Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

141-sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe – Interferony.

07/11/2014 S215 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Produkty farmaceutyczne

2014/S 215-380403

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe – Interferony.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe – Interferony.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-5).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Avonex
1)Krótki opis
Avonex; roztwór do wstrzykiwań 30 mcg x 4 wstrzykiwacze (+ 4 igły); EAN 5909991001407 op. 88.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Rebif 44
1)Krótki opis
Rebif 44; roztwór do wstrzykiwań 44 mcg/0,5 ml x 4 wkł. a 1,5 ml; EAN 5909990728497 op. 40.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Betaferon
1)Krótki opis
Betaferon; proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 250 mcg/ml x 15 zest.; EAN 5909990619375 op. 754.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Extavia;
1)Krótki opis
Extavia; proszek i rozp.do sporz.roztw.do wstrzyk. 250 mcg/ml x 15 fiol.+15 amp.-strz. rozp. a 1,2 ml + zestaw do aplikacji dla każdego opakowania; EAN 5909990650996 op. 78.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Copaxone
1)Krótki opis
Copaxone roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml x 28 amp.-strz. EAN 5909990017065 op. 78.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 95 847 PLN. lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium
1. 8 732
2. 4 765
3. 67 239
4. 6 511
5. 8 600

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:


III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy,
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
— oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
— oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 5.11.2014 roku),
— listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę).
Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Jakość ISO 9001 . Waga 2


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
141/14

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.12.2014 - 9:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.12.2014 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.12.2014 - 11:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy:
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
b) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych leków a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi,
c) numeru katalogowego produktu,
d) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
e) przedmiotowym (produkt zamienny),
f) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
g) sposobu konfekcjonowania,
h) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
i) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych lub
j) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu lub
k) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego lub
l) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
m) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.11.2014

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-11-07 (0141107100919-141-specyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-12-02
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 26.11.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/141/AH/5398/2014
Dotyczy: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe – Interferony dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –spr. 141/14.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.11.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmian ilo¶ciowych przedmiotu umowy, ale nie okre¶lił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okoliczno¶ciach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilo¶ciowych odno¶nie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w zwi±zku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak okre¶lenia warunków zmiany umowy będzie przes±dzać o nieważno¶ci zapisów z §2 ust.1 i §2 ust.5 umowy. Czy z zwi±zku z tym, Zamawiaj±cy odst±pi od tych zapisów w umowie?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwo¶ci dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło raż±c± start± dla Wykonawcy), Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wył±czenie tego produktu z umowy bez konieczno¶ci ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.10 projektu umowy)?
OdpowiedĽ: W przypadku wycofania z obrotu przedmiotu umowy Zamawiaj±cy dopu¶ci produkt równoważny, zamiennik leku wył±cznie w cenie zaoferowanej w ofercie Wykonawcy. W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wył±czenie tego produktu z umowy bez konieczno¶ci ponoszenia kary przez Wykonawcę.

3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odst±pienie od umowy w wysoko¶ci 10% warto¶ci brutto NIEZREALIZOWANEJ czę¶ci przedmiotu umowy?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Do §4 ust.6 projektu umowy. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotycz±cego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez zapis o karze w wysoko¶ci 1% dziennie liczonej od warto¶ci brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegaj±cego reklamacji?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPodpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymuj±: adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-12-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-01-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Nasz znak : SWLOG-271/141/AH/167/15 Tarnów, 2015-01-13


Dotyczy: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ – programy lekowe – Interferony dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –
spr. 141/14.Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:


1. Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
Zakres 2 – 99.048,10 zł brutto

2. Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i PGF S.A. /dawniej PGF Hurt Sp. z o.o./ 91-342 ŁódĽ ul. Zb±szyńska 3
Zakres 1 – 222.991,40 zł brutto
Zakres 4 – 152.100,37 zł brutto
Zakres 5 – 189.509,67 zł brutto


3. NEUCA S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58
Zakres 3 – 1.651.253,67 zł brutto


Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% CENA ISO
3 PGF Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 10,000 0,00 222 991,40 0
PGF Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 39,200 0,00 39,200

Zakres 2
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% CENA ISO
1 Asclepios S.A. 9,952 0,00 99 528,91 0
Asclepios S.A. 39,011 0,00 39,011
2 Cefarm S.A. 10,000 0,00 99 048,10 0
Cefarm S.A. 39,200 0,00 39,200

Zakres 3
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% CENA ISO
4 NEUCA S.A. 10,000 10,00 1 651 253,67 2
NEUCA S.A. 39,200 0,80 40,000
5 Farmacol S.A. 9,954 0,00 1 658 802,41 0
Farmacol S.A. 39,022 0,00 39,022

Zakres 4
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% CENA ISO
3 PGF Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 10,000 0,00 152 100,37 0
PGF Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 39,200 0,00 39,200


Zakres 5
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100% CENA ISO
1 Asclepios S.A. 9,931 0,00 190 834,77 0
Asclepios S.A. 38,928 0,00 38,928
3 PGF Urtica PGF S.A. 10,000 0,00 189 509,67 0
PGF Urtica PGF S.A. 39,200 0,00 39,200
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, że w postępowaniu zostały złożone następuj±ce oferty:

1. Asclepios S.A. 50-502 Wrocław ul. Hubska 44
2. Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
3.Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i PGF S.A. /dawniej PGF Hurt Sp. z o.o./ 91-342 ŁódĽ ul. Zb±szyńska 3
4.NEUCA S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58
5.FARMACOL S.A. nul. Rzepakowa 2, 40-541 KatowiceII. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że w postępowaniu w w/w zakresach nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

Termin po upływie którego może zostać zawarta umowa z Wykonawc± to 14.01.2015 r.
Umowa zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu + zał±cznik
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-01-19
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywn± dostawę leków z pełnymi wskazaniami całkowicie refundowanych przez NFZ - programy lekowe - Interferony w dniu 19.01.2015 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
1.Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
Zakres 2

2.Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i PGF S.A. /dawniej PGF Hurt Sp. z o.o./ 91-342 ŁódĽ ul. Zb±szyńska 3
Zakres 1, 4, 5.

3.NEUCA S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58
Zakres 3