Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

4- PN dostawa zakup montaż klimatyzatorów do Serwerowni budynku D, Apteki Szpitalnej, Zakładu Patomorfologii, Pracowni Angiokardiografii oraz Pomieszczenia TRIAGE w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie.


Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa, zakup i montaż klimatyzatorów do Serwerowni budynku D, Apteki Szpitalnej, Zakładu Patomorfologii, Pracowni Angiokardiografii oraz Pomieszczenia TRIAGE w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 10411 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa, zakup i montaż klimatyzatorów do Serwerowni budynku D, Apteki Szpitalnej, Zakładu Patomorfologii, Pracowni Angiokardiografii oraz Pomieszczenia TRIAGE w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa, zakup i montaż klimatyzatorów do Serwerowni budynku D, Apteki Szpitalnej, Zakładu Patomorfologii, Pracowni Angiokardiografii oraz Pomieszczenia TRIAGE w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: -
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
•inne dokumenty
a) Szczegółowy opis oferowanego urządzenia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) z zaznaczeniem oferowanych urządzeń ,potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. b) Kserokopię atestu PZH potwierdzoną za zgodność z oryginałem. c) Kserokopię deklaracji zgodności CE.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2015 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-01-26 (0150126103534-04-siwz.doc)
Zał±cznik - 2015-01-26 (0150126103700-qp-034.pdf)
Zał±cznik - 2015-02-04 (0150204143153-pytania.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-02-04
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 03.02.2015r
Nasz znak: SWLOG-271/4/MJ/ 522 /2015
Dotyczy: dostawa, zakup i montaż klimatyzatorów do Serwerowni budynku D, Apteki Szpitalnej, Zakładu Patomorfologii, Pracowni Angiokardiografii oraz Pomieszczenia TRIAGE w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - numer sprawy 4/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 02.02.2015r, zamawiaj±cy wyja¶nia:

Bardzo proszę o sprecyzowanie o jaki rodzaj klimatyzatorów chodzi w w/w przetargu.
Nazwa ¶cienno przysufitowy jest dwuznaczna, ponieważ może dotyczyć klimatyzatorów ¶ciennych.lub klimatyzatorów przypodłogowo – podsufitowych (czasami zwanych ¶cienno podsufitowymi)
Bardzo proszę o odpowiedĽ gdyż w cenie urz±dzeń jest do¶ć znaczna różnica.

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza zastosowanie klimatyzatorów ¶ciennych lub przypodłogowo-podsufitowych. W przypadku zastosowania klimatyzatorów ¶ciennych należy przewidzieć obniżenie 2 szt. klimatyzatorów na belkach i zamontować je 10-15 cm poniżej sufitu. Dodatkowo przy klimatyzatorze w Aptece Szpitalnej i w Pomieszczeniu TRIAGE należy zastosować pompki do skroplin.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2015-02-04

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-10
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 09.03.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/4/MJ/ 1040 /15

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: dostawy, zakupu i montażu klimatyzatorów do Serwerowni budynku D, Apteki Szpitalnej, Zakładu Patomorfologii, Pracowni Angiokardiografii oraz Pomieszczenia TRIAGE w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - nr sprawy 4/2015

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto

Firma Usługowo Handlowa BAZ TECH Iwona Bazuła Kot 33-100 Tarnów ul. Warsztatowa 2
Zakres nr 1 – 20 860,80
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

2. Ocena ofert: zakres 1
PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 88% 12% 100% CENA jako¶ć. gwarancja
13 BAZTECH 10,00 10,00 20 860,80 12 48
35,20 4,80 40,00
16 SYSTEM 6,95 0,00 29 999,70 0 36
24,48 0,00 24,48
20 SOLARDE 9,13 0,00 22 854,00 0 36
32,13 0,00 32,13

3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres
01 ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 48
02 Klimasoft s.c., G. Zapała, G. Mazur, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 21
03 Nowbud Andrzej Piotrowski, 33-100 Tarnów ul. Budowlana 7
04 HVAC Polska Izabella Michalak 60-709 Poznań, ul. Kanałowa 8/5
05 COLDER s.c. Kokotów 167, 32-002 Węgrzyce Wielkie
06 GRAF-TECH 61-255Poznań, os. Tysi±clecia 30 Adres do korespondencji: 62-023 Kamionki, ul. Bułankowa 8
07 CENTROCLIMA Sp. z o. o. ul. OboĽna 29b, 30-010 Kraków
08 TERMO WENT Piotr Pabian, Zbigniew Trzop s.c., ul. Prostopadła 4a Koszyce Małe, 33-111 Koszyce Wielkie Biuro: Ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów
09 Norwent Norbert Bordziłowski 38-247 Ołpiny 490
10 ELEKTROSAT Paweł Kropielnicki, Urszula Kropielnicka, 38-100 Strzyżów Rynek 13
11 ERCO Przemysław Żelewski ul. Traktorowa 202, 91-218 ŁódĽ
12 TERMBUD Sp. z o.o., ul. Sławka 38 B, 40-833 Katowice
13 Firma Usługowo Handlowa BAZ TECH Iwona Bazuła Kot 33-100 Tarnów ul. Warsztatowa 2
14 COOL KOMFORT Piotr Gaca ul. Sanocka 11/13, 30-620 Kraków
15 F.W. KLIM-WENT Tomasz Żółtaszek 94-050 ŁódĽ, al. Wyszyńskiego 74
16 F.H.U.P. System Serwis Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Andrzej Obrzut 33-300 Nowy S±cz, ul. Stolarska 22
17 Ventra Clima Sp. z o. o., ul. Hubalczyków 2A, 30-432 Kraków
18 Nordico Polska inż. Marcin Nieznański ul. Mo¶cickiego 86, 33-100 Tarnów
19 TERMO-INSTAL s.c. Firma Usługowo Handlowa 33-100 Tarnów, ul. Krzyska 9
20 SOLARDE Tomasz Tabor ¦miłowice 44, 32-120 Nowe Brzesko


4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 Pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następuj±cy Wykonawcy:

(15) F.W. KLIM-WENT Tomasz Żółtaszek 94-050 ŁódĽ, al. Wyszyńskiego 74 - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Złożony na wezwanie zamawiaj±cego dokument powinien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, okre¶lonego przez Zamawiaj±cego w rozdziale V ust. 4. pkt 4) SIWZ, nie póĽniej niż w dniu, w którym upłyn±ł termin składania ofert tj. na dzień 11.02.2015 r. Złożony odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno¶ci Gospodarczej nie potwierdza powyższego warunku. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

(04) HVAC Polska Izabella Michalak 60-709 Poznań, ul. Kanałowa 8/5 - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
Pismem z dnia 26.02.2015 r. znak: SWLOG-271/MJ/4/879/15 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia tłumaczenia deklaracji zgodno¶ci. Wykonawca nie dostarczył w terminie na wezwanie Zamawiaj±cego dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

(011) ERCO Przemysław Żelewski ul. Traktorowa 202, 91-218 ŁódĽ - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
Pismem z dnia 26.02.2015 r. znak: SWLOG-271/MJ/4/879/15 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia o¶wiadczenia w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca nie dostarczył w terminie na wezwanie Zamawiaj±cego w/w o¶wiadczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

(14) COOL KOMFORT Piotr Gaca ul. Sanocka 11/13, 30-620 Kraków - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
Pismem z dnia 26.02.2015 r. znak: SWLOG-271/MJ/4/879/15 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia aktualnego odpisu z wła¶ciwego rejestru oraz tłumaczenia deklaracji zgodno¶ci. Wykonawca nie dostarczył w terminie na wezwanie Zamawiaj±cego dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.


5. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

(02) Klimasoft s.c., G. Zapała, G. Mazur, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 21- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Niewła¶ciwy dobór klimatyzatora nr 5, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział. I ust. 3.1., max wydatek powietrza jednostki zewnętrznej mniejszy niż: 1700 m3/h

(03) Nowbud Andrzej Piotrowski, 33-100 Tarnów ul. Budowlana 7 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Niewła¶ciwy dobór klimatyzatora nr 5, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział. I ust. 3.1., max wydatek powietrza jednostki zewnętrznej mniejszy niż: 1700 m3/h

(05) COLDER s.c. Kokotów 167, 32-002 Węgrzyce Wielkie - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Niewła¶ciwy dobór klimatyzatora nr 5, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział. I ust. 3.1., max wydatek powietrza jednostki zewnętrznej mniejszy niż: 1700 m3/h

(07) CENTROCLIMA Sp. z o. o. ul. OboĽna 29b, 30-010 Kraków - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Niewła¶ciwy dobór klimatyzatora nr 4, max wydatek powietrza jednostki wewnętrznej mniejszy niż: 680 m3/h

(08) TERMO WENT Piotr Pabian, Zbigniew Trzop s.c., ul. Prostopadła 4a Koszyce Małe, 33-111 Koszyce Wielkie - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Niewła¶ciwy dobór klimatyzatora nr 4, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział. I ust. 3.1., max wydatek powietrza jednostki wewnętrznej mniejszy niż: 680 m3/h

(09) Norwent Norbert Bordziłowski 38-247 Ołpiny 490 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Niewła¶ciwy dobór klimatyzatora nr 5, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział. I ust. 3.1., max wydatek powietrza jednostki zewnętrznej mniejszy niż: 1700 m3/h

(10) ELEKTROSAT Paweł Kropielnicki, Urszula Kropielnicka, 38-100 Strzyżów Rynek 13 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Niewła¶ciwy dobór klimatyzatora nr 5, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział. I ust. 3.1., max wydatek powietrza jednostki zewnętrznej mniejszy niż: 1700 m3/h

(12) TERMBUD Sp. z o.o., ul. Sławka 38 B, 40-833 Katowice -- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Niewła¶ciwy dobór klimatyzatora nr 5, zawartego w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział. I ust. 3.1., max wydatek powietrza jednostki zewnętrznej mniejszy niż: 1700 m3/h

(17) Ventra Clima Sp. z o. o., ul. Hubalczyków 2A, 30-432 Kraków - -- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Niewła¶ciwy dobór klimatyzatorów 1-3, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział. I ust. 3.1., nominalna moc chłodnicza jednostki wewnętrznej mniejsza niż 5,0 kW; max. Wydatek powietrza jednostki zewnętrznej mniejszy niż: 3000m3/h

(018) Nordico Polska inż. Marcin Nieznański ul. Mo¶cickiego 86, 33-100 Tarnów - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia: zał±czona do oferty tabela cenowa „Zakres nr 1” zał±cznik nr 1 A zawiera sprzeczno¶ć w zaoferowanej cenie brutto z uwzględnieniem VAT z podsumowaniem cen wymienionej w w/w tabeli w zakresie nr 1, gdyż jest niezgodna z wynikiem sumowania cen netto w kolumnie „5” i cen brutto kolumnie „7”

(019) TERMO-INSTAL s.c. Firma Usługowo Handlowa 33-100 Tarnów, ul. Krzyska 9 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia: zał±czona do oferty tabela cenowa „Zakres nr 1” zał±cznik nr 1 A zawiera sprzeczno¶ć w zaoferowanej cenie brutto z uwzględnieniem VAT z ofert± cenow± w zał±czniku nr 1.

(06) GRAF-TECH 61-255Poznań, os. Tysi±clecia 30 Adres do korespondencji: 62-023 Kamionki, ul. Bułankowa 8 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada wymogom okre¶lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W celu ustalenia, czy oferta zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiaj±cy, na mocy art. 90 ust. 1 PZP obowi±zany jest zwrócić się do Wykonawcy o szczegółowe wyja¶nienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. W zwi±zku z tym Zamawiaj±cy pismem z dn.18.02.2015 r. wyst±pił do Wykonawcy o złożenie szczegółowych wyja¶nień dotycz±cych wyliczenia elementów składowych maj±cych wpływ na wysoko¶ć ceny okre¶lonej w złożonej ofercie. W dniu 24.02.2015 r. Zamawiaj±cy otrzymał od Wykonawcy odpowiedĽ w pi¶mie z dnia 23.02.1015 r., jednakże po dokonanej analizie uznał że udzielone wyja¶nienie nie zawiera argumentacji uzasadniaj±cej przyjęcie rzetelno¶ci zaoferowanej ceny oraz gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiaj±cego. Złożone wyja¶nienia nie mog± zostać uwzględnione z uwagi na nieadekwatno¶ć złożonych obja¶nień do zakresu objętego zapytaniem Zamawiaj±cego. Wykonawca nie podał czynników kosztotwórczych.

(01) ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 48 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada wymogom okre¶lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W celu ustalenia, czy oferta zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiaj±cy, na mocy art. 90 ust. 1 PZP obowi±zany jest zwrócić się do Wykonawcy o szczegółowe wyja¶nienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. W zwi±zku z tym Zamawiaj±cy pismem z dn.18.02.2015 r. wyst±pił do Wykonawcy o złożenie szczegółowych wyja¶nień dotycz±cych wyliczenia elementów składowych maj±cych wpływ na wysoko¶ć ceny okre¶lonej w złożonej ofercie. W wyznaczonym terminie Zamawiaj±cy nie otrzymał od Wykonawcy odpowiedzi.Termin po upływie którego może być zawarta umowa: to 16.03.2015 r

Zamawiaj±cy przewiduje zawarcie umowy w rozstrzygniętym przetargu w dniu 18.03.2015 r., wobec czego umowa zostanie przesłana do Państwa firmy celem podpisania. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Pouczenie: zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-25
18 marca 2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:

Firma Usługowo Handlowa BAZ TECH Iwona Bazuła Kot 33-100 Tarnów ul. Warsztatowa 2
Zakres nr 1 – 20 860,80