Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

123 - sukcesywna dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i niesterylnych jednorazowego użytku

18/10/2014 S201 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Zestawy medyczne

2014/S 201-354485

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
sukcesywna dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zakres nr 1 Prześcieradła, pościel włókninowa nie sterylne
Zakres nr 2 Obłożenia pola operacyjnego – jednorazowe , akcesoria sterylne
Zakres nr 3 Wysokochłonna serweta niesterylna
Zakres nr 4 Prześcieradła włókninowe niesterylne
Zakres nr 5 Podkład chłonny niesterylny
Zakres nr 6 Maski chirurgiczne do zabiegów implantowania
Zakres nr 7 Maski chirurgiczne do zabiegów operacyjnych
Zakres nr 8 Maski chirurgiczne do zabiegów operacyjnych z osłoną na oczy
Zakres nr 9 Maski z filtrem
Zakres nr 10 Fartuchy chirurgiczne sterylne, jednorazowe
Zakres nr 11 Zestaw obłożeń i fartuchów do długich zabiegów
Zakres nr 12 Fartuch niesterylny
Zakres nr 13 Jednorazowe czepki dla pacjenta
Zakres nr 14 Czapki chirurgiczne do zabiegów operacyjnych
Zakres nr 15 Jednorazowe sterylne obłożenia pola operacyjnego dla neurochirurgii
Zakres nr 16 Jednorazowe sterylne obłożenia pola operacyjnego dla ortopedii
Zakres nr 17 Jednorazowe sterylne obłożenia dla urologii
Zakres nr 18 Jednorazowe sterylne obłożenia dla urologii endoskopowej
Zakres nr 19 Jednorazowe sterylne zestawy dla ginekologii i położnictwa
Zakres nr 20 Jednorazowe sterylne obłożenia do cięć cesarskich
Zakres nr 21 Jednorazowe sterylne obłożenia pola operacyjnego dla otolaryngologii
Zakres nr 22 Jednorazowe sterylne obłożenia do rozruszników
Zakres nr 23 Sterylne jednorazowe obłożenia do zabiegów angiografii
Zakres nr 24 Jednorazowe sterylne obłożenia pola operacyjnego uniwersalne
Zakres nr 25 Sterylne jednorazowe obłożenia do laparoskopii
Zakres nr 26 Sterylne jednorazowe obłożenia do operacji tarczycy
Zakres nr 27 Materiały wysokochłonne na blok operacyjny
Zakres nr 28 Zestaw obłożeń do operacji Brzuszno-Kroczowych jednorazowe sterylne
Zakres nr 29 Zestawy sterylne jednorazowe
Zakres nr 30 Szczoteczki do mycia
Zakres nr 31 Akcesoria bezpieczne
Zakres nr 32 Osłonki foliowe sterylne jednorazowe
Zakres nr 33 Jednorazowa sterylna osłona na ramię C
Zakres nr 34 Spodenki do kolonoskopii
Zakres nr 35 Pokrowiec na zwłoki
Zakres nr 36 Odzież operacyjna wielokrotnego użytku niepyląca zielona
Zakres nr 37 Odzież operacyjna wielokrotnego użytku niepyląca niebieska
Zakres nr 38 Odzież operacyjna wielokrotnego użytku niepyląca popielata lub żółta.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: 1
1)
Krótki opis
Zakres 1(1) asortyment włókninowy, jednorazowy, niesterylny.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane j.m. Ilość na 12 miesięcy
1 Prześcieradło nie sterylne o wymiarach min. 140cm x 200cm szt. 30000
2 Prześcieradło nie sterylne o wymiarach min. 160cm x 200cm szt. 25000
3 Pościel nie sterylna jednorazowa w składzie: prześcieradło o wymiarach min. 140cm x 200cm, poszwa o wymiarach min. 160cm x 200cm, poszewka o wymiarach min. 70cm x 80cm szt. 16000
4 Jednorazowa higieniczna koszula dla pacjenta wykonana z włókniny PP 45g/m2. W kolorze jasnym, nieprzeźroczysta. Długość koszuli min. 115cm szt. 3000
5 Ubranie jednorazowe chirurgiczne z włókniny n/sterylne męskie w rozmiarze XL, XXL szt. 800
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zakres 2 (2) jednorazowe akcesoria sterylne
1)
Krótki opis
1 Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny sterylny, jednorazowy, o wymiarach 80cm x 140cm (+/- 3cm) szt. 1500
2 Pokrowiec na kamerę, sterylny, jednorazowy, foliowy, o wym. min. 16cm x 240cm szt. 3500
3 Serweta sterylna, jednorazowa, do wkłuć centralnych i znieczuleń o wymiarach min. 45cm x 75cm z otworem przylepnym 6cm x 8cm (+/- 1cm), szt. 4300
4 Dwukomorowa sterylna, jednorazowa, samoprzylepna kieszeń, na ssak i koagulację szt. 2000
5 Serweta sterylna, jednorazowa, przylepna o wymiarze 100cm x 85cm (+/- 3cm). szt. 2500
6 Serweta sterylna, jednorazowa, na stolik instrumentariuszki o wymiarach 200cm x150cm +- 5cm szt. 600
7 Serweta sterylna, jednorazowa, na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100cm x140cm +- 3cm szt. 2500
8 Serweta sterylna, jednorazowa, o wymiarach 200cm x150cm +- 5cm z otworem samoprzylepnym 6cm x 8cm +- 1cm. szt. 500
9 Serweta sterylna, jednorazowa, o wymiarach 100cm x140cm +- 3cm z otworem samoprzylepnym 6cm x 8cm (+/- 1cm) umieszczonym nie centralnie szt. 4100
10 Serweta okulistyczna sterylna, jednorazowa, o wymiarach 100 cm x 160cm +- 3cm z przylepnym otworem z foli przeźroczystej o wymiarach 10cm x 10cm +- 1cm i kieszenią foliową zbiornik na płyny szt. 2000
11 Serweta okulistyczna , sterylna, jednorazowa, o wymiarach 60cm x 90 +- 1cm cm z przylepnym otworem z foli przeźroczystej o wymiarach 5cm x 7,5cm i kieszenią foliową zbiornik na płyny. szt. 400
12 Serweta chirurgiczna o wymiarach min. 150cm x 200cm z otworem przylepnym U o wymiarach min. 8,5cm x 100cm, szt. 100
13 Serweta chirurgiczna o wymiarach 150cm x 200cm (+/- 5cm) z otworem przylepnym U o wymiarach min. 6cm x 40cm szt. 100
14 Taśma samoprzylepna sterylna o wymiarze min. 9cm x 49cm szt. 600
15 Osłona fizelinowa na szyję zapinana na rzep szt. 2000
16 Serweta nieprzylepna o wymiarach: 75cm x 75cm (+/- 3cm) szt. 500
17 Serweta z przylepnym otworem umieszczonym centralnie o wymiarach: 75cm x 75cm (+/- 3cm) szt. 500
18 Serweta z otworem przylepnym o śr. 7cm (+/- 1cm) o wymiarach 70cm x 150cm (+/- 3m) szt. 200
19 Podłokietnik jałowy na fotel operatora o szerokości 34cm (+/- 2cm) i długości 80cm (+/- 2cm) op. a2 szt. kpl. 500
20 Zarękawki jałowe z laminatu jednorazowego uzytku szt. 500
21 Pokrowce na słuchawki na uszy używane przy badaniu rezonansem magnetycznym, średnica słuchawki 12cm. Wyrób niesterylny. szt. 10000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Wysokochłonna serweta niesterylna
1)
Krótki opis
1 Wysokochłonna serweta chirurgiczna, wykonana z niepylącej tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności minimum 160procent i gramaturze minimum 280g/m2, o wymiarach min. 150cm x 200cm. szt. 200.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Prześcieradła włókninowe nie sterylne
1)
Krótki opis
1 Prześcieradło nie sterylne włókninowe nieprzeźroczyste o gramaturze nie mniej niż 45gm2 o wymiarach: nie mniej niż 140cm x 200 cm szt. 2600.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęciarealizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Podkład chłonny niesterylny
1)
Krótki opis
1 Jednorazowy, podkład chłonący wilgoć z wkładem żelowym, pełnobarierowy, przepuszczalny dla powietrza, pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, ograniczający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw. Rozmiar minimum 60cm x 90cm szt. 2100
2 Jednorazowy, podkład chłonący wilgoć z wkładem żelowym, pełnobarierowy, przepuszczalny dla powietrza, pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, ograniczający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw. Rozmiar minimalny 40cm x 60cm szt. 1900
3 Jednorazowy hipoalergiczny czepek z szamponem do bezwodnego mycia głowy- myjący krew jodynę,żel po użyciu elektrod oraz inne zanieczyszczenia nie wymagający zwilzenia i spłukiwania szt. 600.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Maski chirurgiczne do zabiegów implantowania
1)
Krótki opis
1 Maska chirurgiczna, jednorazowa dla osób z zarostem i noszących okulary z trokami, hipoalergiczna, będąca wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93, o efektywności filtracji równej 89% lub wyższej, opory oddechowe < 5,0, odporna na przesiąkanie, zgodna z normą PN EN 14 683 typ II R szt. 8000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Maski chirurgiczne do zabiegów operacyjnych
1)
Krótki opis
1 Maska chirurgiczna trójwarstwowa z trokami, jednorazowa, będąca wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93, o efektywności filtracji równej 89% lub wyższej, opory oddechowe < 3,0 zgodna z normą PN EN 14 683, typ II. szt. 60000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Maski chirurgiczne do zabiegów operacyjnych z osłoną na oczy
1)
Krótki opis
1 Maska chirurgiczna z osłoną na oczy, z trokami, jednorazowa, będąca wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93, o efektywności filtracji równej 89% lub wyższej, opory oddechowe < 3,0 zgodna z normą PN EN 14 683, typ II z osłoną antyrefleksyjną na twarz i oczy, zapobiegającą parowaniu szt. 1000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Maski z filtrem
1)
Krótki opis
1 Maska z filtrem FFP3 z częścią nosową regulowaną posiadająca zawór wydechowy, certyfikowana jako środek ochrony indywidualnej szt. 700.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Fartuchy chirurgiczne sterylne, jednorazowe
1)
Krótki opis
1 Fartuch chirurgiczny barierowy sterylny wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m² ze wzmocnieniami wykonanymi z włókniny o gramaturze min. 45g/m2, Rękawy fartucha klejone albo łączone szwami ultradźwiękowymi na całej długości zakończone poliestrowym niepylącym mankietem. Zapięcie pod szyją na rzep o dużym zakresie regulacji Odporność na penetrację płynów szczególnie w obszarze wzmocnień min. 200 cmH2O Rozmiar L, XL, XXL szt. 10000
2 Fartuch chirurgiczny sterylny wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m². Rękawy fartucha klejone albo łączone szwami ultradźwiękowymi na całej długości zakończone poliestrowym niepylącym mankietem. Zapięcie pod szyją na rzep o dużym zakresie regulacji. Rozmiar L, XL, XXL szt. 6000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Zestaw obłożeń i fartuchów do długich zabiegów
1)
Krótki opis
1 Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy i oddychający na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 80 g/m2. Łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony poliestrowym mankietem. Wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 170 cm H2O na całej powierzchni. Rozmiar: L, XL szt. 100
2 "Sterylne obłożenie uniwersalne do długich zabiegów, obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu, 3 - warstwowego, o gramaturze min. 65 g/m2, wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 200 kPa, zdolności absorbcjnej powyżej 400%, na całej powierzchni okrywającej pacjenta Skład minimalny: 1. Serweta na stolik narzędziowy 140cm x190 cm - 1 szt.
2. Serweta na stolik Mayo 80cm x142 cm - 1 szt.
3. Serweta boczna 75cm x 98 cm, przylepna - 2 szt.
4. Serweta dolna 196cm x 200cm, przylepna - 1 szt.
5. Serweta górna 160cm x 260cm, przylepna - 1 szt.
6. Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5cm x 13cm - 1 szt.
7. Ręcznik chłonny 20cm x 30cm - 4 szt." zest. 300
3 Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2, posiadający dodatkowe polietylenowe wzmocnienia w przedniej części fartucha i rękawach oraz o następujących właściwościach fizycznych: dla obszaru wzmocnionego - penetracja wody min. 400 cm H2O. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem. Rozmiary: M,L,XL,XLL szt. 600.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Fartuch niesterylny
1)
Krótki opis
1 Fartuch niesterylny ochronny jednorazowego użytku z włókniny, długi rękaw szt. 10000
2 Fartuch niesterylny ochronny wzmocniony jednorazowego użytku z włókniny, długi rękaw, o gramaturze min. 40 g/m² szt. 3000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Jednorazowe czepki dla pacjenta
1)
Krótki opis
1 Czepek chirurgiczny z gumką jednorazowego użytku z włókniny nie sterylny dla pacjenta szt. 19000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Czepek chirurgiczny do zabiegów operacyjnych
1)
Krótki opis
1 Czepek chirurgiczny jednorazowy, męski z wstawka chłonącą pot w obrębie czoła, bez gumki w części przedniej, bezlateksowy szt. 20000
2 Czepek chirurgiczny jednorazowy, damski z wstawka chłonącą pot w obrębie czoła, bez gumki w części przednie, bezlateksowy szt. 40000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Jednorazowe, sterylne obłożenia pola operacyjnego dla neurochirurgii
1)
Krótki opis
1 "Zestaw operacyjny do kraniotomi, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 200cm x 280cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach: nie mniej niż 22cm x 22cm, worek do odprowadzania płynów oraz organizatory przewodów obłożenie wykonane z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 100 g/m2 i nieprzemakalności min. 980 cm/H2O
2. Serwety na stolik instrumentariuszki o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 200cm - 1 szt.
3. Serwety o wymiarach: nie mniej niż 45cm x 60cm wykonany z laminatu czterowarstwowego o strukturze plastra miodu, o gramaturze min. 100 g/m2 – nie miej niż 2 szt.
4. Serweta na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 140 cm - 1szt.
5. Ręczniki chłonne
6. Taśma samoprzylepna dostosowana do zestawu" zest. 280.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Jednorazowe, sterylne obłożenia pola operacyjnego dla ortopedii
1)
Krótki opis
1 "Zestaw operacyjny do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego, sterylny o minimalnym składzie:
1. Serweta główna U-kształtna o wymiarach: nie mniej niż 200cm x 250cm. Otwór o wymiarach: nie mniej niż 8cm x 85cm otoczony taśma samoprzylepną - 1 szt. z zintegrowanymi organizatorami przewodów. Wykonana z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 100 g/m2 i nieprzemakalności min. 980 cm H2O
2. Serweta z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 160cm x 300cm zintegrowana z organizatorami przewodów – 1 szt. Wykonana z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 100 g/m2
3. Serweta samoprzylepna 150cm x 200 cm – 1 szt.
4. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 140cm - 1szt.
5. Osłona na kończynę, sterylna o wymiarach: nie mniej niż 35cm x 120cm - 1szt.
6. Ściereczki chłonne
7. Taśmy samoprzylepne – nie miej niż 2 szt.
8. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 140cm x 190cm - 1 szt.zest. 400
2 Zestaw operacyjny do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego II, sterylny o minimalnym składzie:
1. Serweta główna min. 300cm x 380cm z elastycznym mankietem o średnicy 1 cm torbami po obu stronach oraz uchwytem przewodów i drenów. Serweta wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 100 g/m2.
2.Osłona na stolik Mayo min 80cm x 140cm – 1 szt.
3. Osłona na kończyny min. 35cm x 120 cm
4. Taśma operacyjna – 2 szt.
5. Ręczniki
6. Serweta na stolik narzędziowy min. 140cm x 190cm zest. 50
3 "Zestaw operacyjny do zabiegów artroskopii stawu kolanowego, sterylny, o minimalnym składzie:.
1. Serweta główna o wymiarach: nie mniej niż 200cm x 320cm z otworem 6cm x 8cm wykonanym z neopranu - 1 szt. Wykonana z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 100 g/m2 i nieprzemakalności min. 980 cmH2O
2. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 140cm - 1szt.
3. Osłona na kończynę, sterylna o wymiarach: nie mniej niż 35cm x 80cm -1szt.
4. Ściereczki chłonne
5. Taśmy samoprzylepne – nie niej niż 2 szt.
6. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 190cm - 1 szt." zest. 350
4 "Sterylny zestaw serwet do zabiegów ACL stawu kolanowego, sterylny, o minimalnym składzie:.
1. Serweta główna, o wymiarach: nie mniej niż 200cm x 300cm, wyposażona w: samozamykający się płat z otworem o średnicy nie mniejszej niż 6cm x 8 cm oraz zintegrowany z serwetą główną worek przechwytujący płyny i organizatory przewodów. Serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 100 g/m2 i nieprzemakalności min. 980 cm H2O - 1 szt.
2. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 140cm - 1szt
3. Osłona na kończynę, sterylna o wymiarach: nie mniej niż 33cm x 80cm - 1szt.
4. Ściereczki chłonne
5. Taśmy samoprzylepne – nie niej niż 2 szt.
6. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 190cm - 1 szt." zest. 100
5 "Zestaw serwet do zabiegów artroskopii stawu barkowego, sterylny o minimalnym składzie:.
1. Serweta główna o wymiarach: nie mniej niż 200cm x 260cm, z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach nie miej niż 8cm x 80cm wykończona taśmą samoprzylepną. Wykonana z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 100 g/m2 i nieprzemakalności min. 980 cm H2O – 1 szt.
2. Osłona na kończynę, sterylna o wymiarach: nie mniej niż 33cm x 80cm - 1 szt.
3. Taśmy samoprzylepne – nie mniej niż 1 szt.
4. Serweta z taśma samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 180cm – 1 szt.
5. Ścierki chłonne
6. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 140cm x 190cm -1 szt.
7. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 140cm - 1szt." zest. 5
6 "Zestaw do operacji kończyny górnej, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta o wymiarach nie mniejszych niż 200cm x 320cm i otworem elastycznym na kończynę o wymiarach 6cm x 8cm wykonana z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 100 g/m2 i nieprzemakalności min. 980 cm H2O - 1szt.
2. Serweta na stół do instrumentowania o wymiarach min. 150cm x 190cm.- 1szt.
3. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 140cm - 1szt.
4. Ścierki chłonne
5. Taśmy samoprzylepne
6. Pokrowiec na kończynę górną pacjenta." zest. 100
7 "Zestaw do operacji dłoni/stopy
1. Serweta z elastycznym otworem na dłoń lub stopę i wymiarach nie mniej niż 200cm x 320cm -1 szt.
2. Serweta na stół do instrumentowania o wymiarach nie mniejszych niż: 140cm x190cm - 1szt.
3. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 140cm - 1szt.
4. Ścierki chłonne" zest. 100.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Jednorazowe, sterylne obłożenia dla urologii
1)
Krótki opis
1 "Zestaw serwet do zabiegów urologicznych PCNL, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta główna o wymiarach: nie mniej niż 180cm x 300cm w części centralnej wyposażona w otwór o wymiarach: nie mniejszych niż 20cm x 23cm otoczony taśma samoprzylepną, zintegrowany bezpośrednio z długim workiem z usztywnionym brzegiem przeznaczonym do przechwytywania płynów. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram. 60 g/m2 – 1szt.
2. Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach: nie mniej niż 100cm x 150cm - 1 szt." zest. 150
2 "Zestaw do cystoskopii
1. Serweta z otworem przylepnym średnicy nie mniej niż 7cm umieszczonym nie centralnie o wymiarach nie mniej niż 100cm x 150cm - 1szt.
2. Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach: nie mniej niż 100cm x 150cm - 1 szt.
3. Osłony na kończyny - 2 szt." zest. 300.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Jednorazowe, sterylne obłożenia dla urologii endoskopowej
1)
Krótki opis
1 "Zestaw serwet do zabiegów urologicznych TURT, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta główna o minimalnych wymiarach 185cm x 260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna: okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7cm x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec - 1 szt.
2. Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9cm x 50cm - 1 szt.
3. Ręczniki celulozowe 30cm x 40cm wzmocnione syntetyczną siatką - 2 szt.
4. Rurka drenowa o dł,min. 1,5m - 1 szt.
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140cm x 190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. powierzchni 75cm x 190cm. zest 700.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Jednorazowe, sterylne zestawy dla ginekologii i położnictwa
1)
Krótki opis
1. Serweta pod pośladki ze zbiornikiem na płyny i materiał opatrunkowy w przedniej części zbiornika o wymiarach: nie mniej niż 85 cm x 105 cm z możliwością ukształtowania kieszeni na płyny.- po 1 szt. szt. 500
2. "Zestaw porodowy w składzie:
1. Serweta o wymiarach nie mniej niż 150cmx 90 cm.- 1 szt.
2. podkład chłonny o wymiarach min. 90cm x 60cm.- 1 szt.
3. Serweta do osuszenia noworodka - 1 szt.
4. Kocyk bawełniany – 1szt
5. Czapeczka bawełniana – 1 szt zest. 900
3 Zestaw operacyjny do operacji krocza, sterylny, o minimalnym składzie:
Serweta główna o wymiarach:nie mniej niż 75 cm x 120 cm
2. Wyposażona w przesłonę o wymiarach nie mniej niż 8cm x12 cm i taśmą samoprzylepną - 1 szt.
3. Serweta o wymiarach: nie mniej niż 75 cm x 90 cm" zest. 100.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Jednorazowe, sterylne obłożenia do cięć cesarskich
1)
Krótki opis
1 Zestaw operacyjny do cięcia cesarskiego, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 140cm - 1szt.
2. Serweta główna o min. wymiarach 250cm x 300cm, z przylepnym oknem otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wymiarach 80cm x 80cm, z 2. zaworami i kształtownikiem
3. Owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90cm x 100cm - 1szt.
4. Taśma samoprzylepna 9cm x 49cm - 1 szt.
5. ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką - 2 szt.
Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140cm x 190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75cm x 190cm" zest. 500.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Jednorazowe, strylne obłożenia pola operacyjnego dla otolaryngologii
1)
Krótki opis
1 "Zestaw operacyjny laryngologiczny, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna o wymiarach nie mniej niż 200cm x 280cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 15cm. Obłożenie wykonane z włókniny trójwarstwowej o gramaturze 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze min. 100 g/m2
2. Serweta na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 140 cm - 1szt. 3. Serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cm x 190cm – 1szt.
4. Taśma samoprzylepna – 1szt.
5. Ręczniki chłonne - 2 szt." zest. 300.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Jednorazowe, sterylne obłożenia do rozruszników
1)
Krótki opis
1 "Zestaw operacyjny do rozruszników, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta o wymiarach nie mniej niż:180cm x 300 cm, serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12 cm x15 cm wypełnione folią chirurgiczną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 50cm x 80cm - 1 szt
2. Ręczniki chłonne 2 szt.
3. Osłona na ekran radiologiczny 80 - 1 szt.
4. Serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach min.150cm x 180cm - 1 szt. zest. 700.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Sterylne, jednorazowe obłożenia do zabiegów angiografii
1)
Krótki opis
1 "Zestaw operacyjny do angiografii , sterylny, o minimalnym składzie:
Obłożenia sterylne do angiografii:
Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 100cm x 150cm - 1 szt.
Serweta o wymiarach; nie mniej niż 180 cm 220 cm z dwoma przylepnymi otworami – 1 szt.
Osłona na aparaturę o średnicy nie mniejszej niż Ø80 cm -1 szt." zest. 150.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Jednorazowe, sterylne obłożenia pola operacyjnego uniwersalne
1)
Krótki opis
1 "Zestaw operacyjny uniwersalny, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 200cm - 1 szt.
2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 75cm x 90cm - 2 szt.
3. Serweta z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 240cm – 1 szt.
4. Pokrowiec na stolik Mayo nieprzemakalny z włókniny o wymiarach:nie mniej niż 80cm x 140cm - 1szt.
5. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 200cm - 1szt.
6. Ręczniki chłonne 2 szt.
7. Taśma samoprzylepna dostosowana na zestawu
Obłożenie wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2 i nieprzemakalności min. 980 cm H2O" zest. 3000
2 "Zestaw operacyjny uniwersalny oddychający II, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 160cm x 180cm serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej wykonanej z laminatu o gramaturze min. 100 g/m2 i nieprzemakalności min. 980 cm H2O - 1 szt.
2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 80cm x 90cm - 2 szt. Wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 100 g/m2
3. Serweta z taśmą samoprzylepną o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 240cm serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 50 g/m2 oraz warstwy chłonnej wykonanej z laminatu o gramaturze min. 100 g/m2 - 1 szt.
4. Pokrowiec na stolik Mayo o 80cm x 140cm - 1szt.
5. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 190cm - 1szt.
6. Ręczniki chłonne 4 szt.
7. Taśma samoprzylepna dostosowana na zestawu" zest. 2400
3 "Zestaw uniwersalny dziecięcy III, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta z regulowanym otworem max. 10 cm o wymiarach 150cm x 120 cm, taśma samoprzylepna w serwecie szerokość max. 3,5cm – 2 szt. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram. 60 g/m2 i nieprzemakalności min. 980 cm/H2O
2. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach: nie mniej niż 150cm x 190cm - 1szt.
3. Pokrowiec na stolik Mayo o 80cm x 140cm - 1szt
4. Taśma samoprzylepna min. 9cm x 49cm" szt. 600.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Sterylne jednorazowe obłożenia do laparoskopii
1)
Krótki opis
1 Zestaw do laparoskopii o minimalnym składzie : serweta na stolik Mayo min. 80x140 cm , serweta na stolik instrumentariuszki min 150x190 cm, serweta do laparoskopii o rozmiarze min 260x310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne , z otworem w okolicy jamy brzusznej o rozmiarze 35x37 cm otoczonym folią operacyjną z dwoma dwukomorowymi torbami na narzędzia z osłoną podpórek na kończyny górne, ze zintegrowanymi uchwytami mocującymi do przewodów i drenów. Dwa ręczniki , serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2. zest. 100.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Sterylne, jednorazowe obłożenia do operacji tarczycy
1)
Krótki opis
1 "Zestaw do operacji tarczycy. Obszar pokrywający pacjenta wykonany z laminatu 3-warstwowego o gramaturze min. 65g/m2 , wodoszczelności powyżej 200cm H2O, wytrzymały na rozerwanie na mokro i na sucho powyżej 200kPa, o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna z obłożeniem ramion stołu o wymiarach: nie mniej niż 190/260 cm x 300 cm - 1 szt. Z przylepnym otworem w kształcie rombu 13cm x 13cm i wzmocnieniem chłonnym, ze zintegrowana matą antypoślizgową na narzędzia
2. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 140cm x 190cm - 1szt.
3. 3 podwójne uchwyty na przewody" zest. 200.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Materiały wysokochłonne na blok operacyjny
1)
Krótki opis
1 "Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia. Wymiary prześcieradła 100cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) Powierzchnia gładka lub pikowana– nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 3500ml.
Warstwa chłonna o długości minimum 220cm. szt. 2000
2 Mata na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81cm na 121cm. szt. 400
3 Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości min. 76cm x 33cm. Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. szt. 2000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Zestaw obłożeń do operacji brzuszno–kroczowych jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
1 Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych trzywarstwowy o minimalnym składzie:
1. Serweta operacyjna zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny, z otworem w okolicy jamy brzusznej min 25cmx 30cm, otoczonym folią, z otworem w okolicy krocza 10cmx15cm z zabezpieczeniem w postaci klapki, o wymiarach minimum 240cm x 280cm - 1 szt.serweta główna wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze min. 55 g na m2, oraz posiada wzmocnienia w obszarze pola operacyjnego o gramaturze min 110 g na m2
2. Pokrowiec na stolik Mayo wymiarach min.80cm x 140cm - 1szt
3. Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min. 150cm x 290cm - 1szt.
4. Ręczniki chłonne - min. 2 szt. zest. 50.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Zestawy sterylne jednorazowe
1)
Krótki opis
1 "Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego o minimalnym składzie:
Twardy pojemnik - 1 szt.
Tupfer kula 20cm x 20cm- 7szt.
Korcang plastikowy min. 24cm – 1 szt." zest. 6000
2 Zestaw do wkłuć centralnych, sterylny, o minimalnym składzie:
1. Serweta o wymiarach min. 50cm x 80cm – 1 szt.
2. Serweta z regulowanym otworem samoprzylepnym 50cm x 80cm – 2 szt. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego.
3. Imadło metalowe min 14 cm – 1 szt.
4. Gąbka do mycia pola – 2 szt.
5. Strzykawka 5 ml – 1 szt.
6. Strzykawka 10 ml – 1 szt.
7. Igła 1,2 – 1 szt.
8. Igła 0,5 – 1 szt.
9. Pęseta metalowa - 1 szt.
10. Skalpel bezpieczny 11 – 1 szt. zest. 350.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Szczoteczki do mycia
1)
Krótki opis
1 Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką, nasączoną 4proc. roztworem glukonianu chlorheksydyny szt. 500
2 Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z gąbką, szt. 300.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Akcesoria bezpieczne
1)
Krótki opis
1 Sterylny, wysuwany skalpel jednorazowy z plastikową rączką. Umożliwiający całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępny z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 10, 11P, 15. szt. 1000
2 Sterylny, wysuwany skalpel jednorazowy z plastikową rączką. Umożliwiający całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępny z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 20, 21, 22, 23, 24, 25A. szt. 3000
3 Sterylny jednorazowy przyrząd do zdejmowania ostrzy chirurgicznych. Pozwala na łatwe i bezpieczne usuwanie wszystkich rozmiarów ostrzy o mocowaniach nr 3 i 4. szt. 2000
4 Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie taśmy przylepne o szerokości 2,5cm, w kontrastowym kolorze , rozmiar min. 25cm x 40cm. szt. 2000
5 Sterylne, jednorazowe, w kontrastowym kolorze, pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka. szt. 2000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Osłonki foliowe sterylne jednorazowe
1)
Krótki opis
1 Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 15 cm na 61cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20g szt. 100
2 Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 13 cm na 122cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20g szt. 100
3 Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 15 cm na 244cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20g szt. 50
4 Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa, wysokiej jakości osłona na mikroskop Zeiss. Do zastosowania w mikroskopie z jednym, dwoma lub trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm na 267cm. Soczewka płaska, o średnicy 65mm o dobrych właściwościach optycznych z materiału nietłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. szt. 80
5 osłona na kamere pozwalająca na wielokrotną wymiane optyki bez przerywania pola sterylnego. Produkt ze sztywnym zakończeniem. Całkowicie zabezpieczający produkt przed zalaniem. Min 18 cm x 240 cm. szt. 500.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Jednorazowa, sterylna osłona na ramię C
1)
Krótki opis
1 Jednorazowa sterylna osłona na ramie C. Wymiary 230cm x 104cm. Produkt posiadający rozcięcie ułatwiające zakładanie o długości minimum 135cm. szt. 100
2 Sterylna, jednorazowa osłona na sprzęt medyczny ściągnięta elastyczną gumką. Rozmiar 100cm +/- 2cm. szt. 2500.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Spodenki do kolonoskopii
1)
Krótki opis
1 Spodenki z włókniny, krótkie, nie sterylne, z otworem do kolonoskopii majtki w dwóch rozmiarach szt. 2000
2 Ochraniacze na stopy dla pacjentów włókninowe, antypoślizgowe, rozmiar uniwersalny. szt. 2000.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Pokrowiec na zwłoki
1)
Krótki opis
1 Pokrowiec na zwłoki z włókniny, na troki, kolor czarny rozmiar: 220cm x 190cm szt. 920.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Odzież operacyjna wielokrotnego użytku niepyląca, zielona
1)
Krótki opis
1 "Sukienka wielokrotnego użytku wykonana z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, gramatura maksimum 125g/m2, zawartość bawełny minimum 60%. Ubranie w pełni zgodne z normą PN-EN 13795.
Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniają łatwą identyfikację rozmiaru.
Dekolt w serek, dwie kieszenie na wysokości bioder, jedna na wysokości klatki piersiowej. Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL" szt. 80
2 "Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, gramatura maksimum 125g/m2, zawartość bawełny minimum 60%. Ubranie w pełni zgodne z normą PN-EN 13795. Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniają łatwą identyfikację rozmiaru.
Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, 3 kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki. Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL" szt. 100.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Odzież operacyjna wielokrotnego użytku niepyląca, niebieska
1)
Krótki opis
1 "Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze max 120g/m2 . Poziom przepuszczalności powietrza minimum 55cm3/cm2s.
Ubranie zgodne z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych.
Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniające łatwą identyfikację rozmiaru.
Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, 3 kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.
Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL" szt. 50.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Odzież operacyjna wielokrotnego użytku niepyląca, popielata lub żółta
1)
Krótki opis
1 "Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze max 120g/m2 . Poziom przepuszczalności powietrza minimum 55cm3/cm2s.
Ubranie zgodne z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych.
Lamówka szyjna oraz troki w różnych kolorach zapewniające łatwą identyfikację rozmiaru. Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.
Rozmiar: S, M, L ,XL, XXL, XXXL" szt. 20.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 20 921 PLN. lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium
1. 2 509 PLN
2. 2 092 PLN
3. 260 PLN
4 104 PLN
5 536 PLN
6 144 PLN
7 144 PLN
8 11 PLN
9 112 PLN
10 2 144 PLN
11 430 PLN
12 360 PLN
13 42 PLN
14 240 PLN
15 358 PLN
16 1 038 PLN
17 228 PLN
18 654 PLN
19 366 PLN
20 374 PLN
21 210 PLN
22 420 PLN
23 87 PLN
24 3 576 PLN
25 124 PLN
26 160 PLN
27 920 PLN
28 55 PLN
29 1 029 PLN
30 24 PLN
31 1 120 PLN
32 288 PLN
33 222 PLN
34 58 PLN
35 44 PLN
36 326 PLN
37 80 PLN
38 32 PLN.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. materiały informacyjne, katalogi oferowanego asortymentu zawierające dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ,
10) Oświadczenie, że Wykonawca posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. posiadają certyfikaty jakości CE, deklaracje zgodności i inne wymagane prawem certyfikaty potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4.1a)b)c) SIWZ. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.)
a) oświadczenie oferenta o prowadzeniu zwalidowania procesu sterylizacji dla oferowanego wyrobu – dotyczy zakresu: 2 (poz.1-14;16-20);10;11;15- 26;28;29;31-33.
b) oświadczenie oferenta potwierdzające zgodność użytych materiałów z normą:
PN-EN13795 1-3 dla użytych materiałów – dotyczy zakresu:2 (poz.1-14;16-20);10;11;15-26;28;29
c) oświadczenie oferenta potwierdzające zgodność użytych materiałów z normą:
PN-EN14 683 dla użytych materiałów – dotyczy zakresu:6-8
11) Karta techniczna tkaniny, technologia prania konserwacji/sterylizacji dotyczy zakresów 36,37,38
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
13) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
123
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.11.2014 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 28.11.2014 - 11:00
Miejscowość:
W Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna Nr 42.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy :
a) numeru katalogowego produktu,
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
Warszawa
POLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.10.2014

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-10-18 (0141018162431-specyfikacja 123.doc)
Załącznik - 2014-10-18 (0141018162441-opis przedmiotu zamowienia zal 1b.ods)
Załącznik - 2014-11-20 (0141120094846-odpowiedzi na pytania z dnia 06.11.2014.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-11-04
Odpowiedź:dodano: 2014-11-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 30.10.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/4938/2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 22.10.2014r, zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zakresu nr 1 poz.1 prześcieradła o wymiarowaniu 130x200cm?
Odpowiedź: Nie.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zakresu nr 1 poz.2 prześcieradła o wymiarowaniu 150x200cm?
Odpowiedź: Nie.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zakresu nr 1 poz.3 pościeli z poszwą o wymiarowaniu 150x200cm?
Odpowiedź: Nie.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zakresu nr 1 poz.4 koszuli z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź: Nie.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zakresu nr 1 poz.4 koszuli w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Tak.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-07
Odpowiedź:dodano: 2014-11-07
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 06.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/5007/2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 05.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1, 4, 5
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego opóźnienie dotyczy.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

4. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

5. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia w ramach którego dostarczono wadliwe produkty.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-07
Odpowiedź:dodano: 2014-11-07
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 06.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/5007/2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 30.10.2014r, zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – dotyczy zakresu nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zgodnych z SIWZ o odporności na penetrację płynów 100cm H20?
Odpowiedź: Nie.


Pytanie 2 – dotyczy zakresu nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego w składzie:

• 4 ręczniki do rąk
• 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
• 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
• 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)


Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen
Gramatura w części podstawowej 60g/m2
Odpowiedź: Nie.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-20
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/5188 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 04.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:

Pakiet 29
Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:
- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 19.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/ 5189 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 05.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którym serweta okrywająca pacjenta jest wykonana z chłonnego trójwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O) serweta w każdym miejscu spełnienia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia, dodatkowo serwety są miękkie a dzięki trzeciej chłonnej spodniej warstwie polipropylenowej zapewniają większy komfort dopasowania i ułożenia serwet na pacjencie, skład zestawu:
- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm
-1 serweta do ENT z trilaminatu 221x240 cm, przylepne oko o średnicy 12 cm
-1 przeźroczysta taśma lepna 8x40cm
-1 ręcznik chłonny 30x20 cm rozłożony
1-serweta na stolik Mayo z folii PE 80x142 cm, sterylna, pakowana osobno
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którym serweta okrywająca pacjenta jest wykonana z chłonnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 66 g/m2oraz warstwy chłonnej o gramaturze 144g/m2
-1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm
-1 serweta z trilaminatu 196x270cm, wzmocnienie 51x65 cm, owalne przylepne okno 7x12cm,1 rzep Velcro
1-folia operacyjna 13x17cm
-2 ręczniki chłonne 30x20cm rozłożone
-1 serweta na stolik Mayo z foli PE 80x142 cm, sterylna, opakowana osobno
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający opisał obłożenia jako trójwarstwowe z włókniny.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech – Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/ 5184 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 04.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:

Pakiet 20, poz 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia z taśma samoprzylepną o wymiarach 9cmx50cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 25, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:
Jałowy zestaw do laparoskopii II (pozycja litotomijna) - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O.
Skład :
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 serweta o min. wymiarach 260x300cm z przylepnym oknem 28x30x24cm, ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema przezroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw musi być zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące zapisów umowy:
1. Prosimy o dodanie do § 2 ust. 5 projektu umowy następującego zapisu:
"Zmniejszenie ilości zamawianych towarów nie będzie większe niż 20% wartości umowy". Chcemy podkreślić, że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że warunkiem możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa zmniejszenia ilości zamówienia jest dokładne określenie części zamówienia, która na pewno zostanie zrealizowana.
Brak takiego określenia może spowodować naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który wymaga, żeby przedmiot zamówienia był opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Ponadto brak określenia powoduje, że Wykonawca pozostaje w niepewności co do zakresu, jaki uda się zrealizować, może przyczynić się do utrudnienia kalkulacji ceny, a także sprawia, że całe ryzyko gospodarcze kontraktu zostaje przerzucone na Wykonawcę.
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian, Zamawiający z należyta starannością oszacował ilości roczne.
2. Prosimy o modyfikację zapisu § 2 ust. 4 lit. a projektu umowy poprzez zastąpienie zwrotu: "jednakże zmiana w tym zakresie obowiązuje dopiero po podpisaniu aneksu" zwrotem: "w takim przypadku zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu."
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 3 ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 4 ust. 1 oraz ust. 5. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/ 5185 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 04.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zakresu nr 1 poz. 4 koszuli o długości min. 110 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający określił długość w SIWZ.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/ 5186 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 05.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:

Zakres nr 4, poz. 1,2

Prosimy o dopuszczenie fartuchów operacyjnych wykonanych z włókniny SMMS, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe fartuchów oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala. Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.
Zadaniem normy jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony personelu, jak również pacjentów poprzez stosowanie do produkcji obłożeń i fartuchów chirurgicznych oraz odzieży operacyjnej materiałów barierowych. Norma określa dwa poziomy barierowości: pierwszym z nich jest barierowość wymagana dla zabiegów standardowego ryzyka, drugim barierowość wymagana dla zabiegów wysokiego ryzyka.

Odpowiedź: Zakres nr 4 dotyczy prześcieradeł, a nie fartuchów.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/ 5187 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 04.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:

1. Zakres nr 28 – Czy zamawiający miał na myśli aby serweta operacyjna wykonana była z włókniny 3-warstwowej o gramaturze 112,5g/m2 w obszarze pola operacyjnego i w pozostałej części z włókniny 2-warstwowej o gramaturze 57,5 g/m2 oraz otwór brzuszny otoczony był taśma przylepną a nie folią?
Czy serweta na stolik narzędziowy może mieć wymiary 150x190cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
2. Zakresy nr 7 i 8 – Norma 14 683 określająca wymogi odnoszące się do masek chirurgicznych podaje różnice ciśnień określane w Pa w celu pomiaru oporów oddechowych. Prosimy o dopuszczenie masek, w których parametr ten wynosi :
w przypadku zakresu 7 - <29,4 Pa, w przypadku zakresu 8 - <49,0 Pa, co w pełni spełnia wymogi obowiązującej w tym zakresie normy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że oferowane parametry nie są gorsze od opisanych w SIWZ.
3. Zakres nr 8 – Czy można zaoferować maskę typ IIR tj. maskę odporną na przesiąkanie, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/5190 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 04.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:


Zakres 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej z osłoną na oczy typ II R o efektywności filtracyjnej ≥98%, opory oddechowe <5,0 spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Nie , zbyt duże opory.
Zakres 10 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych ze wzmocnieniami o gramaturze 41g/m2 i odpornością na penetracje płynów w obszarze wzmocnień 87 cmH2O w rozmiarach L, XL,XLL spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Nie , fartuchy operatorów używane są do długich i mokrych operacji stąd odporność na penetrację płynów wyższe niż norma.

Zakres 10
Czy poprzez stwierdzenie „rzep o długim zakresie regulacji” Zamawiający rozumie rzep o długości min.15 cm?
Odpowiedź: Nie , funkcją rzepa jest utrzymanie szczelności zapięcia wokół szyi, w zależności od wielkości fartucha będzie on miał różną długość.

Zakres 11 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o gramaturze 81g/m2, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 11 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach S/M, L, XL, XLL spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm wykonany z materiału bawełnopodobnego typu Spunlace
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie . Pragniemy nadmienić, że zestaw który chcemy zaoferować był testowany w Państwa placówce z pozytywną oceną.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 20
Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki) ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zakres 24 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych wykonanego z materiału złożonego z Polipropylenu Spunbound i folii polietylenowej o gramaturze 58 g/m2 i odpornością na penetrację płynów ≥150 cm H2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O). Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm
Odpowiedź: Nie, serweta dolna o zbyt małych rozmiarach.

Zakres 24 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem, Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min.115 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O(norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O). Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm,
-2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm
-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .
-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .
-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Zakres 24 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego pakietu, Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: Nie, obłożenie dla dzieci jest też obłożeniem uniwersalnym dlatego zamawiający umieścił go w tym zakresie.

Zakres 27 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie nieprzemakalnego podkładu pięciowarstwowego o wymiarach zgodnych z SIWZ z częścią chłonną pikowaną samowygładzającą się w rozmiarze 51x206 +/- 2cm z marginesami z laminatu zapobiegającymi wyciekom płynu o szerokości max. 10+/- 3 cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.
Zakres 27 poz.1
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego pakietu, Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Rozdział V SIWZ, pkt. 2.4

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka odnośnie wymogu rejestracji jako wyrób medyczny przedmiotu zamówienia w pakiecie 30. Zgodnie z informacjami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych szczotki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobem medycznym ponieważ nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.).
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w zakresie 30 wyrobów medycznych. Zamawiający wymagane dokumenty wymienił w SIWZ w Rozdziale V.

Zakres 31, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przez stwierdzenie „bezpieczne zamknięcie” rozumie z jednej strony pudełka zatrzask, a z drugiej trzy zawiasy zapobiegające przypadkowemu otwarciu.
Odpowiedź: Tak

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech –Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/ 5192 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 05.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie I – dotyczy Zakresu nr. 2

1. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.8 zaoferowano sterylną serwetę z otworem samoprzylepnym 12x15 cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.16 zaoferowano sterylną serwetę o wymiarach 75x90 cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.17 zaoferowano serwetę z otworem samoprzylepnym o średnicy 6x8 cm i wymiarach 100x150 cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.18 zaoferowano serwetę z otworem samoprzylepnym o średnicy 6x8 cm i wymiarach 100x150 cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z Zakresu nr 2 pozycji nr 21 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Wyroby te stanowią gatunkowo odrębny asortyment a tak skonstruowany pakiet uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.Zapytanie II – dotyczy Zakresu nr. 2
1. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.3 zaoferowano sterylne obłożenie uniwersalne do długich zabiegów w składzie:spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy zakresu nr 2.


Zapytanie III – dotyczy Zakresu 16
1. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.1 zaoferowano zestaw operacyjny do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego w składzie:


spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.2 zaoferowano zestaw operacyjny do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego II w składzie:


spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zbyt krótkie obłożenie (główna serweta), zbyt duży otwór.3. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.3 zaoferowano zestaw operacyjny do zabiegów artroskopii stawu kolanowego w składzie:spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zbyt mała osłona na kończynę.


4. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.4 zaoferowano zestaw operacyjny do zabiegów ACL stawu kolanowego w składzie:

spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zbyt wąska osłona na kończynę.

5. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.5 zaoferowano zestaw serwet do zabiegów artroskopii stawu barkowego w składzie:


spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zbyt mała serweta główna.6. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.7 zaoferowano zestaw do operacji dłoni/stopy w składzie:


spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Zapytanie IV – dotyczy Zakresu 18

1. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.1 zaoferowano zestaw serwet do zabiegów urologicznych w składzie:spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zbyt mały otwór na okolice krocza.

Zapytanie V – dotyczy Zakresu 20

1. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.1 zaoferowano zestaw operacyjny do cięcia cesarskiego w składzie:spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na wymiary serwety głównej oraz serwety dla noworodków.


Zapytanie VI – dotyczy Zakresu 21

1. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.1 zaoferowano zestaw operacyjny laryngologiczny w składzie:


spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zbyt mała serweta.

Zapytanie VII – dotyczy Zakresu 24

1. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.1 zaoferowano zestaw operacyjny uniwersalny w składzie:

spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zbyt mała serweta dolna.


2. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.2 zaoferowano zestaw operacyjny uniwersalny oddychający II w składzie:


spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zbyt mała serweta dolna.

3. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.3 zaoferowano zestaw uniwersalny dziecięcy III w składzie:

1. obłożenie chirurgiczne z taśmą 75x90 cm
2. ręczniki chłonne 30x40 cm- 4 sztuki
3. osłona na stolik MAYO 79x145 cm
4. kieszeń foliowa jednokomorowa 30x50 cm
5. kieszeń foliowa jednokomorowa 30x30 cm
6. taśmy lepne włókninowe 9x49 cm
7. taśma lepna typu rzep 2x23 cm
8. serwety operacyjne 75x90 cm
9. owinięcie zestawu 100x150 cm


spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, w opisie jest serweta z otworem regulowanym, na którym zależy zamawiającemu, ze względu na możliwość dostosowania obłożenia do wielkości dzieci.

Zapytanie VIII – dotyczy Zakresu 26

1. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz.1 zaoferowano zestaw do operacji tarczycy w składzie:


spełniający pozostałe wymogi SIWZ?


Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza, zbyt mały otwór.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała : Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/ 5193 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 04.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1 - Pakiet 2, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - Pakiet 2, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x90cm lub 90x120cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - Pakiet 2, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 190cmx150cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - Pakiet 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 100cmx150cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - Pakiet 2, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 170cmx120cm z otworem 12cm lub 200cmx280cm z otworem 10cm?
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji?
Odpowiedź: Nie, otwór znacznie przekracza wymiar oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 6 - Pakiet 2, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 120cmx170cm z otworem 12cm?
Odpowiedź: Nie, otwór znacznie przekracza wymiar oczekiwany przez Zamawiającego.

Pytanie 7 - Pakiet 2, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 120cmx170cm z otworem z folią operacyjną o wym. 10x10cm z dwoma kieszeniami na płyny?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 - Pakiet 2, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną o rozmiarze 100cm x 100cm z przylepnym otworem z folii przezroczystej o wymiarach 10cm x 10cm i kieszenią foliową?
Odpowiedź: Nie, wymiary serwety i otworu znacznie odbiegają od SIWZ.

Pytanie 9 - Pakiet 2, poz. 12-13 – Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wymiarach 150cm x 200cm z otworem przylepnym „U” o wymiarach 6cm x 65cm?
Odpowiedź: Nie, dotyczy poz. 12. Tak, dotyczy poz. 13.

Pytanie 10 - Pakiet 2, poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści taśmę o wymiarze 10x50cm?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 - Pakiet 2, poz. 15, 20-21 – Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12 - Pakiet 2, poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 13 - Pakiet 2, poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 - Pakiet 2, poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści podłokietnik w rozmiarze 35x75cm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 - Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2 z wzmocnieniem o gramaturze 28 g/m2, odporność na penetrację płynów 40,5cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Patrz odpowiedź na pytanie z dnia 04.11.2014r.

Pytanie 16 - Pakiet 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2 odporność na penetrację płynów 40,5cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający określił gramaturę na poziomie 35g/m2.

Pytanie 17 - Pakiet 11, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny Spunlance o gramaturze 70 g/m2, odporność na penetrację płynów 22cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795?
Odpowiedź: Nie, fartuch dedykowany do długich i mokrych zabiegów stąd wymóg wyższych parametrów.

Pakiet 11, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych duży
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm.
Chłonność serwety 350%
1 x Serweta o wym. 170cm x 180cm
Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m². W polu krytycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50cm x 80cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.
1 x Serweta o wym. 170cm x 240cm
Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m². W polu krytycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30cm x 80cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.
2 x Serweta o wym. 70cm x 90cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
Serweta z przylepcem.
1 x Taśma przylepna o wym. 10cm x 50cm
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm
Serwetka z włókniny Spunlance o gramaturze 45g/m²
Odpowiedź: Nie, wymiary serwet okrywających pacjenta znacznie odbiegają od wymiarów wymaganych w SIWZ

Pytanie 18 - Pakiet 11, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny Spunlance o gramaturze 70 g/m2, odporność na penetrację płynów 22cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795, bez wzmocnienia?
Odpowiedź: Nie, fartuch dedykowany do długich i mokrych zabiegów

Pytanie 19 - Pakiet 11, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2, odporność na penetrację płynów 40,5cm H2O, zgodne z normą PN-EN 13795, bez wzmocnienia?
Odpowiedź: Nie, fartuch dedykowany do długich i mokrych zabiegów.

Pytanie 20 - Pakiet 12, poz. 2 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu? Podział zadania pozwoli na złożenie oferty naszej firmie a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź: Nie, Obie pozycje należą do tego samego rodzaju materiału.

Pytanie 21 - Pakiet 14, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka z trokami wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, podwyższony – po wywinięciu część przednia tworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 22 - Pakiet 14, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka z gumką z tyłu wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, podwyższony – po wywinięciu część przednia tworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pytanie 23 - Pakiet 16, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra nr 2
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm. Chłonność serwety 350%.
1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm. Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.
1 x Serweta o wym. 170 x 300cm. Serweta samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.
1 x Serweta o wym. 170 x 180cm. Serweta z włókniny, samoprzylepna
1 x Serweta o wym. 160cm x 180cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.
1 x Nogawica o wym. 3 5 x 120cm. Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.
2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm
Serwetka z włókniny Spunlance o gramaturze 45g/m²
Odpowiedź: Nie, operacje stawu biodrowego są operacjami długimi i mokrymi stąd wymóg wyższych parametrów.

Pytanie 24 - Pakiet 16, poz. 2 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu? Podział zadania pozwoli na złożenie oferty naszej firmie a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź: Nie, wszystkie pozycje tego pakietu są używane w jednego rodzaju specjalności.

Pytanie 25 - Pakiet 16, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii nr 1
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm.
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm.
Chłonność serwety 350%.
1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm
Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.
1 x Nogawica 30 x 60cm. Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm
Serwetka z włókniny spunlance o gramaturze 45g/m²
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga obłożeń trójwarstwowych bez laminatu.

Pytanie 26 - Pakiet 16, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii nr 2
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm.
Chłonność serwety 350%.
1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.
1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm. Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufiksowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.
1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem
1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm. Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.
2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm
Serwetka z włókniny spunlance o gramaturze 45g/m²
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga obłożeń trójwarstwowych bez laminatu.


Pytanie 27 - Pakiet 16, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji barku
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm, Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm.
Chłonność serwety 350%.
1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm Serweta z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85cm, z łatą chłonną o wym. 75x50cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.
1 x Serweta o wym. 150x180cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%. 1 x Serweta o wym. 170x180cm. Serweta samoprzylepna z łatą chłonną o wym. 80x50cm i 1dnym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.
1 x Rękaw o wym. 30 x 60cm. Rękaw 2 - warstwowy. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm
Serwetka z włókniny spunlance o gramaturze 45g/m²
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga obłożeń trójwarstwowych bez laminatu.


Pytanie 28 - Pakiet 16, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii nr 1
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm.
Chłonność serwety 350%.
1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm
Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.
1 x Nogawica 30 x 60cm. Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108kPa.
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm
Serwetka z włókniny spunlance o gramaturze 45g/m²
Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga obłożeń trójwarstwowych bez laminatu.


Pytanie 29 - Pakiet 16, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do Halluxów
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm.
Chłonność serwety 350%.
1x Serweta z otworem samouszczelniającym się o wym. 200x300cm. Serweta z otworem śr.3,5cm, z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.
Odpowiedź: Nie, serweta 140cmx80cm zbyt mała.

Pytanie 30 - Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do resekcji przezcewkowych
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm. Serweta w górnej części wykonana z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, a w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm
Serwetka z włókniny spunlamce o gramaturze 45g/m²
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie 31 - Pakiet 20, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm.
Chłonność serwety 350%.
1x serweta o wym. 200 x 320cm. Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.
1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75cm x 80cm
Serweta z włókniny spunlance o gramaturze 75g/m²
1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm
Serwetka z włókniny spunlance o gramaturze 45g/m²
Odpowiedź: Nie, ze względu na wymiary serwety głównej oraz serwety dla noworodka
Odpowiedź: Nie, ze względu na wymiary serwety głównej oraz serwety dla noworodka.

Pytanie 32 - Pakiet 21, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw otolaryngologiczny podstawowy
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta o wym. 200cm x 280cm. Serweta z otworem Ø 10 cm przylepnym, z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.
1 x Taśma przylepna o wym. 10cm x 50cm
2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm
Serwetka z włókniny spunlance o gramaturze 45g/m²
+ 1x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm, pakowana osobno?
Odpowiedź: Nie zbyt mały otwór.

Pytanie 33 - Pakiet 24, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych efi
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm.
Chłonność serwety 350%.
1 x Serweta o wym. 150cm x 180cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
Serweta z przylepcem. 1 x Serweta o wym. 150cm x 240cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
Serweta z przylepcem.
2 x Serweta o wym. 75cm x 90cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
Serweta z przylepcem.
2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm. Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²
1 x Taśma przylepna o wym. 10cm x 50cm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający do tej pory używał serwet o gramaturze 60g/m2, które spełniały swoją rolę barierową.
Pakiet 24, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych efi
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm.
Chłonność serwety 350%.
1 x Serweta o wym. 150cm x 180cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
Serweta z przylepcem. 1 x Serweta o wym. 150cm x 240cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
Serweta z przylepcem.
2 x Serweta o wym. 75cm x 90cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
Serweta z przylepcem.
2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30cm x 30cm. Serwetka z włókniny spunlance o gramaturze 45g/m²
1 x Taśma przylepna o wym. 10cm x 50cm
Odpowiedź; Nie, z doświadczenia naszego wynika , że serwety 2 –warstwowe z laminatem powodują bardzo duży dyskomfort pacjenta.

Pytanie 34 - Pakiet 24, poz. 3 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu? Podział zadania pozwoli na złożenie oferty naszej firmie a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź : Nie, obłożenie dla dzieci jest obłożeniem uniwersalnym i dlatego zamawiający umieścił go w tym zakresie.

Pytanie 35 - Pakiet 29, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z korcangiem plastikowym 23cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 - Pakiet 29, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serweta o wymiarach min. 50cm x 80cm – 1 szt.
Serweta z otworem samoprzylepnym bez regulacji 50cm x 75cm – 2 szt. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego.
Imadło metalowe min 14 cm – 1 szt.
Strzykawka 5 ml – 1 szt.
Strzykawka 10 ml – 1 szt.
Igła 1,2 – 1 szt.
Igła 0,5 – 1 szt.
Pęseta metalowa - 1 szt.
Skalpel bezpieczny 11 – 1 szt
+ Gąbka do mycia pola – 2 szt., pakowana osobno?
Odpowiedź: Nie, zamawiający celowo określił otwór z możliwością regulacji ze względu na różne zastosowania tego zestawu.

Pytanie 37 - Pakiet 31, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści matę antypoślizgową w rozmiarze 33x43cm?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38 - Pakiet 31, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści matę antypoślizgową bez taśmy przylepnej?
Odpowiedź: Nie, taśma ma stabilizować matę.

Pytanie 39 - Pakiet 32, poz. 4 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu? Podział zadania pozwoli na złożenie oferty naszej firmie a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania.
Odpowiedź: Nie, pozycje te stanowią materiał o jednorodnym przeznaczeniu.

Pytanie 40 - Pakiet 33, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Osłona 3 -częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG: * część górna o wym. 100cm x 160cm o gramaturze 65g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu * część dolna o wym. 80cm x 150cm o gramaturze 65g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu * 2 x taśma przylepna o wym. 3cm x 100cm
Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41 - Pakiet 33, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 140x140cm o średnicy 80cm?
Odpowiedź: Nie, zbyt mała średnica.
Pytanie 42 - Pakiet 34, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmianPozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/123/MJ/ 5194 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 123/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 03.11.2014r, zamawiający wyjaśnia:

Zakres 2
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Poz. 2
Czy zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 14x250cm?
Odpowiedź: Nie, zbyt wąski pokrowiec.

Poz. 3
Prosimy o dopuszczenie serwety sterylnej o wymiarze 50x75cm z otworem przylepnym 6x8cm.
Odpowiedź: Tak.

Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety sterylnej, jednorazowej, przylepnej o wymiarze 75x90cm lub 100x150cm
Odpowiedź: Tak, wymiar 75x90cm dopuszczalny.

Poz. 7
Prosimy o dopuszczenie serwety o wymiarze 100x150cm.
Odpowiedź: Tak.

Poz. 11
Prosimy o dopuszczenie serwety okulistycznej w rozmiarze 130 x 150 cm, otwór ( 9 x 11 ) wypełniony folią chirurgiczną oraz zintegrowane dwa zbiorniki do odprowadzania płynów z kształtką do uformowania wlotu
Odpowiedź: Nie, zbyt duża.

Poz. 12
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach : 250x150cm, z otworem przylepnym U 7x70cm?
Odpowiedź: Nie, wymiary znacznie odbiegają od opisu SIWZ.

Poz. 13
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach : 250x150cm, z otworem przylepnym U 7x70cm?
Odpowiedź: Nie, wymiary znacznie odbiegają od opisu SIWZ.


Zakres 10
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch barierowy chirurgiczny wykonany z włókniny SMS? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 12
Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny o gramaturze 30g/m2 z nieprzemakalnym frontem i rękawami?
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18
Poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów urologicznych o składzie:
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
• 4 ręczniki do rąk
• 1 serweta główna 200 x 240 z otworem , zintegrowanymi osłonami na kończyny , zbiornikiem wyposażonym w sito oraz zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum
• 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 20
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
• 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
• 1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
• 4 ręczniki do rak
• 1 serweta główna 160x300 z otworem wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
• 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Ze względu na wymiar serwety głównej oraz serwety dla noworodka.

Zakres 24
Poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu operacyjnego uniwersalnego o składzie:
• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200cm
• 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
• 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm
• 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm
• 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm
• 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
• 4 ręczniki 40 x 40
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.Zakres 24
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu i utworzenie z niej oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty większej ilości wykonawców, a tym samym w celu uzyskania korzystnej ceny.
Odpowiedź: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Pakiet stanowi jednorodną grupę materiałów.

Zakres 27
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła ochronnego na stół operacyjny, 5-cio warstwowego, wykonanego z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 230 X 101 (tolerancja 2 cm) . Do prześcieradła dołączone prześcieradło ochronne z włókniny bawełnopodobnej w rozmiarze 165 x 86 cm (tolerancja 2 cm)
Odpowiedź:Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Zakres 27
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu i utworzenie z niej oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty większej ilości wykonawców, a tym samym w celu uzyskania korzystnej ceny.
Odpowiedź: Nie, Pakiet stanowi jednorodną grupę materiałów.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.11.2014 roku znajdują się w plikach powyżej.
Odpowiedź:dodano: 2014-11-20

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-01-02
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 123/MJ / 3/14/15 Tarnów, 2014-12-31

Dot. Przetargu nieograniczonego – zakup odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010, Nr 113 poz.759 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, zakup odzieży i pościeli operacyjnej sterylnej i niesterylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Zakres (pln)
03 NEOMED Barbara J.Stańczyk, 05-501 Piaseczno, ul. Kajki 18
Zakres nr 1 – 102 427,20
02 EURO CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP. J. 96-503 SOCHACZEW, UL. CHODAKOWSKA 10
Zakres nr 2 – 98 928,00
Zakres nr 24 – 179 172,00
Zakres nr 35 – 2 195,86
04 GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA UL. PRZEMYSŁOWA 1, 16-010 WASILKÓW
Zakres nr 3 – 13608,00
Zakres nr 36 – 16 632,00
Zakres nr 37 – 4 050,00
Zakres nr 38 – 1 620,00
06 FPUH M.KRUSZELNICKI UL. CHORWACKA 45, 51-107 WROCŁAW
Zakres nr 4 – 4 352,40
Zakres nr 8 – 529,20
Zakres nr 12 – 13 629,60
Zakres nr 34 – 1 944,00
01 Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Zakres nr 5 – 33 285,60
Zakres nr 11 – 23 436,00
Zakres nr 26 - 10 778,40
Zakres nr 31 – 65 520,00
14 POLMIL SP. ZO.O., UL. SCHULZA 1 85-315 BYDGOSZCZ
Zakres nr 6 – 6 652,80
10 GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. ZO.O,. UL. POD BOREM 18, 41-808
Zakres nr 9 – 4 830,84
Zakres nr 30 – 999,00
07 MERCATOR MEDICAL S.A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
Zakres nr 7 - 5 184,00
Zakres nr 10 – 93 636,00
Zakres nr 13 – 1 231,20
Zakres nr 18 – 35 826,84
Zakres nr 20 – 19 444,00
Zakres nr 25 – 4 830,84
12 PANEP S.R.O. SP. ZO.O., ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153 43-300 BIELSKO BIAŁA
Zakres nr 15 – 16 027,00
Zakres nr 16 – 52 650,00
Zakres nr 17 – 12 312,00
Zakres nr 21 – 7 678,80
Zakres nr 29 – 46 440,00
13 AGENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYMICO SP. ZO.O., UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54A/2, 53-333 WROCŁAW
Zakres nr 22 – 21 402,36
08 CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW, UL. BALICKA 117
Zakres nr 27 – 39 484,80
Zakres nr 32 – 14 412,06
Zakres nr 33 – 9 028,80
09 Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o. o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
Zakres nr 28 – 2 280,96

Zakres nr 19 unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu(...)”

Zakres nr 23 unieważniono cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 4 681,80 zł

Zakres nr 14 unieważniono w oparciu o art. 93 ust. 1 punkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w trybie art. 91 ust. 5 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 709, ze zm.), wystąpił o złożenie oferty dodatkowej, które to nie przyniosło rozstrzygnięcia. Wobec powyższego postępowanie należało unieważnić w oparciu o przywołany na wstępie przepis.

Uzasadnienie
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:

zakres I PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Euro 7,25
43,51 43,51
3 Neomed 10,00
60,00 60,00
6 Kruszelnicki 8,67
52,01 52,01
11 Pol-Gum 7,17
43,03 43,03
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Euro 10,00
60,00 60,00
12 Panep 8,15
48,92 48,92
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 Garmex 10,00
60,00 60,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Euro 7,79
46,73 46,73
3 Neomed 9,69
58,14 58,14
6 Kruszelnicki 10,00
60,00 60,00
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Skamex 10,00
60,00 60,00
Zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
14 Polmil 10,00
60,00 60,00
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
6 Kruszelnicki 8,89
53,33 53,33
7 Mercator 10,00
60,00 60,00
9 Lohman 3,81
22,86 22,86
14 Polmil 5,33
32,00 32,00
Zakres 8
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
6 Kruszelnicki 10,00
60,00 60,00
9 lohman 2,72
16,33 16,33

Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Skamex 4,56
27,39 27,39
10 Zarys 10,00
60,00 60,00
Zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
7 Mercator 10,00
60,00 60,00
12 Panep 9,51
57,08 57,08

Zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Skamex 10,00
60,00 60,00
5 Molnycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
Zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Euro 7,49
44,94 44,94
5 Molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
6 Kruszelnicki 10,00
60,00 60,00
14 Polmil 8,34
50,02 50,02
Zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Euro 6,67
40,00 40,00
5 Molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
6 Kruszelnicki 7,50
45,00 45,00
7 Mercator 10,00
60,00 60,00
14 Polmil 7,50
45,00 45,00
9 Lohman 1,25
7,50 7,50
10 Zarys 6,67
40,00 40,00
Zakres 15 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
12 Panep 10,00
60,00 60,00

Zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
12 Panep 10,00
60,00 60,00

Zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
12 Panep 10,00
60,00 60,00

Zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
7 Mercator 10,00
60,00 60,00


Zakres 20 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Skamex 6,92
41,54 41,54
7 Mercator 10,00
60,00 60,00


Zakres 21 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 Panep 10,00
60,00 60,00


Zakres 22 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
12 Panep 8,09
48,53 48,53
13 Symico 10,00
60,00 60,00Zakres 24 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Euro 10,00
60,00 60,00
12 Panep 9,31
55,86 55,86
13 Symico 9,18
55,05 55,05

Zakres 25 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Euro 7,46
44,73 44,73
7 Mercator 10,00
60,00 60,00
9 Lohman 9,88
59,26 59,26

Zakres 26 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Skamex 10,00
60,00 60,00


Zakres 27 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 Cezal 10,00
60,00 60,00


Zakres 28 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Lohman 10,00
60,00 60,00


Zakres 29 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 Panep 10,00
60,00 60,00

Zakres 30 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Skamex 8,46
50,76 50,76
10 Zarys 10,00
60,00 60,00

Zakres 31 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Skamex 10,00
60,00 60,00

Zakres 32 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 Cezal 10,00
60,00 60,00

Zakres 33 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 Cezal 10,00
60,00 60,00

Zakres 34 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Euro 8,41
50,47 50,47
3 Neomed 8,57
51,43 51,43
5 Molnlycke #DZIEL/0!
#DZIEL/0! #DZIEL/0!
6 Kruszelnicki 10,00
60,00 60,00
10 Zarys 7,32
43,90 43,90


Zakres 35 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 euro 10,00
60,00 60,00
3 Neomed 6,69
40,15 40,15
6 Kruszelnicki 7,62
45,72 45,72

Zakres 36 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 Garmex 10,00
60,00 60,00


Zakres 37 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 Garmex 10,00
60,00 60,00


Zakres 38 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 Garmex 10,00
60,00 60,002. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
02 EURO CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP. J. 96-503 SOCHACZEW, UL. CHODAKOWSKA 10
03 NEOMED Barbara J.Stańczyk, 05-501 Piaseczno, ul. Kajki 18
04 GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA UL. PRZEMYSŁOWA 1, 16-010 WASILKÓW
05 Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o., 15-703 BIAŁYSTOK, ul. Zwycięstwa 17A, Biuro Handlowe: UL. Przesnyska 6B 01-756 Warszawa
06 FPUH M.KRUSZELNICKI UL. CHORWACKA 45, 51-107 WROCŁAW
07 MERCATOR MEDICAL S.A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
08 CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW, UL. BALICKA 117
09 Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o. o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
10 GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. ZO.O,. UL. POD BOREM 18, 41-808
11 POL-GUM Wytwórnia Wyrobów z Latexu Spółdzielnia Pracy 30-701 Kraków ul. Zabłocie 25/42ZABRZE
12 PANEP S.R.O. SP. ZO.O., ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153 43-300 BIELSKO BIAŁA
13 AGENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYMICO SP. ZO.O., UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54A/2, 53-333 WROCŁAW
14 POLMIL SP. ZO.O., UL. SCHULZA 1 85-315 BYDGOSZCZ

3. Nie została odrzucona żadna oferta
4. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2Pkt.4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następujący Wykonawca:

05 Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. 15-703 BIAŁYSTOK, ul. Przesnyska 6B 01-756 Warszawa - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp zamawiający zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Wykonawca zgodnie z załączonym dokumentem do oferty dokonał wpłaty wadium w kwocie nie zabezpieczającej wartość oferty. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


W myśl art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano oferty z najniższą ceną. Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy po upływie terminu do składania odwołań. Termin po upływie którego umowa może być zawarta to 12.01.2015r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisał: Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-02-04
14 stycznia 2015 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Zakres (pln)
03 NEOMED Barbara J.Stańczyk, 05-501 Piaseczno, ul. Kajki 18
Zakres nr 1 – 102 427,20
02 EURO CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP. J. 96-503 SOCHACZEW, UL. CHODAKOWSKA 10
Zakres nr 2 – 98 928,00
Zakres nr 24 – 179 172,00
Zakres nr 35 – 2 195,86
04 GARMEX ANDRZEJ JAFISZOW, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA UL. PRZEMYSŁOWA 1, 16-010 WASILKÓW
Zakres nr 3 – 13608,00
Zakres nr 36 – 16 632,00
Zakres nr 37 – 4 050,00
Zakres nr 38 – 1 620,00
06 FPUH M.KRUSZELNICKI UL. CHORWACKA 45, 51-107 WROCŁAW
Zakres nr 4 – 4 352,40
Zakres nr 8 – 529,20
Zakres nr 12 – 13 629,60
Zakres nr 34 – 1 944,00
01 Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Zakres nr 5 – 33 285,60
Zakres nr 11 – 23 436,00
Zakres nr 26 - 10 778,40
Zakres nr 31 – 65 520,00
14 POLMIL SP. ZO.O., UL. SCHULZA 1 85-315 BYDGOSZCZ
Zakres nr 6 – 6 652,80
10 GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. ZO.O,. UL. POD BOREM 18, 41-808 Zabrze
Zakres nr 9 – 4 830,84
Zakres nr 30 – 999,00
07 MERCATOR MEDICAL S.A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
Zakres nr 7 - 5 184,00
Zakres nr 10 – 93 636,00
Zakres nr 13 – 1 231,20
Zakres nr 18 – 35 826,84
Zakres nr 20 – 19 444,00
Zakres nr 25 – 4 830,84
12 PANEP S.R.O. SP. ZO.O., ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153 43-300 BIELSKO BIAŁA
Zakres nr 15 – 16 027,00
Zakres nr 16 – 52 650,00
Zakres nr 17 – 12 312,00
Zakres nr 21 – 7 678,80
Zakres nr 29 – 46 440,00
13 AGENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYMICO SP. ZO.O., UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54A/2, 53-333 WROCŁAW
Zakres nr 22 – 21 402,36
08 CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW, UL. BALICKA 117
Zakres nr 27 – 39 484,80
Zakres nr 32 – 14 412,06
Zakres nr 33 – 9 028,80
09 Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o. o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
Zakres nr 28 – 2 280,96