Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

156-dostawa leków różnych, wyrobu medycznego Citra Lock, wapna sodowego Medisorb wraz z wkładem z wapnem sodowym

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: dostawa leków różnych, wyrobu medycznego Citra Lock, wapna sodowego Medisorb wraz z wkładem z wapnem sodowym
Numer ogłoszenia: 260293 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków różnych, wyrobu medycznego Citra Lock, wapna sodowego Medisorb wraz z wkładem z wapnem sodowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa leków różnych, wyrobu medycznego Citra Lock, wapna sodowego Medisorb wraz z wkładem z wapnem sodowym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-8)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3, 44.92.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego - dot. Zakresu 1-5,7

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane wyroby-produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. (deklaracja zgodności CE producenta - wpis do rejestru wyrobów medycznych)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - Jakość ISO 9001 - 2
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Antithrombin III.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Antithrombin III 500 j.m.proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji Kpl 15 Antithrombin III 1000 j.m.proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji Kpl 15.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: leki różne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Corhydron inj. 25mg x 5 Op. 200 Dexaven inj. 4mg/1ml x 10 Op. 450.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: leki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Calcium chloratum inj. 1g/10ml x 10 Op. 40 Cavinton inj. 0,01g/2ml x 10 Op. 50 Depakine syrop 150ml Op. 20 Hepa-Merz inj. 5g/10ml x 10 Op. 30 Lacidoenter x 10 sasz. 1,5g Op. 400 Lignocainum inj. 0,2g/20ml x 5 Op. 60.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: leki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cubison Pack płyn 1000ml Szt. 40 Cubitan płyn 200ml (różne smaki) Szt. 80.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: One Touch paski.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: One Touch paski x 50 szt. Szt. 400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Citra - Lock amp. 30 %.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Citra - Lock amp. 30 % Szt. 2000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Thiogamma inj. 600mg/50ml r-r do infuzji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Thiogamma inj. 600mg/50ml r-r do infuzji szt. 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Wapno sodowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wapno sodowe z kolorowym wskaźnikiem stopnia zużycia Medisorb (a 5 L) op. 50 Wkłady jednorazowe z wapnem sodowym 0,8 kg do aparatu znieczuleń Aespire 5 firmy Promed op. 150.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.92.10.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-12-17 (0141217132326-156-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-12-17 (0141217132333-zalacznik nr 1b -opis przedmiotu.xls)
Załącznik - 2014-12-17 (0141217132340-projekt umowy 156.doc)
Załącznik - 2014-12-17 (0141217132344-projekt umowy -wapno.doc)
Załącznik - 2014-12-19 (0141219140239-modyfikacja- projekt umowy -wapno.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-12-19
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/156/AN/5754/14 Tarnów,2014-12-19

Dotyczy: przetarg nieograniczony, sukcesywna dostawa leków różnych, wyrobu medycznego Citra Lock, wapna sodowanego „Medisorb” wraz z wkładem wapnem sodowanym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, nr sprawy 156/2014


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.12.2014 Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy – wapno sodowe

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu w zakresie pakietu nr 8 dostaw „na cito” do 48 godzin od momentu zamówienia. Wapno sodowane nie jest lekiem ratującym życie, poza tym posiada wskaźnik zużycia, co pozwala oszacować termin wyczerpania się zapasów.
Ad.1 Tak Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 4.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §4 ust. 1 wzoru umowy do wapna sodowanego do 0,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, za każdy dzień zwłoki?
Ad. 2 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 4 wzoru umowy do wapna sodowanego na następujący: „Przy trzecim stwierdzeniu nienależytego wykonania umowy Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu należytego wykonania umowy”?
Ad. 3 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych wynikających z zapisu §4 ust. 5 wzoru umowy do wapna sodowanego na 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia?
Ad. 4 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §4 ust. 6 wzoru umowy do wapna sodowanego do 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki?
Ad. 5 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 1 wzoru umowy do wapna sodowanego na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”
Ad. 6 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat + załącznik
a/a

Podpisał
Stanisław Łata
Z-ca Dyr. Ds. Lecznictwa
Odpowiedź:dodano: 2014-12-19

Pytanie:dodano: 2014-12-19
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 19.12.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/156/AH/5793/2014


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków różnych, wyrobu medycznego Citra Lock, wapna sodowego „Medisorb wraz z wkładem z wapnem sodowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ
w Tarnowie – spr. 156/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia18.12.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 5 w przedmiotowym postępowaniu:

1. W związku z umieszczeniem przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu nazwy własnej pasków do glukometrów, uprzejmie informu-jemy iż paski danej marki są chronione zastrzeżonymi znakami towarowymi i kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, które to glukometry stanowią wyposażenie do-datkowe do pasków. W związku z faktem iż aktualny opis przedmiotu zamówienia ograni-czałby konkurencję do produktu wskazanego, konkretnego wytwórcy nadając mu wyłącz-ność na kształtowanie ceny oferty, stosujemy zapytanie czy Zamawiający, mając na uwa-dze zwiększenie konkurencyjności i potencjalne znaczne oszczędności funduszy publicz-nych, oraz postępując zgodnie z literą ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Ustawy), dopuszcza złożenie oferty na konkurencyjne paski testowe (wraz z dostarczeniem glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami na zasadzie dzierżawy, nieodpłat-nego użyczenia, wliczenia w cenę pasków lub przekazania), charakteryzujące się następu-jącymi parametrami:
a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania, przy czym zastosowane i po-twierdzone przez producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika;
b) Funkcja automatycznego wyrzutu zużytego paska testowego;
c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiednie-go komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu gluko-metru
d) Możliwość wykorzystania do badania próbki krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej (enzym GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi)
e) Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;
g) Dobrze oznaczone miejsce zasysania krwi w przedniej części boku paska, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru i umożliwiające swobodne pobieranie krwi z licznych miejsc AST oraz precyzyjną detekcję zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska;
h) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta;
i) Zakres zastosowań pasków określony przez producenta, umożliwiający wykonywanie ba-dań u pacjentów z rozmaitymi współistniejącymi stanami klinicznymi bez konieczności spe-cjalnego wyłączania zastosowania pasków w chorobach współwystępujących;
j) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jed-nostki Notyfikowanej, oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetolo-gicznego;

Odpowiedź: Nie,
Zamawiający umieścił w opisie SIWZ nazwy pasków do glukometrów niezbędnych do obsługi urządzeń będących na stanie oddziałów szpitala. Materiał zużywalny jakimi są paski do glukome-trów nie jest dostarczany przez ich producenta, ale przez wielu dostawców prowadzących ich dys-trybucję na terenie Polski, tym samym zamawiający nie ogranicza konkurencji przy organizowaniu przetargu nieograniczonego.
Wskazywanie przez pytającego na konieczność zorganizowania jednoczesnego postępowania przetargowego na zakup pasków wraz z dostawą użyczenia urządzeń do pomiaru poziomu glukozy prowadziło by do zmiany opisu przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z opinią KIO, zamawiający uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwia otrzymanie przez zamawiającego produktu odpowiadającego jego potrzebom, wprowadzenia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania określonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadającego potrzebom zamawiającego (por. wyrok KIO z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt: KIO 2023/11
Ze względu na wyjaśnienia do pytania nr 1 zamawiający uważa za bezzasadne umieszczanie od-powiedzi do pozostałych pytań umieszczonych w piśmie.

2. Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe o zakresie wyników liczbowych 10-900mg/dl, umożliwiające otrzymywanie wyników liczbowych pomiaru glikemii u pacjentów z wysokimi wartościami stężenia glukozy? Wartość glikemii u pacjentów hospitalizowanych może prze-kraczać 600mg/dl, przy czym glukometr z zakresem pomiarowym do 600mg/dl może wskazać komunikat HIGH lub Error zamiast wyniku już przy stężeniu glukozy wynoszącym 550mg/d – wskutek czego nie wiadomo czy stężenie glukozy we krwi pacjenta jest bliższe wartości 550mg/dl czy np. 800mg/dl. Paski z zakresem do 900 mg/dl dają więc dodatkowe informacje osobie wykonującej pomiar.
3. Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd po-miarowy pasków testowych nie przekraczał ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, zgod-nie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?
4. Czy Zamawiający wymaga aby zakres hematokrytu zaoferowanych pasków testowych wynosił 20-60%?
5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem był podmiot posiadający zezwolenie na hurtowy obrót lekami, co zabezpieczy przechowywanie i dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach zapobiegających ekspozycji na niewłaściwą temperaturę i wilgotność?
6. Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów które zgodnie z instrukcjami są przeznaczone dla użytkowników indywidualnych, ale nie przewiduje się możliwości ich sto-sowania w placówkach służby zdrowia?
7. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, który zgodnie z infor-macjami zawartymi w instrukcji obsługi jest przeznaczony do stosowania w domu i może być używany tylko przez jedną osobę?
8. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, który zgodnie z instruk-cją obsługi nie nadaje się do użytku przez wiele osób, przy czym wszystkie elementy zesta-wu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał
Z-ca Dyr. Ds. Lecznictwa
Stanisław Łata


Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-12-19

Pytanie:dodano: 2014-12-22
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 22.12.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/156/AH/5805/2014


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków różnych, wyrobu medycznego Citra Lock, wapna sodowego „Medisorb wraz z wkładem z wapnem sodowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ
w Tarnowie – spr. 156/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia19.12.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 5 w przedmiotowym postępowaniu:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 5 w przedmiotowym postępo-waniu:
1. Ponownie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zakresie 5 pasków testowych konku-rencyjnych w stosunku do pasków konkretnego producenta działającego na rynku polskim wskazanych poprzez ograniczający konkurencję do wyrobu jedynie tegoż producenta opis wymaganych parametrów w SIWZ – faktu tego nie zmienia liczba dys-trybutorów sprzętu danego producenta, gdyż opis przedmiotu zamówienia ewidentnie fawo-ryzuje wybranego wytwórcę, dyskryminując wszystkich pozostałych, przez co nadaje mu monopol na kształtowanie ceny oferty (przy czym wytwórca może kształtować cenę samo-dzielnie lub poprzez podmioty powiązane). Zamawiający ogłosił przetarg na paski testowe do glukometrów, nie na glukometry (które są wyposażeniem dodatkowym do pasków, bę-dących rdzeniem systemu do monitorowania glikemii) zatem aktualne wyposażenie Za-mawiającego w dodatkowy sprzęt nie interesuje nas, gdyż nie jest to sprzęt zainstalowany na stałe, lecz jedynie przenośne mierniki reakcji zachodzącej na paskach, które w każdej chwili mogą być zastąpione innymi urządzeniami – proponujemy pokrycie kosztów zwro-tu/utylizacji obecnie stosowanych przez Zamawiającego glukometrów. W tej sytuacji trudno uznać, że opis przedmiotu zamówienia, faworyzujący wybranego producenta i dyskryminu-jący wszystkich innych producentów (przez co narażający Zamawiającego na wysoką cenę oferty, kształtowaną pod dyktando jednego producenta) odpowiada takim potrzebom Za-mawiającego, których nie spełniłyby inne paski testowe. Zamawiający utrzymując obecne wymogi SIWZ ogranicza uczciwą konkurencję, co potwierdzają wyroki Krajowej Izby Odwo-ławczej (KIO), np.
Wyrok KIO KIO/UZP 707/11: „Przepis art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wskazany przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji, jak również zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy. Jednocześnie z przepisu art. 29 ust. 2 ustawy wynika wprost zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko w taki sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję wskazując na konkretny produkt, alei taki, który potencjalnie mógłby wpłynąć na ograniczenie konkurencji na rynku”
Wyrok KIO KIO/UZP 1798/10: "Opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób,
że poszczególne urządzenia wchodzące w skład zamówienia mogą pochodzić od jednego tylko producenta, może utrudniać uczciwą konkurencję, a tym samym naru-szać art, 29 ust 2 ustawy Pzp. Takie wskazania faworyzują, bowiem w sposób nieu-prawniony bezpośrednio takiego producenta, a pośrednio również podmioty, które pozostają w stałych stosunkach gospodarczych z takim producentem. Skonstruowa-nie opisu przedmiotu w taki sposób, nie może, w ocenie Izby, być uzasadnione jedynie szczególnymi potrzebami Zamawiającego. Izba przyjęła, że Zamawiający w postępowaniu otwartym, konkurencyjnym nie może ograniczać opisu przedmiotu zamówienia, w taki spo-sób, ażeby chociażby część zamawianego sprzętu, mogła pochodzić tylko od jednego pro-ducenta".
Postawione przez Zamawiającego wymagania dotyczące kompatybilności pasków testo-wych z posiadanymi glukometrami nie znajdują uzasadnienia również dlatego, że inni niż wskazany producent wykonawcy oferują sprzęt spełniający te same wymagania funkcjo-nalne i oferują przeszkolenie w zakresie obsługi glukometrów, najczęściej przekazywanych za darmo, dzierżawionych, lub użyczanych za symboliczny grosz, zatem nie stanowiących istotnego czynnika cenowego.
W przedmiotowym postępowaniu proponowaliśmy Zamawiającemu glukometry kompaty-bilne z zaoferowanymi paskami konkurencyjnymi na zasadach określonych przez Zama-wiającego, nie ograniczając tej propozycji do użyczenia (nie wykluczaliśmy m. in. wliczenia glukometrów w cenę pasków). Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2006 r. nr 167, poz. 1163, ze zm.), Zamawiający mo-że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w dowolnym momencie postępowania, niemniej jednak przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Doko-nanie modyfikacji SIWZ jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, określe-nie „szczególnie uzasadnione przypadki" nie zostało jednak precyzyjnie określone. Z orzecznictwa Zespołu Arbitrów należy wnioskować, że trzeba mieć na uwadze przede wszystkim uwarunkowania ekonomiczne lub finansowe. Takie uwarunkowania niewątpliwie zachodzą w przypadku przedmiotowego postępowania, w którym Zamawiający faworyzu-jąc wybranego producenta, naraża się na nieutrzymywanie dyscypliny finansów publicz-nych.

Art. 29 ust. Pzp posługuje się sformułowaniem „mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” co implikuje, że na wykonawcy ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przed-miotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, natomiast dowód na okoliczności że do takiego utrudnienia nie doszło spoczywa na Zamawiającym (wyrok KIO z dnia 10 kwietnia 2013r., sygn., akt. KIO 694/13). Naruszenie przepisów ustawy Pzp stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych (art. 17 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2014r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści do udziału w przedmiotowym postępowaniu konkurencyjne paski testowe, które odpowiadają poniższym parametrom:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania, przy czym zastosowane i po-twierdzone przez producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika;
b) Funkcja automatycznego wyrzutu zużytego paska testowego;
c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiednie-go komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu gluko-metru
d) Możliwość wykorzystania do badania próbki krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej (enzym GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi)
e) Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;
f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5s;
g) Wyniki zgodne z normą ISO15197:2013 w zakresie hematokrytu 20-60%;
h) Dobrze oznaczone miejsce zasysania krwi w przedniej części boku paska, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru i umożliwiające swobodne pobieranie krwi z licznych miejsc AST oraz precyzyjną detekcję zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska;
i) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta;
j) Temperatura przechowywania produktu zgodnie z oświadczeniem producenta 5-39°C, pa-sków po otwarciu fiolki 1-32°C;
k) Zakres zastosowań pasków określony przez producenta, umożliwiający wykonywanie ba-dań u pacjentów z rozmaitymi współistniejącymi stanami klinicznymi bez konieczności spe-cjalnego wyłączania zastosowania pasków w chorobach współwystępujących;
l) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jed-nostki Notyfikowanej, oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetolo-gicznego;

Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Zamawiający umieścił w opisie SIWZ nazwy pasków do glukometrów niezbędnych do obsługi urządzeń będących na stanie oddziałów szpitala. Materiał zużywalny jakimi są paski do glukome-trów nie jest dostarczany przez ich producenta, ale przez wielu dostawców prowadzących ich dys-trybucję na terenie Polski, tym samym zamawiający nie ogranicza konkurencji przy organizowaniu przetargu nieograniczonego.
Wskazywanie przez pytającego na konieczność zorganizowania jednoczesnego postępowania przetargowego na zakup pasków wraz z dostawą użyczenia urządzeń do pomiaru poziomu glukozy prowadziło by do zmiany opisu przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z opinią KIO, zamawiający uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwia otrzymanie przez zamawiającego produktu odpowiadającego jego potrzebom, wprowadzenia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania określonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadającego potrzebom zamawiającego (por. wyrok KIO z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt: KIO 2023/11

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał
Z-ca Dyr. Ds. Lecznictwa
Stanisław ŁataOtrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-12-22

Pytanie:dodano: 2014-12-22
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 22.12.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/156/AH/5805/2014


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków różnych, wyrobu medycznego Citra Lock, wapna sodowego „Medisorb wraz z wkładem z wapnem sodowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ
w Tarnowie – spr. 156/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.12.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
Zgodnie z art. 38 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie pakietu 5, w związku z tym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 5 nazwy handlowej i opisał wymagane parametry w taki sposób, że wskazał na produkt konkretnego producenta. W związku z tym, informujemy że paski testowe danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, więc niemożliwe jest złożenie oferty konkurencyjnej wobec pasków o nazwie podanej w SIWZ, co faworyzowałoby określonych producentów i ograniczało konkurencję.
Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń. Wskazując nazwę własną opisywanego przedmiotu zamówienia (bądź wskazując na parametry spełniane wyłącznie przez jedną markę) zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie może być jedynie iluzoryczne i pozorne. Zamawiający powinien określić kryteria równoważności, w celu umożliwienia wykonawcom złożenia ważnej oferty oraz zachowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

W związku z tym Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy PZP, powinien sprecyzować zakres minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - powinny być podane w sposób przejrzysty, dokładny i transparentny.
Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza, brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy PZP i równego dostępu do zamówienia publicznego (sygn. Akt: KIO 483/11).
Postawione przez Zamawiającego wymagania dotyczące kompatybilności testów paskowych z posiadanymi glukometrami nie znajdują obiektywnego uzasadnienia w potrzebach Zamawiającego, ponieważ inni wykonawcy oferują sprzęt spełniający te same wymagania funkcjonalne, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi glukometrów, które najczęściej przekazywane są za darmo lub użyczane za symboliczny grosz, zatem nie stanowią istotnego czynnika cenowego.
Istotnym jest, że art. 29 ust. 2 ustawy PZP posługuje się sformułowaniem „mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”. Takie pojęcie użyte przez ustawodawcę powoduje, że na wykonawcy ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, zaś dowód na okoliczności, że do takiego utrudnienia nie doszło ciąży na Zamawiającym (wyrok Kio z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn.. akt: KIO 694/13).
Jednocześnie przypominamy Zamawiającemu że naruszenie przepisów ustawy Pzp stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych (zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję).
Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2003, o dokładności przy stężeniu glukozy ≤ 75 mg/dl ± 15% i dokładności przy stężeniu glukozy ≥ 75 mg/dl ± 20%, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania

2. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) ?

3. Czy Zamawiający wymaga funkcji autokodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie konieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesz pracę personelu.

4. Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgod-ności kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?

5. Czy Zamawiający wymaga funkcji „automatyczny wyrzut paska” ? Funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu personel nie ma styczności z materia-łem biologicznym pacjenta.

6. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowania paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ke-tozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne ?

7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie umiej-scowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia.

8. Czy Zamawiający wymaga w przetargu glukometrów posiadających górny zakres pomiaru 800 - 1000 mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukome-trów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicz-nych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kon-troli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.


9. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by zakres temperatury przechowywania pasków wyno-sił 5-39oC ? Wyżej wymieniony górny zakres temperatur jest jedynie iluzorycznie zmniejszony, w rzeczywistości taki parametr spełnia produkt tylko jednego producenta, w związku z tym taki opis ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym bloku-je konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Pu-blicznych (art.7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska.

10. Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpły-wa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

11. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały po-miary w zakresie hematokrytu równym 20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precy-zyjnych wyników u pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwisto-ści lub po obfitych krwawieniach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków?


12. Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów ?

13. Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych ? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas pracy personelu.


14. Czy Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5 µ ? Paski, które wymagają próbki po-wyżej 0,5µ, wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów.


15. Czy Zamawiający wymaga wykrywania zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia ? W/w parametr wyraźnie eliminuje konkurencję. Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowego i małą próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po doło-żeniu krwi nie może być miarodajny.

16. Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ? Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ograni-cza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia , nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfika-tów.

17. Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ? Norma ISO 15197-2013 zacznie obowiązywać dopiero od 2016 roku.

18. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskie-go Towarzystwa Diabetologicznego ?
Zalecenia PTD brzmią – tu cytat:
„Do samokontroli glikemii zaleca się używanie glukometrów przedstawiających jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekra-cza 15% dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 100 mg/dl (5,6 mmol/l).”
Wyraźnie więc mówią o samokontroli glikemii, nie zaś o pomiarach w warunkach lecznictwa zamkniętego. Poza tym, zalecenia PTD oparte są o normę ISO 15197-2013 mająca obo-wiązywać dopiero od 2016 roku.

19. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wyczerpujący opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania propono-wanego systemu monitorującego poziom glukozy u pacjentów z ciężkimi chorobami ?
Pomiar poziomu glukozy u pacjentów ciężko chorych za pomocą glukometru jest zwykle niewystarczający, a pacjenci powinni być poddani dokładnej analizie laboratoryjnej.


20. Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamó-wienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zacho-wanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania pa-ski dystrybuowana bezpośrednio przez producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niż-szą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują do-kładnie te same obostrzenia w zakresie przechowywania i transportu wyrobów medycznych, co hurtownie.


21. Czy Zamawiający wymaga terminu przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 miesiące ? Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bo-wiem zużycie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie.

22. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu glukometry, które mimo dopuszczenia do użytkowania w szpitalu, nie posiadają w instrukcji wytycznych do dezynfekcji, co w warunkach klinicznych jest niezbędne ?

Odpowiedź na pytanie 1: Nie,
Zamawiający umieścił w opisie SIWZ nazwy pasków do glukometrów niezbędnych do obsługi urządzeń będących na stanie oddziałów szpitala. Materiał zużywalny jakimi są paski do glukome-trów nie jest dostarczany przez ich producenta, ale przez wielu dostawców prowadzących ich dys-trybucję na terenie Polski, tym samym zamawiający nie ogranicza konkurencji przy organizowaniu przetargu nieograniczonego.
Wskazywanie przez pytającego na konieczność zorganizowania jednoczesnego postępowania przetargowego na zakup pasków wraz z dostawą użyczenia urządzeń do pomiaru poziomu glukozy prowadziło by do zmiany opisu przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z opinią KIO, zamawiający uprawniony jest do takiego sformułowania opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwia otrzymanie przez zamawiającego produktu odpowiadającego jego potrzebom, wprowadzenia wymogów, które zawężają krąg potencjalnych wykonawców, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania określonego wykonawcy, ale w celu uzyskania produktu jak najbardziej odpowiadającego potrzebom zamawiającego (por. wyrok KIO z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt: KIO 2023/11
Ze względu na wyjaśnienia do pytania nr 1 zamawiający uważa za bezzasadne umieszczanie od-powiedzi do pozostałych pytań umieszczonych w piśmie.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisał
Z-ca Dyr.ds. Lecznictwa
Stanisław ŁataOtrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-12-22

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-01-19
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/156/AH/253/15 Tarnów, 2015-01-19


Dotyczy: Sukcesywna dostawa leków różnych, wyrobu medycznego Citra Lock, wapna sodowego „Medisorb wraz z wkładem z wapnem sodowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ
w Tarnowie – spr. 156/14.Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

1. Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa – zakres 8 – 10.530,00 zł brutto

2. Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zakres 6 – 11.772,00 zł brutto

3. Konsorcjum Firm PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.), ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Zakres 2 – 30.041,82 zł brutto
Zakres 3 – 18.521,35 zł brutto
Zakres 4 – 1.273,44 zł brutto
Zakres 7 – 9.761,04 zł brutto

4. Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska
zakres 1 – 16.159,50 zł brutto


Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% CENA ISO 16 159,50
2 Baxter Polska Sp. z o.o. 9,089 10,00 17 779,50 2
Baxter Polska Sp. z o.o. 44,535 1,00 45,535
6 Asclepios S.A. 9,786 0,00 16 513,47 0
Asclepios S.A. 47,950 0,00 47,950
8 Bialmed Sp. z o.o. 10,000 0,00 16 159,50 0
Bialmed Sp. z o.o. 49,000 0,00 49,000

Zakres 2
nazwa Wykonawcy 98% 2% 1,000 CENA ISO 30 041,82
3 Salus International 9,820 0,00 30 591,00 0
Salus International 48,120 0,00 48,120
7 PGF Urtica PGF S.A. 10,000 0,00 30 041,82 0
PGF Urtica PGF S.A. 49,000 0,00 49,000


Zakres 3
nazwa Wykonawcy 98% 2% 1,000 CENA ISO 18 521,35
3 Salus International #DZIEL/0! 0,00 0
Salus International #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!
7 PGF Urtica PGF S.A. 10,000 0,00 18 521,35 0
PGF Urtica PGF S.A. 49,000 0,00 49,000

Zakres 4
nazwa Wykonawcy 98% 2% 1,000 CENA ISO 1 273,44
3 SALUS INT. 9,883 0,00 1 288,56 0
SALUS INT. 48,425 0,00 48,425
4 Cezal Lublin 9,166 10,00 1 389,36 2
Cezal Lublin 44,912 1,00 45,912
7 PGF Urtica PGF S.A. 10,000 0,00 1 273,44 0
PGF Urtica PGF S.A. 49,000 0,00 49,000

Zakres 6
nazwa Wykonawcy 98% 2% 1,000 CENA ISO 11 772,00
5 Intra 6,813 0,00 17 280,00 0
Intra 33,381 0,00 33,381
6 Asclepios S.A. 10,000 0,00 11 772,00 0
Asclepios S.A. 49,000 0,00 49,000
7 PGF Urtica PGF S.A. 9,771 0,00 12 048,48 0
PGF Urtica PGF S.A. 47,876 0,00 47,876

Zakres 7
nazwa Wykonawcy 98% 2% 1,000 CENA ISO 9 761,04
7 PGF Urtica PGF S.A. 10,000 0,00 9 761,04 0
PGF Urtica PGF S.A. 49,000 0,00 49,000

Zakres 8
nazwa Wykonawcy 98% 2% 1,000 CENA ISO 10 530,00
1 PROMED 10,000 10,00 10 530,00 2
PROMED 49,000 1,00 50,000Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:


1.Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
2. Baxter PolskaSp. Z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
3. Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice, ul. Piłsudskiego 9
4. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracyn 38, 20-147 Lublin
5. Intra Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa – zakres 6 – 17.280,00 zł brutto
6. Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
7. Konsorcjum Firm PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.), ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
8. Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11A, 12-230 Biała PiskaII. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu w w/w zakresach nie został wykluczony żaden Wykonawca.

III. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art 89 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w w/w postępowaniu została odrzucona w zakresie nr 3 oferta Wykonawcy:

03 - Salus International Sp. z o.o. 40-273 Katowice, ul. Piłsudskiego 9 w zakresie 3 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w zakresie nr 3 w poz. 6 błędnie zaproponował dawkę leku 2%/20ml = 0,4g/20ml x 5. Powinno być 1%/20ml = 0,2g/20ml x 5.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postępowanie
w zakresie nr 5 - „ Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.
Termin po upływie którego może zostać zawarta umowa z Wykonawcą to 24.01.2015r.
Umowa zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-01-26
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę leków różnych, wyrobu medycznego Citra Lock, wapna sodowego Medisorb wraz z wkładem z wapnem sodowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w dniu 26.01.2015 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
- Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa – zakres 8
- Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zakres 6
- Konsorcjum Firm PGF Urtica Sp. z o.o., 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna – HURT Sp. z o.o.), ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - Zakres 2, 3, 4, 7.
- Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska- zakres 1