Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

148-dostawa leków i substancji recepturowych

18/12/2014 S244 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Różne produkty lecznicze

2014/S 244-429501

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178A
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy 1-81.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
LP. NAZWA LEKU J.M. Ilość/2lata
1. Akineton inj.5mg/ml x 5 Op. 10
2. Betaloc inj. 5mg/5ml x 5 Op. 220
3. Buscolysin inj 0,02/1ml x 10 Op. 700
4. Calcium chloratum inj. 1g /10ml x 10 Op. 300
5. Calcium gluconate inj. 10 % 10ml x 50 Op. 150
6. Cavinton inj.0,01g/2ml x 10 amp. Op. 360
7. Clemastin inj 2mg/2ml x 5 Op. 380
8. Digoxin inj. 0,5mg/2ml x 5 Op. 120
9. Ebrantil inj 25mg/5ml x 5 Op. 320
10. Hypnomidate inj 0,02g/10ml x 5 Op. 160
11. Milgamma N inj.2ml x 5 Op. 50
12. Nivalin inj 2,5mg/1ml x 10 Op. 60
13. Nivalin inj 5mg/1ml x 10 Op. 100
14. Ornithine inj.500mg/5ml x 10 Op. 360
15. Oxytocin inj 5j.m./1ml x 5 Op. 1200
16. Phenazolinum inj 0,1/2ml x 10 Op. 160
17. Prostin VR inj. 0,5mg/1ml x 5 Op. 2
18. Rytmonorm inj 0,07g/20ml x 5 Op. 120
19. Sopodorm inj 0,002g/2ml x 10 op 120
20. Tramal inj. 50mg/1ml x 5 stosowany u dzieci od 12 roku zycia Op. 800
21. Tuberculin RT23 SSI inj. 2j.m./0,1ml-1,5ml Szt. 60
22. Vit.B1 inj 25mg/1ml x 10 Op. 100
23. Xylocaine inj. 2 % 50ml x 5 Op. 320.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Aqua pro inj. inj 5ml x 100 Op. 250
2. Aqua pro inj inj 10ml x 100 Op. 1800
3. Glucosum inj. 20 % 10ml x 50 Op. 200
4. Glucosum inj. 40 % 10ml x 50 Op. 400.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5
1)Krótki opis
Ketanest inj. 0,2g/20 ml x 5 Op. 100.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5
1)Krótki opis
1. Ketanest inj. 0,5g/10ml x 5 Op. 12.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Ondansetron Kabi
1)Krótki opis
1. Ondansetron Kabi inj.8mg/4ml x 5 Op. 5000
2. Ondansetron Kabi inj.4mg/2ml x 5 Op. 800.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Amantix inj 0,2g/500ml x10 flak.
1)Krótki opis
Amantix inj 0,2g/500ml x10 flak. op 150.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Bridion inj 0,2g/2ml x10fiol.
1)Krótki opis
Bridion inj 0,2g/2ml x10fiol. op 60.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Cerebrolysin inj 215,2mg/ml 10ml x 5amp.
1)Krótki opis
Cerebrolysin inj 215,2mg/ml 10ml x 5amp. op 600.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Curosurf zaw. 120mg/1,5ml x 2
1)Krótki opis
Curosurf zaw. 120mg/1,5ml x 2 Op. 30.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Aflibercept fiol. 40mg/100mcl
1)Krótki opis
Aflibercept fiol. 40mg/100mcl Op. 30.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Fluorescite 10 %/5ml amp.
1)Krótki opis
Fluorescite 10 %/5ml amp. Szt. 800.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Fortrans pr 74g x1szt
1)Krótki opis
Fortrans pr 74g x1szt Szt. 8000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Helicid inf.iv 40mg/10ml
1)Krótki opis
Helicid inf.iv 40mg/10ml Szt. 5000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Heparinum inj.doż 25000 j.m. /5ml
1)Krótki opis
Heparinum inj.doż 25000 j.m. /5ml Szt. 1200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Iruxol Mono maść 20g
1)Krótki opis
Iruxol Mono maść 20g Szt. 200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Lacidoenter sasz. 250mg x 10
1)Krótki opis
Lacidoenter sasz. 250mg x 10 Op. 3000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria
1)Krótki opis
Ranibizumab fiol. 2,3mg/ 0,23ml +akcesoria Kpl 24.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Marcaine Spinal Heavy inj. 0,5 % 0,02g/4ml x 5
1)Krótki opis
Marcaine Spinal Heavy inj. 0,5 % 0,02g/4ml x 5 Op. 1200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Metronidazol inj. 0,5 % 100ml
1)Krótki opis
Metronidazol inj. 0,5 % 100ml Szt. 32000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Nepafanak gutt.opht. 1mg/1ml - 5ml
1)Krótki opis
Nepafanak gutt.opht. 1mg/1ml - 5ml Szt. 540.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Nexium inj. 40mg x 10
1)Krótki opis
Nexium inj. 40mg x 10 Op. 240.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Novoseven 2mg /100-KIU inj. x 1 fiol. + rozp. 2,1 ml
1)Krótki opis
Novoseven 2mg /100-KIU inj. x 1 fiol. + rozp. 2,1 ml Kpl 8.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy
1)Krótki opis
On Call Advanced x 50 pasków do oznaczania glukozy Op. 1200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy
1)Krótki opis
One Touch Select x 50 pasków do oznaczania glukozy Op 3000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Optium Xido x 50 pasków do oznaczania glukozy
1)Krótki opis
Optium Xido x 50 pasków do oznaczania glukozy Op. 400.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Pantoprazol inj. iv 40mg x 1
1)Krótki opis
Pantoprazol inj. iv 40mg x 1 Szt. 22000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10
1)Krótki opis
Perlinganit inj. 10mg/10ml x 10 Op. 460.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Polstigminum inj. 0,5mg/1ml x 10 Op. 2400
1)Krótki opis
Polstigminum inj. 0,5mg/1ml x 10 Op. 2400.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Propofol inj. 1 %/20ml x 5 fiol.
1)Krótki opis
Propofol inj. 1 %/20ml x 5 fiol. Op. 2200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Ranigast inj. 0,05 % 100ml
1)Krótki opis
Ranigast inj. 0,05 % 100ml Szt. 15000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Tetig inj.250 j.m.
1)Krótki opis
Tetig inj.250 j.m. Szt. 50.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Theophyllin iv 300mg-250ml
1)Krótki opis
Theophyllin iv 300mg-250ml Fl. 4000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Torecan 0,0065g/1ml x 5
1)Krótki opis
Torecan 0,0065g/1ml x 5 Op. 500.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: UmanBig 180 jm/1ml
1)Krótki opis
UmanBig 180 jm/1ml Szt. 40.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Venofer inj. 100mg /5ml x 5
1)Krótki opis
Venofer inj. 100mg /5ml x 5 Op. 800.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Vit. C inj. 500mg/5ml x 10
1)Krótki opis
Vit. C inj. 500mg/5ml x 10 Op. 1000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Antithrombin III
1)Krótki opis
1. Antithrombin III 500 j.m. Fiol. 80
2. Antithrombin III 1000 j.m. Fiol. 80.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
Rocuronium inj.50 mg/5ml Szt. 800
Rocuronium inj.100 mg/10ml Szt. 8000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Multibic K od 0 - 4mmol/l a 5l
1)Krótki opis
Multibic K od 0 - 4mmol/l a 5l szt. 1700.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Paracetamol r-r do inf.
1)Krótki opis
Paracetamol r-r do inf. 1g 100ml Fl. 80000
Paracetamol r-r do inf. 0,5g 50ml Fl. 6000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Poltram
1)Krótki opis
Poltram kaps. 50mg x 20 Op. 350
Poltram retard kaps.100mg x 30 Op. 130
Poltram retard kaps. 150mg x 30 Op. 50
Poltram inj. 50mg/1ml x 5 Op. 7200
Poltram inj. 100mg/2ml x 5 Op. 4800
Poltram krople 0,1g/1ml x 96 ml Szt. 120.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
Depo-medrol inj. 40mg/1ml Fiol. 3600
Solu – medrol inj. 1g / 16ml Fl. 1200
Solu – medrol inj. 0,5g / 8ml Fl. 600.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Pamifos
1)Krótki opis
Pamifos inf. 0,06g pr.+rozp. Szt. 80
Pamifos inf. 0,09g pr.+rozp. Szt. 50.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
Leki różne 141 pozycji.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
Asamax tabl. 0,5g x 100 Op. 60
Biotropil kaps. 0,8g x 60 Op. 200
Biotropil tabl. 1,2g x 60 Op. 400
Cytotec tabl.0,2mg 30 Op. 40
Dexamethason Pabi tabl. 1mg x 20 Op. 2000
Duphaston tabl.10mg x 20 Op. 400
Furaginum tabl. 50mg x 30 Op. 1200
Hydroxyzinum draż. 0,025g x 30 Op. 800
Hydroxyzinum draż. 0,01g x 30 Op. 1000
Kalipoz prolong. tabl. 750mg x 60 Op. 1800
Luteina tabl. dopochwowe 0,05g x 30 Op. 400
Nilogrin tabl. 10mg x 30 Op. 320
Nimotop S tabl. 30mg x 100 Op. 60
Sebidin tabl. do ssania x 20 Op. 1300.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
Actiferol Fe 7mg sasz. x 30 Op. 20
Delicol krople 15ml Szt. 50
K-Vitum caps. dla noworodków 2mg x 20 Op. 100
K-Vitum caps. dla niemowląt 0,025mg x 36 Op. 100.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: Polprazol kaps. 20mg x 28
1)Krótki opis
Polprazol kaps. 20mg x 28 Op. 6000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: Polpril
1)Krótki opis
Polpril tabl. 2,5mg x 28 Op. 320
Polpril l tabl. 5mg x 28 Op. 550
Polpril tabl. 10mg x 28 Op. 250.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
Atorvasterol tabl.20mg x 30 Op. 450
Atorvasterol tabl.40mg x 30 Op. 320
Simvasterol tabl.20mg x 28 Op. 800
Simvasterol tabl.40mg x 28 Op. 120.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
Coaxil tabl. 0,0125g x 90 Op. 60
Co-Prestarium tabl.5mg+5mg x 30 Op. 60
Co-Prestarium tabl.5mg+10mg x 30 Op. 60
Co-Prestarium tabl.10mg+10mg x 30 Op. 60
Diaprel MR tabl. 0,06g x 60 Op. 200
Preductal MR tabl. 0,035g x 30 Op. 180
Prestarium tabl. 5mg x 30 Op. 700
Prestarium tabl. 10mg x 30 Op. 50
Tertensif SR tabl. 1,5mg x 30 Op. 600.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
Biseptol 480mg tabl. x 20 Op. 50
Biseptol 960mg tabl. x 10 Op. 80
Metronidazol tabl. 0,25g x 20 Op. 700
Nystatyna tabl. 500000j x 16 Op. 40
Nystatyna tbd 100000j x 10 Op. 140.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
Acard tabl. 75 mg x 60 Op. 1400
Paracetamol tabl. 0,5g x 10 Op. 5200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Amlodypinum tabl. 5mg x 30 Op. 200
2. Amlodypinum tabl. 10mg x 30 Op. 400
3. Bisoprololum tabl. 2,5mg x 30 Op. 100
4. Bisoprololum tabl. 5mg x 30 Op. 1600
5. Carvedilolum tabl. 12,5mg x 30 Op. 720
6. Carvedilolum tabl. 6,25mg x 30 Op. 200
7. Clopidogrelum tabl. 75mg x 28 Op. 250
8. Doxazosini mesilas XL tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg x30 Op. 200
9. Escitalopramum tabl. 10mg x 28 tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej Op. 30
10. Escitalopramum tabl. 20mg x 28 tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej Op. 30
11. Finasteridum tabl. 5mg x 30 Op. 40
12. Losartanum tabl. 50mg x 28 Op. 60
13. Olanzapinum tabl. 10mg x 28 Op. 60
14. Olanzapinum tabl. 5mg x 28 Op. 60
15. Quetiapinum tabl. 100mg x 60 Op. 20
16. Quetiapinum tabl. 25mg x 30 Op. 30
17. Ropinirolum tabl. 2mg x 28 o przedłużonym uwalnianiu Op. 10
18. Rosuvastatin tabl.10mg x 30 Op. 30
19. Rosuvastatin tabl.20mg x 30 Op. 30
20. Sertralinum tabl. 100mg x 28 Op. 20
21. Tamsulosinum kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,4mg x 30 Op. 200
22. Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum tabl. 37,5mg + 325mg x 60 Op. 800
23. Valsartanum tabl. 160mg x 28 Op. 20
24. Venlafaxinum kaps. o przedłuż. uwal. twarde 37,5mg x 28 Op. 20
25. Venlafaxinum kaps. o przedłuż. uwal. twarde 75mg x 28 Op. 20.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Aethylum chlor aer 70g Szt. 200
2. Alantan pr 100g Szt. 700
3. Allertec krl 1 % 0,01g/1ml 10ml Szt. 160
4. Altacet żel 1 % 75g Szt. 80
5. Alugastrin zaw. 0,34g/5ml 250ml Szt. 100
6. Ambroksol syr 15mg/5ml 120ml Szt. 80
7. Ambroksol syr 30mg/5ml 150ml Szt. 220
8. Aphtin płyn 20 % 10g Szt. 340
9. Artemisol płyn 100g Szt. 40
10. Atropinum sulfur. krl. opht. 1 % - 5ml Szt. 100
11. Atrovent N aer. 10ml 200dawek Szt. 320
12. Azulan płyn 100g Szt. 50
13. Bebilon HMF pr. 2,2g x 50 torebek Op 120
14. Bebilon Nenatal Premium pr. 400g Szt. 100
15. Bebilon Pepti 1DHA pr. 450g Szt. 60
16. Bebilon Pepti 2DHA pr. 450g Szt. 60
17. Berotec N 100 aer. X 200 dawek Szt. 20
18. Betnovate C krem 15g Szt. 30
19. Betnovate C maść 15g Sz. 60
20. Biodacyna krl 0,3 %-5ml opht Szt. 440
21. Biseptol zaw.240mg/5ml 100ml Szt. 10
22. Calcium syr 150ml Szt. 150
23. Clemastin syr 0,001g/10ml 100ml Szt. 80
24. Convulex syr. 0,05g/1ml -100ml Szt. 20
25. Cortineff maść 0,1 %-3g opht Szt. 120
26. Crotamiton maść 10 % 40g Szt. 20
27. Delacet płyn 100g Szt. 100
28. Depakine syr 0,2g/5ml 150ml Szt. 120
29. Detreomycinum maść 1 %-5g Szt. 300
30. Detreomycinum maść 2 %-5g Szt. 100
31. Devicap krl 15000j/1ml-10ml Szt. 50
32. Dexametason 0,1 % zaw. do oczu 5ml Szt. 660
33. Dexapolcort aer 0,15mg/1ml 55ml Szt. 10
34. Dicloberl czp 50mg x 10 Op 400
35. Dicloberl czp 100mg x 10 Op 100
36. Dicortineff zaw. 5ml opht Szt. 300
37. Difadol krl opht.1mg/ml - 5ml Szt. 620
38. Dorzolamid krl 2 %-5ml opht Szt. 160
39. Espumisan 40mg/ml krl 30ml Szt. 400
40. Fenactil krl 4 % 10g Szt. 70
41. Fenistil żel 0,1 %-30g Szt. 50
42. Fenistil krl 0,1 % 20ml Szt. 120
43. Ferrum Lek syr. 0,05g/5ml 100ml Szt. 30
44. Flegamina syr 0,004g/5ml 120ml Szt. 300
45. Floxal sol. opht. 3mg/ml 5ml Szt. 100
46. Fucidin maść 2 % 15g Szt. 160
47. Gensulin N inj.100 j.m./ml – 10ml Szt. 60
48. Gensulin R inj.100 j.m./ml – 10ml Szt. 700
49. Gentamycin krl 0,3 %-5ml opht. Szt. 60
50. Glicerolowe czp 1g x 10 Op 200
51. Glicerolowe czp 2g x 10 Op 700
52. Haloperidol krl 0,2 %-10ml Szt. 80
53. Haloperidol krl 0,2 %-100ml Szt. 100
54. Hemorectal czp x 10 Op 100
55. Hydrocortisonum krem 1 % 15g Szt. 450
56. Hydrosil żel 75g Szt. 30
57. Hydroxyzinum syr 0,16 % 250g Szt. 320
58. Keto-diastix x 50 pasków Op 30
59. Kidofen zaw. 0,1g/5ml 100ml Szt. 600
60. Lacrimal krl 1,4 % 5ml x 2 opht Op 100
61. Lakcid pr x 50 Op 800
62. Laticort maść 0,1 % 15g Szt. 20
63. Laticort lotio 0,1 % 20ml Szt. 20
64. Laticort krem 0,1 % 15g Szt. 30
65. Lidocain aer. 10 % 38g Szt. 300
66. Megalia zaw. 0,04g/ml 240ml Op. 250
67. Mukolina syr 250mg/5ml-120ml Szt. 80
68. Neosynephrin-POS kr.do oczu 10 % 10ml Szt. 330
69. Oftensin krl 0,5 %-5ml opht. Szt. 80
70. Optibetol krl 0,5 % 5ml opht. Szt. 80
71. Panthenol pianka 5 % 150 ml Szt. 20
72. Paracetamol czp 50 mg x 10 Op 100
73. Paracetamol czp 125 mg x 10 Op 140
74. Paracetamol czp 250 mg x 10 Op 120
75. Paracetamol czp 500 mg x 10 Op 50
76. Paracetamol zaw. 120mg/5ml 150ml Szt. 250
77. Pentasa zaw. 1g/100ml x 7 wlewek Op. 30
78. Pilocarpinum krl 2 % 5ml opht. Szt. 30
79. Pimafucin krem 2 % 30g Szt. 20
80. Pimafucort maść 15g Szt. 10
81. Puder płynny zaw 100g Szt. 50
82. Pudroderm płyn 140g Szt. 140
83. Pulmicort zaw. 125mg/ml 2mlx 20 Op 120
84. Pulmicort zaw. 250mg/ml 2ml x 20 Op 200
85. Pulmicort zaw. 500mg/ml 2ml x 20 Op 100
86. Rhinazin krl do nosa 0,1 % 10ml Szt. 80
87. Sachol żel 10g Szt. 10
88. Sirupus Pini comp. 125g Szt. 120
89. Smecta pr 3,76g x 30 Op 20
90. Solcoseryl maść 5 %-20g Szt. 30
91. Solcoseryl żel 10 %-20g Szt. 30
92. Sudocrem krem 250g Szt. 140
93. Sulfacetamidum krl 10 % 0,5 ml x 12 opht Op 600
94. Sulfacetamidum H-E-C krl 10 % 5ml x 2 opht Op 80
95. Taconal maść 2 % 15 g Szt. 400
96. Torecan czp 6,5mg x 6 Op 160
97. Tramadol krople 0,1g/1ml 10 ml Szt. 40
98. Trileptal zaw. 0,06g/1ml 250ml Szt. 15
99. Tropicamidum krl 0,5 % 2 x 5ml Op 100
100. Tropicamidum krl 1 % 2 x 5ml Op 600
101. Ulgastran zaw. 1g/5ml 250ml Szt. 40
102. Vagothyl płyn 36 % - 50g Szt. 8
103. Vit.A krl 50000j/1ml-10ml Szt. 500
104. Vit.E krl 0,3/1ml-10ml Szt. 500
105. Vitacea krl 100mg/1ml – 30ml Szt. 20
106. Viru-Pos maść 3 %-4,5g opht Szt. 30.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Nutramigen 1 proszek 425g Szt. 120
2. Nutramigen 2 proszek 425g Szt. 80
3. Nutramigen 1 LGG Lipil proszek Szt. 150
4. Nutramigen 2 LGG Lipil proszek Szt. 80.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Alcaine kr.do oczu 0,5 % 15ml Szt. 700
2. Berodual krl do inh. 20ml Szt. 1000
3. Bisacodyl czop. 0,01g x 5 Op 1000
4. Corneregel żel 5 % 10g opht. Szt. 1200
5. Lactulosum syr 150ml Szt. 3200
6. Oftaquix sol.opht. 0,5 % 5ml Szt. 1300
7. Prepidil żel 0,5mg-3g Szt. 50
8. Rectanal płyn 150ml Szt. 1800.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: Glicyna r-r 1,5 % 5l
1)Krótki opis
Glicyna r-r 1,5 % 5l Szt. 800.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Alantan plus-maść 30g Szt. 4000
2. Alantan plus-krem 35g Szt. 3200
3. Butapirazol maść 5 % 30g Szt. 1000
4. Clotrimazol krem 1 %-20,0 Szt. 1200
5. Heparinum krem 300j.m./1g 20g Szt. 1300
6. Kalium efferv b/cukru x 20 Op 1000
7. Linomag krem 20 %-30g Szt. 2200
8. Linomag maść 20 %-30g Szt. 3400.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Acetylocysteina inj. 0,3g/3ml x 5 Op. 2500
2. Altacet tabl.1g x 6 Op. 1600
3. Ambrohexal inj. 15mg/2ml x 5 Op. 400
4. Diclac inj. 0,075g/3ml x 5 Op. 600
5. Dobutamin inj. 0,25g Szt. 2000
6. Ketonal inj im/iv 100mg/2ml x 10 Op. 8000
7. Ketonal kaps. 50 mg x 30 Op. 600
8. Ketonal tabl. 100mg x 30 Op. 1000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Adenocor inj. 6mg/2ml x 6 Op. 60
2. Cordarone inj 0,15g/3ml x 6 Op. 250
3. Depakine inj. 0,4g x 4 amp. Op. 250
4. Depakine – Chrono tabl. 0,3 x 30 Op. 220
5. Depakine – Chrono tabl. 0,5 x 30 Op. 700
6. Exacyl inj. 0,5g/5ml x 5 Op. 2000
7. No-spa tabl. 0,04g x 20 Op. 3000
8. No-spa inj. 0,04g/2ml x 5 Op. 4000
9. Resonium A pr 454g Szt. 80.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Integrilin r-r do inf. 2mg/ml 10ml szt. 40
2. Integrilin r-r do inf. 0,75mg/ml 100ml szt. 60
3. Mivacron inj. 10mg/5ml x 5 Op. 100
4. Mivacron inj. 20mg/10ml x 5 Op. 50
5. Nimbex inj. 5mg/2,5ml x 5 Op. 40
6. Nimbex inj. 10mg/5ml x 5 Op. 80.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Aciclovir fiol. 250mg x 5 Op. 160
2. Argosuflan krem 2 %-40g Szt. 1000
3. Argosuflan krem 2 %-400g Szt. 400
4. Chlorsuccillin inj. 0,2 x 10 Op. 100
5. Corhydron inj. 0,025g x 5 Op. 1200
6. Corhydron inj. 0,1g x 5 Op. 3200
7. Dexaven inj. 4mg/1ml x 10 Op. 4500
8. Dexaven inj. 8mg/2ml x 10 Op. 700
9. Nootropil inj. 1g/5ml x 12 Op. 1400.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 63 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Adrenalini 0,1 % inj. 1mg/1ml x 10 Op. 1400
2. Atropinum sulf. inj. 0,5mg/1ml x 10 Op. 800
3. Atropinum sulf. inj. 1 mg/1 ml x 10 Op. 1000
4. Biseptol 480 inj. 480 mg/5 ml x 10 Op. 200
5. Bupivacainum inj. 0,05g/10ml x 10 Op. 820
6. Dopaminum h/chlor.1 % inj.5ml x 10 Op. 10
7. Dopaminum h/chlor.4 % inj.5ml x 10 Op. 1100
8. Fenactil inj. 25mg/5ml x 5 Op. 100
9. Fenactil inj. 50mg/2ml x 10 Op. 40
10. Haloperidol tabl. 1mg x 40 Op. 40
11. Haloperidol inj. 5 mg/1ml x 10 Op. 200
12. Levonor inj. 1mg/1ml x 10 Op. 30
13. Levonor inj. 4mg/4ml x 5 Op. 1200
14. Loperamid WZF tabl. 2mg x 30 Op. 500
15. Naloxonum h/chlor.inj.400mcg/1ml x 10 Op. 186
16. Papaverinum h/chlor.inj.40mg/2ml x 10 Op. 200
17. Salbutamol WZF inj. 0,5mg/1ml x 10 Op. 1000
18. Vitacon inj. 10mg/1ml x 10 Op. 700
19. VIT. B 12 inj. 1000mcg/2ml x 5 Op. 1200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 64 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Midazolam inj. 5mg/1ml x 10 Op. 2400
2. Midazolam inj. 15mg/3ml x 5 Op. 200
3. Midazolam inj. 50mg/10ml x 5 Op. 600.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 65 Nazwa: Kalium chlor
1)Krótki opis
1. Kalium chlor. 15 % inf. 20ml x 20 Op. 1200
2. Kalium chlor. 15 % inf. 10ml x 20 Op. 1000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 66 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Lignocainum h/chlor.1 % inj.2ml x 10 Op. 160
2. Lignocainum h/chlor.1 % inj.20ml x 5 Op. 600
3. Lignocainum h/chlor.2 % inj.2ml x 10 Op. 1200
4. Lignocainum h/chlor.2 % inj.20ml x20 Op. 1000
5. Lignocainum h/ch żel 2 % typ "A" 30g Szt. 2000
6. Lignocainum h/ch żel 2 % typ "U" 30g Szt. 6000.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 67 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Dolcontral inj. 100 mg/2ml x 10 Op. 200
2. Dolcontral inj. 50 mg/1ml x 10 Op. 120
3. Fentanyl inj. 100mcg/2ml x 50 Op. 1000
4. Matrifen syst.transderm. 25mcg/h x 5 Op. 50
5. Matrifen syst.transderm. 50mcg/h x 5 Op. 50
6. Matrifen syst.transderm. 75mcg/h x 5 Op. 50
7. Matrifen syst.transderm.100mcg/h x 5 Op. 10
8. Morphini Sulfas tabl. 10mg x 20 Op. 40
9. Morphini Sulfas tabl. 20mg x 60 Op. 20
10. Morphini Sulfas tabl. 30mg x 20 Op. 80
11. Morphini Sulfas tabl. 60mg x 20 Op. 50
12. Morphini Sulfas tabl. 100mg x 20 Op. 30
13. Morphini Sulfas inj. 10mg/1ml x 10 Op. 1600
14. Morphini Sulfas inj. 20mg/1ml x 10 Op. 100
15. Morphini Sulfas Spinal inj.1mg/1ml 2ml x10 Op. 15
16. Pentazocinum inj. 30mg/1ml x 10 Op. 50.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 68 Nazwa: Transtec plastry TTS
1)Krótki opis
1. Transtec plastry TTS 35mcg/h x 5 Op. 120
2. Transtec plastry TTS 52,5mcg/h x 5 Op. 150
3. Transtec plastry TTS 70mcg/h x 5 Op. 80.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 69 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Clonazepam tbl 0,5 mg x 30 Op. 100
2. Clonazepam tbl 2 mg x 30 Op. 140
3. Clonazepam inj. 1mg/1ml x 10 Op. 180
4. Ephedrinum inj. 25mg/1ml x 10 Op. 1200
5. Estazolam tbl 2 mg x 20 Op. 1600
6. Lorafen draż. 0,001g x 25 Op. 80
7. Lorafen draż. 0,0025g x 25 Op. 50
8. Luminalum czp 0,015g x 10 Op. 40
9. Luminalum tbl 0,015g x 10 Op. 50
10. Luminalum tbl 0,1g x 10 Op. 10
11. Oxazepam tbl 0,01g x 20 Op. 200
12. Relanium inj. 0,01g/2ml x 50 Op. 120
13. Relanium tbl 0,002g x 20 Op. 400
14. Relanium tbl 0,005g x 20 Op. 600
15. Signopam tbl 0,01g x 20 Op. 60
16. Xanax tabl. 0,25mg x 30 Op. 160
17. Xanax tabl. 0,5mg x 30 Op. 120.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 70 Nazwa: Dexdor inj. 1mg/10ml x 4
1)Krótki opis
Dexdor inj. 1mg/10ml x 4 Op. 10.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 71 Nazwa: Oxynorm inj.
1)Krótki opis
1. Oxynorm inj. 10mg/1ml x 10 Op. 20
2. Oxynorm inj. 20mg/2ml x 10 Op. 60.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 72 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Cyclonamine 12,5 % inj. 0,25g/2ml x 50 Op. 320
2. Cyclonamine tabl. 0,25g x 30 Op. 360
3. Furosemidum tabl. 0,04g x 30 Op. 1200
4. Furosemidum inj. 0,02g/2ml x 50 Op. 1200
5. Magnesium Sulfuricum inj. 20 % 10ml x 10 Op. 5800
6. Metoclopramidum tabl. 0,01g x 50 Op. 180
7. Metoclopramidum 0,5 % inj. 0,01g/2ml x 5 Op. 5000
8. Natrium Bicarb. inj. 8,4 % 20ml x 10 Op. 700
9. Polfilin inj. 100mg/5ml x 5 Op. 1200
10. Polfilin inj. 300mg/15ml x 10 Op. 200
11. Polopiryna S tabl. 0,3g x 20 Op. 400
12. Pyralgin inj. 1g/2ml x 5 Op. 20000
13. Pyralgin inj. 2,5g/5ml x 5 Op. 4200
14. Pyralginum tabl. 0,5g x 6 Op. 2200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 73 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Natrii Chlorati inj. 0,9 % 10ml x 50 Op. 7000
2. Natrii Chlorati inj. 0,9 % 5ml x 100 Op. 250
3. Natrii Chlorati inj. 10 % 10ml x 100 Op. 200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 74 Nazwa: Natrium chloratum iv 0,9 % 250ml /szkło/
1)Krótki opis
1. Natrium chloratum iv 0,9 % 250ml /szkło/ Fl. 3200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 75 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Metoprolol 25mg tabl.o przedłużonym uwalnianiu x 28 Op. 50
2. Metoprolol 47,5mg tabl. o przedłużonym uwalnianiu x 28 Op. 50
3. Metoprolol 50mg tabl.o przedłużonym uwalnianiu x 28 Op. 50.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 76 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Acidum salicylicum Kg 0,200
2. Argenti nitras Kg 0,400
3. Balsam peruwiański a 0,1kg Op. 30
4. Calcii carbonas praecipitatus Kg 50
5. Chloramin T Kg 60
6. Ephedrinum hydrochloridum a 0,01kg Op. 8
7. Eucerinum Kg 10
8. Glucosum bezwodna a 1kg Op. 150
9. Ichthammolum a 0,1kg Op. 10
10. Lanolinum anhydricum Kg 100
11. Magnesii oxydatum a 0,1kg Op. 30
12. Natrium tetraboricum Kg 20
13. Oleum cacao 0,1kg Op. 10
14. Saccharum lactis a 0,1kg Op. 20
15. Talcum a 1kg Op. 25
16. Vaselinum album Kg 100
17. Zinci Oxydum Kg 3.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 77 Nazwa: Leki
1)Krótki opis
1. Hydrocortisonum Kg 5
2. Neomycinum Kg 6.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 78 Nazwa: Benzyna apteczna płyn 670g
1)Krótki opis
Benzyna apteczna płyn 670g Szt. 1400.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 79 Nazwa: Gliceryna płyn 86 % x 1 kg
1)Krótki opis
Gliceryna płyn 86 % x 1 kg Op. 1200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 80 Nazwa: Parafinum liq. a 1 l
1)Krótki opis
Parafinum liq. a 1 l Op. 400.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 81 Nazwa: Formalina buforowana obojętna 10 % x 5l
1)Krótki opis
Formalina buforowana obojętna 10 % x 5l Op. 1200.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 188 143 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium Zakres Wadium
1. 5 114 42. 3 456
2. 3 478 43. 785
3. 404 44. 4 309
4. 61 45. 3 257
5. 1 019 46. 302
6. 2 484 47. 1 381
7. 6 760 48. 122
8. 1 803 49. 766
9. 2 694 50. 1 000
10. 3 867 51. 352
11. 518 52. 537
12. 1 675 53. 1 250
13. 839 54. 7 943
14. 466 55. 485
15. 184 56. 3 461
16. 1 479 57. 775
17. 2 126 58. 3 330
18. 896 59. 3 514
19. 4 627 60. 3 418
20. 1 199 61. 1 234
21. 756 62. 15 211
22. 1 480 63. 5 484
23. 1 080 64. 2 158
24. 2 807 65. 3 138
25. 372 66. 6 671
26. 2 224 67. 2 465
27. 596 68. 920
28. 975 69. 1 593
29. 1 261 70. 543
30. 1 278 71. 242
31. 164 72. 16 141
32. 595 73. 3 155
33. 132 74. 342
34. 437 75. 66
35. 2 880 76. 706
36. 885 77. 1 590
37. 3 082 78. 588
38. 8 316 79. 766
39. 3 741 80. 159
40. 6 733 81. 1 152
41. 1 887.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
-.

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia,
10) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
11) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Jakość ISO 9001. Waga 2


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
148/14

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 2.2.2015 - 09:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.2.2015 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.2.2015 - 11:30

Miejscowość:

Tarnów.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy:
a) numeru katalogowego produktu,
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.12.2014


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-12-18 (0141218092456-148-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-12-18 (0141218092500-zalacznik nr 1 b - opis przedmiotu.xls)
Zał±cznik - 2015-01-14 (0150114112607-umowa modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-03-10 (0150310112512-zawiadomienie o wyborze.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-12-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 19.12.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/148/AH/5751/2014
Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia18.12.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Dotyczy zał±cznik nr 1B opis przedmiotu zamówienia zakres 39 pozycja 1:
Na rynku dostępne s± płyny substytucyjne typu MultiBic z zawarto¶ci± potasu 0, 2, 3 lub 4 mmol/l. Skoro Zamawiaj±cy opisuje przedmiot zamówienia jako „Multibic K od 0 - 4mmol/l a 5l”, czy należy rozumieć, że Zamawiaj±cy będzie wymagał zaoferowania w ww. pozycji wszystkich tych rodzajów płynu substytucyjnego przeznaczonego do ci±głych terapii nerkozastępczych, dostarczanych w zależno¶ci od aktualnych potrzeb Zamawiaj±cego?

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy będzie wymagał zaoferownia stężeń potasu o poziomie: 0,2,3 lub 4 mmol/l w pojemnikach po 5l.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisał
Z-ca Dyr.. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata

Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-12-19

Pytanie:dodano: 2015-01-07
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 02.01.2015
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/148/AH/ 19 /2015
Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia18.12.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zapytanie 1:
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie nr 18 poz. 1 (Marcaine Spinal Heavy inj. 0,5% 0,02g/4ml x 5) wymaga zaofero-wania produktu pakowanego w jałowe blistry?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy w pakiecie nr 18 poz. 1 (Marcaine Spinal Heavy inj. 0,5% 0,02g/4ml x 5) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry.

Zapytanie 2:
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie nr 21 poz. 1 wymaga, aby preparat esomeprazol proszek do sporz±dzania roz-tworu do wstrzykiwań lub infuzji (Nexium inj. 40mg x 10) posiadał zarejestrowane wskazanie u dzieci i mło-dzieży w wieku od 1 do 18 lat do hamowania wydzielania żoł±dkowego, gdy podanie doustne jest niemożli-we, w sytuacjach takich jak: choroba refluksowa przełyku (GERD) u pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu?”
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wymaga.

Zapytanie 3:
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 54 poz. 83, 84, 85 (Pulmicort zaw.) wymaga, aby budesonid do nebulizacji po-siadał zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krupu – ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od etiologii?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wymaga.


Zapytanie 4:
Czy Zamawiaj±cy w zadaniu nr 75 poz. 2 (Metoprolol) wymaga, aby preparat metoprolol bursztynianu ( Metoprololi succinas ) posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: ta-chykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wymaga.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisła
Stanisław Łata
Z-ca Dyr. Ds. Lecznictwa
Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-07

Pytanie:dodano: 2015-01-07
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05.01.2015
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/148/AH/19./2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.12.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zapytanie 1
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilo¶ć opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadaj±cych inn± ilo¶ć sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniaj±cych wła¶ciwo¶ci terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilo¶ci opakowań zaokr±glone w górę, czy ilo¶ć opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
OdpowiedĽ: Ilo¶ć opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Zapytanie 2
Czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.

Zapytanie 3
Czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.


Zapytanie 4
Czy Zamawiaj±cy w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji.

Zapytanie 5
Czy zamawiaj±cy wymaga ,aby w pakiecie zakresie cz±stkowym nr 12 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie), którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiaj±cego?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wymaga.

Zapytanie 6
Czy zamawiaj±cy wymaga, aby w pakiecie zakresie cz±stkowym nr 12 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wymaga.Zapytanie 7
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie nr 1 w pozycji 21 wyraża zgodę na wykre¶lenie ze względu na czasowy brak produkcji ?
OdpowiedĽ: Nie. Należy umie¶cić informację o czasowej niedostępno¶ci preparatu.
Zapytanie 8
Czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę w pakiecie zakresie cz±stkowym nr 13 na wycenę Polprazolu 40 mg x 1 fiol. ?
OdpowiedĽ: Nie. Proponowany preparat nie jest zamiennikiem.

Zapytanie 9
Czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę w pakiecie zakresie cz±stkowym nr 16 na wycenę preparatu Multilac® Baby ?

W zał±czeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:

Multilac® Baby jest synbiotykiem w saszetkach (x 10 sztuk), nowoczesnym poł±czeniem probiotyku z prebiotykiem. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywcz± – FOS (fruktooligosacharydy):
Lactobacillus rhamnosus GG
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus salivarius
Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum
Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.
Multilac® Baby może być stosowany od 4 m-ca życia.
Posiada unikaln± technologię ochrony bakterii Micro MURE®, która zwiększa odporno¶ć bakterii na niskie pH soku żoł±dkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
Każda saszetka zawiera, aż 1 miliard żywych szczepów bakterii.
Może być stosowany u pacjentów z alergi± ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników. Nie wymaga przechowywania w lodówce.
Multilac® Baby jest dietetycznym ¶rodkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.
OdpowiedĽ: Nie. Proponowany preparat nie jest równoważny.

Zapytanie 10
Czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę w pakiecie zakresie cz±stkowym nr 21 na wycenę preparatu Esomeprazole Polpharma 40 mg x 1 fiolka ?
OdpowiedĽ: Tak, pod warunkiem, że preparat posiada wskazania do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku od 1-18 lat do hamowania wydzielania żoł±dkowego.

Zapytanie 11
Czy preparaty w pakiecie 43 powinny posiadać pełne wskazania rejestracyjne , czyli leczenie zmian osteolitycznych ko¶ci towarzysz±cych wszystkim chorobom nowotworowym, szpiczakowi mnogiemu oraz Chorobie Pageta.?
OdpowiedĽ: Tak, preparaty w pakiecie 43 powinny posiadać pełne wskazania rejestracyjne , czyli leczenie zmian osteolitycznych ko¶ci towarzysz±cych wszystkim chorobom nowotworowym, szpiczakowi mnogiemu oraz Chorobie Pageta.

Zapytanie 12
Czy w pakiecie 44 w poz. 69 Hepatil tabl. 150 mg x 40 należy wycenić Hepatil x 40 tabl., który obecnie zawiera 100 mg ornityny oraz 35 mg choliny ?
OdpowiedĽ: Tak. W pakiecie 44 w poz. 69 Hepatil tabl. 150 mg x 40 należy wycenić Hepatil x 40 tabl., który obecnie zawiera 100 mg ornityny oraz 35 mg choliny.

Zapytanie 13
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 54 w pozycji 9 wyraża zgodę na wycenę Artemisol 100 ml – 40 op.?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.Zapytanie 14
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 54 w pozycji 12 wyraża zgodę na wycenę Azulan 100 ml – 50 op.?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.

Zapytanie 15
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 54 w pozycji 27 wyraża zgodę na wycenę delacet 100 ml – 100 op.?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.


Zapytanie 16
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 54 w pozycji 57 ze względu na brak produkcji hydroxyzinum syr 0,16% 250 g wyraża zgodę na wycenę hydroxyzinum 10mg/5 ml syrop 250 g – 320 op.?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.


Zapytanie 17
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 54 w pozycji 76 wyraża zgodę na wycenę paracetamol zaw. 120 mg/5 ml 150 g – 250 op.?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.


Zapytanie 18
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 54 w pozycji 102 vagothyl płyn 36% 50 g wyraża zgodę na wykre¶lenie ze względu na zakończon± produkcję ?
OdpowiedĽ: Nie, należy umie¶cić ostatni± cenę i informację o braku produkcji.

Zapytanie 19
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 56 w pozycji 8 wyraża zgodę na wycenę preparatu Enema roztwór do wlewów doodbytniczych 150 ml ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.

Zapytanie 20
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 62 w pozycji 9 wyraża zgodę na wycenę Memotropil 1g/5 ml x 12 amp. ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.

Zapytanie 21
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 67 w pozycjach 8,10,11,12 miał na my¶li wycenę tabl. o przedłużonym uwalnianiu ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.


Zapytanie 22
Czy pakiecie 73 w poz. 1 należy wycenić natr. Chlorati 0,9% 10 ml x 50 w amp. szklanych , czy Zamawiaj±cy dopuszcza wycenę opakowań x 100 w amp. plastikowych wraz z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci opakowań ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza wycenę op. x 100 amp. W opakowaniach plastikowych.

Zapytanie 23
Czy Zamawiaj±cy w pakiecie 80 dopuszcza wycenę opakowań po 800 g – 400 op.?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy w pakiecie 80 dopuszcza wycenę opakowań po 800 g – 400 op.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-07

Pytanie:dodano: 2015-01-07
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 02.01.2015
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/148/AH/19/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.12.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Czy Zamawiaj±cy zmieni zapis par. 1.4 z frazy: „Je¶li zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawie-ra innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze okre¶la się na 24 godziny” na frazę: „Je¶li zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera dłuższego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze okre¶la się na 24 godziny”.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy dostawy, o których mowa w par. 2.3 odbywać się będ± do apteki, czy też w inne miejsce? Za-pis mówi o ‘miejscu wskazanym’ przez Zamawiaj±cego.
OdpowiedĽ: Tak, dostawy odbywać się będ± do apteki.

3. Czy Zamawiaj±cy skre¶li zapis par. 3.1 dotycz±cy sprawdzenia dostawy w obecno¶ci kuriera-dostawy? Zapis taki oznacza, że kurier musi czekać na rozpakowanie i sprawdzenie towaru, co po-woduje opóĽnienie wszystkich kolejnych dostaw zaplanowanych na dany dzień.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Jeżeli kurier odbiera potwierdzon± fakturę spraw-dzenie towaru jest niezbędne.

4. Czy Zamawiaj±cy wydłuży termin załatwienia reklamacji wskazany w par. 3.2 z „terminu zgodnego z § 1 ust. 3 i 4” na termin 7 dni?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. Czy Zamawiaj±cy zmieni warto¶ć kary umownej okre¶lonej w par. 4.5 z 10 % warto¶ci umowy brutto na warto¶ć max. 5 % warto¶ci umowy brutto? Obecna kara umowna jest raż±co wygórowana.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

6. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie 60 w poz. 3 leku w postaci fiolki?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę na zaoferowanie w Zakresie 60 w poz. 3 leku
w postaci fiolki.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał
Stanisław Łata
Z-ca Dyr. Ds. Lecznictwa

Otrzymuj±:
- Adresat
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-07

Pytanie:dodano: 2015-01-07
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 07.01.2015
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/148/AH/26/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.01.2015 r Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. W zwi±zku z umieszczeniem przez Zamawiaj±cego w opisie przedmiotu zamówienia w Za-kresie 23, Zakresie 24, i w Zakresie 25 w przedmiotowym postępowaniu nazw własnych pa-sków testowych do glukometrów, uprzejmie informujemy iż paski danej marki s± chronione zastrzeżonymi znakami towarowymi i kompatybilne wył±cznie z glukometrami tej samej marki, które to glukometry stanowi± wyposażenie dodatkowe do pasków. W zwi±zku z fak-tem iż aktualny opis przedmiotu zamówienia ograniczałby konkurencję w poszczególnych zakresach do produktów wskazanych, konkretnych wytwórców nadaj±c im wył±czno¶ć na kształtowanie ceny oferty, stosujemy zapytanie czy Zamawiaj±cy, maj±c na uwadze zwięk-szenie konkurencyjno¶ci i potencjalne znaczne oszczędno¶ci funduszy publicznych, oraz postępuj±c zgodnie z liter± ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Ustawy), do-puszcza w w/w Zakresach złożenie oferty na konkurencyjne paski testowe (wraz z dostar-czeniem glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami na zasadzie dzierżawy, nieodpłatnego użyczenia, wliczenia w cenę pasków lub przekazania), charakteryzuj±ce się następuj±cymi parametrami:
a) Funkcja Auto-coding eliminuj±ca konieczno¶ć kodowania, przy czym zastosowane i po-twierdzone przez producenta rozwi±zania techniczno-wdrożeniowe powoduj± że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie s± konieczne żadne czynno¶ci potwierdzaj±ce ani sprawdzaj±ce użytkownika;
b) Funkcja automatycznego wyrzutu zużytego paska testowego;
c) Detekcja zbyt małej ilo¶ci krwi wprowadzonej do paska wraz z wy¶wietleniem odpowiednie-go komunikatu informuj±cego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wy¶wietlaczu gluko-metru
d) Enzym GDH-FAD daj±cy poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi
e) Wielko¶ć zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;
g) Dobrze oznaczone miejsce zasysania krwi w przedniej czę¶ci boku paska, znajduj±ce się w oddaleniu od krawędzi glukometru i umożliwiaj±ce swobodne pobieranie krwi z licznych miejsc AST oraz precyzyjn± detekcję zbyt małej ilo¶ci krwi wprowadzonej do paska;
h) Paski wymagaj±ce sporadycznej kontroli za pomoc± płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta;
i) Zakres zastosowań pasków okre¶lony przez producenta, umożliwiaj±cy wykonywanie ba-dań u pacjentów z rozmaitymi współistniej±cymi stanami klinicznymi bez konieczno¶ci spe-cjalnego wył±czania zastosowania pasków w chorobach współwystępuj±cych;
j) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiaj±cy uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładno¶ci± zgodn± z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jed-nostki Notyfikowanej, oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetolo-gicznego;

OdpowiedĽ: Nie,
Zamawiaj±cy umie¶cił w opisie SIWZ nazwy pasków do glukometrów niezbędnych do obsługi urz±dzeń będ±cych na stanie oddziałów szpitala. Materiał zużywalny jakimi s± paski do glukome-trów nie jest dostarczany przez ich producenta, ale przez wielu dostawców prowadz±cych ich dys-trybucję na terenie Polski, tym samym zamawiaj±cy nie ogranicza konkurencji przy organizowaniu przetargu nieograniczonego.
Wskazywanie przez pytaj±cego na konieczno¶ć zorganizowania jednoczesnego postępowania przetargowego na zakup pasków wraz z dostaw± użyczenia urz±dzeń do pomiaru poziomu glukozy prowadziło by do zmiany opisu przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z opini± KIO, zamawiaj±cy uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwia otrzymanie przez zamawiaj±cego produktu odpowiadaj±cego jego potrzebom, wprowadzenia wymogów, które zawężaj± kr±g potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania okre¶lonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadaj±cego potrzebom zamawiaj±cego (por. wyrok KIO z dnia 5 paĽdziernika 2011 r., sygn. akt: KIO 2023/11
Ze względu na wyja¶nienia do pytania nr 1 zamawiaj±cy uważa za bezzasadne umieszczanie odpowiedzi do pozostałych pytań umieszczonych w pi¶mie.


2. Czy Zamawiaj±cy dopuszcza i wymaga paski testowe o zakresie wyników liczbowych 10-900mg/dl, umożliwiaj±ce otrzymywanie wyników liczbowych pomiaru glikemii u pacjentów z wysokimi warto¶ciami stężenia glukozy? Warto¶ć glikemii u pacjentów hospitalizowanych może przekraczać 600mg/dl, przy czym glukometr z zakresem pomiarowym do 600mg/dl może wskazać komunikat HIGH lub Error zamiast wyniku już przy stężeniu glukozy wyno-sz±cym 550mg/d – wskutek czego nie wiadomo czy stężenie glukozy we krwi pacjenta jest bliższe warto¶ci 550mg/dl czy np. 800mg/dl. Paski z zakresem do 900 mg/dl daj± więc do-datkowe informacje osobie wykonuj±cej pomiar.
3. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny bł±d po-miarowy pasków testowych nie przekraczał ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, zgod-nie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?
4. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby zakres hematokrytu zaoferowanych pasków testowych wynosił 20-60%?
5. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby paski testowe umożliwiały wykonywanie pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej?
6. Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby oferentem w zakresach 23-25 był podmiot posiadaj±cy ze-zwolenie na hurtowy obrót lekami, co zabezpieczy przechowywanie i dostawy pasków te-stowych do siedziby Zamawiaj±cego w warunkach zapobiegaj±cych ekspozycji na niewła-¶ciw± temperaturę i wilgotno¶ć?
7. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci paski testowe do glukometrów które zgodnie z instrukcjami s± przeznaczone dla użytkowników indywidualnych, ale nie przewiduje się możliwo¶ci ich sto-sowania w placówkach służby zdrowia?
8. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci ofertę pasków testowych do glukometru, który zgodnie z infor-macjami zawartymi w instrukcji obsługi jest przeznaczony do stosowania w domu i może być używany tylko przez jedn± osobę?
9. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci ofertę pasków testowych do glukometru, który zgodnie z instruk-cj± obsługi nie nadaje się do użytku przez wiele osób, przy czym wszystkie elementy zesta-wu s± niebezpieczne biologicznie i mog± potencjalnie przenosić choroby zakaĽne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-07

Pytanie:dodano: 2015-01-12
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.01.2015
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/148/AH/125/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.01.2015., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie dot. Zakresu nr 29

Czy Zamawiaj±cy wymaga aby zaproponowany w Zakresie nr 29 produkt leczniczy Propofol zawierał w swoim skła-dzie emulsję tłuszczow± zawieraj±c± w swoim składzie tłuszcze LCT i MCT. Ze względu na słab± rozpuszczalno¶ć propofolu w wodzie, użycie wła¶ciwej emulsji tłuszczowej jako rozpuszczalnika umożliwia podawanie dożylne propo-folu z uniknięciem działań niepoż±danych. Emulsja tłuszczowa zawieraj±ca w swoim składzie tłuszcze LCT oraz MCT powoduje znaczne zmniejszenie ilo¶ci wolnego propofolu w fazie wodnej emulsji. Dzięki temu propofol roz-puszczony w takiej emulsji tłuszczowej, podany dożylnie:
- zmniejsza ból podczas iniekcji
- redukuje ilo¶ć podawanych lipidów

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-12

Pytanie:dodano: 2015-01-12
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.01.2015
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/148/AH/124/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.01.2015., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie dot. Zakresu nr 29
Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 29 (Propofol inj. 1%/20 ml x 5 fiol.) wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu lecznicze-go w ampułkach?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie dot. Zakresu nr 40
Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 40 (Paracetamol) wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w fiolkach?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę przy zachowaniu objęto¶ci podanej w SIWZ.

Pytanie dot. Zakresu nr 57
Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 57 (Glicyna) wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Purisole roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalaj±cy na bezpieczne wykonywanie zabiegów endo-skopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co Glicyna?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Proponowany produkt nie jest równoważny do zapisanego w SIWZ.

Pytanie dot. Zakresu 73
Czy Zamawiaj±cy w zakresie nr 73 w poz. 2 (Natrii Chlorati inj. 0,9% 5 ml x 100) wyrazi zgodę na zaoferowanie opa-kowania zawieraj±cego a 20 amp. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilo¶ci?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-12

Pytanie:dodano: 2015-01-14
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.01.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/148/AH/164/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 9.01.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dotyczy zakresu 25.

1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy przedmiotu zamówienia w niniejszym zakresie z 24h na48h?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy przedmiotu zamówienia w niniej-szym zakresie z 24h na48h. Równocze¶nie Zamawiaj±cy dokonuje modyfikacji zapisu w § 1 ust. 4 projektu umowy.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymuj±:
- Adresat + zał±cznik
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-14

Pytanie:dodano: 2015-01-14
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia12.01.2015
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/148/AH/164/2015Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.01.2015., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zwracamy się z zapytaniem dotycz±cym zakresu 50
1. Czy wyraż± Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielko¶ciach opako-wań tj.
- w pozycji 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 w opakowaniach 90 tabl zamiast 30 tabl.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.

2. Prosimy okre¶lić jak należy przeliczyć zamawiane ilo¶ci jeżeli oferujemy inne wielko¶ci opa-kowań i otrzymujemy liczby ułamkowe; zaokr±glać do pełnych opakowań czy zachować dwa miejsca po przecinku.
OdpowiedĽ: Ilo¶ci należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała
Anna Czech


Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-14

Pytanie:dodano: 2015-01-14
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.01.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/148/AH/164/2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.01.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmian ilo¶ciowych przedmiotu umowy, ale nie okre¶lił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okoliczno¶ciach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilo¶ciowych odno¶nie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w zwi±zku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak okre¶lenia warunków zmiany umowy będzie przes±dzać o nieważno¶ci zapisów z §2 ust.1, §2 ust.5 i §2 ust.8 umowy. Czy z zwi±zku z tym, Zamawiaj±cy odst±pi od tych zapisów w umowie?
OdpowiedĽ: : Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwo¶ci dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło raż±c± start± dla Wykonawcy), Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wył±czenie tego produktu z umowy bez konieczno¶ci ponoszenia kary przez Wykonawcę (do-tyczy zapisu §2 ust.10 i §7 ust.3 pkt f) projektu umowy)?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentual-nej karze za odst±pienie od umowy w wysoko¶ci 10% warto¶ci brutto NIEZREALIZOWANEJ czę¶ci przedmiotu umowy?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Do §4 ust.6 projektu umowy. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotycz±cego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez zapis o karze w wysoko¶ci 1% dziennie liczonej od warto¶ci brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia pod-legaj±cego reklamacji?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała
Anna Czech

Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-14

Pytanie:dodano: 2015-01-14
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.01.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/148/AH/164./2015


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.01.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Do rozdziału XIV SIWZ - kryteria oceny i wyboru ofert.
Czy Zamawiaj±cy zrezygnuje z poza cenowego kryterium oceny ofert – kryterium systemu zarz±-dzania jako¶ci± ISO 9001(SIWZ rozdział XIV), z uwagi na fakt, iż jest ono niezgodne z przepisami reguluj±cymi obrót hurtowy produktami leczniczym i oraz zasady tworzenia i działania hurtowni farmaceutycznych, w szczególno¶ci z art. 74 i nast. ustawy – Prawo farmaceutyczne, gdyż stanowi wymóg pozaprawny oraz nadmierny w stosunku do wymogów stawianych przez ustawodawcę i w konsekwencji powoduje nierówne traktowanie wykonawców, sprzecznie z zasadami udzielania za-mówień publicznych, zwł. z art. 7 PZP i 29 ust 2 PZP?
W rozwinięciu powyższego zapytania należy wskazać, że Zamawiaj±cy dysponuje ustawowymi możliwo¶ciami weryfikacji spełnienia przez wykonawcę wymogów ustawowych np. przestrzegania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zapewnienia ci±gło¶ci dostaw - za po¶rednictwem stosownej do-kumentacji np. referencji, przebiegu wykonywania wcze¶niejszych zamówień publicznych itp. Kon-struowanie wymogów pozaustawowych (jak certyfikaty ISO lub równoważne) jest zatem nieuza-sadnione i nie doznaje ochrony prawnej.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy podtrzymuje zapis odnosz±cy się do kryteriów oceny ofert. Nie stanowi on naruszenia obowi±zuj±cych przepisów.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała
Anna Czech
Otrzymuj±:
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-01-14

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-10
Zawiadomienie o wyborze ofert znajduje się w pliku do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Faks. 14 621 25 81
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/AH/148/1166/15 Tarnów, 2015-03-17


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.

Zawiadomienie o uchyleniu decyzji Zamawiaj±cego


Zamawiaj±cy uchyla decyzję wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie nr 1 z dnia 09 marca 2015 r. znak: SWLOG-271/AH/1025/15 dotycz±c± postepowania nr 148/14 na sukcesywn± dostawę leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż dokona powtórnej czynno¶ci wyboru oferty najkorzystniejszej
w w/w zakresie.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Podpisał
Stanisław Łata
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Nasz znak : SWLOG-271/148/AH/1170/15 Tarnów, 2015-03-17


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków i substancji recepturowych dla Szpitala Wojewódzkiego
im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 148/14.Zawiadomienie o ponownym wyborze ofert w zakresie nr 1


Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę w zakresie nr 1 wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę:


19. . Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9 - zakres 1 – 167.413,14 zł


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych
w SIWZ spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.


Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
7 Farmacol 8,921 0,00
Farmacol 26,226 0,00 26,226
16 Intra 9,348 0,00
Intra 27,482 0,00 27,482
17 PGF Urtica, PGF S.A. 9,991 0,00
PGF Urtica, PGF S.A. 29,374 0,00 29,374
19 SALUS 10,000 0,00
SALUS 29,400 0,00 29,400


Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, że w w/w postępowaniu w zakresie nr 1 zostały złożone następuj±ce oferty:

7. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
16. Intra Sp. z o.o. ul. Odrow±ż± 11, 03-310 Warszawa
17. Konsorcjum PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna HURT Sp. z o.o.) ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ
19. Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9


II. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że w postępowaniu w w/w zakresie nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.Termin po upływie którego może zostać zawarta umowa z Wykonawc± to 28.03.2015 r. Umowa zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.
Podpisał
Stanisław Łata
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-03-27
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę leków różnych i substancji recepturowych zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
w dniu 16.03.2015 r., z:
- LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - Zakres 59
- Sanofi Aventis Sp. z o.o. 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17 - Zakres 60
- Frasenius Medical Care Polska S.A. 60-118 Poznań ul. Krzywa 13 - Zakres 39
- Konsorcjum Delfarma ul. ¦w. Teresy od Dzieciatka Jezus 111, 91-222 ŁódĽ – Lider i Magellan S.A.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 90-330 ŁódĽ - Zakres 11
- Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa - Zakres 25
- Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego8, 00-380 Warszawa - Zakres 32, 57, 74
- Konsorcjum PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna HURT Sp. z o.o.) ul. Zb±szyńska 3,
91-342 ŁódĽ – zakres 8, 34, 55.
- Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9 – zakres 71

w dniu 23.03.2015 r. z:
- LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków - Zakres 26, 48
- Sanofi Aventis Sp. z o.o. 00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 17 - Zakres 13
- Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - Zakres 37
- Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice - Zakres 68
- PPHU „SPECJAŁ” Sp. z o.o. Hurtownia Farmaceutyczna 35-105 Rzeszów ul. B. Żeleńskiego 5 - zakres 73
- Konsorcjum Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 03-236 Warszawa ul. Annopol 6B i SERVIER Polska Services Sp. z o.o. 03-236 Warszawa ul. Annopol 6B - Zakres 50
- Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. 01-918 Warszawa ul. Nocznickiego 31 - Zakres 6
- NEUCA S.A. 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58 - Zakres 22
- Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - Zakres 72
- TRAMCO Sp. z o.o. Wolskie ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin - Zakres 29
- Intra Sp. z o.o. ul. Odrow±ż± 11, 03-310 Warszawa - Zakres 35
- Konsorcjum PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna HURT Sp. z o.o.) ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ – zakres 5, 10, 12, 14, 18, 21, 30, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 52, 54, 63, 66, 67, 75, 79
- Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa – zakres 2, 7, 9, 20, 28, 36, 38, 42, 49, 53, 58, 62, 69, 70, 76, 80
- Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9 – zakres 15, 16, 46, 51, 56
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-04-13
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywna dostawę leków różnych i substancji recepturowych w dniu 30.03.2015 r została zawarta umowa z Wykonawc± Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9 - zakres 1