Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

3 - Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i komputerowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i komputerowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 4035 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i komputerowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i komputerowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. ZAKRES: 2 ARTYKUŁY BIUROWE ZAKRES: 1 PAPIER KSEROGRAFICZNY Zakres 3 AKCESORIA KOMPUTEROWE.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.00.00-7, 30.23.72.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium ogółem 10486,00 zł lum na poszczególne zakresy: 1. 2 247zł 2. 3 605zł 3. 4 634zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. - dot. Zakresu I, Zakresu II poz. 18, 22-26, 30, 32, 47,67


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin dostawy - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a.zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, . Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2015 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Papier kserograficzny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Papier ksero Polspeed A-4 80gm2 lub równoważny Papier Polspeed A4, Papier ksero Polspeed A-3 80g/m2 Papier ksero PolluxA-4 80g/m2 , Papier ksero A-4 80gm2 - mix 5 kol.kolor intensywny Papier ksero A-4 80gm2 mix 5 kol.kolor pastelowy Papier ksero A-4 80gm2 kremowy.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin dostawa - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Artykuły biurowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES: 2 ARTYKUŁY BIUROWE klej, ofertówki, segregatory, zeszyty,skorowidze, tasmy, koperty, markery itp..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin dostawy - 10CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Akcesoria komputerowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 3 AKCESORIA KOMPUTEROWE myszki, klawiatura komputerowa, podkładki żelowe, płyty DVD i CD, kable USB itp..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin dostawy - 10

Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2015-01-12 (0150112150037-specyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-01-16
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 16.01.2015r

Nasz znak: SWLOG-271/3/MJ/ 244 /15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywn± dostawa artykułów papierniczych
i komputerowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. nr 3/2015


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.01.2015r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Dotyczy zakresu nr II:
poz. 18
proszę o doprecyzowanie jak należy rozumieć opis produktu wymieniony w tej pozycji. W pocz±tkowym opisie podano korektor o długo¶ci 10m by póĽniej w nawiasie wymienić korektor o zupełnie innych parametrach i innej długo¶ci.
OdpowiedĽ: Korektor w ta¶mie na blistrze 10m UHU / PENTEL - Ta¶ma do precyzyjnego korygowania liniowego, Można na niej natychmiast pisać, Doskonale pokrywa prawie wszystkie rodzaje pisma.


poz. 30
proszę o doprecyzowanie sformułowani “miękki”. Jakie powinien posiadać parametry.
OdpowiedĽ: miękki nie twardy, standardowy skoroszyt plastikowy, dobrej jako¶ci.

poz. 52
proszę o doprecyzowanie opisu produktu. Najpierw wymieniono produkt Pentel Maxfilo a następnie produkt Pilot. Produkty te nie s± równoważne ponieważ ich parametry zdecydowanie się różni±.
OdpowiedĽ: oba produkty wysokiej jako¶ci, zamawiaj±cy wymaga 4 markery z g±bk± do tablic sucho¶ciernych.

poz. 71
produkt został wycofany przez producenta z oferty. W zał±czeniu pismo producenta proszę o zmianę opisu produktu.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wykre¶la z opisu przedmiotu słowo „Zenoa”

poz. 79
nie doprecyzowano wymiaru papieru ani gramatury
OdpowiedĽ: papier pakowy półpergamin biały 70x100 gramatura: 40 g/m2 (+/- 5%).

Zamawiaj±cy modyfikuje Rozdział I SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w zakresie nr 2 w poz.18; 71;79.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał Stanisław Łata – Dyrektor DS. Lecznictwa
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-16

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-01-28

Zamawiaj±cy:

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/MJ/ 03/ 399 /15 Tarnów,2015-01-27

Dot.: Przetarg nieograniczony na sukcesywn± dostawę artykułów papierniczych i komputerowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 03/2015


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAKRESU 3

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert w zakresie 3 uprzejmie informuje, że:

1. w niniejszym postępowaniu w zakresie 3 złożono następuj±ce oferty
02 - KOMERS Sp. J. Danuta, Krzysztof Kurpiel, ul. Wolno¶ci 38, 58-500 Jelenia Góra
08 - Sun Tar Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100 Tarnów

2. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta

(08) Sun Tar Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 3 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Wykonawca w zakresie 3 poz.11 zaoferował ilo¶ci niezgodne z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Firma zaoferowała 12000 szt, a nie jak podał zamawiaj±cy 12 000 opakowań.

3. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Zamawiaj±cy unieważnia zakres nr 3: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 190 000,56 zł

Pouczenie:
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala


Otrzymuj±:
Adresat
A/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-02-12
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 10.02.2015r

Nasz znak:SWLOG-271/3/MJ/635 /15

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: Sukcesywnej dostawy materiałów papierniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie - nr sprawy 3/2015

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert w zakresie 1 i 2 uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto

Firma Handlowo Usługowa KOGRAKO Sp. J. Grażyna i Krzysztof Kozak ,39 200 Dębica, ul. Sandomierska 6

Zakres nr 1 – 80 824,85

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

2. Ocena ofert:
Nazwa (firma) wykonawcy, Liczba punktów, Ł±czna liczba punktów
zakres 1

1 Wydawnictwo 8,38 10,00
30,15 4,00 34,15
5 Resgraph 9,84 10,00
35,44 4,00 39,44
6 DikPap 8,98 10,00
32,33 4,00 36,33
7 Kograko 10,00 10,00
36,00 4,00 40,00

3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 - Wydawnictwa Akcydensowe Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 39
03 - Marcom Plus Sp. z o.o. Sp. K. 60-128 Poznań, ul. Zgoda 15
04 - Apeks Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych Józef Wojciechowski, ul. ¦rodkowa 12, 33-112 Tarnowiec
05 - Resgraph Spółka z o. o., 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19
06 - Firma Handlowa DIK-PAP s.c. G.Knapik E.Knapik 33-100 Tarnów, ul. Starod±browska 4
07 -Firma–Handlowo–Usługowa KOGRAKO Sp. J. Grażyna i Krzysztof Kozak, 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 6


4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 Pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następuj±cy Wykonawcy:(03) - Marcom Plus Sp. z o.o. Sp. K. 60-128 Poznań, ul. Zgoda 15 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Złożony na wezwanie zamawiaj±cego dokument powinien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, okre¶lony przez Zamawiaj±cego nie póĽniej niż w dniu, w którym upłyn±ł termin składania ofert tj. na dzień 20.01.2015 r. Złożony odpis z Krajowego Rejestru S±dowego centralnej ewidencji i informacji o działalno¶ci gospodarczej nie potwierdza powyższego warunku. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.


04 - Apeks Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych Józef Wojciechowski, ul. ¦rodkowa 12, 33-112 Tarnowiec z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
Pismem z dnia 04.02.2015 r. znak: SWLOG-271/MJ/3/525/15 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia materiałów informacyjnych/katalogów oferowanych produktów w zakresie 1 poz. 3-6. Dostarczone w terminie na wezwanie Zamawiaj±cego dokumenty nie zostały podpisane i potwierdzone za zgodno¶ć z oryginałem, jak okre¶lono w rozdziale IV SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

5. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:


05 - Resgraph Spółka z o. o., 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 2 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- brak jest w zakresie 2 wskazania nazwy producenta, co było wymogiem punktu 3 SIWZ.


06 - Firma Handlowa DIK-PAP s.c. G.Knapik E.Knapik, 33-100 Tarnów, ul. Starod±browska 4 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 2 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia: z wyja¶nień jakie Wykonawca złożył w dniu 03.02.2015 roku wynika, iż s± to oznaczenia wewn±trz zakładowe, nie stosowane powszechnie. Specyfikacja wymagała podania nazwy produktu, zawsze w każdym przypadku, natomiast kod produktu o ile produkt taki kod posiadał.
Brak jest w zakresie 2 wskazania nazwy i opisu oferowanego produktu zgodnie z kolumn± 2 i 3 zał±cznika nr 1A SWIZ. Kolumna ta zawiera przekopiowane informacje podane przez Zamawiaj±cego jako wymagane dla Zamawiaj±cego. Wykonawca nie podaje nazwy oferowanego produktu.


07 - Firma –Handlowo – Usługowa KOGRAKO Sp. J. Grażyna i Krzysztof Kozak, 39-200 Dębica, ul. Sandomierska 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 2 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada wymogom okre¶lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Podczas badania i oceny oferty Firmy –Handlowo – Usługowej KOGRAKO Sp. J. Zamawiaj±cy powzi±ł w±tpliwo¶ć co do wysoko¶ci ceny jednostkowej wynikaj±cej z pkt. 7;18;21;22;23;24;30;33;38;60,28;40;41;42;47;9;61;65;68;72;105;106;119;120 ww. oferty. W celu ustalenia, czy oferta zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiaj±cy, na mocy art. 90 ust. 1 PZP obowi±zany jest zwrócić się do Wykonawcy o szczegółowe wyja¶nienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. W zwi±zku z tym Zamawiaj±cy pismem z dn. 27.01.2015 r. wyst±pił do Wykonawcy o złożenie szczegółowych wyja¶nień dotycz±cych wyliczenia elementów składowych maj±cych wpływ na wysoko¶ć ceny okre¶lonej w złożonej ofercie. W dniu 03.02.2015 r. Zamawiaj±cy otrzymał od Wykonawcy odpowiedĽ w pi¶mie z dnia 03.02.1015 r., jednakże po dokonanej analizie uznał że udzielone wyja¶nienie nie zawiera argumentacji uzasadniaj±cej przyjęcie rzetelno¶ci zaoferowanej ceny oraz gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiaj±cego.
Ponadto, Wykonawca na wezwanie Zamawiaj±cego znak: SWLOG-271-MJ-3-536/15 z dnia 02.02.2015 r. złożył wyja¶nienia w dniu 09.02.2015r. które nie mog± zostać uwzględnione z uwagi na nieadekwatno¶ć złożonych obja¶nień do zakresu objętego zapytaniem Zamawiaj±cego.

Zakres nr 2 unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu(...)”


Termin po upływie którego może być zawarta umowa: to 17.02.215 r

Umowa z dnia 18.02.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisała; Anna Czech Dyrektor Szpitala
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-02-27
18 lutego 2015r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z Firma Handlowo-Usługowa Kograko Sp. J. Grażyna i Krzysztof Kozak, ul. Sandomierska 6, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

Cena wybranej oferty: 80824,85