Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

ODCIAGACZ POKARMU ART4.PKT.8

Nr 1202/2014 Tarnów, 2014-12-31.
CPV 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„ ODCIĄGACZ POKARMU LACTINA ELEKTIC PLUS” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – NOWORODKII.
Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. :
1). ODCIĄGACZ POKARMU LACTINE ELEKTIC PLUS wg. Zakresu nr 1 zał. 1, 1A
ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
ma obejmować całość zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia: wg. Zakresu nr 1 zał. 1A
2). ODCIĄGACZ POKARMU LACTINA ELEKTIC PLUS do 20 dni od daty zawarcia umowy,
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
A. - Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
B. - Załączyć Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
D. Załączyć katalogi/foldery producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów przez wykonawcę
C. Załączyć Certyfikaty - Normy PN-EN 60601-1:2011 (bezpieczeństwo wyrobów medycznych) i PN-EN 60601-1-2:2007 (kompatybilność elektromagnetyczna), zgodne z dyrektywą MDD 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC, Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych, certyfikat CE
3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 09 STYCZNIA 2015r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: “ ODCIĄGACZ POKARMU LACTINA ELEKTIC PLUS wg. Zakresu nr 1 zał. 1, 1A
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.
5. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 09STYCZNIA 2015r o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 49, II piętro budynek główny H.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Z-ca Kierownik Działu Logistyki Stanisław Mróz Tarnów ul. Lwowska 178A tel/fax. 14/ 631-54-04.
-Termin płatności : min. 30 dni
-Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość Zakresu.
Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert.
Zapytanie ofertowe + załączniki na stronie zamawiającego: www.lukasz.med.pl (Art. 4. pkt.8 ODCIĄGACZ POKARMU LACTINA ELEKTIC PLUS )
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.


………..…………………….. (podpisał/a)
……………………….
(przygotował/a)
W załączeniu:
1. wzór druku dla “propozycji cenowej”.zał. Nr 1 ,
.2. wzór umowy


Zakres nr 1.POZ. 1.
Postępowanie w sprawie: DOSTAWY, - ODCIĄGACZ POKARMU LACTINE ELEKTIC PLUS SZT/KPL. 1.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ CENOWY OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

Lp.
Nazwa przedmiotu zamówienia
Typ/model
Ilość Szt/kpl
Cena jed. Netto szt/kpl
Cena jed. Brutto Szt/kpl
Wartość zamówienia Netto w PLN
Wartość zamówienia Brutto w PLN
Stawka Vat %
Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa


Termin realizacji 20 dni od daty zawarcia umowy.
ZAKRES NR 1
CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN
CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN
PODATEK VAT : ..................................... PLN
CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................
CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie ...........................................................
Podpis upoważnionego Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ........................................Załącznik 1. A Zakres nr 1 Parametry wymagane

L.p.

1. PARAMETRY WYMAGANE
WARUNKI GRANICZNE
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WARTOŚCI OFEROWANE SZCZEGÓŁOWY OPIS Parametr


POZ. 1.
ODCIĄGACZ POKARMU LACTINA ELEKTIC PLUS firmy Medela szt/kpl. 1.
Załączyć
Prospekt
TAK
Podpis i pieczęć upoważnionego Wykonawcy


1 A. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1.

LP
Parametry wymagane i warunki
Warunki graniczne
Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę
Wymagane
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1
Gwarancja
- okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach)
min 12 miesięcy

TAK, wymienić
(jeśli dotyczy)

Wymagane

W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty

Podpis i pieczęć upoważnionego Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ...................................................
PROJEKT UMOWY

UMOWA NR …./2015r
zawarta w dniu …........ 2015r. w Tarnowie pomiędzy Szpitalem wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowskiej 178 a, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod nr 000000005908 W-12 oraz w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000027124, NIP nr 873-27-13-732 , REGON nr 850052740 reprezentowanym przez:
1. Dyrektor Szpitala - Anna Czech

zwanym w dalszej części umowy “ZAMAWIAJĄCYM”

a …..............................................................................................................
reprezentowaną/ym przez :
1. .....................................................................................................................
2. ......................................................................................................................

KRS/EDG: .....................
zwaną/ym w dalszej części umowy “WYKONAWCĄ”
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej z wyłączeniem ustawy - na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm)

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, dla Bloku Operacyjnego z Zakresu nr 1. ODCIĄGACZ POKARMU LACTINE ELEKTIC PLUS szt/kpl. 1, Szczegółowe parametry przedmiotu dostawy zawarte są w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1A do niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy także kartę gwarancyjną oraz instrukcje obsługi producenta w języku polskim, podpisane i opieczętowane pieczęcią Wykonawcy, osoba/y
potwierdzające odbiór w/w dokumentów są wymienione w §2 ust.3.
3. Wykonawca oświadcza, że:
a) przedmiot dostawy jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
b) przedmiot dostawy jest nowy, nieużywany.
§ 2
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiązuję się wykonać obowiązek dostawy wyrobu medycznego, wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 nie później niż w terminie do 20 dni od daty zawarcia umowy. Dostawa w miejscu przeznaczenia + opłata parkingowa : Zakres nr 1 - NOWORODKII
2. Potwierdzeniem wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 będzie protokół zdawczo odbiorczy, wystawiony przez Wykonawcę oraz podpisany przez osobę, o której mowa w ust. 3.
3. Osobą upoważnioną do podpisania w imieniu Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego jest:
– Ordynator Noworodków lub osoba/y upoważniona.
§ 3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie obowiązków opisanych w § 1 ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wskazane w ofercie Wykonawcy, Zakres nr 1. tj. w kwocie:
netto …........... PLN
brutto …........... PLN
Słownie brutto : …................................ zł 00/100 gr.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……..................................................................................……

Zapłata dokonana będzie w terminie do 30 dni, od daty wystawienia faktury Vat i przesłanie jej przez Wykonawcę do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 2
4. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr i datę umowy niniejszej umowy.
5. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto.
6. Dopuszcza się możliwość dostarczenia sprzętu po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 4
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków opisanych w § 2 ust. 1 przekraczającej okres 30 dni
c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków opisanych w § 2 ust. 2 przekraczającego okres 45 dni.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie:
a) 30 dni od zaistnienia okoliczności wymienionej w ust. 1 a,
b) dwóch miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 b) i c) .
3. Jeżeli w chwili wykonania prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze stron przedmiot dostawy został już dostarczony Zamawiającemu, Wykonawca powinien go odebrać na własny koszt
4. Jeżeli Zamawiającemu po odstąpieniu od umowy przysługiwać będą roszczenia, o których mowa w § 5 ust. 1a) lub § 5 ust. 1b) Zamawiający może zatrzymać przedmiot dostawy do czasu uregulowania przez Wykonawcę tych roszczeń.
§ 5.
Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach :
a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% wartości umowy brutto. Tę samą karę stosuje się w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
§ 6.
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny począwszy od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. Warunki gwarancji zwarte są w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1A do niniejszej umowy.
3. Stwierdzone przy odbiorze niezgodności lub wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku) od podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia niezgodności lub wad stwierdzonych w protokole zdawczo – odbiorczym.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których zmiana dotyczy.
2. Strony zobowiązują się informować nawzajem o każdej zmianie danych kontaktowych w okresie do upływu terminu gwarancji.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.
4. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Strony zobowiązują się wobec siebie, że zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu zachowają w tajemnicy i będą traktowały jako poufne wszelkie informacji techniczne, handlowe i inne informacje, know-how oraz dane, informacje, ujawnione im bezpośrednio lub pośrednio przez drugą stronę dla celów niniejszej umowy oraz że będą wykorzystywały te informacje wyłączenie dla celów niniejszej umowy i zapewnią zachowanie ich w tajemnicy przez swoich pracowników oraz inne osoby, za pomocą, których wykonują zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.
7. Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

.............................................................. .................................................................

Załączniki:
1. oferta Wykonawcy – zał. Nr 1,1A

Pliki do pobrania
Załącznik - 2014-12-31 (0141231122551-zapytanie odciagacz.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-01-09

Wykonawcy, którzy złożyli
oferty
w postępowaniu o udzielenie
Zamówienia publicznegoDotyczy: propozycji cenowej na zadanie pt: ODCIĄGACZ POKARMU LACTINA ELEKTIC PLUS

Znak: SWLOG/1202/2015 Tarnów, dnia 09. 01. 2015 R
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia Propozycji cenowej na dostawę: ODCIĄGACZ POKARMU LACTINA ELEKTIC PLUS ” wybrano ofertę firm/y

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena Brutto
1
MEDELA POLSKA SP. ZO.O. 03-684 WARSZAWA UL. LEWINOWSKA 8
Wartość ogólna oferowanej dostawy brutto: 2700,00 PLNUmowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.