Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

13- sukcesywna dostawa leków różnych insulin, opatrunków, cementu kostnego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa leków różnych insulin, opatrunków, cementu kostnego
Numer ogłoszenia: 14345 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa leków różnych insulin, opatrunków, cementu kostnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa leków różnych insulin, opatrunków, cementu kostnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-10)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych). W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 15.01.2015 roku.).


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - Jakość ISO 9001 - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Formalina buforowana obojętna 10% x 5l.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Formalina buforowana obojętna 10% x 5l Op. 300.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakość ISO 9001 - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 1. Taurolock HEP 500 płyn 10ml x 25 amp. Op. 30 2. Taurolock U 25000 płyn 5ml x 5 fiol. Op. 8.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Taurolock HEP 500 płyn 10ml x 25 amp. Op. 30 2. Taurolock U 25000 płyn 5ml x 5 fiol. Op. 8.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakość ISO 9001 - 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Tisseel Lyo 2 ml (zestaw do sporządzania kleju do tkanek).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tisseel Lyo 2 ml (zestaw do sporządzania kleju do tkanek) Op. 8.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakość ISO 9001 - 2

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opatrunek chirurgiczny hemostatyczny wchłanialny sucha siatka z włókniny kolagenowej pokryta substancją czynną-klejem fibrynowym.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opatrunek chirurgiczny hemostatyczny wchłanialny sucha siatka z włókniny kolagenowej pokryta substancją czynną-klejem fibrynowym 4,8cm x 4,8cm x 0,5cm x 2 szt. Op. 80.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakośc ISO 9001 - 2

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Elastyczna siatka opatrunkowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 5-7mm Szt. 16 2. Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 7-10mm Szt. 8 3. Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 10-14mm Szt. 50.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakość ISO 9001 - 2

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Opona twarda mózgu typu NEURO-PATCH 4 x 5cm 0,45mm.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opona twarda mózgu typu NEURO-PATCH 4 x 5cm 0,45mm Szt. 8.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakość ISO 9001 - 2


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Waciki neurochirurgiczne 2,5cm x 2,5cm x 200szt..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Waciki neurochirurgiczne 2,5cm x 2,5cm x 200szt. Op. 12.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakość ISO 9001 - 2

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: 1. Insuman Rapid SoloStar inj. 100jm/ml,3ml x 5 wkładów 2. Insuman Basal SoloStar inj. 100jm/ml,3ml x 5 wkładów 3. Insuman Comb 25 SoloStar inj. 100jm/ml,3ml x 5 wkładów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Insuman Rapid SoloStar inj. 100jm/ml,3ml x 5 wkładów Op. 50 2. Insuman Basal SoloStar inj. 100jm/ml,3ml x 5 wkładów Op. 100 3. Insuman Comb 25 SoloStar inj. 100jm/ml,3ml x 5 wkładów Op. 50.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakość ISO 9001 - 2


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Ranibizumab inj. 10mg/ml fiol.2,3mg/ 0,23ml + akcesoria.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ranibizumab inj. 10mg/ml fiol.2,3mg/ 0,23ml + akcesoria Kpl 12.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakość ISO 9001 - 2

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Cement kostny 20g.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cement kostny 20g szt. 8.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Jakość ISO 9001 - 2

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-02-03 (0150203105643-13-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-02-03 (0150203105648-zalacznik nr 1b- opis przedmiotu zamowienia.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-02-06
OdpowiedĽ:dodano: 2015-02-06
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-13-543/15 Tarnów, dnia 05.02.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa leków różnych insulin, opatrunków, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 13/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 05.02.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie
Czy zamawiaj±cy maj±c na uwadze ¶rodki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 30% i/lub 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock jako skuteczne i bezpieczne rozwi±zanie przeciwzakrzepowe, przeciwbakteryjne stosowane w celu ochrony pacjentów z dostępem naczyniowym jak cewniki, porty? Pozwoli to Zamawiaj±cemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie ¶rodkami publicznymi
OdpowiedĽ: Nie.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-02-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl Wykonawcy
Bior±cy udział w postępowaniu

znak pisma: SWLOG-271-KS-13 600/15 Tarnów, dnia 09.02.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków różnych insulin, opatrunków, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 13/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.02.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Prosimy o odpowiedĽ na następuj±ce pytanie:

„Czy Zamawiaj±cy zrezygnuje z poza cenowego kryterium oceny ofert – kryterium systemu zarz±dzania jako¶ci± ISO 9001(SIWZ rozdział XIV), z uwagi na fakt, iż jest ono niezgodne z przepisami reguluj±cymi obrót hurtowy produktami leczniczym i oraz zasady tworzenia i działania hurtowni farmaceutycznych, w szczególno¶ci z art. 74 i nast. ustawy – Prawo farmaceutyczne, gdyż stanowi wymóg pozaprawny oraz nadmierny w stosunku do wymogów stawianych przez ustawodawcę i w konsekwencji powoduje nierówne traktowanie wykonawców, sprzecznie z zasadami udzielania zamówień publicznych, zwł. z art. 7 PZP i 29 ust 2 PZP?
W rozwinięciu powyższego zapytania należy wskazać, że Zamawiaj±cy dysponuje ustawowymi możliwo¶ciami weryfikacji spełnienia przez wykonawcę wymogów ustawowych np. przestrzegania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zapewnienia ci±gło¶ci dostaw - za po¶rednictwem stosownej dokumentacji np. referencji, przebiegu wykonywania wcze¶niejszych zamówień publicznych itp. Konstruowanie wymogów pozaustawowych (jak certyfikaty ISO lub równoważne) jest zatem nieuzasadnione i nie doznaje ochrony prawnej.”
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy podtrzymuje zapis odnosz±cy się do kryteriów oceny ofert. Nie stanowi on naruszenia obowi±zuj±cych przepisów.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymuj±: Adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-02-09

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-02-24
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-13-828/15 Tarnów, 2015-02-24

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa leków różnych insulin, opatrunków, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 13/2015


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
01 IMC IMPOMED Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa Zakres 7 – 2 851,20
02 AQUA-MED. ZPAM-KOLASA sp. j., ul. Targowa 55, 90-323 ŁódĽ Zakres 1 – 10 368,00
05 FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 0-541 Katowice Zakres 4 – 103 334,40
06 Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Zakres 8 – 12 960,00
07 Baxter Polska Sp. Z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa Zakres 3 – 4 207,68
10 Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120,
54-613 Wrocław; PGF S.A. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ Zakres 9 – 47 827,97
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 AQUA-MED. 10,000 10,000
AQUA-MED. 29,400 0,600 30,000
3 MEGA-HERBA 8,000 0,000
MEGA-HERBA 23,520 0,000 23,520
9 INTRA 9,091 0,000
INTRA 26,727 0,000 26,727
Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
7 BAXTER 10,000 10,000
BAXTER 29,400 0,600 30,000
Zakres 4 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
5 FARMACOL 10,000 0,000
FARMACOL 29,400 0,000 29,400
Zakres 7 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 IMC IMPOMED 10,000 0,000
IMC IMPOMED 29,400 0,000 29,400
3 MEGA-HERBA 4,400 0,000
MEGA-HERBA 12,936 0,000 12,936
Zakres 8 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
6 SANOFI-AVENTIS 10,000 0,000
SANOFI-AVENTIS 29,400 0,000 29,400
Zakres 9 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
10 Konsorcjum: PGF URTICA ; PGF S.A. 10,000 0,000
Konsorcjum: PGF URTICA ; PGF S.A. 29,400 0,000 29,400

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) IMC IMPOMED Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
2) AQUA-MED. ZPAM-KOLASA sp. j., ul. Targowa 55, 90-323 ŁódĽ
3) MAGA-HERBA Marek Stepniak S.J. ul. Targowa 66, 05-120 Legionowo
4) ARNO-MED Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci±, ul. Kolejowa 24, 55-081 MIETKÓW
5) FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 0-541 Katowice
6) Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
7) Baxter Polska Sp. Z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
8) Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
9) Intra Sp. z o.o., ul. Odrow±ża 11, 03-310 Warszawa
10) Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; PGF S.A. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

4 - ARNO-MED Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci±, ul. Kolejowa 24, 55-081 MIETKÓW w zakresie 10 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w zał±czniku nr 1A w kolumnie 2 w wierszu 1 nie wpisał kodu produktu, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca

Zakres nr 5; 6; 10 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu (...)”
Zakres nr 2 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 – „oferta z najniższ± cen± przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...)” tj. kwotę: dla zakresu 2 – 38 016,00


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to:02.03.2015 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-13
03.03.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1) IMC IMPOMED Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
2) AQUA-MED. ZPAM-KOLASA sp. j., ul. Targowa 55, 90-323 ŁódĽ
3) FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 0-541 Katowice
4) Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
5) Baxter Polska Sp. Z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
6) Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław;
PGF S.A. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ