro¶b± do Zamawiaj±cego o dopuszczenie w Zakresie 1, poz. 1 strzykawki luer 10ml, 3-częsciowej z przezroczystym tłokiem
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie nr 3
Zwracamy się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o dopuszczenie w Zakresie 1, poz. 1 strzykawki luer 20ml, 3-czę¶ciowej z przezroczystym tłokiem.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie nr 4
Zwracamy się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o dopuszczenie w Zakresie 1, poz. 1 rampy trójdzielnej, wysokoci¶nieniowej typu OFF zamiast ON.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie nr 5
Zwracamy się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o dopuszczenie w Zakresie 1, poz. 1 dren do pomiaru ci¶nienia o wymiarach 1,65x3,15mm dł. 150cm.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie nr 6
Zwracamy się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o dopuszczenie w Zakresie 1 poz. 1 i 2 skalpela chirurgicznego z r±czk± bez plastikow± osłon± ostrza bez zabezpieczania.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podsiała: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-13
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-17-1103/15 Tarnów, 2015-03-13

Dotyczy: sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. Do koronorografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 17/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
01 Aesculap Chifa Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± , ul. Tysi±clecia 14,
64-300 Nowy Tomy¶l Zakres 1 – 210 816,00
Zakres 2 – 25 110,00
Zakres 3 – 518,40
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofer:

Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 80% 20% 100%
1 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 10,00 10,00
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 32,00 8,00 40,00
Zakres 2
nazwa Wykonawcy 80% 20% 100%
1 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 10,00 10,00
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 32,00 8,00 40,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 80% 20% 100%
1 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 10,00 10,00
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 32,00 8,00 40,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Aesculap Chifa Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± , ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
2) Panep S.R.O ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska
Adres do korespondencji: ul. Warszawska 153, 43-300 Bielska-Biała

4. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następuj±cy Wykonawca:
02 – Panep S.R.O ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska; Adres do korespondencji: ul. Warszawska 153, 43-300 Bielska-Biała

Pismem znak: SWLOG-271-KS-17-980/15 z dnia 05.03.2015 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o próbki oferowanych produktów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych próbek, a tym samym tre¶ć oferty nie odpowiada tre¶ci SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to:18.03.2015 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-23
20.03.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Aesculap Chifa Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± , ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
Zakres 1 – 210 816,00
Zakres 2 – 25 110,00
Zakres 3 – 518,40