Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

2- Remont pomieszczeń Kaplicy wraz z usunięciem pęknięć ścian osłonowych pierwszej kondygnacji i wykonaniem instalacji klimatyzacji w Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Remont pomieszczeń Kaplicy wraz z usunięciem pęknięć ścian osłonowych pierwszej kondygnacji i wykonaniem instalacji klimatyzacji w Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a
Numer ogłoszenia: 6948 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń Kaplicy wraz z usunięciem pęknięć ścian osłonowych pierwszej kondygnacji i wykonaniem instalacji klimatyzacji w Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont pomieszczeń Kaplicy wraz z usunięciem pęknięć ścian osłonowych pierwszej kondygnacji i wykonaniem instalacji klimatyzacji w Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ)III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 2),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 88
2 - okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane - 12

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany mogą dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, c) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być uzgodniona przez Zamawiającego, kwalifikacje i oświadczenia wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; d) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, e) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, f) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków g) terminu wykonania z przyczyn niezależnych od stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a 33-100 Tarnów Dział Logistyki II Piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a 33-100 Tarnów II Piętro Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-01-12 (0150112135804-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-01-12 (0150112135810-opis przedmiotu zamowienia kaplica.docx)
Zał±cznik - 2015-01-12 (0150112135818-zalaczniki.zip)
Zał±cznik - 2015-01-12 (0150112135823-projekt umowy.doc)
Zał±cznik - 2015-01-12 (0150112135832-kodeks etyki.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-01-16
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udział w postępowaniuNasz znak: SWLOG-271/2/AH/239/15 Tarnów, 2015-01-15


Dotyczy: Remont pomieszczeń Kaplicy wraz z usunięciem pęknięć ¶cian osłonowych pierwszej kondygnacji i wykonaniem instalacji klimatyzacji w Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a – spr. 2/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.01.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Czy Zamawiaj±cy posiada przedmiar robót do powyższej inwestycji?

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie udostępnia przedmiaru robót. Zalecana jest wizja lokalna obiektu.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymuj±: Adresat
a/a

OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-16

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-02-03
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak: SWLOG-271/2/AH/415/15 Tarnów, 2015-02-02Dotyczy: postępowania przetargowego na „ Remont pomieszczeń Kaplicy wraz z usunięciem pęknięć ¶cian osłonowych pierwszej kondygnacji i wykonaniem instalacji klimatyzacji w Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego
im ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a” –spr. 2/2015.


Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w robotę budowlan± wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę złożon± przez Wykonawcę:

DUD-BUD Spółka Jawna Ł. Duda i M. Nosal, 33-152 Pogórska Wola 323 – 145.140,00 zł brutto,
24 m-cy gwarancji

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryteriów oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.PUNKTY
nazwa Wykonawcy 88% 12% 100% CENA gwarancja
1 Jawor 8,00 7,50 181 425,00 18
Jawor 28,16 3,60 31,76
2 Sanivest 7,69 5,00 188 823,45 12
Sanivest 27,06 2,40 29,46
3 DUD-BUD 10,00 10,00 145 140,00 24
DUD-BUD 35,20 4,80 40,00
4 Imbud 5,31 2,50 273 417,64 6
Imbud 18,69 1,20 19,89
5 Budmet 7,94 7,50 182 790,92 18
Budmet 27,95 3,60 31,55


Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:


1. Jawor Usługi Remontowo -Budowlane Wacław Jawor ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko
2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Konsultingowe SANIVEST ul. Rydygiera 27b/15, 87-100 Toruń
3. DUD-BUD Spółka Jawna Ł. Duda i M. Nosal 33-152 Pogórska Wola 323
4. Przedsiębiorstwo Budowlane IMBUD Jerzy i Jarosław Gajdosz Spółka Jawna ul. Okrężna 4,
33-100 Tarnów
5. Spółdzielnia Rzemie¶lnicza BUDMET os. Willowe 30, 31-902 Kraków


Zamawiaj±cy zawiadamia, że w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

W my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 3 Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku przetargu nieograniczonego , w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie została odrzucona żadna oferta. Umowa z dnia 09.02.2015 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego
im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-02-09
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Remont pomieszczeń Kaplicy wraz z usunięciem pęknięć ¶cian osłonowych pierwszej kondygnacji i wykonaniem instalacji klimatyzacji w Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie, ul. Lwowska 178a w dniu 09 lutego 2015 r została zawarta umowa z Wykonawc± DUD BUD Spółka Jawna Ł. Duda i M. Nosal 33-152 Pogórska Wola 323