Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

129 zakup gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Tarnów: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i transportem.
Numer ogłoszenia: 213171 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i transportem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i transportem. Zakres 1: Tlen medyczny ciekły po ok. 7 tys. kg Zakres 2 Tlen medyczny Zakres 3 Dwutlenek węgla medycznego Zakres 4 Powietrze sprężone Zakres 5 Argon medyczny Zakres 6 Podtlenek azotu medycznego Zakres 7 Tlen medyczny w butlach aluminiowych Zakres 8 Mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w tym zakresie posiadają zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania produktów leczniczych lub prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1) Aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu: tlenu medycznego ciekłego i sprężonego i podtlenku azotu. 2) Wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) w zakresie dwutlenku węgla medycznego, potwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (dotyczy: dwutlenku węgla, powietrza sprężonego, argonu) 3) Certyfikat - dyrektywa UE - 93/42/EEC - w zakresie dwutlenku węgla medycznego

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 3), 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności , gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego 3. Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiana w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. 4. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 5. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: numeru katalowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu produktu przez Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św. Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178 A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św. Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178 A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Tlen medyczny ciekły po ok. 7 tys. kg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tlen medyczny ciekły po ok. 7 tys. kg.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Tlen medyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tlen medyczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dwutlenek węgla medycznego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dwutlenek węgla medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Powietrze sprężone.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Powietrze sprężone.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Argon medyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Argon medyczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Podtlenek azotu medycznego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podtlenek azotu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Tlen medyczny w butlach aluminiowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tlen medyczny w butlach aluminiowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-10-09 (0141009092610-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-10-09 (0141009092614-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2014-10-09 (0141009092620-projekt umowy - zalacznik nr 5.doc)
Załącznik - 2014-10-09 (0141009092625-zalacznik nr 2 - asortymentowo-cenowy.xls)
Załącznik - 2014-10-09 (0141009092628-zalacznik nr 3, 4 - oswiadczenia.doc)
Specyfikacja - 2014-10-21 (0141021135926-specyfikacja-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-10-21 (0141021135931-projekt umowy - zalacznik nr 5-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-10-21 (0141021140143-zalacznik nr 2 - asortymentowo-cenowy-modyfikacja.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-10-20
Tarnów, dnia 20.10.2014r
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/ 129 /KK/ 4716 /14

Dot. przetargu nieograniczonego - zakup i dostawa: gazów medycznych - nr 129/14


W związku z modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 27.10.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 27.10.2014r. o godz. 12.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.


Otrzymują:
1/ A/a
2/ Adresat
Odpowiedź:dodano: 2014-10-20

Pytanie:dodano: 2014-10-21
Tarnów, dnia 20.10.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/129/KK/ /14

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa: gazów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 129/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.10.2014r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 dot. Dotyczy treści SIWZ, rozdział V- Informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - dotyczy pkt. nr 3, ppkt. 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści Specyfikacji w ten sposób, aby Zamawiający w rozdziale V, pkt. 3 Specyfikacji w miejsce zapisu w ppkt. 1:
„Aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu: tlenu medycznego ciekłego i sprężonego i podtlenku azotu” wprowadził zapis:
„Aktualne decyzja o dopuszczeniu do obrotu oferowanych produktów leczniczych wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”
Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, że Specyfikacja w tym zakresie nie jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych nie jest już wydawane przez Ministerstwo Zdrowia, ale przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zapis w SIWZ – Rozdział V ppkt: 1, który otrzymuje brzmienie:
1. Aktualne decyzja o dopuszczeniu do obrotu oferowanych produktów leczniczych wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Pytanie nr 2 dotyczy pkt. nr 3, ppkt. 2
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści Specyfikacji w ten sposób, aby Zamawiający w rozdziale V, pkt. 3 Specyfikacji w miejsce zapisu w ppkt. 2:
„Wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) w zakresie dwutlenku węgla medycznego, potwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (dotyczy: dwutlenku węgla, powietrza sprężonego, argonu).”
Wprowadził zapis:
„Wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) w zakresie dwutlenku węgla medycznego, potwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dotyczy: dwutlenku węgla, powietrza sprężonego, argonu) lub potwierdzenie zgłoszenia wniosku o powiadomieniu Urządu Rejestracji Produktów, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu na terenie Polski.” Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, że Specyfikacja w tym zakresie nie jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym, Ustawa o wyrobach medycznych dopuszcza wpis jak i powiadomienie.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zapis w SIWZ – Rozdział V ppkt: 2, który otrzymuje brzmienie:
2. Wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) w zakresie dwutlenku węgla medycznego, potwierdzony przez Urząd Rejestracji Produktów, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dotyczy: dwutlenku węgla, powietrza sprężonego, argonu) lub potwierdzenie zgłoszenia wniosku o powiadomieniu Urządu Rejestracji Produktów, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu na terenie Polski.
Pytanie nr 3 Dotyczy pakietu nr 6
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie podtlenku azotu w butlach o pojemności wodnej 10 l i zawartości 7,5 kg z przeliczeniem ilości butli w stosunku do zapotrzebowanego gazu oraz dokonanie zmiany w formularzu asortymentowo cenowym w pozycji 1 i 3, kolumna „Ilość”? Ilość butli wyliczona z zaokrągleniem „w górę”.
800 butli x 7 kg=5600 kg podtlenku azotu
5600 kg / 7,5 kg= 746,66≈ 747 butli
Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert, z zachowaniem zasady o uczciwej konkurencji oraz na oszczędności w wydatkach na dzierżawę.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego pod warunkiem, że gabaryty butli nie będą zbytnio różne tzn.: maksymalna wartość średnicy butli 15 cm.
Pytanie nr 4 Dotyczy pakietu nr 7
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym, posiadających zamiast manometru cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu: ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze pokazana w litrach ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli) czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący: przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25% kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie
Odpowiedź:
Nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 5 Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga butli o pojemności wodnej 11 l i zawartości gazu 3,23 m3? Jeżeli Zamawiający wymaga butli o innej pojemności wodnej, proszę o zmianę j.m. na m3 z wyliczeniem ich ilości z równania: ilość butli x zawartość butli w m3, co pozwoli na złożenie porównywalnych ofert.
Odpowiedź:
Nie wymaga ale dopuszcza. Zamawiającemu jest obojętna pojemność butli.
Pytanie nr 6 Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3
Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był kompatybilny ze standardowymi wyrobami medycznymi takimi jak: filtry, ustniki lub maski?
Odpowiedź:
Nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 7
Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga aby zawór dozujący tworzył z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik) bezpieczny układ nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji?
Odpowiedź:
Nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 8
Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi. Zawór dozujący jest tzw. strefą dotykowa - czyli podlegającą dezynfekcji. Bardzo proszę o skonsultowanie powyższego pytania z Epidemiologiem i Mikrobiologiem Szpitalnym.
Odpowiedź:
Tak wymaga z zużyciem ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych do dezynfekcji powierzchni.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był skonstruowany w taki sposób, aby niemożliwy był powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego?
Odpowiedź:
Nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności serwisowania zaworu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia zastępczego zaworu i ponosił koszty serwisu?
Odpowiedź:
Tak. Modyfikacja Załącznika nr 5 - § 2 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
7. W przypadku konieczności serwisowania zaworu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego zaworu i ponoszenia kosztów serwisu (dot. Zakresu 8).
Pytanie nr 11 Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia? Wbrew informacjom przekazywanym na rynku, butla nie jest „przeróbką”, a podstawa butli na kółkach jest oryginalną częścią dostarczaną wraz butlą i nie zmniejsza również jej stabilności.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Modyfikacja załączników została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 SIWZ– modyfikacja
 Projekt Umowy – zał nr 5 – modyfikacja
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-10-21

Pytanie:dodano: 2014-10-21
Tarnów, dnia 20.10.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/129/KK /14

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa: gazów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 129/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 16.10.2014r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 – Zakres nr 5 – Argon medyczny
Uprzejmie informujemy że wg. posiadanej przez nas wiedzy , żadna Firma w Polsce nie dysponuje zarejestrowanym produktem leczniczym lub wyrobem medycznym o nazwie - argon medyczny. W załączniku nr 2 – Zakres 5 - Tabela jest wprawdzie mowa o Argonie 5.O , czyli o azocie posiadającym czystość 99.999 ale nie jest to gaz medyczny ( z pkt. widzenia prawa )a wyszczególniona w tabeli poz. 3 - legalizacja butli własnej Zamawiającego zgodnie z prawem farmaceutycznym jest możliwa ale wyklucza napełnianie jej argonem technicznym bez względu na jego czystość .Wnosimy o wykreślenie w stosunku do argonu określenia „ medyczny” Jak również w odniesieniu do butli zamianę opisu na : Legalizacja butli 5l będących własnością Zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ – Rozdział 1 pkt. 1 Zakres. 5 zmienia „argony medycznego” na „argon czysty”. Jak również w odniesieniu do butli zmiana opisu na: „Legalizacja butli 5l będących własnością Zamawiającego”. Modyfikacja SIWZ oraz załącznika nr 2 – Specyfikacja asortymentowo-cenowa.
Pytanie nr 2 Zakres 7- Tlen medyczny w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym
Czy w związku z pojawiającymi się na rynku polskim przeróbkami butli do gazów medycznych polegającymi na traktowaniu zapisu butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym Jako butli aluminiowych z wkręconym zaworem ,lub innych nie posiadających odpowiednich funkcjonalności ( np. brak możliwości wjazdu do rezonansu magnetycznego itp. )
Zamawiający może uściślić czy chce w ramach tego zakresu otrzymać :Dostawę i dzierżawę butli aluminiowych 2l (0,43m3) 200 bar z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector - szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy. Butla o pojemności 2 – ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów - wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego - w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty . Ze względu na możliwości zastosowania tychże butli do respiratorów przenośnych pożądane Jest aby waga butli nie przekraczała 4 kg a średnica zewnętrzna 12,5 cm
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zapis w § 1 ust.7 Projektu Umowy (załącznik nr 5), który otrzymuje brzmienie:
7. Łącznie z dostawą gazów medycznych należy dostarczyć świadectwo jakości z określeniem serii i daty ważności oraz dowód dostawy. Ponadto, należy dostarczyć instrukcję obsługi zaworu dozującego. (dot. Zakresu nr 8 i 7 ).
Pytanie nr 2 Zakres 8 - Mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu 50% + 50%, Dzierżawa zaworu dozującego, Dzierżawa stojaka na kółkach
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany zawór dozujący zarejestrowany był jako wyrób medyczny i na potwierdzenie tego wymaga załączenia do oferty Powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby oferowany zawór dozujący zarejestrowany był jako wyrób medyczny. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawcy składają Oświadczenie, iż są w posiadaniu takich dokumentów. (odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 13.10.2014r.) Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty Powiadomienia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający mając na uwadze zapewnienie „mobilności” pacjentce podczas porodu związanej z konicznością przemieszczania się jej w obrębie sali porodowej wymaga aby stanowiący istotny element przedmiotu zamówienia - zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3m, 5m lub 6 m, co zapewni nie tylko mobilność pacjentce ale stanowić też będzie ułatwienie pracy personelowi medycznemu?
Odpowiedź:
Zmawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiającego, mając na uwadze czynnik ekonomiczny jakim są nie ujęte w kalkulacji ceny przedmiotu niniejszego zamówienia, koszty związane z koniecznością serwisowania zaworu dozującego poza siedzibą Zamawiającego, dotyczące jego okresowego przeglądu i/lub serwisu, wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy użyciu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów podczas aplikowania im mieszaniny gazów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, co wyeliminuje potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego i na potwierdzenie tego faktu załączyli do oferty instrukcję obsługi zawierającą te informacje?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Wybrany Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi (patrz zapisy Projektu Umowy).
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający mając na uwadze zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w stosunku do pacjentów przy terapii których zamierza używać, stanowiące przedmiot zamówienia, urządzenia wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń w których użyty zawór wydechowy nie eliminuje konieczności jego dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu, co wyeliminuje niebezpieczeństwo epidemiologiczne oraz znacząco obniży koszty obsługi urządzenia, nie ujęte w cenie przedmiotu zamówienia i na potwierdzenie tego faktu załączyli do oferty instrukcję obsługi zawierającą te informacje?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Wybrany Wykonawca dostarczy wraz z dostawą instrukcję obsługi (patrz zapisy Projektu Umowy).
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji urządzenia do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy i na potwierdzenie tego faktu załączyli do oferty instrukcję obsługi zawierającą te informacje?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 8
W związku z tym, że ftalany są związkiem chemicznym uznanym potencjalnie za szkodliwe z punktu widzenia kobiety ciężarnej oraz płodu, czy Zamawiający nie uważa za wskazane aby wyeliminować możliwość zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wyrobów (urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe) zawierające rzeczony związek chemiczny?
Odpowiedź:
Zamawiający żąda produktu bezpiecznego, dopuszczonego do używania zgodnie z obowiązującym prawe.
Pytanie nr 9
Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów?
Odpowiedź:
Zamawiający żąda produktu bezpiecznego, dopuszczonego do używania zgodnie z obowiązującym prawe.
Pytanie nr 10


Czy Zamawiający mając na uwadze dyspozycję z art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oraz konsekwencje wynikające z przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP tj. prowadzenie przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz mając na względzie porównywalność i właściwą ocenę ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, nie wymaga aby wykonawcy w składanej przez siebie, w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty, do wskazania w jej treści cech identyfikujących oferowany wyrób tj. zawór dozujący, poprzez wskazanie jego producenta, nazwy własnej wyrobu, numeru katalogowego itp., a nie tylko deklaracji, że przedmiotem dostawy będzie jakiś bliżej nie określony wyrób w stosunku do którego weryfikacja spełnienia posiadania lub nie, parametrów wymaganych w SIWZ odbywała się będzie dopiero wraz z pierwszą dostawą.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy w ofercie byli zobowiązani do wskazania w jej treści cech identyfikujących oferowany wyrób.
Pytanie nr 11
Czy w związku z pojawiającymi się na rynku polskim przeróbkami butli do gazów medycznych polegającymi na wyposażaniu butli np. w kółka, mogącymi wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno personelu szpitala jak i pacjentów, zamawiający wymaga aby wykonawcy w składanej przez siebie ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty do dołączenia rysunków technicznych butli zarejestrowanych w URPLiMB jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dołączenia rysunków technicznych . Zamawiający żąda produktu bezpiecznego, dopuszczanego do używania zgodnie z obowiązującym prawem.
Pytanie nr 12
Z związku z zamiarem złożenia oferty przetargowej na Zakres 8 - Mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu 50% + 50%,
wnosimy o uzupełnienie formularza cenowego o następującą pozycje:
· ustniki jednorazowe (1op. = 100 sztuk)
Oferowane ustniki jednorazowe są wyrobem medycznym i służą do podawania Mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu 50% + 50%.
Jeżeli Państwo wyrażacie zgodę na dopisanie pozycji - Ustniki jednorazowe (1op. = 100 sztuk)
to;
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane ustniki jednorazowe z filtrem antybakteryjnym zarejestrowane były jako wyrób medyczny i na potwierdzenie tego wymaga załączenia do oferty Powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ?
oraz :
. Czy Zamawiający wymaga zaworów wydechowych, ustników z filtrem (lub masek), które przystosowane są do samo podawania mieszaniny tlenu i podtlenku azotu 50%/50%, co Wykonawca potwierdzi poprzez dołączenie do oferty stosownego oświadczenia producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie pozycji dotyczącej ustników jednorazowych.

Modyfikacja załączników została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 SIWZ– modyfikacja
 Projekt Umowy – zał nr 5 – modyfikacja
 Załącznik nr 2 –Specyfikacja asortymentowo-cenowa - modyfikacja
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-10-21

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 129 /KK / 5137 /14 Tarnów, 2014-11-14

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa gazów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 129/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę gazów medycvznych wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02 Air Liquide Polska Sp.zo.o. ul. J.Conrada 63, 31-357 Kraków
Zakres 1 – 48.600,00 PLN
Zakres 3 – 20.517,20 PLN
Zakres 8 – 7859,96 PLN
04
Linde Gaz Polska SP.zo.o. AL. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków
Zakres 2 –10287,00 PLN
Zakres 5 – 739,80 PLN
Zakres 6 – 80.406,00 PLN
Zakres 7 - 19.688,40 PLN
Zakres 4 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Air Products 4,76
1 Air Products 19,05 19,05
Air Liquide 10,00
2 Air Liquide 40,00 40,00
Messer 9,68
3 Messer 38,71 38,71
Linde Gaz 7,69
4 Linde Gaz 30,77 30,77
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Linde Gaz 10,00
4 Linde Gaz 40,00 40,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Air Liquide 10,00
2 Air Liquide 40,00 40,00
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Linde Gaz 10,00
4 Linde Gaz 40,00 40,00
zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Air Liquide 8,90
2 Air Liquide 35,59 35,59
Linde Gaz 10,00
4 Linde Gaz 40,00 40,00
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Air Liquide 8,92
2 Air Liquide 35,67 35,67
Linde Gaz 10,00
4 Linde Gaz 40,00 40,00
zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Air Liquide 10,00
2 Air Liquide 40,00 40,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01 – Air Products Sp.zo.o. ul. Kielecka 30, 42-470 Siewierz
02 – Air Liquide Polska Sp.zo.o. ul. J.Conrada 63, 31-357 Kraków
03- Messer Polska Sp.zo.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów 3
04 – Linde Gaz Polska SP.zo.o. AL. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków


3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że zostały odrzucone oferty Wykonawców:
04 - Linde Gaz Polska SP.zo.o. AL. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków w Zakresie 3, 4, 8 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –– Brak podpisu na Specyfikacja asortymentowo-cenowej załącznik nr 2.
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Dotyczy Zakresu nr 3,8 - termin po upływie którego może być zawarta umowa to 20.11.2014r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
Dotyczy Zakresu nr 1,2,5,6,7 - termin po upływie którego może być zawarta umowa to 17.11.2014r. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-18

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa gazów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 129/2014 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 17.11. 2014r. podpisano umowy z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02 Air Liquide Polska Sp.zo.o. ul. J.Conrada 63, 31-357 Kraków
Zakres 1 – 48.600,00 PLN
04
Linde Gaz Polska SP.zo.o. AL. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków
Zakres 2 –10287,00 PLN
Zakres 5 – 739,80 PLN
Zakres 6 – 80.406,00 PLN
Zakres 7 - 19.688,40 PLN

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-12-18

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa gazów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 129/2014 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 20.11. 2014r. podpisano umowę z Wykonawcą:
1. Air Liquide Polska Sp.zo.o. ul. J.Conrada 63, 31-357 Kraków