Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

126-Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki

Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/19
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344338-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Wyroby do angiografii
2014/S 195-344338
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowieul. Lwowska 178aOsoba do kontaktów: Anna Nowicka33-100 TarnówPOLSKATel.: +48 146315460E-mail: anowicka@lukasz.med.plFaks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa: Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/19
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres 1 cewniki diagnostyczne
Zakres 2 prowadnik diagnostyczny
Zakres 3 introduktor naczyniowy
Zakres 4 zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej
Zakres 5 zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z hydrofilną końcówką
Zakres 6 introduktor naczyniowy zbrojony
Zakres 7 cewnik prowadzący do pci
Zakres 8 cewnik balonowy standardowy
Zakres 9 cewnik balonowy do krętych i małych naczyń
Zakres 10 cewnik balonowy postdylatacji
Zakres 11 cewnik balonowy do udraznień
Zakres 12 cewnik balonowy do zapobiegania i leczenia restenozy
Zakres 13 stent wieńcowy standardowy
Zakres 14 stent wieńcowy kobaltowo-chromowy
Zakres 15 stent wieńcowy do małych naczyń
Zakres 16 stent wieńcowy uwalniający syrolimus
Zakres 17 stent wieńcowy hybrydowy uwalniający syrolimus
Zakres 18 stent wieńcowy do dużych prostych naczyń
Zakres 19 stent wieńcowy do bezpośredniego stentowania
Zakres 20 stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty substancją przyspieszającą gojenie
Zakres 21 stent wieńcowy uwalniający syrolimus bez polimeru
Zakres 22 stentgrafty wieńcowe
Zakres 23 protekcje wieńcowe
Zakres 24 prowadniki wieńcowe
Zakres 25 sytrzykawka wysokocisnieniowa z manometrem
Zakres 26 y-konektor pojedynczy
Zakres 27 y-konektor pojedynczy bez elementów zakręcanych
Zakres 28 torquery
Zakres 29 rampa trójdrożna
Zakres 30 prowadnik diagnostyczny hydrofilny
Zakres 31 cewnik do usuwania skrzeplin
Zakres 32 zestaw do inwazyjnego ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem
Zakres 33 strzykawka nakręcana 3-częściowa z gumowym tłokiem i igłą
Zakres 34 cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaoratalnej
Zakres 35 przedłużacz z kranikiem
Zakres 36 przedłużenia wysokocisnieniowe zbrojone
Zakres 37 wkłady do strzykawki automatycznej angiomat 6000 150 ml
Zakres 38 zamykacze (okludery) do tętnic udowych
Zakres 39 zestaw do usuwania ciał obcych
Zakres 40 opatrunki hemostatyczne
Zakres 41 opaska jednorazowa z punktowym uciskiem
Zakres 42 zestaw do koronografii
Zakres 43 prowadnik wieńcowy do cto
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/19
Zakres 44 system stentowy uwalniający lek abtyproliferacyjny
Zakres 45 cewniki diagnostyczne długie
Zakres 46 y-konektor pojedynczy typu klik
Zakres 47 cewnik prowadzący bezkoszulkowy
Zakres 48 uciski promieniowe
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zakres 1 cewniki diagnostyczne
1)
Krótki opis
Zakres 1 cewniki diagnostyczne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Zakres 2 prowadnik diagnostyczny
1)
Krótki opis
Zakres 2 prowadnik diagnostyczny
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/19
Część nr: 3
Nazwa: Zakres 3 introduktor naczyniowy
1)
Krótki opis
Zakres 3 introduktor naczyniowy
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: Zakres 4 zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej
1)
Krótki opis
Zakres 4 zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5
Nazwa: Zakres 5 zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z hydrofilną końcówką
1)
Krótki opis
Zakres 5 zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z hydrofilną końcówką
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6
Nazwa: Zakres 6 introduktor naczyniowy zbrojony
1)
Krótki opis
Zakres 6 introduktor naczyniowy zbrojony
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/19
Nazwa: Zakres 7 cewnik prowadzący do pci
1)
Krótki opis
Zakres 7 cewnik prowadzący do pci
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8
Nazwa: Zakres 8 cewnik balonowy standardowy
1)
Krótki opis
Zakres 8 cewnik balonowy standardowy
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9
Nazwa: Zakres 9 cewnik balonowy do krętych i małych naczyń
1)
Krótki opis
Zakres 9 cewnik balonowy do krętych i małych naczyń
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10
Nazwa: Zakres 10 cewnik balonowy postdylatacji
1)
Krótki opis
Zakres 10 cewnik balonowy postdylatacji
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11
Nazwa: Zakres 11 cewnik balonowy do udraznień
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/19
1)
Krótki opis
Zakres 11 cewnik balonowy do udraznień
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12
Nazwa: Zakres 12 cewnik balonowy do zapobiegania i leczenia restenozy
1)
Krótki opis
Zakres 12 cewnik balonowy do zapobiegania i leczenia restenozy
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13
Nazwa: Zakres 13 stent wieńcowy standardowy
1)
Krótki opis
Zakres 13 stent wieńcowy standardowy
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14
Nazwa: Zakres 14 stent wieńcowy kobaltowo-chromowy
1)
Krótki opis
Zakres 14 stent wieńcowy kobaltowo-chromowy
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15
Nazwa: Zakres 15 stent wieńcowy do małych naczyń
1)
Krótki opis
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/19
Zakres 15 stent wieńcowy do małych naczyń
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16
Nazwa: Zakres 16 stent wieńcowy uwalniający syrolimus
1)
Krótki opis
Zakres 16 stent wieńcowy uwalniający syrolimus
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17
Nazwa: Zakres 17 stent wieńcowy hybrydowy uwalniający syrolimus
1)
Krótki opis
Zakres 17 stent wieńcowy hybrydowy uwalniający syrolimus
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18
Nazwa: Zakres 18 stent wieńcowy do dużych prostych naczyń
1)
Krótki opis
Zakres 18 stent wieńcowy do dużych prostych naczyń
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19
Nazwa: Zakres 19 stent wieńcowy do bezpośredniego stentowania
1)
Krótki opis
Zakres 19 stent wieńcowy do bezpośredniego stentowania
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/19
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20
Nazwa: Zakres 20 stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty substancją przyspieszającą gojenie
1)
Krótki opis
Zakres 20 stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty substancją przyspieszającą gojenie
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21
Nazwa: Zakres 21 stent wieńcowy uwalniający syrolimus bez polimeru
1)
Krótki opis
Zakres 21 stent wieńcowy uwalniający syrolimus bez polimeru
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22
Nazwa: Zakres 22 stentgrafty wieńcowe
1)
Krótki opis
Zakres 22 stentgrafty wieńcowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23
Nazwa: Zakres 23 protekcje wieńcowe
1)
Krótki opis
Zakres 23 protekcje wieńcowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/19
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24
Nazwa: Zakres 24 prowadniki wieńcowe
1)
Krótki opis
Zakres 24 prowadniki wieńcowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25
Nazwa: Zakres 25 sytrzykawka wysokocisnieniowa z manometrem
1)
Krótki opis
Zakres 25 sytrzykawka wysokocisnieniowa z manometrem
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26
Nazwa: Zakres 26 y-konektor pojedynczy
1)
Krótki opis
Zakres 26 y-konektor pojedynczy
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27
Nazwa: Zakres 27 y-konektor pojedynczy bez elementów zakręcanych
1)
Krótki opis
Zakres 27 y-konektor pojedynczy bez elementów zakręcanych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10/19
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28
Nazwa: Zakres 28 torquery
1)
Krótki opis
Zakres 28 torquery
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29
Nazwa: Zakres 29 rampa trójdrożna
1)
Krótki opis
Zakres 29 rampa trójdrożna
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30
Nazwa: Zakres 30 prowadnik diagnostyczny hydrofilny
1)
Krótki opis
Zakres 30 prowadnik diagnostyczny hydrofilny
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31
Nazwa: Zakres 31 cewnik do usuwania skrzeplin
1)
Krótki opis
Zakres 31 cewnik do usuwania skrzeplin
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11/19
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32
Nazwa: Zakres 32 zestaw do inwazyjnego ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem
1)
Krótki opis
Zakres 32 zestaw do inwazyjnego ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33
Nazwa: Zakres 33 strzykawka nakręcana 3-częściowa z gumowym tłokiem i igłą
1)
Krótki opis
Zakres 33 strzykawka nakręcana 3-częściowa z gumowym tłokiem i igłą
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34
Nazwa: Zakres 34 cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaoratalnej
1)
Krótki opis
Zakres 34 cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaoratalnej
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35
Nazwa: Zakres 35 przedłużacz z kranikiem
1)
Krótki opis
Zakres 35 przedłużacz z kranikiem
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12/19
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36
Nazwa: Zakres 36 przedłużenia wysokocisnieniowe zbrojone
1)
Krótki opis
Zakres 36 przedłużenia wysokocisnieniowe zbrojone
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37
Nazwa: Zakres 37 wkłady do strzykawki automatycznej angiomat 6000 150 ml
1)
Krótki opis
Zakres 37 wkłady do strzykawki automatycznej angiomat 6000 150 ml
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38
Nazwa: Zakres 38 zamykacze (okludery) do tętnic udowych
1)
Krótki opis
Zakres 38 zamykacze (okludery) do tętnic udowych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39
Nazwa: Zakres 39 zestaw do usuwania ciał obcych
1)
Krótki opis
Zakres 39 zestaw do usuwania ciał obcych
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
13/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
13/19
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40
Nazwa: Zakres 40 opatrunki hemostatyczne
1)
Krótki opis
Zakres 40 opatrunki hemostatyczne
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41
Nazwa: Zakres 41 opaska jednorazowa z punktowym uciskiem
1)
Krótki opis
Zakres 41 opaska jednorazowa z punktowym uciskiem
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42
Nazwa: Zakres 42 zestaw do koronografii
1)
Krótki opis
Zakres 42 zestaw do koronografii
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43
Nazwa: Zakres 43 prowadnik wieńcowy do cto
1)
Krótki opis
Zakres 43 prowadnik wieńcowy do cto
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
14/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
14/19
Część nr: 44
Nazwa: Zakres 44 system stentowy uwalniający lek abtyproliferacyjny
1)
Krótki opis
Zakres 44 system stentowy uwalniający lek abtyproliferacyjny
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45
Nazwa: Zakres 45 cewniki diagnostyczne długie
1)
Krótki opis
Zakres 45 cewniki diagnostyczne długie
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46
Nazwa: Zakres 46 y-konektor pojedynczy typu klik
1)
Krótki opis
Zakres 46 y-konektor pojedynczy typu klik
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47
Nazwa: Zakres 47 cewnik prowadzący bezkoszulkowy
1)
Krótki opis
Zakres 47 cewnik prowadzący bezkoszulkowy
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
15/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
15/19
Nazwa: Zakres 48 uciski promieniowe
1)
Krótki opis
Zakres 48 uciski promieniowe
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111710
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości:30 531 PLN lub na poszczególne zakresy
Zakres nr wadium zakres nr wadium
1. 1350,OO 26.. 65,OO
2. 475,OO 27.. 190,OO
3. 285,OO 28.. 60,OO
4. 371,OO 29.. 160,OO
5. 288,OO 30.. 39,OO
6. 91,OO 31.. 624,OO
7. 1680,OO 32.. 1000,OO
8. 878,OO 33.. 60,OO
9. 832,OO 34.. 880,OO
10. 182,OO 35.. 28,OO
11. 240,OO 36.. 24,OO
12. 400,OO 37.. 58,OO
13.. 705,OO 38.. 800,OO
14.. 360,OO 39.. 73,OO
15.. 480,OO 40.. 285,OO
16.. 3025,OO 41.. 120,OO
17.. 2550,OO 42.. 1280,OO
18.. 705,OO 43.. 575,OO
19.. 186,OO 44.. 2360,OO
20.. 1105,OO 45.. 27,OO
21.. 1890,OO 46.. 18,OO
22.. 285,OO 47.. 52,OO
23.. 410,OO 48.. 340,OO
24.. 20140,OO
25.. 600,OO
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
Kontrakt NFZ
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
16/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
16/19
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisaniaoferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawieodpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należydołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww.pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyłaosoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lubnotariusz;
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP;
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiadarachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającąspełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolnościkredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danejwaluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert;
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, alboinformacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy zWykonawców składa listę);
12) szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć foldery, katalogi, instrukcje obsługioferowanego sprzętu sporządzonymi przez producenta w języku polskim) potwierdzającymi parametry z
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
17/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
17/19
podaniem nazw sprzętu, numeru strony , spełnienie wymagań określonych w SIWZ potwierdzające wymaganeparametry;
13) oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą oWyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających dowprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się napisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminieod dnia wezwania.)-zał. Nr 3;
14) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lubspółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający,że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunkupostawionego w pkt. 2.2.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutachinnych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przezNarodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jestposiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środkifinansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto :
Zakres nr Kwota PLN
1.. 100 00,OO
2.. 40 000,OO
3.. 20 000,OO
4.. 30 000,OO
5.. 20 000,OO
6.. 9 000,OO
7.. 150 000,OO
8.. 80 000,OO
9.. 80 000,OO
10.. 10 000,OO
11.. 20 000,OO
12.. 35 000,OO
13.. 65 000,OO
14.. 30 000,OO
15.. 40 000,OO
16.. 250 000,OO
17.. 200 000,OO
18.. 65 000,OO
19.. 10 000,OO
20.. 100 000,OO
21.. 100 000,OO
22.. 20 000,OO
23.. 350 000,OO
24.. 150 000,OO
25.. 50 000,OO
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
18/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
18/19
26.. 5 000,OO
27.. 10 000,OO
28.. 5 000,OO
29.. 10 000,OO
30.. 3 000,OO
31.. 55 000,OO
32.. 90 000,OO
33.. 5 000,OO
34.. 70 000,OO
35.. 2 000,OO
36.. 2 000,OO
37.. 5 000,OO
38.. 70 000,OO
39.. 6 000,OO
40.. 20 000,OO
41.. 10 000,OO
42.. 100 000,OO
43.. 50 000,OO
44.. 200 000,OO
45.. 2000,OO
46.. 1000,OO
47.. 5000,OO
48.. 30 000,OO
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
126/2014
Dz.U./S S195
10/10/2014
344338-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
19/19
10/10/2014S195
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
19/19
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych WarunkówZamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem nakonto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.11.2014 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 26.11.2014 - 11:00
Miejscowość:
Tarnów, w siedzibie Zamawiającego
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.10.2014

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-10-10 (0141010091049-siwz- ue spr.126.doc)
Zał±cznik - 2014-10-10 (0141010091056-zal. nr 1 - cenowy nr sp.126.xls)
Zał±cznik - 2014-10-10 (0141010091059-zal nr 1a sprawa 126.doc)
Zał±cznik - 2014-10-10 (0141010091106-formularz nr 2- spr.126.doc)
Zał±cznik - 2014-10-10 (0141010091110-oswiadcz nr 3 spr.126.doc)
Zał±cznik - 2014-10-10 (0141010091114-umowy nr 4 spr.126.doc)
Zał±cznik - 2014-10-10 (0141010091119-oswiadczenia 5, 6, sp.126.doc)
Zał±cznik - 2014-11-05 (0141105134055-odpowiedzi z dnia 30.10.2014 r..pdf)
Zał±cznik - 2014-11-07 (0141107135233-zal nr 1a sprawa 126 modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-11-07 (0141107135240-umowy nr 4 spr.126- modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-10-22
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-22
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-4728/14 Tarnów, dnia 20.10.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres nr 3
Czy Zamawiaj±ce wyrazi zgodę na zaoferowanie introduktorów naczyniowych o rozmiarach od 5F do 9F i długo¶ci 23cm tylko dla rozmiarów 6-8F?
OdpowiedĽ: Nie.

Zakres nr 5
Czy Zamawiaj±ce wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej z powłok± hydrofiln± na końcówce introduktora pozwalaj±ce na łatwe i atraumatyczne wprowadzenie?
OdpowiedĽ: Nie

Zakres nr 8
Czy Zamawiaj±ce wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o ¶rednicy balonu od 1,5 do 4,00mm?
OdpowiedĽ: Nie

Zakres nr 13
Czy Zamawiaj±ce wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów wieńcowych o ¶rednicy od 2,5 do 4,00mm?
OdpowiedĽ: Nie

Zakres nr 18
Czy Zamawiaj±ce wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów wieńcowych do dużych prostych naczyń o ¶rednicy od 2,5 do 4,00mm?
OdpowiedĽ: Nie

Zakres nr 18
Czy Zamawiaj±ce wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów wieńcowych o ¶rednicy od 2,00 do 4,00mm?
OdpowiedĽ: Nie

Zakres nr 36
Czy przedłużacze wysokoci¶nieniowe zbrojone do wentrykulografii maj± być z rotacj±, czy bez rotacji?
OdpowiedĽ: Przedłużacze wysokoci¶nieniowe zbrojone do wentrykulografii maj± być z rotacj±.

Zakres nr 48
Czy Zamawiaj±ce wyrazi zgodę na zaoferowanie ucisku promieniowego typu „zegarek”? Stopień ucisku regulowany za pomoc± pokrętła. PrzeĽroczyste elementy miejsca ucisku
i korpusu zapewniaj± widoczno¶ć miejsce wkłucia.
OdpowiedĽ: Nie


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-10-22
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-22
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-4728/14 Tarnów, dnia 16.10.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 15.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1
Pakiet 29, poz. 1 Rampa trójdrożna wysokoci¶nieniowa
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci rampę trójdrożn± wysokoci¶nieniow± o ci¶nieniu minimum 50 PSI.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie 2
Pakiet 35, poz. 1 Przedłużacz z kranikiem
Zwracam się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o dopuszczenie przedłużacza z kranikiem o długo¶ci przedłużenia minimum 70 i 10 mm.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-10-23
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-23
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-4748/14 Tarnów, dnia 21.10.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 15.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres nr 32 „Zestaw do inwazyjnego pomiaru ci¶nienia”
1. Czy Zamawiaj±cy wydzieli poz.1 - Zestaw do inwazyjnego pomiaru ci¶nienia z pojedynczym przetwornikiem z zakresu nr 32 i utworzy nowy, odrębny zakres 32a?
OdpowiedĽ: Nie.

2. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w poz. 2 kopułki zawieraj±ce: linię pojedyncz±, urz±dzenie płucz±ce (skrzydełko + wypustka), biretę kroplow±, poł±czenie bezpinowe przetwornika z przewodem poł±czeniowym kompatybilnym z przewodem typu Edwards, utrzymuj±ce stały przepływ 3 ml/h, długo¶ć linii co najmniej 120 cm? Przy użyciu Użytkownik będzie miał możliwo¶ć odł±czenia linii płucz±cej.
Odpowiedz: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem dostarczenia dodatkowego osprzętu wymaganego w SIWZ.

3. Czy Zamawiaj±cy wymaga w poz. 1 zestaw do inwazyjnego pomiaru ci¶nienia z poł±czeniem bezpinowym, wodoszczelnym typu Edwards?
Odpowiedz: Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymagaOtrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-10-27
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-4809/14 Tarnów, dnia 24.10.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zastosowanie przelicznika 1atm=1bar?
OdpowiedĽ: Tak.


Otrzymuj±: Adresat
a/a


Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-04
OdpowiedĽ:dodano: 2014-11-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-4940/14 Tarnów, dnia 30.10.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 28.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Dotyczy pakietu 38:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zamykacze (okludery) do tętnic udowych w rozmiarze 5F-7F”
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-05
OdpowiedĽ:dodano: 2014-11-05
odpowiedzi na pytania w pliku do pobrania pod nazw± "odpowiedzi z dnia 30.10.2014"

Pytanie:dodano: 2014-11-05
OdpowiedĽ:dodano: 2014-11-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-4981/14 Tarnów, dnia 04.11.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 31.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie 1, dot. zakres 3)
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci koszulki naczyniowe wyposażone w zawór silikonowy zapewniaj±cy optymaln± szczelno¶ć, który nie posiada budowy sze¶ciopłatkowej? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2, dot. zakres 8)
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci cewniki balonowe z pokryciem hydrofilnym - Selective Dura – Trac, zapewniaj±cym optymaln± redukuj±cym siłę tarcia o shafcie dystalnym max. 2,7F? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 3, dot. zakresu 16 )
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci stenty kobaltowo – chromowe uwalniaj±ce pochodn± syrolimusa o ci¶nieniu NP 12 atm z możliwo¶ci± zwiększenia ¶rednicy stentu o min. 6%? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podsiała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-05
OdpowiedĽ:dodano: 2014-11-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-4980/14 Tarnów, dnia 04.11.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 31.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie do Zakresu nr 14 poz. 1:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci stenty o następuj±cych parametrach:
- budowa stentu hybrydowa (komórki zamknięte i komórki otwarte),
OdpowiedĽ: Nie Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
- dostępne długo¶ci od 8-40 mm (8; 13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40),
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
- dostępne ¶rednice od 2,5 mm do 4,5 mm (2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5),
OdpowiedĽ: Nie Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
- możliwo¶ć rozszerzenia stentu o ¶rednicy 4,5 mm do ¶rednicy 4,72 mm,
OdpowiedĽ: Nie Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
- wystawanie balonu poza stent poniżej 0,5 mm z każdej strony stentu,
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie do Zakresu nr 17 poz.1:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci stenty o następuj±cych parametrach:
- stent wieńcowy na platformie kobaltowo-chromowej pokryty biodegradowalnym polimerem
(z wył±czeniem substancji zapobiegaj±cej wykrzepianiu na powierzchni stentu) działaj±cym
jako zbiornik na lek i platforma uwalniaj±ca lek,
OdpowiedĽ: Nie Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
- budowa stentu hybrydowa (komórki zamknięte i komórki otwarte),
OdpowiedĽ: Nie Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
- dostępne długo¶ci od 8-48 mm (8; 13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40; 44; 48),
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.
- ci¶nienie nominalne: 9 atm,
OdpowiedĽ: Nie Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-05
OdpowiedĽ:dodano: 2014-11-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-4979/14 Tarnów, dnia 04.11.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 31.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 26 dopu¶ci Y-konektory z zastawk± 9Fr
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.


Otrzymuj±: Adresat
a/a


Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-05
OdpowiedĽ:dodano: 2014-11-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-4976/14 Tarnów, dnia 04.11.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 30.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pakiet 42
Prosimy o wydzielenie z w/w pakietu pozycji b) kolce do kontrastu , pozycji c) dren do oszczędzania kontrastu oraz d) dreny do zabiegów „kissing baloon” i utworzenie z nich osobnego pakietu, gdyż s± to produkty , które posiada w swojej ofercie jedna firma.
OdpowiedĽ: Nie.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-05
OdpowiedĽ:dodano: 2014-11-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-4974/14 Tarnów, dnia 04.11.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 30.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zakres 25
Prosimy o dopuszczenie strzykawki z ergonomiczn± rękoje¶ci± i prostym w obsłudze mechanizmem spustowym
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Zakres 46
Prosimy o dopuszczenie Y konektora typu klik z 8F ¶rednic± wewnętrzn± zastawki.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-07
OdpowiedĽ:dodano: 2014-11-07
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-126-5012/14 Tarnów, dnia 03.11.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 126/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 31.10.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: zakres nr 6 – introduktor naczyniowy zbrojony

Prosimy Zamawiaj±cego o wyja¶nienie rozbieżno¶ci pomiędzy zał±cznikami .
W zał±czniku nr 1 podano ilo¶ć ogóln± introduktorów zbrojonych 130 szt. , podczas gdy w zał±czniku nr 1A Zamawiaj±cy wymienia następuj±ce ilo¶ci :
11cm – 120 szt.
24 cm -60 szt.
44 cm – 20 szt.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1A w pkt. 2 .

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na usunięcie z zał±cznika nr 2 Oferta – Formularz ogólny pakietów które nie dotycz± Wykonawcy? Pozytywna odpowiedĽ ułatwi sporz±dzenie oferty i znacznie ograniczy jej objęto¶ć.
OdpowiedĽ: Tak.

Pytanie 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust. 4 na następuj±cy: „cena pomniejszona o podatek VAT obowi±zuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowi±zuj± dopiero po podpisani aneksu. Zmianie ulega kwota podatku i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian”?
Wykonawca, zobowi±zuj±c się do utrzymania stało¶ci cen brutto w okresie trwania umowy, musi w cenę oferty wkalkulować ryzyko zmian stawek podatkowych, przekładaj±ce się bezpo¶rednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiaj±cego.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje zapis umowy.

Pytanie 3
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dodanie do §2 ust. 6 sformułowania: „(…) pod warunkiem, że zmniejszenie nie przekroczy 20% warto¶ci brutto całej umowy.”?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 4
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 4 na następuj±cy: „Przy trzecim
stwierdzeniu nienależytego wykonania umowy Zamawiaj±cy może wykonać prawo odst±pienia po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu należytego wykonania umowy”?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 5 na następuj±cy: „W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust.2 Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 10% niezrealizowanej czę¶ci umowy.”?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikaj±cych z zapisu §4 ust. 6 do 0,5% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia”?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 3 na następuj±cy: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelno¶ci wynikaj±cych z umowy bez zgody Zamawiaj±cego, pod rygorem nieważno¶ci, wyrażonej w formie pisemnej. Nieuiszczenie przez Zamawiaj±cego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiaj±cego zgody na cesję wierzytelno¶ci.”?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-01-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Faks. 14 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-126-297/15 Tarnów,2015-01-20

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 126/2014


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonano wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
01 HAMMERMED Medical Sp. z o. o. S.K.A. ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 ŁódĽ Zakres 39 – 7 020,00
02 Tietze Medical Sp. z o.o., ul. Osiedle 28; 46-060 Prószków Zakres 28 – 4 536,00
Zakres 37 – 12 744,00
04 St. Jude Medical Sp. Z o. o., ul. Broniewskiego 3; 01-785 Warszawa Zakres 2 – 48 600,00
Zakres 38 – 84 240,00
05 Biotronik Polska Sp. o.o. ; ul. Murawa 12-18; 61-655 Poznań Zakres 17 – 236 844,00
Zakres 20 – 115 668,00
Zakres 22 – 36 720,00
06 DRG MedTek Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa Zakres 25 – 43 200,00
Zakres 41 – 8 143,20
Zakres 46 – 1 404,00
08 MDS Cardio Sp. z o. o., ul. Transportorców 11, 02-858 Warszawa Zakres 5 – 30 132,00
Zakres 18 – 77 760,00
Zakres 30 - 4 050,00
09 Aesculap Chifa Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± , ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l Zakres 12 – 47 520,00
Zakres 19 – 25 920,00
Zakres 26 – 8 424,00
Zakres 27 – 19 980,00
Zakres 29 – 23 328,00
Zakres 32 – 52 633,80
Zakres 33 – 8 100,00
Zakres 36 – 3 564,00
Zakres 40 – 30 456,00
Zakres 42 – 246 110,40
10 ProCardia Medical Sp. z o. o., ul. Pileckiego 63; 02-781 Warszawa Zakres 4 – 37 044,00
Zakres 15 – 49 248,00
Zakres 21 – 189 000,00
Zakres 43- 54 000,00
Zakres 47 – 5 378,40
Zakres 48 – 29 808,00
11 Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa Zakres 1 – 136 080,00
12 Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o., ul. Postępu 21B; 02-676 Warszawa Zakres 9 – 82 620,00
Zakres 16 – 286 200,00
Zakres 24 – 216 432,00
13 Maquet Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa Zakres 34 – 86 400,00
14 Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa Zakres 3 – 25 920,00
Zakres 7 – 173 664,00
Zakres 8 – 82 134,00
Zakres 10 – 18 252,00
Zakres 14- 37 692,00
Zakres 31- 65 566,80
Zakres 44 – 243 000,00
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:

Zakres 1
nazwa OFERENTA 100% 100%
11 Johnson&Johnson 10,00
Johnson&Johnson 40,00 40,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 ST. JUDE 10,00
ST. JUDE 40,00 40,00
Zakres 3
nazwa OFERENTA 100% 100%
11 Johnson&Johnson 5,33
Johnson&Johnson 21,33 21,33
14 MEDTRONIC 10,00
MEDTRONIC 40,00 40,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
10 PROCARDIA 10,00
PROCARDIA 40,00 40,00
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 MDS CARDIO 10,00
MDS CARDIO 40,00 40,00
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 MEDTRONIC 10,00
MEDTRONIC 40,00 40,00
Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 MEDTRONIC 10,00
MEDTRONIC 40,00 40,00
Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 ABBOTT 10,00
ABBOTT 40,00 40,00
Zakres 10
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 MEDTRONIC 10,00
MEDTRONIC 40,00 40,00
Zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 AESCULAP 10,00
AESCULAP 40,00 40,00
Zakres 14
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 AESCULAP 8,73
AESCULAP 34,90 34,90
14 MEDTRONIC 10,00
MEDTRONIC 40,00 40,00
Zakres 15
nazwa OFERENTA 100% 100%
10 PROCARDIA 10,00
PROCARDIA 40,00 40,00
Zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 ABBOTT 10,00
ABBOTT 40,00 40,00
Zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 BIOTRONIK 10,00
BIOTRONIK 40,00 40,00
Zakres 18
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 MDS CARDIO 10,00
MDS CARDIO 40,00 40,00
Zakres 19
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 AESCULAP 10,00
AESCULAP 40,00 40,00
Zakres 20 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 BIOTRONIK 10,00
BIOTRONIK 40,00 40,00
Zakres 21 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
10 PROCARDIA 10,00
PROCARDIA 40,00 40,00
Zakres 22 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 BIOTRONIK 10,00
BIOTRONIK 40,00 40,00
Zakres 24 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 ABBOTT 10,00
ABBOTT 40,00 40,00
Zakres 25 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 COLOR TRADING 6,45
COLOR TRADING 25,81 25,81
6 DRG MEDTEK 10,00
DRG MEDTEK 40,00 40,00
14 MEDTRONIC 7,27
MEDTRONIC 29,09 29,09
Zakres 26
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 COLOR TRADING 7,07
COLOR TRADING 28,30 28,30
9 AESCULAP 10,00
AESCULAP 40,00 40,00
Zakres 27 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 AESCULAP 10,00
AESCULAP 40,00 40,00
Zakres 28 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 TIETZE MEDICAL 10,00
TIETZE MEDICAL 40,00 40,00
3 COLOR TRADING 8,08
COLOR TRADING 32,31 32,31
9 AESCULAP 3,50
AESCULAP 14,00 14,00
Zakres 29 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 COLOR TRADING 9,73
COLOR TRADING 38,92 38,92
9 AESCULAP 10,00
AESCULAP 40,00 40,00
Zakres 30
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 MDS CARDIO 10,00
MDS CARDIO 40,00 40,00
Zakres 31
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 MEDTRONIC 10,00
MEDTRONIC 40,00 40,00
Zakres 32 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 AESCULAP 10,00
AESCULAP 40,00 40,00
Zakres 33
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 AESCULAP 10,00
AESCULAP 40,00 40,00
Zakres 34 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
13 MAQUET 10,00
MAQUET 40,00 40,00
Zakres 36 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 AESCULAP 10,00
AESCULAP 40,00 40,00
Zakres 37
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 TIETZE MEDICAL 10,00
TIETZE MEDICAL 40,00 40,00
Zakres 38
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 ST.JUDE 10,00
ST.JUDE 40,00 40,00
Zakres 39
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 HAMMERMED MEDICAL 10,00
HAMMERMED MEDICAL 40,00 40,00
6 DRG MEDTEK 9,29
DRG MEDTEK 37,14 37,14
7 BILLMED SP. Z O.O. 8,97
BILLMED SP. Z O.O. 35,86 35,86
10 PROCARDIA 6,50
PROCARDIA 26,00 26,00
Zakres 40
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 AESCULAP 10,00
AESCULAP 40,00 40,00
Zakres 41
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 TIETZE MEDICAL 7,11
TIETZE MEDICAL 28,45 28,45
6 DRG MEDTEK 10,00
DRG MEDTEK 40,00 40,00
Zakres 42
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 AESCULAP 10,00
AESCULAP 40,00 40,00
Zakres 43
nazwa OFERENTA 100% 100%
10 PROCARDIA 10,00
PROCARDIA 40,00 40,00
Zakres 44
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 MEDTRONIC 10,00
MEDTRONIC 40,00 40,00
Zakres 46
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 DRG MEDTEK 10,00
DRG MEDTEK 40,00 40,00
9 AESCULAP 3,51
AESCULAP 14,05 14,05
Zakres 47
nazwa OFERENTA 100% 100%
10 PROCARDIA 10,00
PROCARDIA 40,00 40,00
Zakres 48
nazwa OFERENTA 100% 100%
10 PROCARDIA 10,00
PROCARDIA 40,00 40,00


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) HAMMERMED Medical Sp. z o. o. S.K.A. ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 ŁódĽ
2) Tietze Medical Sp. z o.o., ul. Osiedle 28; 46-060 Prószków
3) Color trading Sp. z o. o., ul. Żołny 40; 02-815 Warszawa
4) St. Jude Medical Sp. Z o. o., ul. Broniewskiego 3; 01-785 Warszawa
5) Biotronik Polska Sp. o.o. ; ul. Murawa 12-18; 61-655 Poznań
6) DRG MedTek Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa
7) Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24; 04-082 Warszawa
8) MDS Cardio Sp. z o. o., ul. Transportorców 11, 02-858 Warszawa
9) Aesculap Chifa Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± , ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
10) ProCardia Medical Sp. z o. o., ul. Pileckiego 63; 02-781 Warszawa
11) Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
12) Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o., ul. Postępu 21B; 02-676 Warszawa
13) Maquet Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
14) Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
15) Panep S.R.O ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska; Adres do korespondencji:
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielska-Biała

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

02 - Tietze Medical Sp. z o.o., ul. Osiedle 28; 46-060 Prószków w zakresie 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiaj±cy wymagał w zestawie do nakłuć tętnicy promieniowej prowadnika nitinolowo – platynowego o długo¶ci 40 cm i 50 cm, natomiast Wykonawca zaoferował prowadnika stalowy o długo¶ci 45 cm i 70 cm, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

04 - St. Jude Medical Sp. Z o. o., ul. Broniewskiego 3; 01-785 Warszawa w zakresie 48 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiaj±cy wymagał aby uciski promieniowe były generowane przez napełnienie poduszki uciskowej powietrzem oraz na bazie samoprzylepnej opaski, natomiast Wykonawca zaoferował ucisk promieniowy nie generowany przez napełnienie poduszki uciskowej powietrzem oraz mocowany za pomoc± rzepa, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

15- Panep S.R.O ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska; Adres do korespondencji:
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielska-Biała w zakresie 42 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiaj±cy wymagał aby Kolce do kontrastu były przeznaczone do kilku badań angiograficznych oraz dreny do oszczędzania kontrastu posiadały końcówkę męsko / męska, natomiast Wykonawca nie potwierdził iż zaoferowane kolce do kontrastu dopuszczaj± kilkukrotne ich użycie oraz że dreny do oszczędzania kontrastu posiadały końcówkę męsko / męska, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony następuj±cy Wykonawca

 07 - Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24; 04-082 Warszawa w zakresie 40
Pismem znak: SWLOG-271-KS-126-168/15 z dnia 13.01.2015 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o szczegółowy opis oferowanego wyrobu dla zakresu 40 potwierdzaj±cego wymagane parametry. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego dokumentu, a tym samym nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postepowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.
Jednocze¶nie na podstawie art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiaj±cy zatrzymuje Wykonawcy wadium wraz z odsetkami, gdyż wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył wymaganego dokumentu.


Zakres nr 6; 11; 13; 23; 35; 45- unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie wpłyn±ł żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”

W zakresach 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30; 31; 32; 33, 34, 36; 37, 38, 43, 44, 47 Zamawiaj±cy w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy złożono tylko jedn± ofertę. Umowa z dnia 23.01.2015 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


W zakresach nr 3, 4, 14, 25, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 46, 48, - termin po upływie którego może zostać zawarta umowa z Wykonawc± to 31.01.2015 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-02-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Faks. 14 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-126-535/15 Tarnów,2015-02-05


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 126/2014
Zamawiaj±cy, uchyla decyzję wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie 42 z dnia 20 stycznia 2015 r. znak: SWLOG- 271-KS-126-297/15 dotycz±c± postepowania nr 126/2014 na dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronografii i koronaroplastyki.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-02-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Nasz znak:SWLOG-271-KS-126-535/15 Tarnów, dnia 05.02.2015 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest - sukcesywna dostawa : Sprzęt medyczny j.u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 126/2014


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a ,
zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie 42 na „dostawę : Sprzętu medycznego j. u. do koronografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie”

Uzasadnienie:
Zamawiaj±cy unieważnia postępowanie w zakresie nr 42 objęte przetargiem nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronografii i koronaroplastyki– sprawa nr 126/2014.
Unieważnianie następuje zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W zakresie 42 oferta z najniższ± cen± przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...)” tj. kwotę 138 240,00 zł brutto. 1

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-02-17
23.01.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1) Tietze Medical Sp. z o.o., ul. Osiedle 28; 46-060 Prószków
Zakres 37 – 12 744,00
2) St. Jude Medical Sp. Z o. o., ul. Broniewskiego 3; 01-785 Warszawa
Zakres 2 – 48 600,00
Zakres 38 – 84 240,00
3) Biotronik Polska Sp. o.o. ; ul. Murawa 12-18; 61-655 Poznań
Zakres 17 – 236 844,00
Zakres 20 – 115 668,00
Zakres 22 – 36 720,00
4) MDS Cardio Sp. z o. o., ul. Transportorców 11, 02-858 Warszawa
Zakres 5 – 30 132,00
Zakres 18 – 77 760,00
Zakres 30 - 4 050,00
5) Aesculap Chifa Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± , ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
Zakres 12 – 47 520,00
Zakres 19 – 25 920,00
Zakres 27 – 19 980,00
Zakres 32 – 52 633,80
Zakres 33 – 8 100,00
Zakres 36 – 3 564,00
6) ProCardia Medical Sp. z o. o., ul. Pileckiego 63; 02-781 Warszawa
Zakres 15 – 49 248,00
Zakres 21 – 189 000,00
Zakres 43- 54 000,00
Zakres 47 – 5 378,40
7) Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres 1 – 136 080,00
8) Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o., ul. Postępu 21B; 02-676 Warszawa
Zakres 9 – 82 620,00
Zakres 16 – 286 200,00
Zakres 24 – 216 432,00
9) Maquet Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
Zakres 34 – 86 400,00
10) Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres 7 – 173 664,00
Zakres 8 – 82 134,00
Zakres 10 – 18 252,00
Zakres 31- 65 566,80
Zakres 44 – 243 000,00

05.02.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1) HAMMERMED Medical Sp. z o. o. S.K.A. ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 ŁódĽ
Zakres 39 – 7 020,00
2) Tietze Medical Sp. z o.o., ul. Osiedle 28; 46-060 Prószków
Zakres 28 – 4 536,00
3) DRG MedTek Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa
Zakres 25 – 43 200,00
Zakres 41 – 8 143,20
Zakres 46 – 1 404,00
4) Aesculap Chifa Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± , ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
Zakres 26 – 8 424,00
Zakres 29 – 23 328,00
Zakres 40 – 30 456,00
5) ProCardia Medical Sp. z o. o., ul. Pileckiego 63; 02-781 Warszawa
Zakres 4 – 37 044,00
Zakres 48 – 29 808,00
6) Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres 3 – 25 920,00
Zakres 14- 37 692,00