Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

140-Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego
Numer ogłoszenia: 233431 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn. a.Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z projektowanego budynku Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie na dz. nr 164/21 obr. 0213 przy ul. Lwowskiej w Tarnowie z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego DN800 b. Remont pokryć dachowych papami termozgrzewalnymi budynków OC1, OC2, OC3 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a, 33-100 Tarnów c. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Przebudowa pomieszczeń w budynku A i E Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a, celem utworzenia strefy przyjęcia pacjenta dla Oddziałów Zabiegowych. d. Remont ciągów komunikacyjnych i przebudowa wybranych pomieszczeń Specjalistycznych Poradni Konsultacyjnych - Budynek D, Przebudowa wybranych pomieszczeń Apteki - Budynek B, Zabudowa części holu przed Oddziałem Rehabilitacji - Budynek A w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a. - czyli pełnienie funkcji Inwestora zastępczego administrującego umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w/w robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 1 260,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Inwestor Zastępczy składający ofertę wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. a. osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, która: - posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję: Kierownika Projektu, Koordynatora Zespołu Inwestycyjnego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy w swojej specjalności przy realizacji co najmniej jednego obiektu o charakterze użyteczności publicznej. b) osobami, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru robót branżowych, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach: -minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3 -letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej, -minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, w tym przynajmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej, Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane w podanej wyżej specjalności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.); zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie (zatem zakres uprawnień musi odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem). Kandydata na stanowisko wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu powierzonych czynności z informacją o podstawie dysponowania tą osobą Wykonawca przedstawi zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz oraz oświadczy, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80
2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych - 15
3 - Ilość godzin tygodniowo, min. 10 godz. - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, b. zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, c. zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego kluczowego specjalistę, d. zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. podatek VAT, przepisy branżowe), e. zmiana treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego. f. zmiana personelu Inwestora zastępczego, o którym mowa w § 11 ust. 1 , w tym: - z powodu konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji określonych w § 14 ust. 1 nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wskazanej w załączniku nr 3 do umowy - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 3 do siwz, g. zmiana sposobu, częstotliwości oraz terminu płatności Wykonawcy, o których mowa w § 11 w tym: a) z powodu zmian terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, b) z powodu zmian w terminach odbioru robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-11-06 (0141106141636-140-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-11-06 (0141106141719-zad.2 remont pokryĆ dachowych.zip)
Załącznik - 2014-11-06 (0141106141726-zad.3 projekt budowlany.zip)
Załącznik - 2014-11-06 (0141106141732-zad.4 projekt budowlany wybranych pomieszczeŃ.zip)
Załącznik - 2014-11-06 (0141106141748-zad.4 remont poradni.pdf)
Załącznik - 2014-11-06 (0141106141856-kodeks etyki.pdf)
Załącznik - 2014-11-10 (0141110123420-modyfikacja-zalacznik nr 1.doc)
Załącznik - 2014-11-13 (0141113162830-modyfikacja -projekt umowy.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-11-13
Odpowiedź:dodano: 2014-11-13
W plikach do pobrania Zamwiajaćy umieścił zmodyfikowany projekt umowy.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/140/AH/25215/14 Tarnów, 2014-11-20Dot: Nr sprawy 140/14 - : Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn.
1.„Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z projektowanego budynku Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie na dz. nr 164/21 obr. 0213 przy ul. Lwowskiej w Tarnowie z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego DN800”
2.Remont pokryć dachowych papami termozgrzewalnymi budynków OC1, OC2, OC3 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a, 33-100 Tarnów
3. ,, Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Przebudowa pomieszczeń w budynku A i E Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a, celem utworzenia strefy przyjęcia pacjenta dla Oddziałów Zabiegowych”.
4. Remont ciągów komunikacyjnych i przebudowa wybranych pomieszczeń Specjalistycznych Poradni Konsultacyjnych – Budynek D, Przebudowa wybranych pomieszczeń Apteki – Budynek B, Zabudowa części holu przed Oddziałem Rehabilitacji – Budynek A w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a .
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w usługę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„Grupa Inwestor” Spółka z o.o. 35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 1b – 29.766,00 zł brutto

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.zakres I PUNKTY
nazwa Wykonawcy 80% 15% 5% 100%
Grupa Inwestor 10,00 10,00 0,00
Grupa Inwestor 32,00 6,00 0,00 38,00
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

„Grupa Inwestor” Spółka z o.o. 35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 1b.


Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.Zamawiający informuje, że w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów,
w przypadku przetargu nieograniczonego jeżeli złożono tylko jedną ofertę Umowa z dnia 24.11.2014r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-27
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn.

a.„Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z projektowanego budynku Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie na dz. nr 164/21 obr. 0213 przy ul. Lwowskiej w Tarnowie z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego DN800”
b.Remont pokryć dachowych papami termozgrzewalnymi budynków OC1, OC2, OC3 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a, 33-100 Tarnów
c. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Przebudowa pomieszczeń w budynku A i E Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a, celem utworzenia strefy przyjęcia pacjenta dla Oddziałów Zabiegowych”.
d.Remont ciągów komunikacyjnych i przebudowa wybranych pomieszczeń Specjalistycznych Poradni Konsultacyjnych – Budynek D, Przebudowa wybranych pomieszczeń Apteki – Budynek B, Zabudowa części holu przed Oddziałem Rehabilitacji – Budynek A w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, w dniu 24.11.2014 r została zawarta umowa z Wykonawcą: Grupa Inwestor Sp. z o.o. ul. Graniczna 1B, 35-326 Rzeszów