Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

SZAFKA PRZLOZKOWA-WYSIEGNIKI ART.4.PKT.8

Nr 1176/2014 Tarnów, 2014-12-08.

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„ SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE-WYSIĘGNIKI DO PODCIĄGANIA DLA PACJENTÓW DO ŁÓŻEK FIRMY STOLTER” Dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ – ODDZ. REHABILITACJI
Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. :
1). SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE-WYSIĘGNIKI DO PODCIĄGANIA DLA PACJENTÓW DO ŁÓŻEK FIRMY STOLTER wg. Zakresu nr 1 zał. 1,1A
ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
ma obejmować całość zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia:
2). SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE-WYSIĘGNIKI DO PODCIĄGANIA DLA PACJENTÓW DO ŁÓŻEK FIRMY STOLTER wg. Zakresu nr 1 zał. 1,1A
Wymagany termin realizacji umowy/zamówienie: do 20 dni od daty zawarcia umowy.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
A. - Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
B. - Załączyć Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
C. - Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wypis z Rejestru Wyrobów Medycznych.
3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 17 GRUDNIA 2014r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: “ SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE-WYSIĘGNIKI DO PODCIĄGANIA DLA PACJENTÓW DO ŁÓŻEK FIRMY STOLTER wg. Zakresu nr 1 zał. 1,1A
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.
5. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 17 GRUDNIA 2014r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 49, II piętro budynek główny H.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Z-ca Kierownik Działu Logistyki Stanisław Mróz Tarnów ul. Lwowska 178A tel/fax. 14/ 631-54-04.
-Wymagany termin realizacji umowy: do 20 dni od daty zawarcia umowy.
-Termin płatności : min. 30 dni
-Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość Zakresu.
Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert.
Zapytanie ofertowe + załączniki na stronie zamawiającego: www.lukasz.med.pl (Art. 4. pkt.8 SZAFKI )
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.


………..…………………….. (podpisał/a)
……………………….
(przygotował/a)
W załączeniu:
1. wzór druku dla “propozycji cenowej”.zał. Nr 1,1A
.2. wzór umowy

Zakres nr 1. POZ. 1-2.
Postępowanie w sprawie: DOSTAWY, -
POZ.1. - SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE SZT.2.
POZ. 2 - WYSIĘGNIKI DO PODCIĄGANIA DLA PACJENTÓW DO ŁÓŻEK FIRMY STOLTER SZT.15.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ CENOWY OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

Lp.
Nazwa przedmiotu zamówienia
Typ/model
Ilość Szt/kpl
Cena jed. Netto szt/kpl
Cena jed. Brutto Szt/kpl
Wartość zamówienia Netto w PLN
Wartość zamówienia Brutto w PLN
Stawka Vat %
Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa1..


Szt. 2.

2..


Szt. 15.


ZAKRES NR 1 POZ. 1-2:
CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN
CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN
PODATEK VAT : ..................................... PLN
CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................
CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie ...........................................................
Podpis upoważnionego Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ........................................Załącznik 1. A Zakres nr 1 Parametry wymagane
L.p.

1. PARAMETRY WYMAGANE
WARUNKI GRANICZNE
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WARTOŚCI OFEROWANE SZCZEGÓŁOWY OPIS Parametr


POZ. 1.
SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE SZT. 2.
Załączyć
Prospekt
TAK/Opisać


2. 1 .2..
Szafka przyłóżkowa wyposażona w 4 kółka z dodatkowym bocznym regulowanym blatem
TAK


POZ.2..
WYSIĘGNIKI DO PODCIĄGANIA DLA PACJENTÓW DO ŁÓŻEK FIRMY STOLTER SZT. 15.
Załączyć
Prospekt
TAK/Opisać


Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

1 A. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz. 1-2.

LP
Parametry wymagane i warunki
Warunki graniczne
Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1
Gwarancja
- okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

Min 12 miesięcy
TAK

Wymagan

2
Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak 72 godz od otrzymania informacji o awarii
TAK

Wymagane
3
Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu
TAK

Wymagane
4
Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego
TAK/Podać Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela

Wymagane

INNE ISTOTNE INFORMACJE
5
Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem
TAK

Wymagane

W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis i pieczęć upoważnionego Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data .................................................
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ..../2014r
zawarta w dniu …..... 2014r. w Tarnowie pomiędzy Szpitalem wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowskiej 178 a, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod nr 000000005908 W-12 oraz w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000027124, NIP nr 873-27-13-732 , REGON nr 850052740 reprezentowanym przez:
1. Dyrektor Szpitala - Anna Czech
 
zwanym w dalszej części umowy “ZAMAWIAJĄCYM”

a …....................................................................................................
1. .....................................................................................................................
2. ......................................................................................................................

zwaną/ym w dalszej części umowy “WYKONAWCĄ”
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej z wyłączeniem ustawy na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa z Zakresu nr 1. poz. 1-2 SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE typ. …... szt. 4., WYSIĘGNIKI DO PODCIĄGANIA DLA PACJENTÓW DO ŁÓŻEK FIRMY STOLTER typ. …... szt. 15.,
Szczegółowe parametry przedmiotu dostawy zawarte są w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1A do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) przedmiot dostawy jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
b) przedmiot dostawy jest nowy, nieużywany.
§ 2
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiązuję się wykonać obowiązek dostawy nie później niż w terminie do 20 dni od daty zawarcia umowy.
2. Potwierdzeniem wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 będzie protokół zdawczo-odbiorczy, wystawiony przez Wykonawcę oraz podpisany przez osobę, o której mowa w ust. 3.
3. Osobą upoważnioną do podpisania w imieniu Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego jest:
– Zakres nr 1 – Ordynator Oddziału Rehabilitacji lub osoba/y upoważniona.
§ 3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie obowiązków opisanych w § 1 ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wskazane w ofercie Wykonawcy, Zakres nr 1. poz. 1-2. tj. w kwocie:
netto …......... PLN
brutto …............ PLN
Słownie brutto : …................................. zł 00/100 gr.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy

Zapłata dokonana będzie w terminie do 30 dni, od daty wystawienia faktury Vat i przesłanie jej przez Wykonawcę do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 2
5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr i datę umowy niniejszej umowy.
6. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena.
7. Dopuszcza się możliwość dostarczenia sprzętu po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu

§ 4
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków opisanych w § 2 ust. 1 przekraczającego okres 30 dni


2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie:
a) 30 dni od zaistnienia okoliczności wymienionej w ust. 1 a,
3. Jeżeli w chwili wykonania prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze stron przedmiot dostawy został już dostarczony Zamawiającemu, Wykonawca powinien go odebrać na własny koszt
4. Jeżeli Zamawiającemu po odstąpieniu od umowy przysługiwać będą roszczenia, o których mowa w § 5 ust. 1a) lub § 5 ust. 1b) Zamawiający może zatrzymać przedmiot dostawy do czasu uregulowania przez Wykonawcę tych roszczeń.
§ 5.
Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach :
a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% wartości umowy brutto. Tę samą karę stosuje się w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

§ 6.
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela gwarancji począwszy od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zwarte są w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1A do niniejszej umowy.
3. Stwierdzone przy odbiorze niezgodności lub wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku) od podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia niezgodności lub wad stwierdzonych w protokole zdawczo – odbiorczym.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których zmiana dotyczy.
2. Strony zobowiązują się informować nawzajem o każdej zmianie danych kontaktowych w okresie do upływu terminu gwarancji.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.
4. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Strony zobowiązują się wobec siebie, że zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu zachowają w tajemnicy i będą traktowały jako poufne wszelkie informacji techniczne, handlowe i inne informacje, know-how oraz dane, informacje, ujawnione im bezpośrednio lub pośrednio przez drugą stronę dla celów niniejszej umowy oraz że będą wykorzystywały te informacje wyłączenie dla celów niniejszej umowy i zapewnią zachowanie ich w tajemnicy przez swoich pracowników oraz inne osoby, za pomocą, których wykonują zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.
7. Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

.............................................................. .................................................................

Załączniki:
1. oferta Wykonawcy – zał. Nr 1, 1A

Pliki do pobrania
Załącznik - 2014-12-11 (0141211102725-zapytanie szafki-wysiegnik.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-12-11
Odpowiedź:dodano: 2014-12-11

Pytanie:dodano: 2014-12-12

WYKONAWCY
KTÓRZY POBRALI ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Nasz znak: SWLOG-271-SM-1/1176/2014 Tarnów, dnia 12. 12. 2014 r
Dotyczy: PROPOZYCJI CENOWEJ NA : SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE-WYSIĘGNIKI DO PODCIĄGANIA DLA PACJENTÓW DO ŁÓŻEK FIRMY STOLTER.

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie uprzejmie wyjaśnia :

PYT. 1.
Czy zamawiający dopuści termin realizacji do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

Odp: Zamawiający dopuszcza termin realizacji do 45 dni od daty zawarcia umowy.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian
Odpowiedź:dodano: 2014-12-12

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-12-29
WYKONAWCY
KTÓRZY POBRALI ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Nasz znak: SWLOG-271-SM-1/1176/2014 Tarnów, dnia 29. 12. 2014 r
Dotyczy: PROPOZYCJI CENOWEJ NA : SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE-WYSIĘGNIKI DO PODCIĄGANIA DLA PACJENTÓW DO ŁÓŻEK FIRMY STOLTER”

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie uprzejmie informuje iż unieważnia zapytanie ofertowe nr 1176 z uwagi na brak ofert. Termin składania ofert wyznaczony był na 17 Grudnia 2014