Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

142- Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji przyzywowej na Oddziale Dziecięcym, Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji przyzywowej na Oddziale Dziecięcym, Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 383076 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji przyzywowej na Oddziale Dziecięcym, Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji przyzywowej na Oddziale Dziecięcym, Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.00.00-0, 45.31.70.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ).III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: dostawę wraz z montażem minimum 2 instalacji przyzywowych obejmujących wykonanie 15-stu punktów przywołania personelu o wartości brutto minimum 8.000,00 zł (każda). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ)III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) w zakresie projektowania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: - osobą pełniącą funkcję projektanta - wymagane uprawnienia do wykonywania prac projektowych w zakresie instalacji elektrycznej, posiadającą minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, b) w zakresie robót budowlanych dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.: - Kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania instalacji elektrycznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamiIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 88
2 - okres udzielonej gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane roboty - 12

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Lwowska 178a Dział Logistyki II pietro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-11-21 (0141121123148-20140808123914-142-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-11-21 (0141121123153-20140808123937-projekt umowy.doc)
Zał±cznik - 2014-11-21 (0141121123158-rzuty pomieszczen.zip)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-12-03
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA


Nasz znak:SWLOG-271-142-AH/5406/14 Tarnów, dnia 02.12.2014 r.Dotyczy: dostawa, montaż i uruchomienie instalacji przyzywowej na Oddziale Dziecięcym, O¶rodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 142/14.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji przyzywowej na Oddziale Dziecięcym, O¶rodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)
w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.


Uzasadnienie:
Zamawiaj±cy unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4:

„Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższ± cen± przewyższa kwotę, któr± Zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.
Podpisała Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a