Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

9-dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów absolutnych typu HEPA dla potrzeb klimatyzacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów absolutnych typu HEPA dla potrzeb klimatyzacji
Numer ogłoszenia: 12517 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów absolutnych typu HEPA dla potrzeb klimatyzacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES nr 1 - Filtry tkaninowe (kasetowe, kieszeniowe oraz włóknina filtracyjna) ZAKRES nr 2 - Filtry absolutne typu HEPA.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.43.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

1. Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry 2. Oświadczenie wykonawcy, że dostarczane filtry będą spełniały wymagania zawarte w SIWZ oraz wymagane normy.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 97
2 - Certyfikat ISO 9001 - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 4a, 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Filtry tkaninowe (kasetowe, kieszeniowe oraz włóknina filtracyjna).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filtry tkaninowe (kasetowe, kieszeniowe oraz włóknina filtracyjna).


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.43.10-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 97
2. Certyfikat ISO 9001 - 3CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Filtry absolutne typu HEPA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filtry absolutne typu HEPA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.43.10-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 97
2. Certyfikat ISO 9001 - 3

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-01-29 (0150129122907-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-02-04 (0150204130139-zalacznik nr 4 - wzor umowy modyfikacja.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-02-04
OdpowiedĽ:dodano: 2015-02-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-9-511/15 Tarnów, dnia 03.02.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów absolutnych typu HEPA dla potrzeb klimatyzacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 9/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 03.02.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Prosimy o informację odno¶nie okre¶lenia ilo¶ci przyjazdów w kwestii walidacji oraz montażu filtrów absolutnych. Czy w zwi±zku z jednorazow± dostaw± filtrów na podstawie informacji z tre¶ci SWIZ przewidziany jest jednorazowy przyjazd ?
OdpowiedĽ: Jednorazowa dostawa oznacza również jednorazow± wymianę i walidację wszystkich filtrów HEPA. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wymiany i walidacje da się wykonać w jeden dzień.


2. Prosimy o okre¶lenie gramatury włókniny filtracyjnej G3; ( czy chodzi o matę G3/130g ? )
OdpowiedĽ: Gramatura włókniny filtracyjnej G3 powinna wynosić 130g/m2.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-02-04
OdpowiedĽ:dodano: 2015-02-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-9-511/15 Tarnów, dnia 04.02.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów absolutnych typu HEPA dla potrzeb klimatyzacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 9/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 04.02.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Chcemy zadać pytanie dotycz±ce wykonania filtrów na "cito". Czy istnieje możliwo¶ć przedłużenia terminu 24h do 72h/3 dni robocze?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje zapis umowy w § 1 ust. 4

2. Czy musimy przedstawić dokumenty ubezpieczenia przesyłki?
OdpowiedĽ: Z godnie z § 2 ust. 2 podane w zał±czniku nr 1A ceny winny zawierać podatek vat, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiaj±cego. Nie wymagamy przedstawienia dokumentu ubezpieczenia przesyłki.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2015-02-05
OdpowiedĽ:dodano: 2015-02-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-9-526/15 Tarnów, dnia 05.02.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów absolutnych typu HEPA dla potrzeb klimatyzacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 9/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 04.02.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Czy akceptuje się wykonanie filtrów absolutnych bez siatki ochronnej ze względu na wymóg montażu filtrów i walidacji przez wykonawcę, który odpowiada za brak uszkodzeń?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy w opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga siatki ochronnej dla filtrów absolutnych.

2. Ż±dane wydajno¶ci powierzchni filtracyjnej w przypadku filtrów absolutnych s± trudne do osi±gnięcia przy grubo¶ci ramy 80mm. Czy w przypadku filtrów o tej grubo¶ci ramy akceptuje się wydajno¶ci niższe o ok. 30%?
OdpowiedĽ: W przypadku filtrów absolutnych o grubo¶ci ramy 80mm akceptujemy wydajno¶ci niższe o ok. 30%.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2015-02-05
OdpowiedĽ:dodano: 2015-02-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-9-526/15 Tarnów, dnia 05.02.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów absolutnych typu HEPA dla potrzeb klimatyzacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 9/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 04.02.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie
W nawi±zaniu do postępowania przetargowego 9/2015 na dostawę filtrów tkaninowych oraz dostawę filtrów absolutnych typu HEPA zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o wydłużenie terminu składania ofert, który upływa dnia 09.02.2015r.o godz. 10:00. W Państwa zapytaniu ofertowym pojawiły się w±tpliwo¶ci, które wymagaj± wyja¶nień i nie pozwalaj± nam przygotować w pełni oferty w wyznaczonym terminie. Prosimy więc o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12.02.2015r. godz.10:00, aby przedstawić ofertę cenow± na filtry zgodne ze stanem faktycznym.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie wyraża zgody.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-02-24
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-9-856/15 Tarnów, 2015-02-23


Dotyczy: sukcesywna dostawa : dostawa filtrów tkaninowych oraz filtrów absolutnych typu HEPA dla potrzeb klimatyzacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 9/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Warto¶ć brutto oferty PLN
03 Remark - Kayser Sp. z o.o., Batorowo, ul. Sko¶na 4, 62-080 Tarnowo Podgórne Zakres 1 – 47 397,61
Zakres 2 – 35 704,56
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:

zakres I PUNKTY
nazwa Wykonawcy 97% 3% 100%
2 ITC ECO SP. Z O.O. 8,05 0,00
ITC ECO SP. Z O.O. 31,25 0,00 31,25
3 Remark-Kayser Sp. z o. o., 10,00 10,00
Remark-Kayser Sp. z o. o., 38,80 1,20 40,00
zakres II PUNKTY
nazwa Wykonawcy 97% 3% 100%
3 Remark-Kayser Sp. z o. o., 10,00 10,00
Remark-Kayser Sp. z o. o., 38,80 1,20 40,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) ORWAT Filtertechnik Sp. z o. o. ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice
2) ITC ECO Sp. z o.o. 43-394 Rudzica 589
3) Remark - Kayser Sp. z o.o., Batorowo, ul. Sko¶na 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

4. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następuj±cy Wykonawca:
01 – ORWAT Filtertechnik Sp. z o. o. ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice

Pismem znak: SWLOG-271-KS-9-781/15 z dnia 17.02.2015 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o o¶wiadczenie. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego o¶wiadczenia, a tym samym tre¶ć oferty nie odpowiada tre¶ci SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 02.03.2015 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-12
03.03.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Remark - Kayser Sp. z o.o., Batorowo, ul. Sko¶na 4, 62-080 Tarnowo Podgórne
Zakres 1 – 47 397,61
Zakres 2 – 35 704,56