Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

nr spr 1110/2014 Parawany - art 4 pkt 8

Nr 1110/2014 Tarnów,2014-11-04

………………………….……………………


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A


ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
„ PARAWANY”
CPV 39113100-8 Meble medyczne

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ PARAWANY” Nr spr. 1110/2014
c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia: według załącznika Nr 3.- Zadanie 1 i 2 .
3. Każde zadanie rozpatrywane oddzielnie.

4. Wymagany termin realizacji umowy: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia .

5. Realizacja odbędzie się na podstawie podpisanej umowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania Zamówienia Faxem

6. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
7. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę), Regon NIP oświadczenie Wykonawcy, ze spełnia następujące warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za-pewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3) wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
-

8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość towaru, transport i inne koszty, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najniższej cenie.
9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 14 listopad 2014r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: „ PARAWANY” Nr spr. 1110 /2014
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.

10. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 14 listopad 2014r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 51, II piętro budynek główny D.

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
St. Referent Działu Logistyki – Wiesław Jarosz ul. Lwowska 178A tel. 14 631-57-90.

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Dział Logistyki) w Tarnowie.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.Podpisała
Dyrektor - Anna CzechA


Wiesław Jarosz
……………………….
(przygotował )

W zalączeniu:
1. wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2. wzór umowy.
3. Formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Pliki do pobrania
Załącznik - 2014-11-05 (0141105121158-propozycja.doc)
Załącznik - 2014-11-05 (0141105121205-prot odbioru.doc)
Załącznik - 2014-11-05 (0141105121212-umowa wzor.doc)
Załącznik - 2014-11-05 (0141105121221-zakres 1.xls)
Załącznik - 2014-11-05 (0141105121228-zakres 2.xls)
Załącznik - 2014-11-05 (0141105121509-propozycja.doc)
Załącznik - 2014-11-05 (0141105121516-prot odbioru.doc)
Załącznik - 2014-11-05 (0141105121521-umowa wzor.doc)
Załącznik - 2014-11-05 (0141105121528-zakres 1.xls)
Załącznik - 2014-11-05 (0141105121533-zakres 2.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-11-05
Odpowiedź:dodano: 2014-11-05

Pytanie:dodano: 2014-11-05
Odpowiedź:dodano: 2014-11-05

Pytanie:dodano: 2014-11-10
Do Uczestników Postępowania
Nr. spr. 1110/2014SWLOG -271/ JW. / 5057 /14 Tarnów 07.11.2014.Dotyczy propozycji cenowej na zadanie pn. „PARAWANY” nr spr. 1110/2014 r.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania Zamawiający wyjaśnia :

Pytanie 1
A/ Czy Zamawiający może potwierdzić jaki jest termin realizacji zadania ?
Ponieważ w informacji na stronie internetowej mowa jest o 14-sto dniowym terminie realizacji, a w załączonej umowie termin ten wynosi 21 dni ?

B/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin realizacji wynosił 21 dni.


Odpowiedź 1

A/ Zamawiający potwierdza termin21 dniowy.
B/ TAK - Zamawiający określa termin wykonania zadania na 21 dni.


Pytanie 2 - Zadanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawany teleskopowe o zakresie regulacji
wysuwu : 800/2060 mm ?

Odpowiedź 2
TAK- Zamawiający dopuszcza te parametry jako równorzędne.Pytanie 3- Zadanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawany teleskopowe przyścienne wykonane z dwóch rur stalowych kwasoodpornych wysuwanych teleskopowo w zakresie od 1200 do 2000 mm. ?

Odpowiedź 3
NIE- Zamawiający nie dopuszcza parawanów o proponowanym wysuwie 1200-2000 mm.Podpisała
Dyrektor - Anna Czech

Do wiadomości:
1 x Adresat
1 x a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-11-10

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-25
WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ

Nasz znak: SWLOG-271/ 5305 /JW/14 Tarnów, 2014.11.24

Dotyczy: Dostawa „Parawanów „ dla Szpitala Wojewódzkiego
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Zawiadomienie o wyborze oferty.
W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zostaje zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z:
ZADANIE NR 1
Numer oferty Nazwa(firma) i aders Wykonawcy Wartość brutto

01 „ C / S POLSKA” SP. Z O.O.
UL. SZCZECIŃSKA 34
73-108 KOBYLANKA K/SZCZECINA 17 489 ,95 PLN


Do terminu składania zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta :
1. „ C/S Polska” Sp. z o.o., ul. Szczecińska 34, 73-108 Kobylanka k/Szczecina
Kwota brutto: 17 489, 95 PLN


ZADANIE NR 2
Numer oferty Nazwa(firma) i aders Wykonawcy Wartość brutto

01 „ALUMED” SP. Z O.O.
UL. PIEKNA 13
85-303 BYDGOSZCZ 4 536 ,00 PLN


Do terminu składania zapytania ofertowego wpłynęło 5 ofert :
1. „Romar” Roman Marciniak , 66-400 Gorzów Wlkp. , ul. Zbąszyńska 1/3
Kwota brutto: 5 974 , 56 PLN

2. „ALVO” Sp. z o.o.Sp.k. , ul. Południowa 21A , 64-030 Śmigiel
Kwota brutto: 5 608 ,80 PLN

3. „Alumed” Sp. z o.o. , 85-303 Bydgoszcz , ul.Piękna 13
Kwota brutto: 4 536 ,00 PLN

Podpisała
Otrzymują: Dyrektor Anna Czech
Adresat
A/a